Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilken rolle har Områdegeriatrisk tjeneste? Adri Vermeer 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilken rolle har Områdegeriatrisk tjeneste? Adri Vermeer 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilken rolle har Områdegeriatrisk tjeneste? Adri Vermeer 1

2 Anbefalte lærebøker 2 20112008

3 3 Den skrøpelige gamle •Lav fysisk aktivitet •Muskelsvakhet •Langsom ganghastighet •Tretthet eller lav utholdenhet •Vekttap uten at det er villet •Definisjon Fried mfl.2001 (frail =skrøpelig)

4 4 Den skrøpelige gamle Lav fysisk aktivitet Muskel svakhet Tretthet, lav utholden het Langsom gange Uønsket vekttap ErnæringFysisk aktivitetPsykisk aktivitetForebygging!

5 5 Akutt syk skrøpelig eldre

6 6 Hjemme sykepleien Fastlege Inter kommunal legevakt Intermediær avdeling Sykehus

7 7 Akutt syk skrøpelig eldre Hjemme sykepleien Fastlege Inter kommunal legevakt Intermediær avdeling Sykehus Område geriatri ?

8 Arbeidsfordeling geriatri i UNN Geriatrisk seksjon Områdegeriatri  Akutt sykdom  Kronisk sykdom  Rehabilitering.  Kompetansebygging  Undervisning, forskning  Kronisk sykdom  ”Halv-akutt ”alderspsykiatri  Rehabilitering  Kompetansebygging 8

9 9 •Fall og fallskader, immobilitet •Infeksjoner •Delirium (akutt forvirring) •Trykksår •Ernæringssvikt •Dehydrering •Blodpropp •Legemiddelbivirkninger •Hypo- og hypertermi Den skrøpelige gamle er særlig utsatt for

10 Den akutt syke eldre, klinikk:  Noen ganger er diagnosen klar:  Brudd, som lårhalsbrudd  Hjerneslag, hjerteinfarkt  UVI  Etc  Andre ganger er diagnosen uklar, og akutt funksjonssvikt dominerer. 10

11 Klinikk: Ofte akutt funksjonssvikt  Har en eller flere årsaker !  Årsaken(e ) må finnes og behandles optimalt!  Akutt nyoppstått sykdom (også psykisk)  Akutt forverring av kronisk sykdom  Medikamentbivirkninger  Skade 11

12 Vanlige årsaker til akutt funksjonssvikt 1. Infeksjoner (luftveier, urinveier, sår, sepsis) 2. Hjerneslag 3. Hjertesykdom (infarkt, arytmier, hjertesvikt) 4. Lungeemboli 5. Anemi, blødning, lavt/høyt blodsukker, kreft 6. Elektrolyttforstyrrelser. Nyresvikt. Urinretensjon 7. Legemiddelbivirkninger. Alkohol. Skader (fall) 8. Psykiatriske tilstander (spesielt depresjon) 9. Akutt forverring av kronisk sykdom 12

13 Hvilken kompetanse kan OGT bidra med?  Utredning kognitiv svikt: delirium, demens, hjerneslag  Diagnostikk  Behandling, noen ganger (sub)akutt  Utredning falltendens/immobilitet, andre degenerative hjernesykdommer.  Utredning kronisk funksjonssvikt (CGA)  Multimorbiditet, multifarmasi, second opinion?  Rehabilitering.  Vurdering indikasjon, potensial, nivå. 13

14 Prinsipper for behandlingsforløp hos akutt syke gamle DiagnostikkMedisinsk behandlingForebygge komplikasjonerRehabilitering 14 tid

15 Når i forløpet kan OGT bidra?  Hos noen pasienter akutt  Eks delirium? Alderspsykiatri.  Uavklart akutt funksjonssvikt  Hos noen pasienter senere i forløpet  Demens  Depresjon  Falltendens  Følgetilstander etter hjerneslag  Degenerative nevrologiske sykdommer (eks Parkinson) 15

16 T ype tiltak?  Innleggelse OGT, overflytting etter akuttfasen  Når pasient fortsatt har stor funksjonssvikt  Tilsyn /vurdering sammen med legen på IMA  Tverrfaglig poliklinisk time/oppfølging etter akuttfase 16

17 Oppdragsdokument 2012 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene  2. Verdier og mål  God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt for å oppnå bedre kvalitet og optimal ressursutnyttelse. Dette er svært viktig for å gi pasienter med behov for koordinerte tjenester et helhetlig og godt tilbud.  4.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling.  Kompetanseoverføring og tett dialog mellom alle nivå skal bedre evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Tjenesteutviklingen skal baseres på forløpstenkning og forpliktende samarbeid mellom og innen nivåene. 17

18 Oppdragsdokument 2012 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene  Helseforetakene skal  Fortsatt vri aktiviteten fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling  Redusere antall kontroller og øke antall nyhenvisninger  Styrke det totale tilbudet til pasienter med kroniske lidelser og rehabiliteringsbehov gjennom egne tilbud i helseforetakene, og samarbeidstiltak med kommunene i samhandlingsreformen.  Tilpasse tilbudet i forhold til etablering av nye tilbud i kommunene  Ivareta veilednings- og opplysningsplikt overfor kom h tj  Oppnevne koordinator for pasienter med langvarige og sammensatte lidelser 18

19 Hva blir dette til for pasienter på IMA?  Kommunehelsetjenesten  Har det medisinske ansvaret, og har kompetanse til de fleste akutte tilstander.  Kan bidra til økning av kompetansen ved OGT.  OGT vil kunne  bidra med vurderinger og rådgivning i akuttfasen.  overta noen pasienter etter akuttfasen  følge opp noen pasientgrupper poliklinisk etter akuttfasen, spesielt ved behov for koordinerte tjenester  bidra til kompetansebygging 19

20 Da har vi behov for  Rutiner for samarbeid.  Gjensidige krav:  samarbeid i form av CGA ( comprehensiv geriatric assesment) !  godt forarbeid på IMA, og rask intervensjon fra OGT  Kriterier for utredning/oppfølging etter akuttfasen  hva skal gjøres av spesialisthelsetjenesten, og  hva skal gjøres i kommunehelsetjenesten.  Rutiner skal la seg gjennomføre på IMA Finnsnes og IMA Bardu? 20

21 21

22  ”God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt for å oppnå bedre kvalitet og optimal ressursutnyttelse!”.  Takk for oppmerksomheten.

23 De vanligste elementene i syndromet akutt funksjonssvikt 1. Delirium (akutt forvirring) 2. Nyoppstått eller brått forverret falltendens 3. Brått redusert mobilitet 4. Nyoppstått eller brått forverret urininkontinens 5. Dehydrering 23

24 Fra ”Geriatri, en medisinsk lærebok” T B Wyller 24

25 25 De eldste eldre 85+ Skrøpelighet +++ Eldre 75 – 85 Skrøpelighet ++ Unge eldre 60 – 75 Skrøpelighet +

26 26 Bare lettere aldersforandringer Medisinske behov som de litt yngre Spreke gamle Sterk svekkede reserver og homøostase ”ingenting å gå på” Skrøpelige gamle Kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Høy risiko for akutt sykdom Kronisk syke gamle


Laste ned ppt "Hvilken rolle har Områdegeriatrisk tjeneste? Adri Vermeer 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google