Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsterket opplæring og tidlig innsats Tor Hansson Rektor Brentemoen skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsterket opplæring og tidlig innsats Tor Hansson Rektor Brentemoen skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsterket opplæring og tidlig innsats Tor Hansson Rektor Brentemoen skole

2 Brentemoen skole •Sentrumsskole fra 1879 •160 elever i skolen (180) •50 barn på SFO (80) •17 lærere •1 miljøterapeut (barnevernspedagog) •4 assistenter •1 SFO-leder (lærer) •1 sekretær •Rektor •Inspektør 2

3 Tidlig innsats

4 St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen •4.1 Tidlig innsats •St.meld. nr. 16 (2006–2007) dokumenterer at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. En viktig forutsetning for å kunne iverksette innsatsen tidlig er at lærerne og skoleledelsen har informasjon om elevenes nivå og ferdigheter. Departementet vil iverksette tiltak som øker skolenes mulighet til å avdekke problemer tidlig.

5 St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen •4.1.2 Økt ressursinnsats på 1.–4. trinn •Ressurser er en nødvendig betingelse for kvalitet. Regjeringen vil derfor sikre ressurser til kommunene slik at de kan øke innsatsen overfor elever som trenger forsterket opplæring. Selv om det er tegn til bedring, eksisterer det fortsatt en «vente og se»-kultur i norsk skole. Elever som henger etter i læringsutviklingen tidlig i opplæringsløpet, får ofte ikke nødvendig oppfølging og støtte.

6 St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen •Forsterket opplæring gjennom å sikre flere lærere og annet fagpersonell bør forankres i opplæringsloven. Dette er nødvendig for å sikre at midlene blir brukt i samsvar med forutsetningene. •Elementer i en ny bestemmelse i opplæringsloven vil være: •Skoleeier får plikt til å gi forsterket opplæring gjennom økt lærertetthet. •Plikten gjelder i fagene norsk/samisk og matematikk på 1. til 4. årstrinn. •Tiltaket skal komme elever med svake ferdigheter i lesing og regning til gode. •Det vil være opp til skoleeier hvordan den forsterkede opplæringen skal organiseres. •Tiltaket skal inngå som del av den tilpassede opplæringen.

7 Forsterket opplæring og tidlig innsats 2.4 Departementets forslag •Departementet foreslår at det blir tatt inn en ny bestemmelse i opplæringsloven § 2-2a med plikt for kommunen til å sørge for forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk for elever på 1.-4. årstrinn. Den forsterkede opplæringen skal innebære særlig høy lærertetthet og den skal være særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning. •Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) •§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats •Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. •På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.

8 Forsterket opplæring og tidlig innsats •Det skal legges vekt på tidlig innsats, både ved at det satses ekstra på de laveste klassetrinnene, og ved at det tas raskt tak i problemer som oppstår gjennom skolegangen. •Soria Moria 2

9 Statsbudsjettet – tidlig innsats •8 timer leksehjelp på SFO •Undervisningstimetallet økes med 1 uketime/38 årstimer (1. - 7. trinnet) •236 millioner kroner

10 Forsterket opplæring og tidlig innsats •Flere timer til elevene –ø kt timetall i fag-og timefordelingsforskriften •Flere l æ rertimer – ø kt l æ rertetthet p å de timene elevene har

11 Forsterket opplæring og tidlig innsats •Hvordan skal denne intensjonen operasjonaliseres? •Hva er tiltakene p å den enkelte skole?

12 •Brentemoen skole deltok i skoleåret 2007-08 i et forsøk med utvidet skoledag •Tydelig bestilling på mål –økt læringsutbytte (norsk, matematikk og engelsk) –styrke elevenes grunnleggende ferdigheter •Virkemidler –flere timer –leksehjelp –mer fysisk aktivitet –skolemåltider –elevvurdering –andre former for læringsstøtte Forsøk med utvidet skoledag for 1.-4. trinn

13 Noen grunnleggende spørsmål:  Hvordan sikre at økt ressursbruk/flere lærertimer gir økt læringsutbytte?  Mer av det samme, økt mengde  andre metoder  bedre kvalitet (økt lærertetthet på de timene elevene allerede har)  Skolemåltid er krevende praktisk og økonomisk, gir det økt læringsutbytte?  Hvilken rolle skal lekser ha?  ”lekser” som gjøres på skolen med ”profesjonell” hjelp/tilsyn  hjemmelekser som i noen grad forutsetter foreldremedvirkning/oppfølging Forsøk med utvidet skoledag

14 Forsterket opplæring og tidlig innsats •Bedre kvaliteten p å l æ ringsarbeidet. –Flere timer til elevene –Flere ” l æ rertimer ”, ø kt ” l æ rertetthet ” –Organisering av timene (skyss en utfordring!) –Kompetanseheving –Holdningsendring –Disponering av personalet –Materiell og l æ remidler –” System ” for å vite og ” system ” for å sette inn tiltak (§ 13-10: forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar ….)

15 Forsterket opplæring og tidlig innsats •Disponering av personalet •Ordinær opplæring •Det er et mål at undervisningen skal planlegges og organiseres på en måte som ”treffer” flest mulig. Det innebærer at ”ekstratimer” i stor grad blir brukt til å dele klassen.

16 Fag og timefordeling Gjennomsnittlig timetall pr. uke 1. tr2.tr3. tr4. tr1.-4.Andel5. tr6. tr7. tr5.-7.ÅrstimerAndelStilling RLE111.5 57%22264278%58% No66.56624.534%3.54411.5137227%185% Mate34441521%32.538.588817%120% Samf111146%22263858%52% K&H111257%322.57.54779%64% Naturfag111146%1.5124.53286%44% Eng0.51113.55%22263667%49% Mus0.5 1134%1.5 4.52856%38% Mat og helse0.5 0011%02021142%15% Krø2.51.5 710%21.525.54789%65% 17.018.0 19.072100%20.5 21.0625120100%691%

17 Forsterket opplæring og tidlig innsats •Kompetanseheving –Bevisste valg ved tilsettinger –Ved tilsetting av nye lærere blir det lagt vesentlig vekt på hvilke fag søkerne har ekstra kompetanse i. •Disponering av personalet –Timeplanlegging ut fra lærernes kompetanse og videreutdanning. –Ansvaret for trinnene fordeles i utgangspunktet på minst to lærere.

18 Forsterket opplæring og tidlig innsats •Fagl æ rer - Klassel æ rer –Trenger man kunne s å mye fag for å kunne undervise de minste? –Er det ikke viktigst med pedagogisk kompetanse og relasjonskompetanse?


Laste ned ppt "Forsterket opplæring og tidlig innsats Tor Hansson Rektor Brentemoen skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google