Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrativt Alle betaler rom og evt roomservice selv på reiseregning belastet egen avdeling. Frokost er inkludert i prisen. Trekk fra en middag og to.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrativt Alle betaler rom og evt roomservice selv på reiseregning belastet egen avdeling. Frokost er inkludert i prisen. Trekk fra en middag og to."— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrativt Alle betaler rom og evt roomservice selv på reiseregning belastet egen avdeling. Frokost er inkludert i prisen. Trekk fra en middag og to lunsjer(tre). Kaffe 08:30, 10:30, lunsj 12:30 ved lobby Middag i kveld kl 21. Påmeldingsliste/valg av meny! FST er vert. Bowling kl 18:30. Deler ut vegbeskrivelse fra hotell. (Dekkes av MMB)Restaurant i umiddelbar nærhet.

2 Arbeidsgiverkonferansen i Brussel 23-24 april 2008, MMB:
1)Presentasjon støtteelementet i MMB 2)Status økonomi/HR 3)Behov for avklaringer ØP 4)Behov for avklaringer skatt 5)Innspill til reforhandling av Særavtalen 6)Info om opplæring i Brussel ifm ØP(kun støtteelement)

3 Hvem er MMB ? Oppgaver Organisasjon Hvem støtter vi ?

4 SJ MMBs oppgaver Sjef MMB er direkte underlagt Forsvarssjefen (FSJ) og er hans stedfortreder i NATOs faste Militærkomité (MC). Sjef MMB er nasjonal foresatt for alt norsk personell ved MMB, International Military Staff (IMS), Supreme Allied Commander Transformation Representative Europe (SACTREPEUR), NATO Agencies og prosjektorganisasjoner med tjenestested i Belgia, samt norsk militært liaisonpersonell ved den Europeiske Unions Militære stab(EUMS). Sjef MMBs hovedoppgave er å ivareta norske militære interesser og norsk innflytelse i NATO og EU. Sjef MMB er norsk militær representant ved nasjonale besøk til NATO hovedkvarteret og ved besøk av militærpolitisk karakter til EU. Han representerer ved behov den norske kontingent overfor det sivile samfunn i Belgia/Brussel.

5 MMB pr 1 april 08

6 Hvem støtter MMB pr 2008? Portugal 9 (JCL og JACCL)
Frankrike 5 (Stabsskole og Helikopterprosjekt) Belgia 108 (MMB/IMS 40 (mil/siv)+7 vpl (MMB/NORDEL), NMR/SHAPE/NPC Glons 41(mil/siv) + 10 vpl, NORDEL/FD 10 (siv) E-tjenesten 1 Totalt 123 tj menn/sivile/ vpl + familier

7 Budsjett 2008 fond 1719 52 400 630 MMB 59 713 006 NMR/NPC Glons
Totalt 112,1 mill 2008

8 Budsjett 2008 fond 1725 12,6 mill 2008 Lisboa

9 Kostnadsstruktur

10 Utbedre i FIF? Utfordringene er knyttet til registrering av ulike typer fravær. Sykemeldinger kan registreres. Egenmelding ligger ikke inne som gyldig kode for registrering på personell i utlandet. Følgelig kan vi ikke registrere iht IA-pålegg. Samme problem gjelder: Fedrekvote - på 2 uker ved fødsel og de 5 ukene fedrepermisjon Syke barn kvote - alle variantene Velferdspermisjon

11 FIF HR Meget god støtte fra FLA!
Reiser: status skattbar differanse? Etterregistrering? Fordelsbeskatning bolig? Lønnstrinn må stå i beordring Flere er nå på egenregistrering, Portugal gjenstår

12 FIF Regnskap Scanning av håndkasse-bilag ?
Husk enkeltvis remittering ved ny løsning! Melding til mottaker:

13 Økonomiprosjektet Utgangspunkt: løsning for drift i Norge
Tilpasning for faktura uten ordre Løsning bestemmer prosesser Løsning ikke konkretisert Økt bruk av refusjoner over lønn? Behov for roller materiell/forsyning?

14 Økonomiprosjektet avklaringer
Roller: Opprette innkjøpsordre Anvisning Iverksetting av betaling (avviksbehandling) Innlegging av data: Kontering Betalingsinformasjon Innlesing faktura Momenter: Verifisering av betalingsdata Anvisers kontrollmulighet All data lagt inn lokalt (betalingsdata og elektronisk bilag)?

15 Skatt Vurderingskriterier iht skatteloven:
Status iht NATO SOFA eller som utenrikstjenestemann i utenrikstjeneste? Kommandomyndighet (NATO vs nasjonal) Arbeidsoppgaver (stabsoffiser vs støtte)? Grad (Grenader ikke fast ansatt, administrativt arbeid) Sivil vs militær ? Oppleves som et rot av argumenter Informasjon om status? Arbeidsgivers holdning: privatsak Dersom Oslo likningskontor tolkning blir stående: Forsvaret blir en arbeidsgiver som fremdeles kan tilby ”ulik lønn for likt arbeid” Et konkurransefortrinn? Rekrutterende?

16 Innspill til reforhandling av Særavtalen
Sats barnehagedekning lik Utenriksdep eller mulighet for 70% dekning utover sats som for skole Utenlandstillegg: Bør det være likt for alle? Hvorfor er det differensiert på grad ift å dekke kostnader for ledsager? Fortsatt ha skolesatsen under oppsyn ift faktiske kostnader som stadig stiger. Ønsker i likhet med Utenriksdep full dekning. Høyere sats for dekning av flytteutgifter Årlig hjemreise/ferie. Utenriksinstruks gir en reisedag i hver ende. Bør gjelde Forsvarets personell også. Generelt ta inn de deler av Utenriksinstruksen som gjelder Forsvarets personell i Adm bestemmelser i Særavtalen, eller klare henvisninger. Visningsreiser dekkes som tjenestereiser Leie av bolig – hvem sitt ansvar? Særavtale peker på Utenriksinstruks som sier at utestasjon er leietaker.

17 Barnehage – økonomisk dekning
I gjeldende Særavtale dekkes utgifter til barnehage som overstiger makssatsen gjeldende i Norge (27.000NOK), og opp til NOK Utover de NOK som Særavtalen hjemler i støtte er det ikke åpnet for tilsvarende ordning for støtte som gjelder dekning av utgifter til skole utover det Særavtalen dekker (70 % utover sats v/velbegrunnet søknad).

18 Barnehage fortsetter Det er i liten grad åpnet for søskenmoderasjon ved de internasjonale skolene, og det er ingen av disse skolene i Brussel/Belgia som har et tilbud for barn under skolepliktig alder som ikke overstiger NOK. Dette kan gi en betydelig merkostnad for småbarnsfamilier utsendt på Særavtalens premisser, sammenlignet med tilsvarende utgifter ville være i Norge.

19 Barnehage fortsetter Eksempelvis koster en fulltidsplass ved den Skandinaviske Skolen i Waterloo ca NOK, og Den Internasjonale Skolen i Brussel ca NOK for de minste og ca for de litt større barnehagebarna. Dette er tall gjeldende for 06/07.

20 Barnehage fortsetter Det kan argumenteres med at familien har gjort et valg som medfører at denne parten skal være hjemmeværende, men dette er ikke det samme som at disse defacto skal være bundet til hjemmet. I tillegg opplever mange at tjenestemannen har et større fravær fra hjemmet enn det som var tilfellet i Norge. Dette er med på å øke behovet hos partneren for variasjon og avlastning i form av eksempelvis barnehageplass for de minste. For de minste er kontakt med andre barn en viktig del av deres tidlige utvikling. Slik kontakt er vanskelig å oppnå uten at barna blir satt i et trygt stabilt miljø sammen med andre.

21 Barnehage fortsetter Det er ikke gitt at man får et tilbud som er hensiktsmessig ift andre barns skolegang, egen arbeidsplass eller bopel. Dette er problemer som ikke er ukjente for Norge, men den største forskjellen ligger i de kulturelle og språklige utfordringene som vil oppstå. Med begrensede muligheter til å kommunisere med barnehagens ansatte om eget barns utvikling og utfordringer blir et lokalt alternativ uaktuelt for mange.

22 Omstilling Omstilling av støttestruktur vurderes til dels uten å kjenne verktøy Nye måter å gjøre ting på: Utlegg og refusjoner ”Fra omsorgsbolig til tjenestebolig” Forsendelse av papirdokumentasjon Kanalisering av informasjon Offiserer må venne seg til å gjøre ting selv- høyere krav til funksjonsdyktighet

23 Opplæring Brussel ØP Skriver mail rett etter Adm konf med info med booking skjema for hotell med frist IBIS Airport hotel, 1 km fra NATO HQ Alle må sende meg s-klareringsskjema for adgangskort Har oversikt nå på hvilke roller dere skal ha og følgelig hvilken opplæring så langt vi vet pr i dag 14 dager intensiv opplæring/påregne kveldstid 10 klienter/tidvis dele PC

24 Spørsmål ?


Laste ned ppt "Administrativt Alle betaler rom og evt roomservice selv på reiseregning belastet egen avdeling. Frokost er inkludert i prisen. Trekk fra en middag og to."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google