Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale spørsmål og problem ift NATO Responce Force (NRF) Deployeringer generelt Barcelona Onsdag 22 okt 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale spørsmål og problem ift NATO Responce Force (NRF) Deployeringer generelt Barcelona Onsdag 22 okt 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale spørsmål og problem ift NATO Responce Force (NRF) Deployeringer generelt
Barcelona Onsdag 22 okt 2003

2 Agenda Innledning/bakgrunn RHQ AFNORTH ”pilot HQ” / 15 okt 2003 NRF/DJTF, beredskap, deployerbarhet, planverk Prosjektet – instruks Litt om NRF Status Fredstjenestekontrakt, vedlikeholdstrening, uavklarte spørsmål Videre fremdrift Hjemmestøtteordning Utfordringer / prioriteringer

3 Innledning/bakgrunn Nye NATO –”out of area operations” (terrorbekjempelse) – større grad av deltakelse i skarpe operasjoner. Konsekvenser for NATO personell, spesielt – operative kommandostruktur Må påregne minimum en ”skarp” deployering ila perioden – er dette kjent ?? NRF – nytt konsept både for kommandostrukturen og nasjonene (inkl Norge) Manglende planverk Lite kjent blant tjenestemenn – forbindes ikke med tjenestegjøring i NATO stab. Aktivitetsnivået etter påsken / 2003

4 Innledning/bakgrunn NRF 1 og 2 – RHQ AFNORTH ”pilot HQ” Initiell kapasitet fom 15 okt 2003 Beredskap 5 days ”Notice to move” Krav til nasjoner representert ved HQ 100% ”fit for everywhere (+40C / - 20C) – kun deployerbart personell Vedlikehold av deployerbarhet (trening, medisinsk, fysisk og psyskisk) Deployeringer for øvrig – NATO personell |ISAF III/IV (rundt 10 hoder) ISAF V / VI osv ???

5 Innledning/bakgrunn Konsekvenser for hele regionen Ikke vært fokus på tidligere (planverk så å si ikke eksisterende) Prosjektet m/instruks godkjent av FO/Stabssjef tidlig juni/2003.

6 Prosjektet ! Overordnet Generell nasjonal policy ift deployeringer (nasjonal godkjenning, lengde, antall deployeringer ila beordringsperioden, etc) Generell nasjonal policy ift NATO Responce Force (NRF) Evaluere og foreslå eventuelle endringer/tilpasning av Fredstjenestekontrakt for personell ved faste NATO HQ/avd.

7 Prosjektet ! ”Oppgradere” norsk personell ved RHQ AFNORTH, tilfredstille alle krav innen 15 okt. Utarbeide og implementere et nasjonalt konsept for NRF, som inkluderer prosessbeskrivelser av følgende forhold: Vedlikeholdstrening (fysisk, skyteferdigheter, Mine Awareness, NBC, førstehjelp) Våpenpolicy (våpendepot, antall våpen, type våpen, etterforsyning, vedlikehold) Ammunisjon (rutiner for rekvisisjon og etterfylling lokalt og i operasjonsområdet

8 Prosjektet ! Etterforsyning av intendantur- og våpenteknisk materiell (etablering- og vedlikehold av et framskutt depot i Europa) Medisinske spørsmål (etterfylling av vaksiner lokalt, ”medical support” i AO og etter en deployering, medisinsk sjekk) Utarbeide og ferdigstille varslingsplaner Etablere hjemmestøtteordning for familier til deployert personell. Planer for ”Debrief” etter eventuelle hendelser samt etter fullført deployering (benyttelse av stabsprest, psykologer/kriseteam)

9 Prosjektet ! ”Force protection”, tiltaksplaner ved økt terrorberedskap (familie/hjem) Utarbeide evakueringsplaner for skolebarn, spesielt mtp DoDS skoler. Vurdere og utarbeide nasjonale velferdstiltak ifm deployeringer (avisabonnement, etc). Rapporteringsrutiner (statusrapporter fra AO – NATO HQ – Norge) Pengeforsyningssystem Utarbeide standard nasjonale sjekklister, herunder” deployeringshefter”

10 Litt om NRF Utspring – Prague møte Nov/2002 Ny type stående NATO styrke Skal kunne operere som en selvstendig styrke / del av en større NATO styrke i alle typer NATO operasjoner. (”out of area operations” world wide). 5 dagers NTM Initial operational Capability – okt 2004 (Full kapasitet okt 2006). Styrkekomponenter; Landkomponent (brigade), spesial styrker, sjø / luft komponenter samt et deployerbart hovedkvarter.

11 Litt om NRF Stand up Initial operational capability; 15 okt – ca 2000 soldater. AFNORTH – pilot HQ, skal utvikle konseptet AFNORTH stiller med HQ – DJTF med en– CE på 141 hoder. 2 sett, ”primary staff” / ”alternate staff” Høy norsk deltakelse 10 / 3. Styrkekomponentene – ukjent (nasjonene melder inn) NRF flagget overlevert CINCNORTH 15 okt 2003. CINCSOUTH overtar flagget 1 juli 2004

12 Beredskap (5 days NTM), konsekvenser
Ingen oppsettingsperiode som avd. i Norge Kontinuerlig 100% deployerbart personell Vedlikeholdstrening Skyting Fysisk Førstehjelp, Mine awareness, NBC etc 0-12 timer; varsling/frammøte (kombinert ansvar) 12-48 timer; nasjonal klarering (utstyr, våpen vaksinering, DOS etc) timer; ”Mission spesific training” i regi av HQ. (briefer, ROE, klargjøring)

13 Beredskap (5 days NTM), Konsekvenser
Ukentlig nasjonal bekreftelse på hver enkelts deployerbarhet. Tilstedeværelse – tilgjengelighet – ferieavvikling ”On Call” Begrenset bevegelsesfrihet for tjmenn m/familie Forberede familien Etablere et godt sosialt nettverk lokalt og innad i den norske kolonien (mtp familie) Konklusjon; store konsekvenser for den enkelte m/familie og støtteelement

14 Status ! Fredstjenestekontrakten ”Villighetserklæring for int ops” ? Misvisende – bør tilpasses personell i NATO stillinger (innkallingsfrister/beredskap) Hjemmel for å ilegge høyere beredskap enn 30 dg ?? – NATO krever nasjonal godkjenning Kompensasjon for merbelastning ved høy beredskap Materiell/våpen/ammunisjon/stridsproviant (DOS) Status depot utland Materiell (ørkensats etc) Ekstrautstyr kjøpt inn lokalt Våpen og ammo ok. (Glock/MP5) – våpendepot

15 Status ! Medisinsk skikkethet Sjekk ifm initialuken – gyldighet, medisinsk reklarering Vaksinasjoner Tannhelse !!!! Personell pålegges å ha god tannhelse – konskvenser ???? Høy Dimmisjonsårsak – Irak/Afghanistan Trening – utsjekk for internasjonale operasjoner Program ifm initialuken – dekkende, bra opplegg, langt foran andre nasjoner.

16 Status ! Vedlikeholdstrening Fysisk (ukentlig) Skyting (månedlig) Årlig utsjekksdag (NBC, førstehjelp, Mine awareness etc) Mounting drill 2 okt – full score

17 Konklusjon – deployerbarhet
Det foreligger ingen hjemmel for fysisk test til et gitt tidspunkt eller testing av pers. over 50 år. Medisinsk sjekk ifm Initaluken – gyldighet i 2 år! Vaksinasjonsprogrammet ikke tilstrekkelig, personell unnlater i tillegg å la seg vaksinere Personell har ikke alt nødvendig utstyr – snart OK for personell på beredskap Vedlikeholdstrening – vanskelig å motivere til fysisk trening / test. Skyting populært Dette til tross, Norge er likevel en av de ”beste i klassen” ift deployerbarhet

18 Konklusjon – deployerbarhet
Behovet for et støtteelements tilstedeværelse er imidlertid ytterligere forsterket, det har vi allerede erfaring med ifm ISAF III. Nasjonal bekreftelse av deployerbarhet – et problem

19 Fremdriftsplan ! 15 okt 2003; Personell på beredskap ”fit for Everywhere” Oppfølging av berørt personell Ferdigstilling av prosessbeskrivelser Implementering i ”linjen” Tilpassing og implementering av konseptet ved øvrige NATO HQ i den operative kommandostruktur

20 Hjemmestøtteordning ”Family care” er i utgangspunktet et nasjonalt ansvar (Bidrar med VTC mm) Nasjonalt konsept vil omfatte følgende; Informasjonsstrategi (infomøter, bruk av E-post, nyhetsbrev, personlige samtaler etc) Sosiale sammenkomster etc Varslingsplaner. Støtte til nødvendige praktiske gjøremål/problem i hjemmet (husadministrasjon, post, språk etc) Opprettelse av støttegruppe (prest, støtteelement, familiemedl)

21 Hjemmestøtteordning Prestens rolle for øvrig: Begrenset bidrag grunnet geografisk ansvarsområde Arrangere spesielle temamøter. Være støttespiller ved eventuelle ulykker og/eller dødsfall. Delta på fellesmøter Være ressursperson for en eventuell støttegruppe. Tilgjengelighet via telefon og e-post.

22 Utfordringer / prioriteter
Fredstjenestekontrakt - bør tilpasses NATO PE. Økonomisk kompensasjon for merbelasning forbundet med høy beredskap ?? Langt høyere belastning enn annet personell ved NATO hovedkvarter Utvidet fredstjenestekontrakt/beredskapskontr. Særavtale int ops. – opsettingsperiode ”Særavtalen” Medisinsk sjekk – hyppighet Medisinsk støtte i operasjonsområdet ?? Multinasjonalt bidrag

23 Utfordringer / prioriteringer
MEDEVAC – nasjonalt ansvar ? Oppgaver / instruks – eldste norske offiser / SNR dersom ikke NCC, herunder kommandokjeder og rapportering Valuta, pengeforsyning i operasjonsområdet ???? Hva gjør vi med personell som Ikke består ny medisinsk sjekk? Nekter å reise ut pga kontraktens innhold ? Ikke består årlig fysisk test ? Hovedkvarteret godtar kun deployerbart personell


Laste ned ppt "Nasjonale spørsmål og problem ift NATO Responce Force (NRF) Deployeringer generelt Barcelona Onsdag 22 okt 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google