Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategikonferanse KS Telemark 10.2.09 Innledning v/ Eva Lian, direktør KS Utdanning Utfordringene på utdannings- området sett fra KS sitt ståsted. Hvor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategikonferanse KS Telemark 10.2.09 Innledning v/ Eva Lian, direktør KS Utdanning Utfordringene på utdannings- området sett fra KS sitt ståsted. Hvor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategikonferanse KS Telemark 10.2.09 Innledning v/ Eva Lian, direktør KS Utdanning Utfordringene på utdannings- området sett fra KS sitt ståsted. Hvor er vi, og hvor skal vi? Hvordan opprettholde og utvikle den innovative kunnskapen/kraften?

2 KS Utdanning Presentasjon 2009 ”Satsing på kunnskap er en forutsetning for verdiskaping og velferd.”

3 KS Utdanning Presentasjon 2009 Det globale kunnskapssamfunnets krav til kunnskaper, ferdigheter og holdninger og den enkeltes og fellesskapets evne til læring og omstilling. Kommunesektorens unike oppgave når det gjelder å utvikle et livskraftig og utviklingsorientert lokaldemokrati, samfunn og et helhetlig oppvekstmiljø. Bakteppe for arbeidet:

4 KS Utdanning Presentasjon 2009 Kommunesektorens myndighet og ansvar for grunnopplæringen - Utfordringer Kommunens evne til utvikling og nyskaping Skape engasjement for fornyelse og forbedring av skolen - ledelse Positivt omdømme og satsing på skole og utdanning Skoleeierrollen innebærer mer enn skolebygg og skoleskyss! Kunnskap System Engasjement Ambisjoner

5 KS Utdanning Presentasjon 2009 Innsatsområder og forventninger: 1.Læring i et livslangt perspektiv 2.Helhetlig og utfordrende ledelse 3.Kompetente medarbeidere - rekruttering og medarbeiderutvikling 4.Deltakelse og medvirkning

6 KS Utdanning Presentasjon 2009 Roller og ansvar Den politiske skoleeier er avhengig av styringsinformasjon og kunnskap om skolen for å ta gode og riktige beslutninger. Når kommunestyret/fylkestinget har delegert myndighet til rådmannen, må rådmannen sørge for at den enkelte skole får den støtte den trenger for drift og videreutvikling.

7 KS Utdanning Presentasjon 2009 En forutsetning for å kunne være en aktiv og offensiv skoleeier er kunnskap om tilstanden i egne skoler. Derfor er det viktig at alle kommuner og fylkeskommuner har et forsvarlig, levende system for kvalitetssikring og – utvikling av sine skoler, jfr kravene i opplæringsloven §13.10. Kunnskapsgrunnlaget for de avgjørelser som fattes er viktig. Det må handle om kvalitet og elevenes læring, heller enn synsing. Opplæringsloven § 13.10

8 KS Utdanning Presentasjon 2009

9 KS Utdanning Presentasjon 2009

10 KS Utdanning Presentasjon 2009 Vurdering i skolen Ulike former for vurdering: –Elevvurdering –Skolebasert/bedriftsbasert vurdering –System for vurdering av at kommunen/ fylkeskommunen oppfyller kravene i opplæringsloven (§ 13-10) –System for å følge opp resultatene av ovennevnte vurdering og nasjonale vurderinger

11 KS Utdanning Presentasjon 2009 Viktige spørsmål: Hvilke utfordringer har Telemark når det gjelder skole? Hva skal kjennetegne skolene i vår kommune/fylkeskommune? Hva må vi som folkevalgte vite om skole for å kunne utøve vårt ansvar?

12 KS Utdanning Presentasjon 2009 Eksempel på informasjon om kvalitet Grunnskolepoeng beregnes som summen av elevenes avgangskarakterer i 11 fag.

13 KS Utdanning Presentasjon 2009 Forts: Eksempel fra Elevundersøkelsen

14 KS Utdanning Presentasjon 2009

15 KS Utdanning Presentasjon 2009 Eks.: Nasjonale prøver Lesing 8. trinn

16 KS Utdanning Presentasjon 2009 Gjennomføring videregående!!! Helhetlige grep utdanning – lokalt næringsliv? De videregående skolene som regionale utviklingsaktører? Lære tysk for å tiltrekke seg tyske turister? IKT? Lage en strategi for samarbeid med lokalt næringsliv? Bli best på å kombinere utdanning-kultur- næringsliv?

17 KS Utdanning Presentasjon 2009 Lærerutdanningen Skoleeier må bry seg om innholdet i lærerutdanningen. Lærerlærling en vei å gå? Lærerutdannerne må ha kunnskap og erfaring fra dagens skole. Årlig hospitering en mulighet? 3-6 måneder i skolen hvert 3.-6.år?

18 KS Utdanning Presentasjon 2009 Hvor er vi i Telemark? Ressurser Resultater Det er dere som må svare på hvor dere skal.

19 KS Utdanning Presentasjon 2009 Høye utgifter/årsverkstetthet påvirkes av; Størrelse skole/elever pr. gruppe

20 KS Utdanning Presentasjon 2009

21 KS Utdanning Presentasjon 2009

22 KS Utdanning Presentasjon 2009 Alle laveste mestring; 1 Alle midterste mestring; 2 Alle høyeste mestring; 3

23 KS Utdanning Presentasjon 2009 Her er det 5 mestringsnivåer

24 KS Utdanning Presentasjon 2009 Småkommuner har ikke off. resultater

25 KS Utdanning Presentasjon 2009

26 KS Utdanning Presentasjon 2009

27 KS Utdanning Presentasjon 2009 Like resultater Hvordan var resultatene hos dere?

28 KS Utdanning Presentasjon 2009 1. Hvor gode er vi egentlig ? 2. Hvordan vet vi det ? 3. Hva gjør vi nå ?

29 KS Utdanning Presentasjon 2009 Hvordan opprettholde og utvikle den innovative kunnskapen/kraften Begynn med å gjøre det som er nødvendig. Deretter det som er mulig. Og plutselig greier du det umulige. Goethe

30 KS Utdanning Presentasjon 2009 Kommunesektor=Kunnskapssektor Behovet for kompetente medarbeidere –For å yte gode tjenester –For å utvikle gode tjenester –For å bidra i lokalsamfunnsutvikling –For å drive innovasjon

31 KS Utdanning Presentasjon 2009 Arbeidsgiverstrategi 2020 Stolt og unik! Det unike oppdraget Den åpne organisasjonen Kompetente medarbeidere Helhetlig og utfordrende lederskap

32 KS Utdanning Presentasjon 2009 Å være en god arbeidsgiver er aldri feil! Samme tiltak og policy som gjelder for å rekruttere til barnehager og skoler som for andre områder, i hovedsak -God arbeidsgiver -God ledelse -Mulighet til innflytelse på arbeidshverdagen -Mulighet til kompetanseutvikling -Bidra til at folk er friske – går på jobb – formidler arbeidsglede = lavt sykefravær = økning i avgangsalder = godt omdømme = bedrer rekrutteringssituasjon

33 KS Utdanning Presentasjon 2009 Prof. Thomas Nordahl: Kvalitet i skolen Fellestrekk ved kvalitativt gode skoler:kvalitativt gode skoler –Kollektivt orienterte skoler som har klare mål, et sterkt samarbeid mellom lærere og en klar læringskultur (= Lærende organisasjon). Den privatpraktiserende lærer er ingen garanti for en god skole. –Lærerne som leder klasser/grupper ved å ha kontroll, struktur og engasjement. Lærere framstår med autoritet. Det innebærer både kontroll og varme. –Lærere med gode faglige kunnskaper og som stiller faglige krav til elevene. –Skoler og klasser/grupper der det er et godt sosialt miljø mellom elevene. –Et samarbeid mellom hjem og skole der foreldre blir tatt på alvor og har innflytelse på opplæringen og elevenes situasjon.

34 KS Utdanning Presentasjon 2009 Kjennetegn ved kommuner som gjør det bra på nasjonale prøver Flere av skoleeierne har overvåket resultatene fra kartleggingsprøver over flere år og iverksatt spesifikke tiltak for å forbedre resultatene Skoleeier overvåker og analyserer resultatene fra de nasjonale prøvene og de kartleggingsprøvene de ellers har valgt å gjennomføre Skoleeier følger opp disse resultatene i dialog med enkeltskolene Skoleeier eller enkeltskoler har iverksatt systematiske faglige utviklingstiltak for å oppnå bedre resultater Skolene følges opp av skoleeier i årlige utviklingssamtaler Forventningsavklaringer og avtaler om utviklingstiltak og konkret støtte som skolene skal få for å kunne gjennomføre dette. Utvikling av felles kultur og felles plattform på skolen

35 KS Utdanning Presentasjon 2009 Kjennetegn ved kommuner som gjør det bra på nasjonale prøver Betydningen av skolefaglig kompetanse og kapasitet på skoleeiernivå For å kunne følge opp skolenes resultatoppnåelse og veilede i forbedringsarbeidet, er det nødvendig at skoleeier har skolefaglig kompetanse. For å kunne støtte og bistå skolene i det utviklingsarbeidet som følger av erkjennelsene etter resultatanalysene, er det nødvendig at skoleeier har tilstrekkelig kapasitet i tillegg til den nødvendige kompetansen. Forutsigbart ressursnivå som gir grunnlag for å drive et langsiktig og systematisk forbedringsarbeid, noe som er nødvendig for å oppnå bedre resultater på sikt. De fleste av disse skoleeierne har 2-nivåorganisering med hensyn til delegering av ansvar og myndighet, men 3- nivåorganisering med hensyn til oppfølging av skolene.

36 KS Utdanning Presentasjon 2009 Kommunen/fylkeskommunen som lærende organisasjon Kommunestyret / fylkestinget som skoleeier Hvor gode er vi egentlig ? Hvordan vet vi det ? DIALOG - LÆRING Hva gjør vi nå ? Ambisjoner Visjoner - vi vil ! Utviklingsmål Beslutninger bygget på kunnskap Riktig ressursinnsats Organisasjonslæring Delingskultur Tverrfaglighet Barnevern-PPT Helhet og sammenheng Lærende Nettverk Skolenes egne vurderinger REKTORS ANSVAR -Resultater fra elevundersøkelsen -Utvalgte data om elevenes faglige resultater -Vurdering av skolen oppmot "tegn på god praksis" -Skolens samlede vurdering og valg av hovedutfordring -Vurdering av organisasjonens virkemåte ADM. SKOLEEIER RÅDMANNENS ANSVAR Kvalitetssystem §13.10 Ansvar Iverksette Kompetanseutvikling Etterspørre Gi støtte Ledelse ! Rekruttere! Læring - Delingskultur Gjøre politikerne god Dialog med lokalsamfunn Foreldremedvirkning Partnerskap Næringsliv

37 KS Utdanning Presentasjon 2009 Når en hel kommune vil noe Hva vil vi oppnå? –Skien: Øke elevenes læringsutbytte! –Førde: Frå undervisning til læring Visjon for skolene i kommunen? –Elevene er aktive, selvstendige og gjør bevisste valg for å fremme egen læring i samspill med andre. –Alle elevane aktivt deltakende i si eiga læring i Førdeskulen 2008 Det er mulig å snu en negativ trend: –Valgmuligheter økonomisk, organisering, kunnskap, kompetanseutvikling.

38 KS Utdanning Presentasjon 2009 Eksempel fra Seljord kommune

39 KS Utdanning Presentasjon 2009 Å vite at det går an – er en drivkraft i seg selv. SAMARBEID OG DIALOG

40 KS Utdanning Presentasjon 2009 Til slutt: Forslag til noen leveregler for å lykkes som skoleeiere med Kunnskapsløftet…

41 KS Utdanning Presentasjon 2009 Tro på dere selv

42 KS Utdanning Presentasjon 2009 Vær modig!

43 KS Utdanning Presentasjon 2009 Bevar roen

44 KS Utdanning Presentasjon 2009 Ta sjansen av og til

45 KS Utdanning Presentasjon 2009 Samarbeid gjør susen

46 KS Utdanning Presentasjon 2009 Fortell de gode historiene

47 KS Utdanning Presentasjon 2009 Takk for oppmerksomheten og lykke til!


Laste ned ppt "Strategikonferanse KS Telemark 10.2.09 Innledning v/ Eva Lian, direktør KS Utdanning Utfordringene på utdannings- området sett fra KS sitt ståsted. Hvor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google