Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplanen Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplanen Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplanen Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU

2 Struktur Forsøk med fremmedspråk på 6.-7. trinn settes i sammenheng med opplæringen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet Intensjoner

3 Kunnskapsløftet LK06 – Kompetansemål (nasjonal) – Læringsmål (lokal) – Kjennetegn på kompetanse Slik at elevene: - vet hvilket fag de skal velge i 8. klasse - - får en naturlig progresjon - Kommer lenger i grunnopplæringen Nøkkelen til god og helhetlig undervisning ligger ofte i god planlegging.

4 Målstyrte læreplaner i K06 Læreplanen for fremmedspråk Læreplanen for fremmedspråk Språklæring Kompetansemål 4 Språklæring Kompetansemål 4 Kommunikasjon Kompetansemål 12-13 Kommunikasjon Kompetansemål 12-13 Språk, kultur og Samfunn Kompetansemål 4-5 Språk, kultur og Samfunn Kompetansemål 4-5 Oppgave: Hva skjuler seg bak hvert hovedområde og hvorfor er dette med?

5 Europarådet CEFR 2001 Språklæring deles inn i • Kunnskap Declarative knowledge/ savoir/ • Ferdigheter Skills and know-how/ savoir-faire/ • Generell kompetanse Personality traits, attitudes/ savoir-être/ 6 ferdigheter A1-C2 • les, • lytte • skriftlig produksjon, (skriftlig interaksjon) • muntlig produksjon, muntlig interaksjon

6 Hva sier elevene? Forskningen viser at elever som lærer å sette læringsmål, som kjenner målene, som bruker skriftlige planer, og som deltar i utviklingen av arbeidsplaner, i større grad kjennetegnes av at de er motiverte for å gjøre skolearbeid. (Elevundersøkelsen) Er det mulig å inkludere elevene i å sette mål for hva de skal lære?

7 Hva sier forskningen? Hattie (2009) at det er foreldrenes forventninger til skoleprestasjoner som har sterkest innvirkning på elevenes motivasjon og innsats; dernest følger foreldrenes interesse for skolearbeid hjemme og på skolen, leksehjelp og dialog om skoleframgang. Dette betyr mye mer enn andre faktorer i familien, slik som sosioøkonomisk status. Hattie trekker også frem at mange foreldre er fremmedgjorte for skolen fordi de ikke forstår skolens språk. Derfor må skolen og hjemmene kommunisere, slik at de kan snakke samme språk og formidle de samme forventningene; slik at elevene slipper å leve i to verdener. Engelske studier knyttet til elevenes prestasjoner i skolen viser at for barn i 7-årsalderen er det foreldrene gjør hjemme, 6 ganger viktigere enn det som skjer på skolen. Ved 16-årsalderen ser det ut til at skolen er mer betydningsfull for læringsutbyttet enn foreldrene, men også i de senere tenårene er foreldrenes engasjement viktig. ( rundskriv -7-2010 om foreldresamarbeid) Kan foreldre engasjeres?

8 Seks undervisningsprinsipper James Mursell • Kontekst – fra læreboka til virkelighetsnært • Fokus – Fra oppgaver i boka til emner og problemløsning • Sosialt klima – fra underkastelse til elevdeltakelse • Individualisering – fra at alle gjør det samme til individuelt valg av tempo /tilpasset undervisning • Sekvens – i hvilken rekkefølge fra læreboka til elevens modenhet og forståelse • Evaluering – fra resultat til også å omfatte læringsprosess James Mursell, 1954 Successful teaching

9 Teoretisk vinkling i K’06 • Man setter seg mål og vurderer måloppnåelse Tyler: Bevisst progresjon og klare fokuseringspunkter • Hvert mål kan løses på flere nivå Taksonomi – Bloom Sensur: under middels/ middels/over middels grad av måloppnåelse • Målene repeteres i en spiral over tid Bruner: Eks samtale om, drøfte Rammeverket: Eks Delta i enkle samtaler, delta i samtaler • Metodefrihet Tyler: Elevene deltar i organiseringen av måloppnåelsen, lærer finner ut hvilke ytre stimuli som fungerer best for klassen og varierer, eleven tar ansvar Lærerens verden, Gunn Imsen

10 Veiledninger på skolenettet.no nasjonale veiledninger Mal for planer: • Kompetansemål og læringsmål for nivå 1,2 • Grunnleggende ferdigheter • Læringsressurser • Læringsaktiviteter • Vurdering • Tilpasset opplæring

11 På restaurant Sjekkliste Be om bord til tre Bestille Be om bestikk Spørre om toalettet Be om regninga Kunne menysjangeren Kunne matnavn 10 Kunne drikker 5 Kunne etikette Lese meny Samtale med kelner Skrive om et godt måltid

12 Vurdering for læring Lærerens viktigste verktøy er ? http://www.teachers.tv/videos/hot-research-questions

13 MAKVIS • Motivering- læreren må motivere • Aktivitet- elevene må være aktive • Konkretisering- lærestoffet konkretiseres • Variasjon - elevene arbeider på forskjellige måter • Individualisering- undervisningen tilpasses den enkelte • Samarbeid- elevene bør lære å samarbeide Basert på Herbart&Dewey - en praktisk tilnærming

14 Å utvikle gode planer • Det gode mål er flerdimensjonalt og variert • Det er mange veier til målet • Undervisningen er uforutsigbar • Eleven må selv personliggjøre kunnskapen for å lære Robert Mager, 1960

15 Lykke til! Scaffolding by Seamus Heaney Masons, when they start upon a building, Are careful to test out the scaffolding; Make sure that planks won’t slip at busy points, Secure all ladders, tighten bolted joints. And yet all this comes down when the job’s done Showing off walls of sure and solid stone. So if, my dear, there sometimes seem to be Old bridges breaking between you and me Never fear. We may let the scaffolds fall Confident that we have built our wall.


Laste ned ppt "Læreplanen Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google