Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs – Dag 4 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 9. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs – Dag 4 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 9. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs – Dag 4 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 9. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein hanne.storstein@dnb.no

2 Rekapitulasjon - Fremstillingen 1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning mm 4. Konkurs 5. Økonomisk kriminalitet 6. Avslutning 2

3 4. Konkurs 4.1 Bakgrunn og formål 4.2 Konkursbehandlingen 4.3 Betingelsene for å åpne konkurs 4.4 Beslagsretten i forhold til debitor 4.5 Omstøtelse 3

4 Kort repetisjon -Debitor selv (oppbud) -Kreditor -Lønnstaker Byfogd/ tingretten Begjæring om konkurs Konkursbehandling – konkursåpning -Konkursbeslag -Oppnevning av bostyrer Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Borevisor Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Steg/fase Rolle/hvem Fordringsan meldelser Bostyrer 4 Bostyrer (advokat) Kreditorer Redegjørelse (innberetning) Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Byfogd/ tingretten Anmeldelse og etterforskning Politiet/ Økokrim Skiftesamling

5 -Dekningsloven § 2-2 – utgangspunktet er at det skal tas beslag i alt som tilhører debitor -Beslagsretten utvides i forhold til utgangspunktet på to måter: 1)vilkår om rettsvern 2)mulighet for omstøtelse -For at en disposisjon/avtale skal stå seg i konkurs må den være gyldig og ha rettsvern og ikke kunne omstøtes 5

6 4.5 Omstøtelse (fortsettelse) Oversikt – bakgrunn og formål Objektive omstøtelsesregler  Gaver – dekningsloven § 5-2  Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5  Sikkerhetstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7  Utlegg – dekningsloven § 5-8 Den subjektive omstøtelsesregel  Omstøtelse der den annen part ikke har vært i god tro - dekningsloven § 5-9 6

7 -Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5  Hindre forfordeling av kreditorer  «Betaling»  Inkludert pantsettelse av enkle krav, jf 4.ledd  Av «gjeld»  Alternative vilkår (jf.«eller») 1.«usedvanlige betalingsmidler» 2.«før normal forfallstid» 3.«med beløp som betydelig har forringet debitors betalingsevne»  Unntak: likevel fremtrådte som «ordinær» - må sees i forhold til alternativene  Rt. 1995 side 222 – Direkte Reklame - Omstøtelse av innbetalt skattetrekk - ”ordinær betaling” dekningsloven § 5-5 7

8 -Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7  «Sikkerhetstillelse»: pant, avtalt tilbakeholdsrett, avtalt motregning mm.  «Eldre gjeld»  Tredjemanns pant rammes ikke  Tidspunkt: rettsvernakten dekningsloven § 5-10 8

9 -Utlegg – dekningsloven § 5-8  «ingen rettsvirkning overfor boet»  Særtrekk: Ingen disposisjon fra skyldneren Utlegg kan slettes uten medvirkning fra utleggshaver eller skyldner 9

10 Den subjektive omstøtelsesregel – deknl. § 5-9 -Skyld – kreditorsvik  Actio pauliana -Hvilke disposisjoner rammes? Typetilfeller: 1. Kreditorbegunstigelse 2. Unndragelse av aktiva 3. Gjeldsøkning -Vilkår:  Det må foreligge en «disposisjon»  Debitors økonomi 10

11  Transaksjonen må være «utilbørlig» Er formålet er å komme unna følgende av en konkurs? Helhetsvurdering  Motpartens forhold «svik» eller i det minste uaktsomhet – forsto eller burde ha forstått På rettsvernstidspunktet, jf § 5-10 -Skyldnerens forhold uten betydning -Frist 10 år -Rt. 1995 side 259 – Palonen-dommen 11

12 -Oppsummering:  Enklere å få omstøtt etter de objektive omstøtelsesreglene  Virkningene av omstøtelse er forskjellig 12

13 -Debitor selv (oppbud) -Kreditor -Lønnstaker Byfogd/ tingretten Begjæring om konkurs Konkursbehandling – konkursåpning -Konkursbeslag -Oppnevning av bostyrer Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Borevisor Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Steg/fase Rolle/hvem Fordringsan meldelser Bostyrer 13 Bostyrer (advokat) Kreditorer Redegjørelse (innberetning) Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Byfogd/ tingretten Anmeldelse og etterforskning Politiet/ Økokrim Skiftesamling

14 5. Økonomisk kriminalitet 5.1 Generelt Hva er økonomisk kriminalitet? -Definisjon: «profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte skjer innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig.» Kjennetegn:  Rammer økonomiske interesser (ofte selskaper eller samfunnsinstitusjoner)  Kompliserte  Foregår i det skjulte (f.eks. skjult under dekke av lovlig virksomhet)  Vanskelige å oppdage og å etterforske -Eksempel: nettbanksvindel 14

15 Hensyn/ formål  Individualpreventive hensyn  Allmennpreventive hensyn  Beskytte samfunnet mot tap, herunder verne om velferdsstaten og dets system der alle skal bidra  Beskytte andre borgere mot tap og skade, herunder konkurransevridning -Eksempel: Regnskap er offentlige og gir viktige opplysninger til private avtaleparter og til offentlige myndigheter som grunnlag for skatt og avgift 15

16 5.2 Konkurskriminalitet Definisjon -«økonomisk kriminalitet som begås eller avdekkes i forbindelse med konkursbehandling» Bostyrer skal gjennomgå virksomheten og avdekke mulig kriminalitet Medvirkning straffbart etter straffeloven § 287 16

17 Ulike typer handlinger:  Regnskapskriminalitet (se pkt 5.4)  Skatte- og avgiftsunndragelser (se pkt 5.5)  Ulike typer bedragerier (pkt 5.5 m.fl.)  Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs 17

18  Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs - straffelovens kap 27 -Straffeloven § 281 - påføre kreditorene tap – boforringelse (forringe boet) bl.a. ved overdrevent forbruk eller grovt uordentlig forretningsførsel -Straffeloven § 282 – kreditorbegunstigelse – favorisere en kreditor og påføre de andre kreditorene tap -Straffeloven § 283 – skjule midler /hindre at kreditorene får dekning før konkurs - boforringelse (forringe boet) -Straffeloven § 284 – unnlate å begjære konkurs når insolvent - å drive virksomhet «for kreditorenes regning» påfører andre tap -Straffeloven § 285 – eksekusjonshindring – skjule midler for kreditorene under gjeldsforhandling eller etter konkursåpning 18

19 5.3 Konkurskarantene Konkursloven § 142 -Granskning av skyldnerens forretningsførsel kan resultere i at bostyrer anbefaler konkurskarantene -Hvem kan rammes?  Personer i styre og ledelse i selskaper – mest praktisk  Personlige skyldnere – sjelden -Vilkår:  Enten: personen med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomheten som har ført til insolvensen; eller  det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte nytt selskap eller å være styremedlem eller administrerende direktør i et slikt selskap 19

20 5.4 Regnskapskriminalitet Regnskapskriminalitet  Straffeloven § 286  Regnskapsloven § 8-5  Bokføringsloven § 15 Hensyn og formål 20

21 5.5 Skatte- og avgiftsunndragelser Skattesvik  likningsloven §§ 12-1 og 12-2 (grovt) Unndragelse eller svindel av merverdiavgift  Definisjon merverdiavgift – mval.§ 1-1  Registreringsplikt – mval.§ 2-1  Tilleggsavgift, tvangsmulkt, straff – mval.§§ 21-1 flg - Regnes som bedrageri etter straffeloven §§ 270 og 271 Eksempel - «svart omsetning» - regnskapsloven § 8-5, merverdiavgiftsloven § 21, likningsloven § 12-1 nr 1 21

22 5.6 Hvitvasking Definisjon: å kamuflere utbytte fra straffbare handlinger og integrere dem i den legale økonomien for å kunne bruke dem uten å bli avslørt Ofte flere ledd transaksjoner -Eksempler: bank, over landegrenser, mellom ulike investeringsobjekter, i skalkeskjul av lovlig virksomhet Kan skjule organisert kriminalitet, terrorfinansiering, korrupsjon mm – alle typer straffbare handlinger Straffeloven § 317 – samt ofte flere andre 22

23 5.7 Forsikringsbedrageri Definisjon (eksempel): «å oppgi en forsikret gjenstand som skadet eller stjålet til forsikringsselskapet uten at dette er tilfelle» -Andre eksempler: å gi uriktige opplysninger – f.eks. større verdi, eller å fortie opplysninger av betydning for forsikringsselskapet Straffeloven § 272 23

24 5.8 Subsidiebedrageri Definisjon: «å gi opplysninger til myndighetene for å få utbetalt uten at han/eller hun har krav på det» -Eksempler: støtte til kultur, utdanning, humanitære formål, næringsformål, forskning, ymse erstatninger, trygdeytelser mm Misbruk mulig fordi offentlige støtte- og subsidieordninger er tillitsbaserte Straffeloven § 270, jf § 271 og straffeloven § 166 24

25 4.9 Fakturasvindel – OBS! Å utstede faktura for en vare/tjeneste som ikke er utført og sende den til mottaker i håp om at han ikke oppdager det og betaler fakturaen -Eksempel: Katalogoppføringstjenester i søkelyset Råd: ikke betal, protester skriftlig tilbake, følg opp hvis inkasso Den som fakturerer må dokumentere hva han fakturerer for – ikke mottakeren Straffeloven § 270, jf § 271 25

26 6. Avslutning Tips og anbefalinger: les avisen Surf på nyttige nettsider Forsinkelsesrentekalkulator (med forklaringer) www.forsinkelsesrente.nowww.forsinkelsesrente.no Skjema for utlegg/ forliksklage inkl varsler: https://www.politi.no/tjenester/tvangsfullbyrdelse/skjema/ https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/namsfogden_i_oslo/Vedlegg_1216.pd f https://www.politi.no/tjenester/tvangsfullbyrdelse/skjema/ https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/namsfogden_i_oslo/Vedlegg_1216.pd f Brønnøysundregistrene: www.brreg.no og www.altinn.no Her kan man for eksempel sjekke ut kontraktspartenere før man inngår kontrakt, foretaksregisteret viser selskapsform, representanter, styre, selskapets ”good standing” – varsel om tvangsoppløsning (for eksempel ikke har levert regnskap i tide) og konkursåpning med mer.www.brreg.nowww.altinn.no Konkursrådets hjemmesider http://www.konkursradet.no/ Nyttige forklaringer, sjekklister, uttalelser med mer som er enkelt og forståelig for enhver og maler: http://www.konkursradet.no/maler/ bl.a. konkursbegjæring (typisk for ansatte som har lønnskrav), oppbudsbegjæring (for eier som forplikter å begjære oppbud), fordringsanmeldelse (for kreditor som har krav mot en skyldner som er konkurs) og konkursvarsel. http://www.konkursradet.no/http://www.konkursradet.no/maler/ 26

27 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål eller kommentarer? E-post: hanne.storstein@dnb.no 27


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs – Dag 4 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 9. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google