Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Skolens og barnehagens formål – Noen aktuelle utfordringer E Birkedal – 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Skolens og barnehagens formål – Noen aktuelle utfordringer E Birkedal – 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Skolens og barnehagens formål – Noen aktuelle utfordringer E Birkedal – 2006

2 2 Lov om barnehagen – 17.juni 2005  Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.  Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde.

3 3 Rammeplan for barnehagen, 2005  Barnehageloven slår fast at oppdragelsen i barnehagen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier. Dette innebærer at barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen, og som forutsettes å ha bred oppslutning i befolkningen i Norge. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Dette er verdier vi også finner igjen i de fleste religioner og livssyn. Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er hjemmets ansvar.

4 4 Opplæringsloven – av 1998  Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.

5 5 Opplæringsloven – av 1998  Den vidaregåande opplæringa skal ta sikte på å utvikle dugleik, forståing og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn, og hjelpe elevane og lærlingane i den personlege utviklinga deira. Den vidaregåande opplæringa skal vere med på å utvide kjennskapen til og forståinga av dei kristne og humanistiske grunnverdiane, den nasjonale kulturarven vår, dei demokratiske ideane og den vitskaplege tenkjemåten og arbeidsmåten.

6 6 KD: Bostadutvalget 2006-07 Utvalget skal innhente et bredt utvalg av aktuelle synspunkter på formålet med opplæringen og formål for barnehagen, herunder hvordan elever, lærere, instruktører og foreldre forstår formålet...... På grunnlag av kartleggingen skal utvalget analysere og vurdere de ulike delene av formålet med opplæringen og formål for barnehagen med særlig vekt på: - samfunnets utvikling med økt internasjonalisering og mangfold - formuleringene knyttet til det kristne verdigrunnlaget - endringene i utdanningssystemet

7 7 Mandatet - premisser  Opplæring og barnehage har en sterk forankring i det kristne verdigrunnlaget og de ideer og tradisjoner samfunnet vårt bygger på. Dette kommer til uttrykk på ulike måter i formål for barnehagen, formålet for grunnskolen og formålet for videregående opplæring. Det er derfor grunn til å vurdere om formuleringene om det kristne verdigrunnlaget i større grad bør sees i sammenheng, også i lys av nye utfordringer som dagens og fremtidens samfunn gir. Skolens formål ble drøftet i Kvalitetsutvalgets utredning ”I første rekke” NOU 2003:16. Utvalget pekte blant annet på behovet for å diskutere innledningen i formål for grunnskolen om å gi elevene en kristen og moralsk oppseding. FNs menneskerettskomité har i uttalelse av 03.11.2004 om KRL-faget og fritaksordningene også knyttet merknader til formuleringen om kristen oppdragelse i skolens formål. I Ot.prp. 91 (2004-2005) om forslag til endringer i Opplæringsloven i forbindelse med FN-komiteens uttalelse KRL- faget er merknaden drøftet. I høringene til disse sakene har en rekke ulike instanser uttalt seg om skolens formål.

8 8 Bostadutvalget - sammensetning Viserektor Inga Bostad, Universitetet i Oslo Rektor Eva Baumann, Ila skole, Oslo Forsker Erling Birkedal, IKO - Kirkelig pedagogisk senter Professor Tove Bull, Universitetet i Tromsø Biskop Helga Haugland Byfuglien, Borg bispedømme Bystyrepolitiker Akhtar Chaudhry, Oslo kommune Rektor Dag Hareide, Nansenskolen Lillehammer Journalist Anders Hornslien, Roma Reindriftssjef Ellen Inga Olavsdatter Hætta, Alta Generalsekretær Kristin Mile, Human-Etisk Forbund Tidl. biskop Gunnar Stålsett Forfatter Tore Renberg, Stavanger Student Snorre Valen, Trondheim Professor Kamil Øzerk, Universitetet i Oslo Professor Henriette Sinding Aasen, Universitetet i Bergen

9 9 Ny formålsparagraf – dilemma  Relasjonen stat-skole-hjem. Hvem har hovedansvaret? Hvem hjelper hvem?  Skole som oppdragerinstitusjon? – eller kunnskapsbedrift?  Formål med virksomheten (for elevene) eller basis for virksomheten (for personalet)?

10 10 Formålsparagraf - dilemma - Norsk kulturarv: skal beskrives som del av et formål? Ev. hvordan? - Verdier forankres i en åndstradisjon: Kristne / Humanistiske / Nasjonale? - Mulig med enighet om verdier i en skole for alle? – hvilke mulighet har ev. et mindretall? - Felles verdigrunnlag/formål for barnehage og skole?

11 11 Mulig tilnærming for et felles formål  Beskrive kort det som er uttrykt i generell læreplan (G93)?  Fokus på det alle er enige om – ”tynne verdier”?  Flere verdibegreper som avbalanserer hverandre? – og ev. markering av hva vi ikke vil.  Fokus på basis for institusjonen og ikke formål/intensjon med elevene?


Laste ned ppt "1 Skolens og barnehagens formål – Noen aktuelle utfordringer E Birkedal – 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google