Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablering av lokale pasienterfaringsmålinger i Helse Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablering av lokale pasienterfaringsmålinger i Helse Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablering av lokale pasienterfaringsmålinger i Helse Vest

2 Bakgrunn Lov om helseforetak m.m. § 35: ” Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre tjenester som hører naturlig sammen med dette, etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter ” Pasientrettighetsloven: Fritt sykehusvalg, rett til medbestemmelse, informasjon om risiko og bivirkninger m.m.

3 Formål •Etablere system for regelmessige og systematiske pasienterfaringsmålinger •Gi pasienter mulighet til å gi tilbakemelding om sine erfaringer i møte med HV •Legge til rette for fremstilling av resultater for bruk i kvalitetsarbeid •Støtte i planleggingen av fremtidig tjenestetilbud

4 Todelt tilnærming: Del - prosjekt 1: Utvikle felles kjernespørsmål og datainnsamlingsmetodikk for gjennomføring av lokale pasienterfaringsmålinger Del - prosjekt 2: Utvikle felles ikt- løsning for pasienterfaringsmålinger i Helse Vest

5 Prosjekt ”Spørjeskjema og datainnsamlingsmetodikk- felles verktøy for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest Utvikle et felles opplegg for lokale pasienterfaringsundersøkelser i regionen, med fokus på: Spørreskjema - Etablere en felles kjerne av faste spørsmål ( ca.8 – 10 spørsmål) - Vurdere om det er behov for ulike kjernespørsmål for ulike fagområder (somatikk,pykiatri, rus,rehab.) og ulike omsorgsnivå - Sørge for at spørsmålene er validerte Datainnsamling - Etablere felles metodikk - foreslå praktiske løsninger Implementering - Skissere fremgangsmåte for innføring av felles verktøy for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest

6 Utgangspunkt for design av spørreskjema •Validerte spørsmål •Brukes mot bredes mulig gruppe pasienter •Sammensetning av spørsmål skal baseres på hva BRUKERNE opplever som viktigst å gi tilbakemelding om i sitt møte med Helse Vest

7 Pasienters vurdering av hva som er viktigst i sykehus

8 Design av skjema: utfordringer og feilkilder •Utfordringer: –Valid operasjonalisering –Entydige og presise begreper –Hverdagslige uttrykk, dagligtale –Tydeliggjøre måleenhet –Passe lengde på setninger, antall lange ord –Ledende spørsmål: kobling spørsmål og en av verdiene, verdiladede ord –Svarverdier: midt på skalaen-effekten, pol-effekter •Feilkilder: –Sammensatte spørsmål: flere spørsmål innbakt i ett –Yrkesbetingede spørsmålsformuleringer: akademisk språk –Svaralternativer som ikke stemmer overens med spørsmålet –Svaralternativer som ikke er gjensidig utelukkende –Svaralternativer som ikke er uttømmende –Urealistiske svaralternativer: ikke samsvar mellom detaljeringsnivå i verdier og detaljeringsnivå respondenten tenker om saken –Generelle spørsmål=lite kontroll med hvordan respondenten kommer fram til svaret

9 Standardspørsmål

10 Prosjektets anbefaling (del 1): Organisering - / tilrettelegging av pasienterfaringsmålinger Opprette regionalt nettverk med ansvar for: •Regional harmonisering og felles utvikling av undersøkelsene •Kvalitetssikring og analyse av resultater Gjennomføring: •Egne koordinatorer i alle foretak med ansvar for lokal tilrettelegging •Årlig velges ut fagområder som skal måles i regionen •Ikt- verktøy utvikles for registrering og formidling av resultater •Resultater integreres i regionens etablerte styringsdata

11 Prosjekt ”IKT –løysing – Felles verktøy for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest” (MANDAT) Utvikle en felles løsning for: •Registrering av data - med fleksibilitet i forhold til manuell og elektronisk registrering - med fleksibilitet for lokalt å kunne legge til egne spørsmål i tillegg til et standardisert kjernesett av spørsmål •Presentasjon av resultat - enkelt og umiddelbart tilgjengelig på laveste aggregeringsnivå - mulig å aggregere resultat opp i organisasjonen (post,av,inst, HF, RHF) - enkle analysemuligheter - enkelt å følge egen utvikling over tid •Implementering av IKT – løsning - i HFa i regionen - i de private ideelle institusjonene i regionen

12 Vårt fokus •Enkelt brukergrensesnitt •Lett distribueres til foretakenes enheter •Ha mulighet til å dele spørsmål og standardundersøkelser •Ha tilgang til bibliotek hvor man kan hente både enkeltspørsmål og hele spørreskjema •Tilrettelegging for enkel distribusjon av undersøkelser og resultater •Skal kunne sammenstille svar fra mange undersøkelser

13 Vårt valg: CORPORATER SURVEYOR •Kan kjøres ”innomhus” og gir oss kontroll over våre data •Mulig at presentasjon av resultater skal skje fra andre databaser •Ingen investeringskostnad, tilhører eksisterende lisens •Leverandør vil utvikle ny versjon sammen med oss, og dermed utvikle iht vårt behov

14 LINK

15 Rapportering - Kvalitetsportalen

16 Regional nettverk nå etablert Deltakelse fra: •Brukerutvalg •Tillitsvalgte •Alle helseforetak •Private ideelle samarbeidspartnere

17 Nettverkets mandat •Implementeringsfase: - Samarbeide med HV IKT for å sikre teknisk implementering av IKT-verktøy -Ta i bruk utvikla spørreskjema -Utvikle felles rutiner og praktisk opplegg for gjennomføring av undersøkelsene -Samarbeide med regionalt datavarehusteam for å etablere regional rapportering av resultater •Driftfase: -Koordinator skal rettlede og bidra til praktisk gjennomføring av undersøkelsene -Koordinator skal bidra til å gjøre resultatene tilgjengelig og til at de blir brukt til kvalitetsforbedring -Nettverket skal bidra til regional harmonisering og felles utvikling av undersøkelsene og verktøyet -Gi råd til HV RHF om hva fagområde en bør gjennomføre undersøkelser for (grunnlag for årlige styringsdokumentet)

18 Hvordan lykkes med å gjennomføre kvalitetssikrede pasienterfaringsmålinger? •Fag og ikt ”hånd i hånd” •Sikre lokalt eierskap •Fleksibel distribusjon av undersøkelser •Tilgjengelighet og fleksibilitet i forhold til rapportering


Laste ned ppt "Etablering av lokale pasienterfaringsmålinger i Helse Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google