Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Nasjonale spørsmål og problem ift NATO Responce Force (NRF) Deployeringer generelt Barcelona Onsdag 22 okt 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Nasjonale spørsmål og problem ift NATO Responce Force (NRF) Deployeringer generelt Barcelona Onsdag 22 okt 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Nasjonale spørsmål og problem ift NATO Responce Force (NRF) Deployeringer generelt Barcelona Onsdag 22 okt 2003

2 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Agenda  Innledning/bakgrunn  RHQ AFNORTH ”pilot HQ” / 15 okt 2003  NRF/DJTF, beredskap, deployerbarhet, planverk  Prosjektet – instruks  Litt om NRF  Status  Fredstjenestekontrakt, vedlikeholdstrening, uavklarte spørsmål  Videre fremdrift  Hjemmestøtteordning  Utfordringer / prioriteringer

3 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Innledning/bakgrunn  Nye NATO –”out of area operations” (terrorbekjempelse) – større grad av deltakelse i skarpe operasjoner.  Konsekvenser for NATO personell, spesielt – operative kommandostruktur  Må påregne minimum en ”skarp” deployering ila perioden – er dette kjent ??  NRF – nytt konsept både for kommandostrukturen og nasjonene (inkl Norge)  Manglende planverk  Lite kjent blant tjenestemenn – forbindes ikke med tjenestegjøring i NATO stab.  Aktivitetsnivået etter påsken / 2003

4 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Innledning/bakgrunn  NRF 1 og 2 – RHQ AFNORTH ”pilot HQ”  Initiell kapasitet fom 15 okt 2003  Beredskap 5 days ”Notice to move”  Krav til nasjoner representert ved HQ  100% ”fit for everywhere (+40C / - 20C) – kun deployerbart personell  Vedlikehold av deployerbarhet (trening, medisinsk, fysisk og psyskisk)  Deployeringer for øvrig – NATO personell  |ISAF III/IV (rundt 10 hoder)  ISAF V / VI osv ???

5 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Innledning/bakgrunn  Konsekvenser for hele regionen  Ikke vært fokus på tidligere (planverk så å si ikke eksisterende)  Prosjektet m/instruks godkjent av FO/Stabssjef tidlig juni/2003.

6 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Prosjektet !  Overordnet  Generell nasjonal policy ift deployeringer (nasjonal godkjenning, lengde, antall deployeringer ila beordringsperioden, etc)  Generell nasjonal policy ift NATO Responce Force (NRF)  Evaluere og foreslå eventuelle endringer/tilpasning av Fredstjenestekontrakt for personell ved faste NATO HQ/avd.

7 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Prosjektet !  ”Oppgradere” norsk personell ved RHQ AFNORTH, tilfredstille alle krav innen 15 okt.  Utarbeide og implementere et nasjonalt konsept for NRF, som inkluderer prosessbeskrivelser av følgende forhold:  Vedlikeholdstrening (fysisk, skyteferdigheter, Mine Awareness, NBC, førstehjelp)  Våpenpolicy (våpendepot, antall våpen, type våpen, etterforsyning, vedlikehold)  Ammunisjon (rutiner for rekvisisjon og etterfylling lokalt og i operasjonsområdet

8 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Prosjektet !  Etterforsyning av intendantur- og våpenteknisk materiell (etablering- og vedlikehold av et framskutt depot i Europa)  Medisinske spørsmål (etterfylling av vaksiner lokalt, ”medical support” i AO og etter en deployering, medisinsk sjekk)  Utarbeide og ferdigstille varslingsplaner  Etablere hjemmestøtteordning for familier til deployert personell.  Planer for ”Debrief” etter eventuelle hendelser samt etter fullført deployering (benyttelse av stabsprest, psykologer/kriseteam)

9 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Prosjektet !  ”Force protection”, tiltaksplaner ved økt terrorberedskap (familie/hjem)  Utarbeide evakueringsplaner for skolebarn, spesielt mtp DoDS skoler.  Vurdere og utarbeide nasjonale velferdstiltak ifm deployeringer (avisabonnement, etc).  Rapporteringsrutiner (statusrapporter fra AO – NATO HQ – Norge)  Pengeforsyningssystem  Utarbeide standard nasjonale sjekklister, herunder” deployeringshefter”

10 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Litt om NRF  Utspring – Prague møte Nov/2002  Ny type stående NATO styrke  Skal kunne operere som en selvstendig styrke / del av en større NATO styrke i alle typer NATO operasjoner. (”out of area operations” world wide).  5 dagers NTM  Initial operational Capability – okt 2004 (Full kapasitet okt 2006).  Styrkekomponenter; Landkomponent (brigade), spesial styrker, sjø / luft komponenter samt et deployerbart hovedkvarter.

11 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Litt om NRF  Stand up Initial operational capability; 15 okt – ca 2000 soldater.  AFNORTH – pilot HQ, skal utvikle konseptet  AFNORTH stiller med HQ – DJTF med en– CE på 141 hoder.  2 sett, ”primary staff” / ”alternate staff”  Høy norsk deltakelse 10 / 3.  Styrkekomponentene – ukjent (nasjonene melder inn)  NRF flagget overlevert CINCNORTH 15 okt 2003.  CINCSOUTH overtar flagget 1 juli 2004

12 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Beredskap (5 days NTM), konsekvenser  Ingen oppsettingsperiode som avd. i Norge  Kontinuerlig 100% deployerbart personell  Vedlikeholdstrening  Skyting  Fysisk  Førstehjelp, Mine awareness, NBC etc  0-12 timer; varsling/frammøte (kombinert ansvar)  12-48 timer; nasjonal klarering (utstyr, våpen vaksinering, DOS etc)  48-120 timer; ”Mission spesific training” i regi av HQ. (briefer, ROE, klargjøring)

13 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Beredskap (5 days NTM), Konsekvenser  Ukentlig nasjonal bekreftelse på hver enkelts deployerbarhet.  Tilstedeværelse – tilgjengelighet – ferieavvikling  ”On Call”  Begrenset bevegelsesfrihet for tjmenn m/familie  Forberede familien  Etablere et godt sosialt nettverk lokalt og innad i den norske kolonien (mtp familie)  Konklusjon; store konsekvenser for den enkelte m/familie og støtteelement

14 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Status !  Fredstjenestekontrakten  ”Villighetserklæring for int ops” ?  Misvisende – bør tilpasses personell i NATO stillinger (innkallingsfrister/beredskap)  Hjemmel for å ilegge høyere beredskap enn 30 dg ?? – NATO krever nasjonal godkjenning  Kompensasjon for merbelastning ved høy beredskap  Materiell/våpen/ammunisjon/stridsproviant (DOS)  Status depot utland  Materiell (ørkensats etc)  Ekstrautstyr kjøpt inn lokalt  Våpen og ammo ok. (Glock/MP5) – våpendepot

15 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Status !  Medisinsk skikkethet  Sjekk ifm initialuken – gyldighet, medisinsk reklarering  Vaksinasjoner  Tannhelse !!!!  Personell pålegges å ha god tannhelse – konskvenser ????  Høy Dimmisjonsårsak – Irak/Afghanistan  Trening – utsjekk for internasjonale operasjoner  Program ifm initialuken – dekkende, bra opplegg, langt foran andre nasjoner.

16 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Status !  Vedlikeholdstrening  Fysisk (ukentlig)  Skyting (månedlig)  Årlig utsjekksdag (NBC, førstehjelp, Mine awareness etc)  Mounting drill 2 okt – full score

17 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Konklusjon – deployerbarhet  Det foreligger ingen hjemmel for fysisk test til et gitt tidspunkt eller testing av pers. over 50 år.  Medisinsk sjekk ifm Initaluken – gyldighet i 2 år!  Vaksinasjonsprogrammet ikke tilstrekkelig, personell unnlater i tillegg å la seg vaksinere  Personell har ikke alt nødvendig utstyr – snart OK for personell på beredskap  Vedlikeholdstrening – vanskelig å motivere til fysisk trening / test. Skyting populært  Dette til tross, Norge er likevel en av de ”beste i klassen” ift deployerbarhet

18 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Konklusjon – deployerbarhet  Behovet for et støtteelements tilstedeværelse er imidlertid ytterligere forsterket, det har vi allerede erfaring med ifm ISAF III.  Nasjonal bekreftelse av deployerbarhet – et problem

19 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Fremdriftsplan !  15 okt 2003; Personell på beredskap ”fit for Everywhere”  Oppfølging av berørt personell  Ferdigstilling av prosessbeskrivelser  Implementering i ”linjen”  Tilpassing og implementering av konseptet ved øvrige NATO HQ i den operative kommandostruktur

20 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Hjemmestøtteordning  ”Family care” er i utgangspunktet et nasjonalt ansvar (Bidrar med VTC mm)  Nasjonalt konsept vil omfatte følgende;  Informasjonsstrategi (infomøter, bruk av E-post, nyhetsbrev, personlige samtaler etc)  Sosiale sammenkomster etc  Varslingsplaner.  Støtte til nødvendige praktiske gjøremål/problem i hjemmet (husadministrasjon, post, språk etc)  Opprettelse av støttegruppe (prest, støtteelement, familiemedl)

21 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO)  Prestens rolle for øvrig:  Begrenset bidrag grunnet geografisk ansvarsområde  Arrangere spesielle temamøter.  Være støttespiller ved eventuelle ulykker og/eller dødsfall.  Delta på fellesmøter  Være ressursperson for en eventuell støttegruppe.  Tilgjengelighet via telefon og e-post. Hjemmestøtteordning

22 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Utfordringer / prioriteter  Fredstjenestekontrakt - bør tilpasses NATO PE.  Økonomisk kompensasjon for merbelasning forbundet med høy beredskap ??  Langt høyere belastning enn annet personell ved NATO hovedkvarter  Utvidet fredstjenestekontrakt/beredskapskontr.  Særavtale int ops. – opsettingsperiode  ”Særavtalen”  Medisinsk sjekk – hyppighet  Medisinsk støtte i operasjonsområdet ??  Multinasjonalt bidrag

23 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Utfordringer / prioriteringer  MEDEVAC – nasjonalt ansvar ?  Oppgaver / instruks – eldste norske offiser / SNR dersom ikke NCC, herunder kommandokjeder og rapportering  Valuta, pengeforsyning i operasjonsområdet ????  Hva gjør vi med personell som  Ikke består ny medisinsk sjekk?  Nekter å reise ut pga kontraktens innhold ?  Ikke består årlig fysisk test ? Hovedkvarteret godtar kun deployerbart personell


Laste ned ppt "Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Nasjonale spørsmål og problem ift NATO Responce Force (NRF) Deployeringer generelt Barcelona Onsdag 22 okt 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google