Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EN FLERKULTURELL SKOLE 1AU 12.11.08. INNHOLD Begrepsbruk Innvandring Tap og vinning i migrasjonssituasjonen Ulike innlemmingsstrategier 2K S - HiØ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EN FLERKULTURELL SKOLE 1AU 12.11.08. INNHOLD Begrepsbruk Innvandring Tap og vinning i migrasjonssituasjonen Ulike innlemmingsstrategier 2K S - HiØ."— Utskrift av presentasjonen:

1 EN FLERKULTURELL SKOLE 1AU 12.11.08

2 INNHOLD Begrepsbruk Innvandring Tap og vinning i migrasjonssituasjonen Ulike innlemmingsstrategier 2K S - HiØ

3 NØKKELBEGREPER En flerkulturell skole Tap og vinning i en migrasjonssituasjon Ulike innlemmingsstrategier K S - HiØ3

4 Begrepsbruk Minoritet – majoritet Norsk – etnisk norsk Bindestreksidentitet Kindereggbarn Neger, pakkis, svart, svarting, Fremmedkulturell - fremmedspråklig Verdinøytrale begrep. Regjeringens forslagforslag Hvem er innvandrer? (SSB)innvandrer 4K S - HiØ

5 EN FLERKULTURELL SKOLE En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs. Kunnskapsdepartementet 2007 K S - HiØ5

6 VI – OG DE ANDRE 1.Hvordan er og lever en ”typisk nordmann”? 2.Hvordan er og lever ”en innvandrer”? Kari Spernes HiØ6

7 7KS - HiØ

8 OPPGAVE ”Hybelleilighet til leie” Grupper på 4-5 personer Oppgave ark 1 (ca 10 – 15 min.) Oppgave ark 2 (ca 10 min) (utdeles når oppgavene på ark 1 er ferdige) Oppsummering i plenum K S - HiØ8

9 Tegneseriestripe ”Påsan” Are Kalvø 1996: Kunsten å være neger Kari Spernes - HiØ9

10 Norsk innvandringshistorie Innvandring i middelalderen Selektiv innvandringskontroll (1800 tallet) Innvandring før og etter 1975 Argumenter som brukes for å gjennomføre innvandringsrestriksjoner? – Konkurranseargumenter (1200, 1600, 1975) – Fremmedfiendtlige argumenter (Uønskede grupper; 1600, 1800, 1975) – Utenrikspolitiske argumenter (sikkerhetshensyn) – Integreringsproblemer – Trussel (muslimene vil overta) 10K S - HiØ

11 Innvandrerbefolkningen i prosent av hele befolkningen 1. januar 2008 Kari Spernes HiØ11 I dag består innvandrerbefolkningen av nær 460 000 personer. Denne gruppa utgjør 9,7 prosent av befolkningen.

12 Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn 1970 - 2008 Kari Spernes HiØ12 Om lag 56 000 personer kommer fra andre nordiske land, 57 000 fra resten av Vest-Europa og Nord-Amerika, 48 000 fra de ti nye EU- landene i Øst-Europa, 52 000 fra resten av Øst- Europa og 246 000 fra Tyrkia og land i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.

13 De 15 største innvandrergruppene i Norge – 1. januar 2007 13Kari Spernes HiØ

14 De 15 største innvandrergruppene i Norge 1. januar 2008 Kari Spernes HiØ14

15 Årsak til innvandring Kari Spernes HiØ15

16 Begreper knyttet til personer som har flyktet fra forfølgelse, fengsling eller krig Flyktning: Personer som er på flukt av forskjellige årsaker, f.eks. krig, uroligheter eller menneskerettighetsovergrep. Overføringsflyktning: En person som har fått flyktningstatus av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og som UNHCR ber om bosetting for. Fra 2005 har kvoten vært på 1000 plasser. (Treårig kvote) Asylsøker: Person som ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Opphold på humanitært grunnlag: Samlebegrep på flere typer tillatelse til å oppholde seg i Norge, som gis etter en individuell vurdering til personer som ikke fyller kravene for å få asyl. Opphold på humanitært grunnlag gis til personer som har behov for internasjonal beskyttelse eller når andre sterke menneskelige hensyn taler for at de bør få bli i landet. 16K S - HiØ

17 Dagens innvandringspolitikk Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven)Utlendingsloven § 5: Med utlending forstås i denne loven enhver som ikke er norsk statsborger InnstammingInnstamming av asylpolitikken 3. sept. 2008 17K S - HiØ

18 Hva forstår vi som tap … som vinning … i migrasjonssituasjonen? TAPVINNIG Kari Spernes, HiØ18

19 Migrasjonsprosessen Kari Spernes - HiØ19

20 HJEMLANDET Situasjonen i landet Gode/vonde minner Nettverk Eiendeler Avskjed!? Kari Spernes, HiØ20

21 REISEN I eget hjemland Transitt Mål - landet K S - HiØ21

22 I NORGE Grensen Politiet Asylmottaket Ventetid Glad/trist melding Ny ventetid Bosetning 22K S - HiØ

23 ET NYTT LIV I ET NYTT HJEMLAND Foreldrenes situasjon – Tap – Vinning Barnas situasjon – Tap – Vinning Kari Spernes, HiØ23

24 UTFORDRINGER Hvordan kan vi i skolen bidra til å gjøre tapsopplevelsene mindre og vinningsopplevelsene større? Kari Spernes, HiØ24

25 Innlemmingsstrategi !? Hva betyr det å innlemmes i et samfunn? Styrt innenfra / utenfra Kan innlemmingsstrategiene være forskjellige på ulike nivåer? Mikro – barnet og familien Meso – barnehagen, skolen og lokalsamfunnet Makro – kommune/stat utdanningssystemet/utdanningspolitikken 25Kari Spernes - HiØ

26 Innlemmingsstrategi og ideologi Kan det være sammenheng mellom innlemmingsstrategi og ideologi? Hvilken sameksistens er ønskelig? pluralismeassimilering (mangfold)(likhet) 26Kari Spernes - HiØ

27 Ulike Innlemmingsstrategier segregeringassimilering 27Kari Spernes - HiØ

28 Segregering Påtvunget segregering Bosetningsmønster Arbeidsforhold Politiske sammenheng Tanker om repatriering (hjemsending) Valgt segregering (separatisme) Tar kun del i den opprinnelige kulturen Barna skjermes fra ”ytre” kulturpåvirkninger Er fremdeles der man var ved ankomst til Norge. 28Kari Spernes, HiØ

29 Assimilering Fullstendig identitetsbytte. Gir avkall på opprinnelig kultur. 29Kari Spernes, HiØ

30 Integrering - Oppgave Dann grupper på 3-5 personer Bruk dere selv til å illustrere begrepet integrering (10 min.) Vi velger den gruppa som vi mener best illustrer begrepet Hvorfor ble denne gruppa valgt? 30Kari Spernes, HiØ

31 Integrering - inkludering Forandringer i integreringsbegrepet i offentlige dokumenter fra 1973 og fram til i dag Integrere seg / inkludere dem Engen: Integrerende sosialisering 31Kari Spernes, HiØ

32 Hvilken innlemmingsstrategi gir best resultat? Slik lykkes innvandrerbarna Internasjonal undersøkelse – 13 deltakerland deriblant Norge Viser fire ulike ”typer” 32Kari Spernes, HiØ

33 Den diffuse typen Verst ute å kjøre er den diffuse typen - som verken kjenner seg hjemme i foreldrenes kultur - eller i den norske. Denne gruppen - som scorer lavt både på livskvalitet og skoletilpasning - utgjør i Norge 27,1 prosent. - De mangler etnisk identitet, og risikerer å utvikle antisosial atferd. De har liten kontakt med foreldrenes tradisjon. Men de er også negative til det nye landet. For eksempel behersker de språket dårlig. Dette er ungdommer som kan få atferdsproblemer og som ofte sliter med dårlig psykisk helse. 33Kari Spernes, HiØ

34 Den etniske typen Dette er ungdom som først og fremst orienterer seg mot sin opprinnelige kultur. De snakker sitt eget språk, har venner fra egen etniske gruppe og behersker ofte vertssamfunnets språk dårlig. Den etniske typen scorer bra på psykisk helse, men dårlig når det gjelder tilpasning på skolen og i samfunnet for øvrig. 29,5 prosent. 34Kari Spernes, HiØ

35 Den nasjonale typen Den nasjonale typen passer bare 14,6 prosent av ungdommene i den norske delen av undersøkelsen. Det er de som går helt opp i den nye nasjonale identiteten, på bekostning av den opprinnelige kulturen. De bryr seg lite om familien, snakker så å si bare vertslandets språk og er utelukkende sammen med kamerater fra det nye landet. Men de scorer ikke høyt på livskvalitet, og greier seg heller ikke spesielt bra. 35Kari Spernes, HiØ

36 Integreringstypen Den største gruppen - som jevnt over klarer seg bra - hører til integreringstypen. Dette er ungdom som respekterer sine foreldre, men som også gjør bruk av vertslandets kultur. De velger seg det beste fra begge verdener, og scorer høyt på selvtillit, tilpasning og livskvalitet. Nesten halvparten av de 8000 ungdommene tilhører denne gruppen. I Norge derimot, gjelder det bare rundt 28,5 prosent 36Kari Spernes, HiØ

37 OPPGAVE Hvordan brukes integreringsbegrepet i barnehage og skole? Hvilken innlemmingsstrategi tror dere er den mest vanlige i skolen? Er det et bevisst valg av strategi? Er strategien styrt innenfra eller utenfra? 37Kari Spernes, HiØ


Laste ned ppt "EN FLERKULTURELL SKOLE 1AU 12.11.08. INNHOLD Begrepsbruk Innvandring Tap og vinning i migrasjonssituasjonen Ulike innlemmingsstrategier 2K S - HiØ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google