Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KUNNSKAPSLØFTET UNNEBERG SKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KUNNSKAPSLØFTET UNNEBERG SKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 KUNNSKAPSLØFTET UNNEBERG SKOLE
Kunnskapsløftet er navnet på en ny, gjennomgripende og omfattende reform, i grunnskolen og videregående opplæring, eller hele grunnopplæringen. Reformen fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. I februar 2005 fikk dere den første informasjon om daværende innhold i reformen, begrunnelser for reformen, og framdriftsplanene slik de så ut da. Siden den gang har vi hatt læreplanutvikling, høringer, regjeringsskifte og vi har fått endringer. Jeg skal søke å gi generell informasjon, men samtidig ta for meg hva som skjer og vil skje i Sør-Varanger kommune UNNEBERG SKOLE

2 Kunnskapsløftet Reform for grunnopplæringen (grunn- og videregående skole) Vedtatt av Stortinget 2004 Starter opp skoleåret 2006/2007, for elever på 1. – 9. trinn … og fortsetter for 10. årstrinn fra 2007/2008 Grunnlaget for Kunnskapsløftet ble startet av forrige regjering Stoltenberg, vi fikk et skifte der Bondevik kom inne, og sjølve reformen ble vedtatt i Stortinget i 2004 Høsten 2005 fikk vi regjeringen Stoltenberg, men hovedprinsippene for reformen er videreført. Starter opp skoleåret 2006/2007, for elever på 1. – 9. trinn … og fortsetter for 10. årstrinn fra 2007/2008 … men vi må gi oss 3-4 år før reformen er ”satt” Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole skal være en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

3 Dette vil skje…… Mer vekt på læring
Nye læreplaner i alle fag … eleven skal… Ny fag- og timefordeling Tilpasset opplæring og tettere oppfølging av den enkelte elev Grunnleggende ferdigheter Metodefrihet Nasjonale prøver: norsk, engelsk og regning 5. og 8. årstrinn Mer vekt på læring Nye læreplaner med tydelige kompetansemål… eleven skal… Grunnleggende ferdigheter Ny fag- og timefordeling Økt vekting av tilpasset opplæring Kompetanseløft for ledere og lærere Nasjonale prøver: norsk, engelsk og regning 5. og 8. årstrinn, videre blir det obligatorisk kartlegging i lesing på 2. årstrinn som nå, og endelig i regning og tallforståelse

4 Grunnleggende ferdigheter
Fem grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på alle nivå: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne bruke digitale verktøy Et tillegg om sosial kompetanse Kunnskapsløftet innebærer at skolen skal prioritere utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag. Dette er viktige forutsetninger for videre læring. De grunnleggende ferdighetene er: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne bruke digitale verktøy Disse ferdighetene er innarbeidet i læreplaner for fag. Alle lærere har derfor ansvar for at elever får utvikle sine grunnleggende ferdigheter gjennom arbeidet med de ulike fagene. Vektlegging av lese- og skriveopplæring fra første årstrinn i grunnskolen er en del av Kunnskapsløftet.

5 Styringsdokument I L97 generell del beholdes
Nytt kapittel om prinsipper for opplæringen. Nye, mer generelle nasjonale læreplaner i alle fag. Det er satt opp tydeligere mål for elevene etter 2., 4., 7. og 10. trinn. Det må ikke, og skal ikke, herske tvil om at læreplanen er det viktigste styringsinstrument vi har i opplæringen, ingenting kan erstatte dette, verken lærebok, Internett, eller salmevers. Dette skal være ledetråden for ledere og lærere. Generell del Generell del utdyper det verdigrunnlag og menneskesyn som skal ligge til grunn for opplæringen. Prinsipper for opplæringen Prinsippene tydeliggjør skoleeiers ansvar for en helhetlig opplæring i samsvar med regelverket og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov. Prinsippene gjelder for alle fag og alle nivåer i grunnopplæringen. Skolen har ansvar for å utvikle elevenes basiskompetanse: Sosial og kulturell  kompetanse, motivasjon for læring og læringsstrategier. Elevmedvirkning og samarbeid med hjemmet er andre viktige prinsipper for opplæringen. Læringsplakaten inngår i prinsippene og er en oppsummering av skolens og lærestedets grunnleggende forpliktelser.

6 Styringsdokument II Nye lokale læreplaner i alle fag, med trinninndeling fra 1. – 10. nivå (årstrinn) Sandefjord har laget en felles læreplan som suppleres ved den enkelte skole Breidablikk krets vurderer felles system for å få til tilpasset opplæring for alle Unneberg skole har allerede begynt å utvikle dette systemet De nye planene har tydelige mål for hva elevene skal mestre på ulike trinn. Gjennom slike kompetansemål uttrykker læreplanene tydelige faglige ambisjoner for alle elever. Elevene vil i ulik grad kunne nå de fastsatte målene. Hver enkelt elev skal stimuleres til størst mulig måloppnåelse gjennom tilpasset opplæring. Som sagt, men med litt lokal tilpassning, det må ikke, og skal ikke, herske tvil om at den lokale læreplanen for Sør-Varanger kommune er det viktigste styringsinstrument for ledere og lærere i vår grunnskole – vedtatt av skoleeier. Her gir dere klare mål for hva som skal oppnås på de ulike trinn i grunnskolen i Sør-Varanger kommune. Jeg må i den anledning offentlig berømme ledere og lærere i grunnskolen i Sør-Varanger kommune. I tillegg til daglig drift/og opplæring, organisasjons-utvikling, kompetanseheving og kvalitetesutvikling Lokal utvikling gir lokal eierskap og større grad av lojalitet Kompetanseutvikling – den enkelte skole er med

7 Unneberg starter i 06 En mer enhetlig skole. Forutsigbarhet og struktur. Kvalitet og fellesskap. Ansvar for egen læring, ro og trivsel. Elevsamtaler, nå kalt mentorsamtaler, med samtlige elever hver 14. dag. Individuell plan i sosial opplæring Delvis individuell plan i matematikk i løpet av skoleåret. Max: 2-3 t/u På sikt (2-3 år) IUP også i norsk, engelsk og ikt (Til sammen opp til 8t/u).

8 IUP Unneberg Hver elev blir observert og fulgt opp i sosial kompetanse
IUP\Stegark\Sosial kompetanse. Alle.doc Hver elev velger et mål ut fra stegarket IUP\Stegark\STEGARK MATEMATIKK\1. STEGARK.doc Hver elev får arbeidsoppgaver til stegarket IUP\Stegark\STEGARK oppgaver.doc

9 NYTT Mer vekt på at eleven erverver seg ferdigheter.
Ferdighetene skal dokumenteres (Portefølje) Alle har rett til tilpasset opplæring. Foreldresamarbeidet blir enda viktigere og tettere.

10 Læringsplakaten Skolen og lærebedriften skal:
gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte


Laste ned ppt "KUNNSKAPSLØFTET UNNEBERG SKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google