Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005 Orienteringer, forebyggende arbeid Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005 Orienteringer, forebyggende arbeid Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005 Orienteringer, forebyggende arbeid Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver

2 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver  Forebyggende strategi  Fagseminar  Omsorgsboliger  Tunneler  Verneverdig trehusbebyggelse  Myndighetsutøvelsesprosjektet Aktuelle tema

3 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver  Justisdepartementets har bedt DSB utarbeide forslag til strategi for det forebyggende arbeidet  Videreutvikle mål og prioriteringer i St. meld. Nr 41 (2000- 2001) samt rapportere på måloppnåelse  I møte med JD bedt om å peke ut 2-3 satsingsområder/prioriterte områder  Ta utgangspunkt i direktoratets samlede arbeid knyttet til samfunnssikkehet  Frist: 31.12.05 Forebyggende strategi

4 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Områder som må dekkes i meldingen  Brann- og eksplosjonsvernområdet  EL-sikkerhetsområdet  Produktsikkerhetsområdet  Øvelser, planlegging, analyse og utredning  Sivilforsvar  Arealforvaltning/planlegging etter Plan- og bygningsloven

5 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Meldinger som ligger til grunn for rapportering og viderutvikling av mål:  Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001), Brann- og eksplosjonsvern  Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002), Samfunnssikkerhet  Stortingsmelding nr. 40 (1998-1999), Om forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet  Stortingsmelding nr. 17 (2003-2004), Om statlige tilsyn  Elsikkerhet ?

6 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Definere begrepet samfunnssikkerhet  Stortingsmelding nr. 39 (2003-2004): –Den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger.  Forsvarsdepartementets strategiske konsept: –Ivareta sivilbefolkningens trygghet og sikre sentrale samfunnsfunksjoner og viktig infrastruktur mot angrep og annen skade i situasjoner der statens eksistens som sådan ikke er truet –Samtidig har utviklingen medført et økt fokus på menneskelig sikkerhet, som er en del av samfunnssikkerheten og som dreier seg om beskyttelse av enkeltmennesket, der menneskerettighetene og ikke minst retten til liv og personlig trygghet står i sentrum.

7 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Forts.:  Bjørn Ivar Kruke, Odd Einar Olsen, Jan Hovden: –Samfunnssikkerhet avgrenses til forhold som påvirker nasjonale institusjoner, normer som regulerer samhandling i samfunnet, og kritisk infrastruktur. –Samfunnssikkerhet er relevant på alle nivåer i samfunnet, fra internasjonale og nasjonale reguleringer, ned til individets utøvelse av aktiviteter i arbeid, trafikk og fritid. –Det er imidlertid forhold som påvirker samfunnets funksjonsdyktighet som er avgjørende for hva som faller innenfor eller utenfor begrepet.

8 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Forts.:  Forslag til ny Plan- og bygninglov: –Planlegging etter loven skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m.

9 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Forebygge:  Å hindre at noe skjer

10 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Strategi:  Fremgangsmåte for å nå et mål

11 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Viktige utviklingstrekk og trender:  Befolkningsutvikling – kommende eldrebølge  Bosettingsmønster - sentralisering  Klimaendringer – ekstremvær; vind, ras, skred og flom  Sikkerhetspolitisk utvikling – økt terrorfare  Sykdomsutvikling - f. eks. pandemier  Teknologiutvikling (informasjonsteknologi)  Internasjonalisering (handel og vandel) - sikkerhetskrav  Privatisering - sikkerhetskrav  M.m.

12 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Viktige virkemidler:  Generell strategi ? (som kan anvendes konkret innen flere fagområder) –Regelverk –Tilsyn og veiledning –Informasjon og samfunnskontakt –Øvelser og opplæring –Samarbeid og relasjoner –Internasjonalalt arbeid –Analyser og utredning –Planverk

13 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Fagseminar 2005  Samarbeid BE-NBL-DSB  8-10 steder  Uke 45, 46 og 47  Tema under utarbeidelse  Målgrupper –Brannsjefer og forebyggende personell –Plan og byggesaksbehandlere –Eiere, lokal helsemyndighet, andre

14 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Omsorgsboliger  Mål om å avrunde prosjektet  Faser: undersøke, avklare, løse….  Definerte omsorgsboliger –Tilsyn/lokal forskrift, tekniske og organisatoriske løsninger  Egne hjem –Opplæringspakke for helsepersonell

15 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Tunneler  Vegtunneler –Implementering av EU-direktiv  Felles forskrift  Nye veiledere/retningslinjer/normaler  Jernbane- og banetunneler  Retningslinje under utarbeiding

16 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Verneverdig trehusbebyggelse  Samarbeid Riksantikvaren og DSB  Kartlegging av tett bebyggelse –Svar fra 308 kommuner –76 kommuner med aktuell bebyggelse –15 kommuner har lovet materiale  Sikre tett trehusbebyggelse ved brannsikring  Områdene er kartfestet  Konferanse ultimo oktober  Fokus på brannforebyggende tiltak

17 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Myndighetsutøvelsesprosjektet  Imøtekomme behov for hjelpemiddel under tilsyn og annen myndighetsutøvelse  Mål om enhetlig tilsynspraksis  Omfatter både brann- og feiervesen  Alle brann- og feiervesen har vært invitert til å bidra  Mange bidrag,-takk  Etablert arbeidsgrupper med ressurspersoner

18 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger - Orienteringer, forebyggende arbeid - Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver Myndighetsutøvelsesprosjekt  Mål om et felles løft  Tilbud til alle  Elektronisk  Dynamisk verktøy, løpende revisjon/supplering  Høsten 2005

19 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Spørsmål/kommentarer

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Brannsjefkonferansen 2005 Orienteringer, forebyggende arbeid Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google