Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oblt Jan Chr Fredriksen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oblt Jan Chr Fredriksen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oblt Jan Chr Fredriksen
PE – kurset Hamar 11 feb 2010 Oblt Jan Chr Fredriksen

2 Agenda NATO kommandostruktur
Norsk bemanning - herunder forestående endringer Norsk policy ifm beordring fra NATO PE til NATO CE Skattebestemmelser men først litt om FST’s rolle

3 Organisasjon fra 01.08.09 Etatsledelse På vegne av Forsvarssjefen:
FSJ Etatsledelse IR SJ FST Sekr P O ØS ORG FPT P P TKD P A&R NOSU Sj FPT SNR FPT Utland MMB adm NMR adm NLR adm På vegne av Forsvarssjefen: Arbeidsgiveransvar Fagmyndighet innenfor HR området Styre utviklingen innenfor HR området 3

4 Totalt utenlandsengasjement
Ramme 400 stillinger NATO Kommando struktur Andre MOU org COE EU BG NOR-DEFCO Liaison Instr. Andre Elever Prosjekt off Utveksl. Vpl NATO Force Structure Attacheer Mil råd etc MMB NMR NLR NOSU Totalt utenlandsengasjement

5 NATO Kommando- og styrkestruktur - en kort gjennomgang

6 Hva gjøres: Oppfylle våre forpliktelser ift bemanning og lojalt følge opp politiske vedtak i NAC Bidra i INT OPS med substansielle bidrag uten bindinger Bidra i prosjekter for utvikling av felleskapasiteter (Ref HAW/C-17 – AGS – NIFC – NSHQ etc) Bidra økonomisk utover de tradisjonelle medlemskapsavgiftene Levere kvalitet i kommando og styrkestruktur – evne til å bidra fra dag 1 Fremme norske synspunkter og bidra konstruktivt på alle nivåer Være pådrivere og nytenkende ift NATO’s strategier – eks ifm nordområdene – forsvar av energiressursene etc. At the risk of providing too much detail, here is the geographic layout of our current command structure. First at the strategic level we have SHAPE. Next at the Operational Level are the three subordinate commands. Joint Force Command Brunssum, Naples, and Joint Headquarters Lisbon. Finally at the tactical level we have the Component Commands Maritime, the Component Commands Air, and the Component Commands Land. CJTF = Combined Joint Task Force ASC = Allied Submarine Command

7 NATO HEADQUARTERS - BRUSSELS
North Atlantic Council (NAC) Sec Gen Subordinated Committees (almost 40) Nuclear Planning Committee (NPC) Sec Gen Defence Planning Committee (DPC) Subordinated Working Groups NMR NORDEL UD/FD MMB NLR International Staff (IS) International Military Staff (IMS) CMC Military Committee (MC) Specialised Organizations and Agencies NATO‘s integrated Command Structure NATO COMMUNICATION & INFORMATION SYSTEMS SERVICE AGENCY (NCSA) ALLIED COMMAND OPERATIONS (ACO) TRANSFORMATION (ACT) Vi skal først se på NATO hovedkvarteret I Brussel. Det består hovedsaklig av en sivil del og en militær del representert ved North Atlantic Council (NAC) og rådets stab International Staff (IS) Den enhet som gir NAC de militærfagliige råd er Militærkomiteen (MC), med dertil hørende International Military Staff (IMS). Interaksjonen mellom de to stabene er stor med et tett samarbeid slik at verken MC eller NAC får noen store overraskelser i fanget når beslutninger skal tas. I hovedkvarteret er det også to andre viktige komiteer Defence Planning Comitte (DPC) og Nuclear Planning Comittee (NPC). For IS og IMS jobber også en del andre dvs mange andre underlagte komiteer (nesten 40) og sporadiske underlagte arbeidsgrupper som utreder forskjellig spørsmål og som jobber med eksempelvis policy spørsmål, direktiver etc. Disse Working Groups bli bemannet etter behov av hovedkvarterets personell, også inkludert personell fra de nasjonal delegasjoner som eksempelvis NORDEL og MMB. De nasjonale delegasjoner støtter også de faste underlagte komiteene med komptanse og innspill. Kommer tilbake til dette noe senere. Direkte tilknyttet NATO hovedkvarteret har vi så den Militære kommandostrukturen ACO – SACT o NCSA – samt de helt spesielle og rene NATO organisasjoner og NATO Agencies. FST mener at det ikke må være noen tvil om at disse kommer inn under Atlanterhavspaktes organisasjon. Dette markeres ved de røde hakene. Jeg legger til grunn at vi er enige om dette.

8 NATO HQ + ACO Command Structure
COMICELAND Keflavik, Iceland DARS DCAOC CAOC 1 Finderup, DK NAEW E 3 A GK, GE Sub Command Norfolk US Allied Maritime Command Northwood. UK Allied Force Command Heidelberg, GE Allied Air Command Ramstein GE Allied Joint Force Command BRUNSSUM, NL SHAPE (HQ for ACO) Mons, BE NATO HQ Brussel BE Allied Maritime Command Naples, IT Allied Force Command Madrid, SP Allied Air Command Izmir, TU Allied Joint Force Command NAPLES, IT At the risk of providing too much detail, here is the geographic layout of our current command structure. First at the strategic level we have SHAPE. Next at the Operational Level are the three subordinate commands. Joint Force Command Brunssum, Naples, and Joint Headquarters Lisbon. Finally at the tactical level we have the Component Commands Maritime, the Component Commands Air, and the Component Commands Land. CJTF = Combined Joint Task Force ASC = Allied Submarine Command Allied Joint Command LISBON, PO

9 SACT Structure SACT HQ Norfolk US JWC, Stavanger NO SACTREPEUR NATO HQ
JFTC Bydgoszcz PO JALLC LISBON, PO JWC, Stavanger NO SACT Staff Element Europe (SACT SEE) SHAPE, BE SACTREPEUR NATO HQ NS Oberrammergau GE N D C Rome IT NATO Undersee Research center (NURC) IT NCISS First at the strategic level we have SHAPE. JFC Brunssum in the Netherlands along with the associated component commands for Air, Land, and Maritime Operations. Brunssum is responsible for ISAF and Baltic Air Policing JFC Naples in Italy and its component commands. JFC Naples has responsibility for OP Active Endeavour, and the Balkans. Joint Command Lisbon in Portugal is assigned as the Afloat CJTF HQ. While it has no permanently assigned Components, it is in command of the NATO RESPONSE FORCE (NRF) at this time and has operational responsibility for NATO operations in the Balkans

10 NCSA Sector Mons - Stavanger NO
NATO Communication and Information Systems Service Agency (NCSA) NCSA Sector Mons - Stavanger NO FORACS Stavanger NO HQ NCSA, Mons, BE NCSA Sector Brunssum NPC Glons, BE, First at the strategic level we have SHAPE. JFC Brunssum in the Netherlands along with the associated component commands for Air, Land, and Maritime Operations. Brunssum is responsible for ISAF and Baltic Air Policing JFC Naples in Italy and its component commands. JFC Naples has responsibility for OP Active Endeavour, and the Balkans. Joint Command Lisbon in Portugal is assigned as the Afloat CJTF HQ. While it has no permanently assigned Components, it is in command of the NATO RESPONSE FORCE (NRF) at this time and has operational responsibility for NATO operations in the Balkans

11 Force Structure GE/NL Corps Munster,GE ARRC Rheindalen, GE (UK)
FR HRF MAR FR UK HRF MAR Northwood, UK First at the strategic level we have SHAPE. JFC Brunssum in the Netherlands along with the associated component commands for Air, Land, and Maritime Operations. Brunssum is responsible for ISAF and Baltic Air Policing JFC Naples in Italy and its component commands. JFC Naples has responsibility for OP Active Endeavour, and the Balkans. Joint Command Lisbon in Portugal is assigned as the Afloat CJTF HQ. While it has no permanently assigned Components, it is in command of the NATO RESPONSE FORCE (NRF) at this time and has operational responsibility for NATO operations in the Balkans

12 Others supporting NATO
Agencies/ Bodies Centres of Excellence HAW C-17 Papa HUN First at the strategic level we have SHAPE. JFC Brunssum in the Netherlands along with the associated component commands for Air, Land, and Maritime Operations. Brunssum is responsible for ISAF and Baltic Air Policing JFC Naples in Italy and its component commands. JFC Naples has responsibility for OP Active Endeavour, and the Balkans. Joint Command Lisbon in Portugal is assigned as the Afloat CJTF HQ. While it has no permanently assigned Components, it is in command of the NATO RESPONSE FORCE (NRF) at this time and has operational responsibility for NATO operations in the Balkans N AGS Sigonella, IT

13 NATO Peacetime Establishment Review
Siste NATO review er ikke sluttført NATO Kommandostruktur skal fra ca stillinger til ca reduksjon ca 30 % Norsk ambisjonsnivå reduseres tilsvarende (?) NÅ situasjonen: ca 230 årsverk + ca 30 vpl/gren/ avd.befal i ny struktur = 260 stillinger Fremtid: 170 – 180 årsverk I en overgangsfase vil vi ha noe mer personell ute

14 14

15 Endringer Personell vil NORMALT få fullføre sin periode ute (4-3 år)
Personell må imidlertid påregne: Få endret tjenestestilling Få endret tjenestested Siste utvei; Bli hjemkalt

16 Deployering fra NATO til INTOPS (fra PE – til CE)
Grunnlag Alt personell i NATO kommandostruktur og styrkestruktur som stilles til disposisjon for NATO skal til enhver tid være deployerbare Alt personell skal være forberedt på å bli deployert fra PE til CE Alt personell skal tilfredsstille de krav som settes til medisinsk klarering, være fysisk skikket og ha gjennomført en minimumsutdanning/trening Minimumsutdanning er 1 uke PE og 3 ukers CE kurs i Norge + trening i HQ’ets/Avdelingens regi.

17 Passende tiltak vil bli vurdert og iverksatt
Personell kan disponeres i deloyerbare stillinger med begrensninger etter avtale med vedkommende HQ/avdeling Personell kan få endret sin grad av deployerbarhet under tjenestegjøringen Passende tiltak vil bli vurdert og iverksatt Utsettelse, tilrettelegging, omplassering, hjemkalling Avgjørelse tas i samråd med vedkommende HQ/avdeling, SNR og ev. P-gruppe NB! Personell kan også kalles hjem grunnet manglende kompetanse, ”Code of Conduct” herunder misbruk av eks alkohol, tap av sikkerhetsklarering eller andre forhold

18 Redeployering fra PE – til CE NORSKE begrensninger; INGEN - men 3 å
30 dgr NTM NRF beredskap > 5 dager NTM Med skikket Matr / Utstyr Nasjonal utklarering Link til NO avd SOFA/MOU tilsv 3 å rs beordring (maks 180 dager) Eks 1 Eks 2 4 å rs beordring (maks 270 dager) Eks 1 Eks 2 DP

19 Skatt Grunnlag Skattelovens § 2-1, åttende ledd, første og annet punktum, Første punktum; utsendte til Utenriksstasjoner Annet punktum; utsendte til Atlanterhavspaktens organisasjon Strid om tolkningen av annet punktum har pågått lenge Et delvis avklarende skriv fra skattemyndighetene ble mottatt i januar 2010 FST tok opp en del fortsatt uavklarte forhold

20 FST har hatt 2 nye møter med skattedirektoratet uten at det har kommet til noen avklaring
Formell tilhørighet til NATO fordrer godkjenning i NAC gjennom et Charter tilsvarende (??) Hvordan kan saksbehandlere i Skattetaten overprøve formelle NAC vedtak (??) Gjelder kun militære stillinger – ikke sivile (??) Hvilken tilknytning har NATO’s styrkestruktur (??) MOU baserte org som dras inn i NATO’s organisasjon (??) NAEW E 3 A – GK CAOC / DCAOC / DARS NSCC = NSHQ Lang skattemessig praksis (??) FD må bli definert som fagdepartement på NATO Saken har skapt politisk interesse

21 Skattemessige forhold - Presiseringer
FST presiserer at tolkning av og utøvelsen av Skattelovens §2.1, åttende ledd, første og annet punktum og Skattelovens §2.1, fjerde ledd - herunder hvilke stasjon/hovedkvarter/avdeling og stilling – dvs hvem - som omfattes av disse bestemmelser er lagt til skattemyndighetene. FST presiserer også at skattereglene til enhver tid er under vurdering av finansdepartementet / skattemyndighetene og kan endres uten at Forsvaret nødvendigvis blir informert eller har noen innvirkning på endringene. FST søker nå å innføre nye saksbehandlingsrutiner slik at den enkelte slipper å involvere seg i dialog med Skatt Øst.

22 Foreløpige status – MERK; kan være endret i morgen
Innenfor ????? Utenfor NATO HQ NAC , IS MC , IMS MMB ACO HQ SHAPE NAEW C&FC HQ NMR JFC Brunssum JFC Napoli JF Lisboa LCC Heidelberg/Madrid MCC Nortwood/Naples ACC Ramstein/Izmir CAOC 1 – DCAOC- DARS NAEW E3A GK NSHQ ASC NAGS HQ AGS COMP NIFC Støtteelementene (16) Liaisonstillinger Bi–/ Multilaterale org FOL Ørland UK HR MAR HQ FR HR MAR HQ GE/NL Corps ARRC SNMG

23 Innenfor ????? Utenfor HQ SACT SACTREPEUR SACT SEE JALLC JFTC
NURC NDC Roma NS Oberammergau NLR JWC CoE’s (7) NCSA HQ NCSA Sectorer Sector Stavanger FORACS Satcom Agencies som NAMSA – o.l C-17, Papa Fregatt, Ferrol F35 JSF, USA (W) Intruktører - Elever (Stabsskole/kurs piloter/etc) mfl

24 Anbefaling Mange vil falle utenfor som følge av endret struktur i løpet av perioden FST jobber for overgangsordninger Anbefaling; Ha som utgangspunkt at dere må betale full skatt til Norge enten fra dag 1 eller underveis. Gjelder spesielt de som var under GUL og RØD kolonne.

25 Lønn Lønn i utlandet har sakket akterut ift nasjonal lønnsglidning
Det var et reelt ønske om å løfte alle ifm ny NATO PE review Betydelig løft på enkeltstillinger i høst før utlysing Dvs dere skal være løftet ift tidligere stillingsinnehaver

26 Andre utfordringer Forsikring under tjenestereiser til utlandet
Staten inkl Forsvaret er selvassurandør Selve forsikringsordningen er OK jfr SPH Hvis reisen betales med eget kredittkort skal kortets forsikringsordninger nyttes Utfordring; Når NATO/tilsv betaler flybilletten eller det brukes egne fly/fartøyer Hovedproblemet er et forsikringsbevis som kan forveises og aksepteres Reiser til USA er løst gjennom Health International Service (HIS) og nye rutiner ”World Wide” er ikke løst HELFO; ”Betal selv – søk refusjon” FORSVARET; Skaff dere egen privat reiseforsikring inntill en får et nytt statlig kort

27 Takk for oppmerksomheten Spørsmål


Laste ned ppt "Oblt Jan Chr Fredriksen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google