Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.07.20141 ForfatterProsjektittel FORSVARET Avdelingstittel 02.07.20141 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen PE – kurset Hamar 11 feb 2010 Oblt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.07.20141 ForfatterProsjektittel FORSVARET Avdelingstittel 02.07.20141 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen PE – kurset Hamar 11 feb 2010 Oblt."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.07.20141 ForfatterProsjektittel FORSVARET Avdelingstittel 02.07.20141 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen PE – kurset Hamar 11 feb 2010 Oblt Jan Chr Fredriksen

2 02.07.20142 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Agenda • NATO kommandostruktur • Norsk bemanning - herunder forestående endringer • Norsk policy ifm beordring fra NATO PE til NATO CE • Skattebestemmelser •.........men først litt om FST’s rolle

3 02.07.20143 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Organisasjon fra 01.08.09 Sekr ØSORG Etatsledelse O FSJ SJ FST IR FPT P P TKD P A&R NOSU Sj FPT SNR FPT Utland SNR MMB adm NMR adm NLR adm SNR P

4 02.07.20144 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen NATO Force Structure Andre MOU org • COE • EU BG • NOR- DEFCO • Liaison • Instr. Attacheer Mil råd etc Andre • Elever • Prosjekt off • Utveksl. • Vpl MMB NMR NLR NOSU NATO Kommando struktur Totalt utenlandsengasjement Ramme 400 stillinger

5 02.07.20145 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen NATO Kommando- og styrkestruktur - en kort gjennomgang

6 02.07.20146 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Hva gjøres: • Oppfylle våre forpliktelser ift bemanning og lojalt følge opp politiske vedtak i NAC • Bidra i INT OPS med substansielle bidrag uten bindinger • Bidra i prosjekter for utvikling av felleskapasiteter (Ref HAW/C-17 – AGS – NIFC – NSHQ etc) • Bidra økonomisk utover de tradisjonelle medlemskapsavgiftene • Levere kvalitet i kommando og styrkestruktur – evne til å bidra fra dag 1 • Fremme norske synspunkter og bidra konstruktivt på alle nivåer • Være pådrivere og nytenkende ift NATO’s strategier – eks ifm nordområdene – forsvar av energiressursene etc.

7 02.07.20147 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen NATO HEADQUARTERS - BRUSSELS North Atlantic Council (NAC) Sec Gen International Staff (IS) Subordinated Committees (almost 40) Nuclear Planning Committee (NPC) Sec Gen Defence Planning Committee (DPC) Sec Gen Subordinated Working Groups Military Committee (MC) CMC International Military Staff (IMS) Specialised Organizations and Agencies NATO‘s integrated Command Structure NATO COMMUNICATION & INFORMATION SYSTEMS SERVICE AGENCY (NCSA) ALLIED COMMAND OPERATIONS (ACO) ALLIED COMMAND TRANSFORMATION (ACT) NMR NORDEL UD/FD MMB NLR

8 02.07.20148 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Allied Joint Command LISBON, PO NATO HQ + ACO Command Structure COMICELAND Keflavik, Iceland SHAPE (HQ for ACO) Mons, BE NATO HQ Brussel BE Sub Command Norfolk US Allied Maritime Command Northwood. UK Allied Force Command Heidelberg, GE Allied Air Command Ramstein GE Allied Joint Force Command BRUNSSUM, NL Allied Maritime Command Naples, IT Allied Force Command Madrid, SP Allied Air Command Izmir, TU Allied Joint Force Command NAPLES, IT DARS DCAOC CAOC 1 Finderup, DK NAEW E 3 A GK, GE

9 02.07.20149 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen SACT Structure SACT HQ Norfolk US JFTC Bydgoszcz PO JALLC LISBON, PO JWC, Stavanger NO NS Oberrammergau GE N D C Rome IT NATO Undersee Research center (NURC) IT NCISS IT SACT Staff Element Europe (SACT SEE) SHAPE, BE SACTREPEUR NATO HQ

10 02.07.201410 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen NATO Communication and Information Systems Service Agency (NCSA) NCSA Sector Mons - Stavanger NO NCSA Sector Brunssum HQ NCSA, Mons, BE NPC Glons, BE, FORACS Stavanger NO

11 02.07.201411 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Force Structure GE/NL Corps Munster,GE ARRC Rheindalen, GE (UK) FR HRF MAR FR UK HRF MAR Northwood, UK

12 02.07.201412 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Others supporting NATO NATO Agencies/ Bodies Centres of Excellence HAW C-17 Papa HUN N AGS Sigonella, IT

13 02.07.201413 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen NATO Peacetime Establishment Review • Siste NATO review er ikke sluttført • NATO Kommandostruktur skal fra ca 13 500 stillinger til ca 9 000 - reduksjon ca 30 % • Norsk ambisjonsnivå reduseres tilsvarende (?) • NÅ situasjonen: ca 230 årsverk + ca 30 vpl/gren/ avd.befal i ny struktur = 260 stillinger • Fremtid: 170 – 180 årsverk • I en overgangsfase vil vi ha noe mer personell ute

14 02.07.201414 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen

15 02.07.201415 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Endringer • Personell vil NORMALT få fullføre sin periode ute (4-3 år) • Personell må imidlertid påregne: – Få endret tjenestestilling – Få endret tjenestested – Siste utvei; Bli hjemkalt

16 02.07.201416 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Deployering fra NATO til INTOPS (fra PE – til CE) • Grunnlag – Alt personell i NATO kommandostruktur og styrkestruktur som stilles til disposisjon for NATO skal til enhver tid være deployerbare – Alt personell skal være forberedt på å bli deployert fra PE til CE – Alt personell skal tilfredsstille de krav som settes til medisinsk klarering, være fysisk skikket og ha gjennomført en minimumsutdanning/trening – Minimumsutdanning er 1 uke PE og 3 ukers CE kurs i Norge + trening i HQ’ets/Avdelingens regi.

17 02.07.201417 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen • Personell kan disponeres i deloyerbare stillinger med begrensninger etter avtale med vedkommende HQ/avdeling • Personell kan få endret sin grad av deployerbarhet under tjenestegjøringen • Passende tiltak vil bli vurdert og iverksatt – Utsettelse, tilrettelegging, omplassering, hjemkalling – Avgjørelse tas i samråd med vedkommende HQ/avdeling, SNR og ev. P- gruppe • NB! Personell kan også kalles hjem grunnet manglende kompetanse, ”Code of Conduct” herunder misbruk av eks alkohol, tap av sikkerhetsklarering eller andre forhold

18 02.07.201418 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen 3års beordring (maks 180 dager) Eks 1 Eks 2 4års beordring (maks 270 dager) Eks 1 Eks 2 DP • 30dgrNTM • NRF beredskap >5 dager NTM • Med skikket • Matr/ Utstyr • Nasjonal utklarering • Link til NOavd • SOFA/MOUtilsv NORSKE begrensninger; INGEN-men Redeployeringfra PE–til CE

19 02.07.201419 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Skatt • Grunnlag – Skattelovens § 2-1, åttende ledd, første og annet punktum, • Første punktum; utsendte til Utenriksstasjoner • Annet punktum; utsendte til Atlanterhavspaktens organisasjon – Strid om tolkningen av annet punktum har pågått lenge – Et delvis avklarende skriv fra skattemyndighetene ble mottatt i januar 2010 – FST tok opp en del fortsatt uavklarte forhold

20 02.07.201420 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen • FST har hatt 2 nye møter med skattedirektoratet uten at det har kommet til noen avklaring • Formell tilhørighet til NATO fordrer godkjenning i NAC gjennom et Charter tilsvarende (??) • Hvordan kan saksbehandlere i Skattetaten overprøve formelle NAC vedtak (??) • Gjelder kun militære stillinger – ikke sivile (??) • Hvilken tilknytning har NATO’s styrkestruktur (??) • MOU baserte org som dras inn i NATO’s organisasjon (??) – NAEW E 3 A – GK – CAOC / DCAOC / DARS – NSCC = NSHQ • Lang skattemessig praksis (??) • FD må bli definert som fagdepartement på NATO • Saken har skapt politisk interesse

21 02.07.201421 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen • FST presiserer at tolkning av og utøvelsen av Skattelovens §2.1, åttende ledd, første og annet punktum og Skattelovens §2.1, fjerde ledd - herunder – hvilke stasjon/hovedkvarter/avdeling og stilling – dvs hvem - som omfattes av disse bestemmelser er lagt til skattemyndighetene. • FST presiserer også at skattereglene til enhver tid er under vurdering av finansdepartementet / skattemyndighetene og kan endres uten at Forsvaret nødvendigvis blir informert eller har noen innvirkning på endringene. • FST søker nå å innføre nye saksbehandlingsrutiner slik at den enkelte slipper å involvere seg i dialog med Skatt Øst. Skattemessige forhold - Presiseringer

22 02.07.201422 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Foreløpige status – MERK; kan være endret i morgen Innenfor?????Utenfor NATO HQ NAC, IS MC, IMS MMB ACO HQ SHAPE NAEW C&FC HQ NMR JFC Brunssum JFC Napoli JF Lisboa LCC Heidelberg/Madrid MCC Nortwood/Naples ACC Ramstein/Izmir CAOC 1 – DCAOC- DARS NAEW E3A GK NSHQ ASC NAGS HQ AGS COMP NIFC Støtteelementene (16) Liaisonstillinger Bi–/ Multilaterale org FOL Ørland UK HR MAR HQ FR HR MAR HQ GE/NL Corps ARRC SNMG

23 02.07.201423 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Innenfor?????Utenfor HQ SACT SACTREPEUR SACT SEE JALLC JFTC NURC NDC Roma NS Oberammergau NLR JWC CoE’s (7) NCSA HQNCSA SectorerSector Stavanger FORACS Satcom Agencies som NAMSA – o.l C-17, Papa Fregatt, Ferrol F35 JSF, USA (W) Intruktører - Elever (Stabsskole/kurs piloter/etc) mfl

24 02.07.201424 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Anbefaling • Mange vil falle utenfor som følge av endret struktur i løpet av perioden • FST jobber for overgangsordninger • Anbefaling; Ha som utgangspunkt at dere må betale full skatt til Norge enten fra dag 1 eller underveis. Gjelder spesielt de som var under GUL og RØD kolonne.

25 02.07.201425 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Lønn • Lønn i utlandet har sakket akterut ift nasjonal lønnsglidning • Det var et reelt ønske om å løfte alle ifm ny NATO PE review • Betydelig løft på enkeltstillinger i høst før utlysing • Dvs dere skal være løftet ift tidligere stillingsinnehaver

26 02.07.201426 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Andre utfordringer • Forsikring under tjenestereiser til utlandet – Staten inkl Forsvaret er selvassurandør – Selve forsikringsordningen er OK jfr SPH – Hvis reisen betales med eget kredittkort skal kortets forsikringsordninger nyttes • Utfordring; Når NATO/tilsv betaler flybilletten eller det brukes egne fly/fartøyer – Hovedproblemet er et forsikringsbevis som kan forveises og aksepteres – Reiser til USA er løst gjennom Health International Service (HIS) og nye rutiner – ”World Wide” er ikke løst • HELFO; ”Betal selv – søk refusjon” • FORSVARET; Skaff dere egen privat reiseforsikring inntill en får et nytt statlig kort

27 02.07.201427 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen Takk for oppmerksomheten Spørsmål


Laste ned ppt "02.07.20141 ForfatterProsjektittel FORSVARET Avdelingstittel 02.07.20141 FORSVARET Forsvarsstaben Personellavdelingen PE – kurset Hamar 11 feb 2010 Oblt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google