Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modernisering av norske sykehus – Organisasjonsutvikling fra 1999 til i dag Lars Erik Kjekshus, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modernisering av norske sykehus – Organisasjonsutvikling fra 1999 til i dag Lars Erik Kjekshus, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modernisering av norske sykehus – Organisasjonsutvikling fra 1999 til i dag Lars Erik Kjekshus, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo POLIS-seminar Høyskolen i Molde, 27. september, 2007.

2 Forelesningens hovedstruktur  Hva er det organisatoriske ”sykehus”?  Hva er modernisering av norske sykehus?  Ledelse og organisering ved norske sykehus 1999-2005  Kan sykehus organiseres og ledes bedre?  Ulike grunnmodeller for organisering  Hva påvirker koblingen mellom organisering og effektivitet?

3 Fra sykehus til foretak 1999-2007  Fra fylkeskommunalt forvaltningsorgan til statlig servicebedrift  Sykehussammenslåinger  Økt vekt på ledelse, styring og kontroll  Men fortsatt økende økonomisk uføre  Nesten en fordobling av driftsbudsjettet, fra 42 mrd. i 2000 til 70 mrd. i 2005 og voksende akkumulert underskudd på 17,9 mrd. siden 2002 (kilde: SSB)

4 ► Hva er det organisatoriske ”sykehus” ?

5 Sykehuset - profesjonsbyråkratiet  Sykehusets ”grunnform”, medisinsk logikk og spesialisering  Sykehus styres primært gjennom å standardisere utdanning og ferdigheter, samt sosialisering av ansatte.  Desentralisert organisering – stor grad av autonomi og demokrati.  Kompetanseautoritet, skiftende kommandostrukturer  Toppledelse med hovedfokus på økonomi og institusjonelle omgivelser (omdømmevurderinger)  Fagledelse med hovedfokus på kvalitet, vekst og tekniske omgivelser (opptaksområde, nye teknikker)

6 Sykehuset - mellom fag og politikk

7 Svakheter ved profesjonsbyråkrati:  Ingen innebygd koordineringsmekanisme ”på tvers”  Kan ha problemer med å håndtere kvalitetsavvik  Liten organisatorisk innovasjonsevne  Svak kostnadskontroll og målstyring  Budsjettet – ”historisk begrunnet”  ”Ostehøvel” gir budsjettbalanse men ingen reell prioritering  Budsjett og strategi er dekoblet  Styringsinformasjon har ikke nødvendig tillit i organisasjonen

8 Dekobling i sykehus Strategi Budsjett Drift Kontroll og avvik

9 ► Modernisering av Norske sykehus

10 Pasienten først! ”Utvalget mener at de fleste norske sykehus vil kunne oppnå større effektivitet og kvalitet, og samtidig i større grad svare på pasientenes behov, ved å organisere deler av virksomheten annerledes enn i dag”. (NOU 1997:2 s.66)

11

12 Modernisering i fire områder  Ledelses- og myndighetsstrukturer  enhetlig ledelse, ”pasientansvarlig” lege/sykepleier, bortfall av den tradisjonelle avdelingsstrukturen, desentralisert myndighetsstruktur, mediahåndtering.  Elektroniske støttetjenester  elektronisk pasientjournal, elektronisk epikriseutsendelse, og elektronisk bildearkiv, elektronisk lagerhåndtering (logistikk).  Budsjettrutiner  Mål og kontraktstyring, internprising, innsatsstyrt finansiering på avdelingsnivå, og omfordeling av DRG beregninger til den enkelte avdeling.  Pasientflyt (pasientlogistikk)  observasjonspost, skjermet elektiv kirurgi og samlokalisering av legevakt og akuttmottak, sykehussammenslåing, ISO 9001 sertifisering.

13 ► Organisering og ledelse av Norske sykehus 1999-2005

14 Organisasjonsutvikling ved sykehusene 1999-2005

15 ► Kan norske sykehus organiseres bedre?

16 Alternativ organisering av klinisk virksomhet Hierarki Flere ledelsesnivåer Tradisjonell flat struktur Dekobling Divisjonalisering Autonome enheter

17 Hva er divisjonalisering?  Redusere horisontalt kontrollspenn  Autonome enheter  Selvforsynte, lav grad av avhengighet av andre  Høy grad av avhengighet internt i hver divisjon  Ansvarlig for eget resultat  Egne stabsfunksjoner  Frihet til valg av virkemidler og intern organisering  Mål og resultatstyring  Standardiserte mål- og resultatindikatorer (kvantifiserbare)  Kontraktstyring  Klart definerte kunder/målgrupper (pasienter)  Senterorganisering som en variant av divisjonalisering

18 ProfesjonsbyråkratiDivisjonalisering Koordinering Standarisering av ferdigheter, sosialisering Målstyring, standardiserte resultatmål, internfakturering AutoritetKompetanseStilling Maktfordeling Desentralisert, styrt nedenfra Sentralisert, styrt ovenfra Strategiprosess Aggregat av alle enkelttiltak og prosjekter Strategiske satsninger og allokering av ressurser Fordeler Styrker fagligutvikling og spisskompetansemiljøer Bedre oversikt over behandlingsforløpet Økt økonomisk bevissthet ProblemerKoordinering,KvalitetsstandarderOrganisasjonsendring Svak kostnadskontroll Faglig innovasjon Prioritering av ”lønnsomme” pasienter Kostbar service Store omstillingskostnader

19 Koblingen mellom organisering og effektivitet – fem innvendinger  Inter organisatoriske forhold – betydningen av kontekstuelle forhold  Intra organisatoriske forhold – effektivisering av én del av virksomheten påvirker effektiviteten ved andre deler av virksomheten  Forandringsblandinger – behovet for strukturseponering  Flertydighet (hykleri) - inkonsistente krav fra politikerene  Budsjettdisiplin eller ekstraordinære tilskudd?  Stordriftsfordeler eller den brede distriktspolitikk?  Effektivitet eller pasienten først!?  Effektivitetsmål som uavhengig variabel (det som forklarer)

20 Avslutning  Stor endringstakt ved norske sykehus – liten dokumentasjon av effekter  Ledelse og organisasjonsstruktur må sees i sammenheng  Ulike strukturer krever ulike ledelsesformer  Større enheter stiller større utfordringer til koordinering og samhandling  Ledelse og organisasjonsstruktur må kontinuerlig revitaliseres  Struktur seponering – Philip Selznick  ”Enhver ny ide er en dårlig ide” – James G. March


Laste ned ppt "Modernisering av norske sykehus – Organisasjonsutvikling fra 1999 til i dag Lars Erik Kjekshus, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google