Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering i Kunnskapsløftet Yngvild Nilsen, seksjonssjef, avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Utdanningsadministrasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering i Kunnskapsløftet Yngvild Nilsen, seksjonssjef, avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Utdanningsadministrasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering i Kunnskapsløftet Yngvild Nilsen, seksjonssjef, avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Utdanningsadministrasjonen

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Styringsdokumenter Læreplanverket for Kunnskapsløftet Opplæringslova med forskrift gjeldende fra 1.8.2009 http://www.lovdata.no/ http://www.lovdata.no/ Prinsipper for opplæringen – inkludert Læringsplakaten Omtale av vurdering i grunnopplæringen i læreplaner for Kunnskapsløftet

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Forskrift til opplæringslov bruker Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag, jf. § 3-2. Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf. § 3-3. FOR-2006-06-23-724 Forskrift til opplæringslova. Forskrift til opplæringslova

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering – hensikten med vurdering To begreper fra fagterminologien Summativ vurdering – beskrivelse av elevens kunnskaps- og kompetansenivå på et gitt tidspunkt – omfatter både standpunkt- og eksamensvurdering Formativ vurdering – vurdering som har til hensikt å forbedre elevens kompetanse, integrert i læringsprosessen

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Hvordan sikre at vurdering fremmer læring og utvikling? Hvordan bruke vurdering som et virkemiddel for å fremme tilpasset opplæring? Hvordan utvikle elevenes evne til egenvurdering – og til å hjelpe hverandre i læringsprosessen? Hvordan trekke foreldrene inn i elevenes læringsarbeid? Hvordan sikre en rettferdig vurdering og at karakterene brukes likt, på den enkelte skole og mellom skoler? Elevvurdering – problemstillinger vurdering med karakter – uten karakter

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Nødvendige forutsetninger: Elevene må vite hva som skal læres, altså målet for det de arbeider med. Elevene må vite hva det blir lagt vekt på når det de arbeider med skal vurderes. Det må foreligge tydelige vurderingskriterier som er relatert til målene for det de arbeider med.  Elevene må kunne vurdere eget arbeid og også arbeidet til hverandre.  Hjemmet må trekkes aktivt inn i læringsprosessen.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Nødvendige forutsetninger:  Lærerne må ha kompetanse i elevvurdering og hvordan man utvikler kriterier.  Lærerne og skolen må ha et gjennomtenkt opplegg for hvordan resultatene av elevvurderingen brukes.  Lærerne må samarbeide om arbeidet med elevvurdering ikke minst når det skal settes karakter på elevarbeider. Samarbeidet må foregå både på skoler og mellom skoler.

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Kriteriebasert/standardbasert/målrelatert vurdering – vurdering som måler elevens prestasjoner opp mot på forhånd gitte kriterier på måloppnåelse Normbasert/grupperelatert vurdering – at karakterene settes på en på forhånd gitt fordeling Individrelatert vurdering –i forhold til egen utvikling, egne forutsetninger Grunnlaget for vurdering – fra vurderingsteori

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Grunnlaget for vurdering Kriteriebasert/standardbasert/målrelatert vurdering – vurdering som måler elevens prestasjoner opp mot på forhånd gitte kriterier på måloppnåelse –En konkret beskrivelse av kompetanse, som elevens prestasjon måles opp mot, som f. eks. eleven leser med flyt, eleven mestrer multiplikasjon av tosifrede tall –Kriteriene kan angi en grense for godkjent kompetanse, som f. eks. førerprøven –eller de kan angi ulike grader av kompetanse http://www.lovdata.no/

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Hvilken kompetanse skal vurderes? Hva betyr? § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, lærlingen eller lærekandidaten trekkjast inn. I

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Forbereder klage på standpunktkarakter Lærer Kommune Ansvar for kvaliteten i opplæringen jf. opplæringsloven § 13-10 Rektor Fylkesmann Klageinstans ved klage på standpunktkarakter jf. forskrift til opplæringsloven § 5-12 Skoleeiers rolle Fastsetter standpunkt- karakter Begrunner karakteren ved klage Klagerett standpunktkarakter Elev / foresatt

12 Oslo kommune Utdanningsetaten

13 Oslo kommune Utdanningsetaten

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Vanlige årsaker til medhold: – Vurderingsgrunnlaget er for smalt –Vurderingskriterier er ikke forankret i læreplanens kompetansemål –Elevens kompetanse er beskrevet ved hjelp av karakterer eller generell vendinger som lav / middels / høy måloppnåelse –Grunnleggende ferdigheter i fag brukes som selvstendig vurderingsgrunnlag –Det er tatt utenforliggende hensyn (orden / oppførsel) –Underveisvurderinger brukes som sluttvurdering

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksempler på kompetansemål fra læreplanene Musikk Udir.no - Læreplan i musikk

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Utfordring i vurderingssammenheng: Kombinere kravet til innhold med hva slags nivå innholdet skal ligge på. Nivået uttrykkes gjennom verbet som er benyttet. Hva betyr bruke, velge, skape, gjenkjenne, gjøre rede for, øve inn og framføre, osv? Hvordan kombinere flere mål – og vurdere? Hvilke utfordringer betyr dette i vurderingssammenheng?

17 Oslo kommune Utdanningsetaten


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering i Kunnskapsløftet Yngvild Nilsen, seksjonssjef, avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Utdanningsadministrasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google