Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyhastighetsutredningen 2010 - 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Geilo 26. oktober 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyhastighetsutredningen 2010 - 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Geilo 26. oktober 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyhastighetsutredningen 2010 - 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Geilo 26. oktober 2010

2 Jernbaneverket skal utrede hvilke handlingsalternativer som er best egnet for å nå målene i transportpolitikken i de ulike korridorene,herunder bl.a.; A - referansealternativet; en videreføring av dagens jernbanepolitikk B - en mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbaneinfrastruktur, også utenfor InterCity-området C - høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett og InterCity-strategi D - hovedsakelig separate høyhastighetslinjer Hovedmål med Utredningen

3 Utredningen i 3 Faser Fase I Oppsummere tidligere utredninger Mars 2010 Aug 2010 Jan 2011Okt 2011 Feb 2012 Fase II Etablere Grunnleggende Forutsetninger Fase III Utredninger av strekninger Oppsummering og Innspill til NTP 2014-23

4 Utredningen vil gjennomføres i 3 faser: •Fase I : –gi en samlet oversikt og framstilling over det kunnskapsgrunnlag som foreligger i Norge, samt den framlagte utredningen om høyhastighetsjernbane i Sverige (SOU 2009: 74). •Fase II : Definere felles premisser for de korridorvise utredningene. •Fase III : Korridorvise utredninger –Traseer – flere for hver korridor –Samfunnsøkonomiske beregninger –Lokalisering av stasjoner inkl stoppmønster –Endepunkt og underveis kollektiv transport tilknytninger Utredningen i 3 Faser (forts)

5 for Strekningene: •Oslo – Kristiansand – Stavanger •Oslo – Bergen •Oslo – Trondheim •Oslo – Göteborg •Oslo – Stockholm I tillegg skal: Bergen – Haugesund/Stavanger, utredes i kombinasjon med Oslo – Bergen Oslo – Kristiansand – Stavanger Strekningsvise utredninger

6 Plan •Fase I ble ferdigstilt I august 2010 •Fase II - 2010 –Anbudsforespørsler ble sendt ut første uke i juli –Anbudsfrist midten av august –Tildeling 30. september –Gjennomføring oktober 2010 – februar 2011 •Fase III 2010-2011-2012 –Anbud sendes ut i november 2010 –Anbudsfrist i desember 2010 –Tildeling februar/mars 2011 –Gjennomføring mars – oktober 2011 –Utarbeide sluttrapport oktober 2011 - januar 2012 –NTP : 1. februar 2012

7 Status pr. 28. sept. 2010 •Fase I ferdigstilt – rapport fra Cowi offentliggjort –Alle tidligere HHB konsepter beregnet på forskjellig måte •Fase II –Forespørsler for Fase II - 6 delutredninger sendt ut som planlagt –Mottatt, Evaluering ferdig –Offentliggjøring av kontrakter 30. september •Mange henvendelser fra media og politiske- og nærings- interessegrupper •Internettside fra 30. september •Ekspert gruppe –Møte i Oslo 30 Aug - Avtale hvordan Ekspertpanelet kan brukes på best mulig måte •Styringsgruppen –2. juni –27. august 2010, –2. november 2010

8 Høyhastighetsutredningen 2010 - 2012 Jernbaneverket utførte vurderinger av Høyhastighetsjernbane i 2006/07. Høyhastighetsutredningen 2010-12 er ikke bundet av tidligere konklusjoner

9 Fase II – 6 delutredninger 1.Markeds Analyser 2.Planlegging- og Utviklingstudier 3.Finansielle og Samfunnsøkonomiske Analyser 4.Kommersielle- og kontraktsstrategier 5.Tekniske- og Sikkerhets Analyser 6.Miljøanalyser

10

11 Markeds Analyser •Volum •Underveistrafikk •Godstrafikk – nye tjenester •Hvorfor vil markedet bruke HHB – pris, reisetid, komfort •Psykologiske forhold knyttet til lange tunneler – forretnings- og turistmarkedet

12

13 •Dedikerte spor for HHB for langdistanse persontrafikk kontra flerbrukspor person/gods trafikk •Mulighet for å bruke eksisterende spor i en stegvis utbygging •Dobbeltspor kontra enkeltspor •Antall stasjoner / lokalisering and stoppmønster basert på markedsanalyser. •Kommersiell hastighet/topphastighet •Ansvar for Bygging og drift av nye stasjoner •Stasjonsutvikling og overgangsmuligheter Plan- og Utvikling

14 •Vurdere intergrerte bystasjoner/kollektivknutepunkter kontra HHB stasjoner utenfor de større bysentra, og hvordan dette påvirker reisetiden og konkurransekraften til HHB •Kombinasjoner av overnevnte og krysningspor •Hvordan HHB vil påvirke og mulig forandre det kollektive transport systemet som en helhet Plan- og Utvikling (forts)

15 Utredningen skal finne svaret på om HHB i en eller flere av korridorene er det rette å gjøre fra et samfunnsøkonomisk synspunkt – vil bli utredet I Fase III. Premisser •Vurdere Regionalutvikling, økt konkurransekraft for næring •Vurdere nåværende beregningsmetoder pga den store endringen som bygging av HHB vil medføre •Utrede effekter inkl langtidseffekter som ikke hensyntas i de nåværende metodene •Vurdere konsekvenser for nåværende luft- og busstransport •Vurdere fordeler/effekter ved HHB sammenlignet med utvikling av annen infrastruktur I h.h.t. dagens planer. •Vurdere forskjellige former for finansiering •Vurdere om bygging av HHB vil gjøre annen infrastruktur mer lønnsom Økonomi

16 •Hvordan HHB skal organiseres i byggefasen •Anbudstrategier – størst mulig grad av konkurranse •Utvikling og valg av tekninske standarder •Utvikling av nye bygge metoder •Hvordan planleggingskostnadene kan minimeres uten at nøyaktigheten av byggekostnadsestimatene forringes Kommersielt

17

18 •Hastighetstandarder i de forskjellige korridorene •Tekniske standarder spesielt mht norsk vinterklima •Utrede bruk av innstøpte skinner. •Utrede bruk av krengetog •Vurdere teknisk sikkerhet mht blandet trafikk/hastigheter •Sikkerhets-/ulykkesaspekter mht overføring av person/godstrafikk fra vei til bane •Sikkerhetsaspekter knyttet til sabotasje/terror Teknisk & Sikkerhet

19 •Hvordan HHB kan bidra til å oppnå de nasjonale miljømålene •Klimagass utslipp i levetidsfasen (bygge- og driftsfasen). Hvordan andre land har kalkulert og vektet dette •Vurdere hvordan traseer og profiler kan tilpasses landskapet. •Utrede konsekvensene av store massedeponeringer •Vurdere hvordan togenes energiforbruk påvirkes av fart, kurver og stigningsgrader. •Økt energiforbruk skal vurderes mot fordelene med økte hastigheter, færre togavganger og en mer effektiv bruk av personell. •Hvordan miljøet vil bli påvirket av at HHB vil påvirke den totale kollektivtransporten. Miljø

20 Organisasjon Director General JBV Steering Committee Anita Skauge Project Manager Tom Stillesby Supply Management Contracts Per K Ustad Project Coordinator Britt Narmo Gunnar Malm Media Lisbet Kierulf Botnen Ignacio Barron de Angoiti Richard Eccles Oscar Frøidh Bjørn Nilsen Kåre Petter Hagen Steinar Strøm Bo-Lennart Nelldal Thomas Havnegjerde Dagfinn Berge Nils Olsson Siri Pettersen Strandenes Jon Frøisland Project Engineers & Economists (2-6) Railconsult EXPERT GROUP Jean-Francois Paix CONSULTANTS Atkins WSPGroup PwC Pøyry Infra AsplanViak

21 Samordning med IC utredningen og Kapasitetsvurderinger i Oslo Navet Jernbanedirektøren Etatsdirektør Plan og Utvikling Anita Skauge Prosjekt leder HHB Utredningen Tom Stillesby Seksjonssjef Lars Erik Nybø Prosjekt Leder Kapasitet i Oslo-navet Arne Stølan Prosjekt Leder InterCity Anne Siri Haugen Region Vest/Øst/Nord Strekningsvise Utredninger

22 Fase III - Strekningsvise Utredninger B - Mer offensive utvikling av dagens infrastruktur C - HHB konsepter delvis basert på eksisterende nett D - Nye HHB Traseer •Plassere traseer i landskapet •Utbyggingskostnader •Miljøkostnader/fordeler •Inntekter •Endepunkt og underveis kollektiv transporttilknytninger •Lokalisering av stasjoner inkl stoppmønster •Areal- og næringsutvikling •Samfunnsøkonomi

23 •Over 20 forskjellige traseer i de 6 korridorene er identifisert så langt for oppgradering eller nye HHB traseer. •Vi må sannsynligvis gjøre et utvalg å studere i Fase III Fase III - Strekningsvise Utredninger (forts)

24 Corridor West; Alternatives and Concepts A,B,C,D C,D A,B D D D D D Oslo Drammen Hønefoss Geilo Bergen Haugesund Stavanger


Laste ned ppt "Høyhastighetsutredningen 2010 - 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Geilo 26. oktober 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google