Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brannsjefkonferansen 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brannsjefkonferansen 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brannsjefkonferansen 2005
Orienteringer, forebyggende arbeid Avdelingsleder Kari Jensen, Forebyggende samfunnsoppgaver

2 Aktuelle tema Forebyggende strategi Fagseminar Omsorgsboliger Tunneler
Verneverdig trehusbebyggelse Myndighetsutøvelsesprosjektet

3 Forebyggende strategi
Justisdepartementets har bedt DSB utarbeide forslag til strategi for det forebyggende arbeidet Videreutvikle mål og prioriteringer i St. meld. Nr 41 ( ) samt rapportere på måloppnåelse I møte med JD bedt om å peke ut 2-3 satsingsområder/prioriterte områder Ta utgangspunkt i direktoratets samlede arbeid knyttet til samfunnssikkehet Frist:

4 Områder som må dekkes i meldingen
Brann- og eksplosjonsvernområdet EL-sikkerhetsområdet Produktsikkerhetsområdet Øvelser, planlegging, analyse og utredning Sivilforsvar Arealforvaltning/planlegging etter Plan- og bygningsloven

5 Meldinger som ligger til grunn for rapportering og viderutvikling av mål:
Stortingsmelding nr. 41 ( ), Brann- og eksplosjonsvern Stortingsmelding nr. 17 ( ), Samfunnssikkerhet Stortingsmelding nr. 40 ( ), Om forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet Stortingsmelding nr. 17 ( ), Om statlige tilsyn Elsikkerhet ?

6 Definere begrepet samfunnssikkerhet
Stortingsmelding nr. 39 ( ): Den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Forsvarsdepartementets strategiske konsept: Ivareta sivilbefolkningens trygghet og sikre sentrale samfunnsfunksjoner og viktig infrastruktur mot angrep og annen skade i situasjoner der statens eksistens som sådan ikke er truet Samtidig har utviklingen medført et økt fokus på menneskelig sikkerhet, som er en del av samfunnssikkerheten og som dreier seg om beskyttelse av enkeltmennesket, der menneskerettighetene og ikke minst retten til liv og personlig trygghet står i sentrum.

7 Forts.: Bjørn Ivar Kruke, Odd Einar Olsen, Jan Hovden:
Samfunnssikkerhet avgrenses til forhold som påvirker nasjonale institusjoner, normer som regulerer samhandling i samfunnet, og kritisk infrastruktur. Samfunnssikkerhet er relevant på alle nivåer i samfunnet, fra internasjonale og nasjonale reguleringer, ned til individets utøvelse av aktiviteter i arbeid, trafikk og fritid. Det er imidlertid forhold som påvirker samfunnets funksjonsdyktighet som er avgjørende for hva som faller innenfor eller utenfor begrepet.

8 Forts.: Forslag til ny Plan- og bygninglov:
Planlegging etter loven skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m.

9 Forebygge: Å hindre at noe skjer

10 Strategi: Fremgangsmåte for å nå et mål

11 Viktige utviklingstrekk og trender:
Befolkningsutvikling – kommende eldrebølge Bosettingsmønster - sentralisering Klimaendringer – ekstremvær; vind, ras, skred og flom Sikkerhetspolitisk utvikling – økt terrorfare Sykdomsutvikling - f. eks. pandemier Teknologiutvikling (informasjonsteknologi) Internasjonalisering (handel og vandel) - sikkerhetskrav Privatisering - sikkerhetskrav M.m.

12 Viktige virkemidler: Generell strategi ? (som kan anvendes konkret innen flere fagområder) Regelverk Tilsyn og veiledning Informasjon og samfunnskontakt Øvelser og opplæring Samarbeid og relasjoner Internasjonalalt arbeid Analyser og utredning Planverk

13 Fagseminar 2005 Samarbeid BE-NBL-DSB 8-10 steder Uke 45, 46 og 47
Tema under utarbeidelse Målgrupper Brannsjefer og forebyggende personell Plan og byggesaksbehandlere Eiere, lokal helsemyndighet, andre

14 Omsorgsboliger Mål om å avrunde prosjektet
Faser: undersøke, avklare, løse…. Definerte omsorgsboliger Tilsyn/lokal forskrift, tekniske og organisatoriske løsninger Egne hjem Opplæringspakke for helsepersonell

15 Tunneler Vegtunneler Felles forskrift
Implementering av EU-direktiv Felles forskrift Nye veiledere/retningslinjer/normaler Jernbane- og banetunneler Retningslinje under utarbeiding

16 Verneverdig trehusbebyggelse
Samarbeid Riksantikvaren og DSB Kartlegging av tett bebyggelse Svar fra 308 kommuner 76 kommuner med aktuell bebyggelse 15 kommuner har lovet materiale Sikre tett trehusbebyggelse ved brannsikring Områdene er kartfestet Konferanse ultimo oktober Fokus på brannforebyggende tiltak

17 Myndighetsutøvelsesprosjektet
Imøtekomme behov for hjelpemiddel under tilsyn og annen myndighetsutøvelse Mål om enhetlig tilsynspraksis Omfatter både brann- og feiervesen Alle brann- og feiervesen har vært invitert til å bidra Mange bidrag,-takk Etablert arbeidsgrupper med ressurspersoner

18 Myndighetsutøvelsesprosjekt
Mål om et felles løft Tilbud til alle Elektronisk Dynamisk verktøy, løpende revisjon/supplering Høsten 2005

19 Spørsmål/kommentarer

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "Brannsjefkonferansen 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google