Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig språkferdighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig språkferdighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig språkferdighet
Inger Langseth Program for lærerutdanning NTNU

2 Når vi kommuniserer: 45% lytting 30% snakking 16% lesing 9% skriving
Kroppspråk ( 50-80%) (Wilga Rivers)

3 Den estetiske dimensjonen
waoZzjwbr-I dialogue francais facile Lytting, refleksjon, berøring

4 Den dannende dimensjonen
Hegel: Intrasubjektiv anerkjennelse Mot eller feigskap Konkrete relasjoner til andre Lar andre definere verden Forstår (betydningen av handling-blir såret, ber om unnskyldning) Virkeligheten er forankret i andre Mot til å miste kontroll Abstrakte relasjoner til andre Lar ikke andre definere verden Lar ikke andre påvirke deg Virkeligheten er forankret i noe abstrakt Danning er å la andre være virkelige: Kunnskaper om kultur og samfunn Evne til kritikk Et moralsk selv Vetlesen: feighet i møtet med den andre, i meninger og ståsted. Moral defineres som oe abstrakt( religion, ideologi etc) Vondskap er ikke å la andre mennesker definere moral.

5 Den dannende dimensjonen
Hegel: Intrasubjektiv anerkjennelse Digital danning / sosialweb Det digitale selvbildet er abstrakt Skillet mellom mot og feigskap hviskes ut Det digitale kan aldri erstatte menneskelige relasjoner Odin Fauskevåg FoIk som ikke snakker blir ødelagt som menneske. I samtalen er mennesket virkelig S. Lomheim Danning er å la andre være virkelige: Kunnskaper om kultur og samfunn Evne til kritikk Et moralsk selv Holdninger til andre i dialogen

6 Spørsmål til dere Hva kjennetegner dialogen?
Hva skjer i ditt klasserom? Lærer-elev Elev-elev Elev-teknologi Reflektere over: samtalene vi legger til rette for. Er det mer enn bare språklæring, eller ligger det noe mellommenneskelig bak? I hvilken grad kommer dette frem? Hva med mobbing?

7 Kroppsspråk Think-pair-share
Les din del av artikkelen og del med de andre i gruppa. Diskusjon: er kroppspråk noe vi bør fokusere på i muntlige sammenhenger?

8 Muntlighet i skolesammenheng
Læreplanene

9 Hvor hører muntlig hjemme i skolen?
Historisk: I overgangen fra latin og gresk Teoretisk: Europarådet, språkkompetanse (5) Politisk: LK06 hovedområdet kommunikasjon (2 delt) Metodisk: Audiolingval metode med mer. Læring gjennom å bruke språket Digital kommunikasjon Personlig og samfunnsmessig: muntlig samhandling gir kulturmøter som danner mennesket

10 Europarådet - Rammeverket:
Savoir Knowledge, Kunnskap: Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) Fakta, ord Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge Snakke, lytte Savoir-être Existential competence, holdninger: The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction Diskutere, stille spørsmål ved, utforske etc. Savoir-apprendre Ability to learn, å lære å lære: Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) Motivasjon, læringsstrategier, Tre typer delmål, tre læringssyn og tre vurderingsformer. Dysthe Europarådet - Rammeverket:

11 Språk Words Phrases Vocabulary Clear expressions To the point
Idiomatic Simple structures Sentence patterns Grammatical control Grammatical accuracy Complex language Pausing Reformulation Repair Even tempo Spontaneously Fluently No audible control heard Ask, answer Repetition Help to keep conv. going Initiate/close conv. Helps discusion along Relates to other speakers Non verbal com. And, then But, because Links elements Coherent discourse Well structured speech Variety of connectors Elevene skal beskrive språkets formverk og strukturer - terminologi

12 Hvilke utfordringer står vi overfor?
Skape et trygt læringsmiljø Metoder: think-pair-share Vente 1-3 sekunder ved spørsmål Basketball/Tennis Samarbeidlæring Elevene får lite input ( anglo-amerikansk) Elevene kan få gloser Elevene kan lite om verden og kulturen Elevene kan ikke bruke strategier fra morsmålet før de når et visst nivå B1 lyttestrategier Elevenes identitet er knyttet til språket de tenker med- et nytt språk er en ny identitet. Muntlig i klassen?

13 Motivasjon en pris man betaler
. Alle må oppleve: Å ha reelle mål Mestring Suksess Å komme videre Bli satt krav til Bli trodd på “Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale” Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2 Black 30% bedre resultatLærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring). Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.” Egenvurdering står sentralt

14 Muntlig i klassen Hvordan bygger vi muntlige ferdigheter?
Utgangspunkt elevens verden Referanse til den ytre verden vi lever i Kunnskaper: Utvikle ordforråd, muntlige strukturer Kunnskaper: Utvikle kunnskap om verden Ferdigheter: Lekende, muntlig tilnærming, dialogisk Ferdighet: lyttende, empati Læreplanen eleven Verden

15 Hva skal vurderes slik at elevene lærer mer?
Muntlig produksjon ----- Lytting Forstå enkle instruksjoner Forstå hovedinnholdet i enkle, muntlige fremstillinger om kjente emner Muntlig samhandling Stille, svare på spørsmål Delta i dagligdagse samtaler Lytte- og talestrategier Kjenne til strategier for lytting, … muntlig bruk av språket. Eksperimentere med språklyder og forskjellige språks alfabet og tegn. Hva er en fremstilling – sjangere Hva er en muntlig tekst – digitalt, reelt Forsøkslæreplanen

16 Kompetansemål hvor forskjellige språk snakkes instruksjoner
hilse, takke og presentere seg vanlige høflighetsuttrykk ord og uttrykk for å få hjelp til å forstå og bli forstått ukedager, måneder og årstidene tall i praktiske situasjoner seg selv, egenfamilie og interesser hverdagsliv, tradisjoner og skikker i ett eller flere land eller kulturer kulturelle og interkulturelle erfaringer tekst, bilde, film eller musikk kombinere ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy digitale verktøy til samarbeid og møte med autentisk språk Dialogen Kunnskaper Ferdigheter IKT Kompetansemål

17 Lo6 Muntlig innhold Læreplanens kompetansemål Dagligliv Personer
Aktuelle hendelser Tradisjoner Skikker Levemåter Språk Geografi Opplevelser Fremmedspråk Nivå 1 Savoir Savoir faire Savoir-être Savoir apprendre

18 Muntlige sjangre Dialog (skikker) Instrukser Eventyr (tradisjoner)
Anekdoter (tradisjoner) Sang, rim, regler Film Nettsamtaler Spill, leker (skikker, tradisjoner) Hva skiller muntlig språk fra skriftlig språk?

19 Metodiske tilnærminger
Hvor mange metoder har du i bakholdet? Ser du når du bør endre til en ny metode eller variere undervisningen? Ekspertlærere ser hva som må gjøres før det oppstår en situasjon og de har et handlingsrepertoar. Metodiske tilnærminger

20 Metoder – walk and talk Ja Kanskje Vet ikke Nei metoder
Modellere strukturer Fire hjørner Ja Kanskje Vet ikke Nei Verdilinje, quizlinje To og to linje Sirkel Sanglenke Metoder – walk and talk

21 Samarbeidslæring Metode Gruppesammensetning Tydelige ansvarsoppgaver
lærerstyrt Tydelige ansvarsoppgaver Tid, deltakelse, skriving, fokus Arbeidet krever samarbeid Gi elevene deler av teksten Alle skal skrive, snakke Felles produkt Deles med andre Finn maken til min Bilder hvor hver elev skal fortelle noe og andre skal skrive ned det som blir sagt. Team melodi Sende et problem videre til neste gruppe /venstremeny/raadogveil/2005%20 ELEVVEIVISEREN/samarbeidslaeri ng.htm Samarbeidslæring

22 Metoder –oppgaver Digitale oppgaver Behaviourisme Drille ferdigheter
Skype Voki Glog Audacity – lydfiler Google søk – interactive exercises …….. Slideshare Youtube Nettsteder Drille ferdigheter Egenvurdere Produsere lydfiler Produsere video Metoder –oppgaver

23 Tren tanken Tegn og beskriv bildet – tegn bildet du får beskrevet av sidemannen. Lund, Erik(2006)Tren Tanken.Læringsstrategier og læringsstiler i samfunnsfag. Aschehoug.Oslo

24 A tegn bildet du får beskrevet
”Sur la photo il y a un homme. Il s’appelle Pierre. Il a 80 ans. Il habite la France. Il est dans une terrasse. Il est assis sur une chaise. Il porte un chapeau, un pantalon et une chemise.” Aborigine traditional didjeridoo. En ser på bildet og beskriver, den andre lytter – overføring av kunnskap Diktat ?

25 Tren tanken Forklar ordene Maison 2. Ami Stylo Dialogue Napoleon
Beskrivelsene kan brukes som utgangspunkt for en gjettelek hvor andre grupper finner begrepet

26 Tren tanken Finn ordet som ikke passer inn
Chaise – table – lit - cendrier Liberté – égalité – fraternité - éternité DOM TOM COM Vietnam – Togo - Ghana SIDA UE OTAN EURO Chaise – pied –divan - sofa Ehud Olmert, Israel, Ismail Haniya, Hamas, Abbas Palestinian President, Mubarak Egypt

27 Tren tanken Forklar sammenhengen Rouge – blanc – bleu - vert
Avion –bagage– touriste – restaurant Mère – père – frère - soeur Guerre – zones – libre – Normandie Immigration – banlieu – emeutes - politique Devoirs - football - faché - terrible

28 Tren tanken Find the right order and explain
Argent - école – travail - Emancipation Proclamation – Bill of Rights Afghanistan – 9/11 – Irak - Iran Using -lessons - teaching - learning Chicken – egg – lunch Bashir President of Sudan accused Hussein Irak Karadzic – bosnian christian leader killed muslim bosnians

29 3 Visualisert kunnskap Visualisere eller beskrive begrep
Gi ordre, instruere Segregation

30 Visualisere øyeblikk (still opp 4 stk + 1 forklarer)
1. Juni 1944 – Charles de Gaulle og General Marshall

31 Visualisere begrep (en forklarer og en tegner)
Sur la table il y a… Cuillère Couteau Fourchette Serviette Assiette Verre à vin À gauche À droite Au centre En haut En bas…..

32 Visualisere begrep (tegn og forklar din forståelse av noe):

33 Cognitive apprenticeship (Heinich et al. 2002)
Cooperative Learning, gaming, problem solving, discovery Drill-and-practice simulation Presentation Demonstration Tutorial Discussion

34 Story telling Fairy tales consist of the following elements:
Once upon a time – one hero – mission – three challenges - adversaries – magic (object/animal) – happily ever after

35 Photo Story Here's what Dana Atchley said about digital storytelling:
"...digital storytelling combines the best of two worlds: the 'new world' of digitized video, photography and art, and the "old world" of telling stories. This means the "old world" of PowerPoint slides filled with bullet point statements will be replaced by a "new world" of examples via stories, accompanied by evocative images and sounds.” American artist Dana

36 Instruksjon Can you please tell me the way to the castle?
Oh, I would not start from here if I were you. Hva kjennetegner en god instruksjon? Når du forteller noen hva du vil ha gjort i stedet for å gi en ordre, så gir folk frihet til selv å komme frem til sin måte å gjøre jobben på. Det er ikke alltid den beste måten, og det kan hende du må hjelpe til og veilede, men det er også sjanser for at de vil komme opp med noe som er bedre enn det du planla.. When you tell what you want done, instead of giving an order, you give people the freedom to come up with their best way of getting that task done. It may not always be the best way, and you may have to do some monitoring and guiding, but there is also the chance that they will come up with something better than what you planned Hot tips- (business)


Laste ned ppt "Muntlig språkferdighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google