Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplanen Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplanen Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplanen Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU

2 Struktur Forsøk med fremmedspråk på 6.-7. trinn settes i sammenheng med opplæringen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet Intensjoner

3 Kunnskapsløftet LK06 – Kompetansemål (nasjonal) – Læringsmål (lokal) – Kjennetegn på kompetanse Slik at elevene: - vet hvilket fag de skal velge i 8. klasse - - får en naturlig progresjon - Kommer lenger i grunnopplæringen Nøkkelen til god og helhetlig undervisning ligger ofte i god planlegging.

4 Målstyrte læreplaner i K06 Læreplanen for Fremmedspråk Nivå I 8. trinn… Læreplanen for Fremmedspråk Nivå I 8. trinn… Språklæring Kompetansemål 4 Språklæring Kompetansemål 4 Kommunikasjon Kompetansemål 12-13 Kommunikasjon Kompetansemål 12-13 Språk, kultur og Samfunn Kompetansemål 4-5 Språk, kultur og Samfunn Kompetansemål 4-5

5 Læreplaner i forsøket Læreplanen for Fremmedspråk 6.-7. trinn Læreplanen for Fremmedspråk 6.-7. trinn Språk og språklæring Kompetansemål 8 Språk og språklæring Kompetansemål 8 Kommunikasjon Kompetansemål 10-14 Kommunikasjon Kompetansemål 10-14 Kulturmøter Kompetansemål 4 Kulturmøter Kompetansemål 4 Oppgave: Hva skjuler seg bak hvert hovedområde og hvorfor er dette med? Oppgave: Hva vil dere ha hjelp til å arbeide med?

6 Språk og språklæring (felles) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •fortelle om sine språk og sin språklæring •gi eksempler på eget arbeid med å lære språk •gi eksempler på hvor forskjellige språk snakkes •samtale om situasjoner der det kan være nyttig å kunne ulike språk •se likheter mellom språk eleven allerede kan og nye språk •kjenne til strategier for lesing, lytting og muntlig bruk av språket •gi eksempler på ulike måter å lære nye ord og uttrykk på •eksperimentere med språklyder og forskjellige språks alfabet og tegn

7 Kommunikasjon (Introduksjonsmodell) Mål for opplæringen er at eleven, på flere fremmedspråk, skal kunne •bruke språkenes alfabet og tegn •hilse, takke og presentere seg •forstå og bruke de mest vanlige høflighetsuttrykkene •stille enkle spørsmål og svare på enkle, muntlige spørsmål •forstå og bruke betegnelser på ukedager, måneder og årstidene •forstå enkle instruksjoner •forstå og bruke en del vanlige ord og uttrykk om seg selv, egenfamilie og interesser •forstå og bruke noen tall i praktiske situasjoner •lese og forstå hovedinnholdet i korte tekster om kjente emner •skrive ord, uttrykk og enkle setninger •kombinere ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy •bruke ord og uttrykk for å få hjelp til å forstå og bli forstått

8 Kommunikasjon (Progresjonsmodell) Målet for opplæringen er at eleven, på ett fremmedspråk, skal kunne •bruke språkets alfabet og tegn •hilse, takke og presentere seg •forstå og bruke de mest vanlige høflighetsuttrykkene •stille enkle spørsmål og svare på enkle, muntlige spørsmål •forstå og bruke betegnelser på ukedager, måneder og årstidene •forstå enkle instruksjoner •forstå og bruke en del vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og egne interesser •forstå og bruke tall i praktiske situasjoner •forstå hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner •lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner •delta i dagligdagse samtalesituasjoner •bruke ord og uttrykk for å få hjelp til å forstå og bli forstått •skrive korte beskjeder og setninger som beskriver, forteller og spør •lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy

9 Kulturmøter (felles) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •samtale om egne kulturelle og interkulturelle erfaringer •utforske noen sider ved hverdagsliv, tradisjoner og skikker i ett eller flere land eller kulturer •oppleve og ta del i målspråkområders kultur gjennom bruk av tekst, bilde, film eller musikk •bruke digitale verktøy til samarbeid og møte med autentisk språk

10 Vurdering Havlårsvurdering Beskrive elevens kompetanse m/ kommentar om videre arbeid for å øke sin kompetanse Fremovermelding Tilbamemelding Løpende og systematisk (dokumenteres at det er gitt) Sluttvurdering Beskriver elevens kompetanse Ved slutten av opplæringa: 7. Trinn 1.Vurdering med kommentar 10. trinn 1.Standpunkt 2.Eksamen

11 Språk og læring CEFR 2001/Europarådet/EU Språklæring deles inn i • Kunnskap Declarative knowledge/ savoir/ • Ferdigheter Skills and know-how/ savoir-faire/ • Generell kompetanse Personality traits, attitudes/ savoir-être/ 6 ferdigheter A1-C2 • les, • lytte • skriftlig produksjon, (skriftlig interaksjon) • muntlig produksjon, muntlig interaksjon

12 Motivasjon-metode Hva sier elevene? Forskningen viser at elever som lærer å sette læringsmål, som kjenner målene, som bruker skriftlige planer, og som deltar i utviklingen av arbeidsplaner, i større grad kjennetegnes av at de er motiverte for å gjøre skolearbeid. (Elevundersøkelsen) Er det mulig å inkludere elevene i å sette mål for hva de skal lære?

13 Plan Pierre ( 1o år) ” Jeg kan fortelle om familien min”: • Jeg kan fortelle at jeg har søsken. • Jeg kan beskrive mine søsken. • Jeg kan fortelle hva de gjør. • Jeg kan fargene. • Jeg kan si ordet ”sykkel”. • Jeg kan si hva vi spiser og drikker.

14 Motivasjon - metode Hva sier forskningen? Hattie (2009) at det er foreldrenes forventninger til skoleprestasjoner som har sterkest innvirkning på elevenes motivasjon og innsats; dernest følger foreldrenes interesse for skolearbeid hjemme og på skolen, leksehjelp og dialog om skoleframgang. Dette betyr mye mer enn andre faktorer i familien, slik som sosioøkonomisk status. Hattie trekker også frem at mange foreldre er fremmedgjorte for skolen fordi de ikke forstår skolens språk. Derfor må skolen og hjemmene kommunisere, slik at de kan snakke samme språk og formidle de samme forventningene; slik at elevene slipper å leve i to verdener. Engelske studier knyttet til elevenes prestasjoner i skolen viser at for barn i 7-årsalderen er det foreldrene gjør hjemme, 6 ganger viktigere enn det som skjer på skolen. Ved 16-årsalderen ser det ut til at skolen er mer betydningsfull for læringsutbyttet enn foreldrene, men også i de senere tenårene er foreldrenes engasjement viktig. ( rundskriv -7-2010 om foreldresamarbeid) Kan foreldre engasjeres?

15 Foreldre Kan vi utarbeide en brosjyre for å få elevenes foreldre på banen?

16 Teoribasert undervisning 6 undervisningsprinsipper- James Mursell • Kontekst – fra læreboka til virkelighetsnært • Fokus – Fra oppgaver i boka til emner og problemløsning • Sosialt klima – fra underkastelse til elevdeltakelse • Individualisering – fra at alle gjør det samme til individuelt valg av tempo /tilpasset undervisning • Sekvens – i hvilken rekkefølge fra læreboka til elevens modenhet og forståelse • Evaluering – fra resultat til også å omfatte læringsprosess James Mursell, 1954 Successful teaching

17 Teoretisk bakteppe i Kunnskapsløftet • Man setter seg mål og vurderer måloppnåelse Tyler: Bevisst progresjon og klare fokuseringspunkter • Hvert mål kan løses på flere nivå Taksonomi – Bloom Sensur: under middels/ middels/over middels grad av måloppnåelse • Målene repeteres i en spiral over tid Bruner: Eks samtale om, drøfte Rammeverket: Eks Delta i enkle samtaler, delta i samtaler • Metodefrihet Tyler: Elevene deltar i organiseringen av måloppnåelsen, lærer finner ut hvilke ytre stimuli som fungerer best for klassen og varierer, eleven tar ansvar Lærerens verden, Gunn Imsen

18 Veiledninger på skolenettet.no nasjonale veiledninger Mal for arbeidet i workshopene: • Kompetansemål og læringsmål – Grunnleggende ferdigheter – Læringsressurser – Læringsaktiviteter – Vurdering – Tilpasset opplæring

19 På restaurant Sjekkliste Be om bord til tre Bestille Be om bestikk Spørre om toalettet Be om regninga Kunne menysjangeren Kunne matnavn 10 Kunne drikker 5 Kunne etikette Lese meny Samtale med kelner Skrive om et godt måltid Telle Sjekkliste Jeg kan telle til tolv Si/spørre hvor gammel jeg er Si/spørre hvor mange søsken jeg har Si/spørre hvor mange klokka er ……elevene deltar videre og vurderer måloppnåelse Telle Sjekkliste Jeg kan telle til tolv Si/spørre hvor gammel jeg er Si/spørre hvor mange søsken jeg har Si/spørre hvor mange klokka er ……elevene deltar videre og vurderer måloppnåelse

20 MAKVIS • Motivering- læreren må motivere • Aktivitet- elevene må være aktive • Konkretisering- lærestoffet konkretiseres • Variasjon - elevene arbeider på forskjellige måter • Individualisering- undervisningen tilpasses den enkelte • Samarbeid- elevene bør lære å samarbeide Basert på Herbart&Dewey - en praktisk tilnærming

21 Vurdering for læring Lærerens viktigste verktøy er ? http://www.teachers.tv/videos/hot-research-questions

22 Å utvikle gode planer • Det gode mål er flerdimensjonalt og variert • Det er mange veier til målet • Undervisningen er uforutsigbar • Eleven må selv personliggjøre kunnskapen for å lære Robert Mager, 1960

23 Lykke til! Scaffolding by Seamus Heaney Masons, when they start upon a building, Are careful to test out the scaffolding; Make sure that planks won’t slip at busy points, Secure all ladders, tighten bolted joints. And yet all this comes down when the job’s done Showing off walls of sure and solid stone. So if, my dear, there sometimes seem to be Old bridges breaking between you and me Never fear. We may let the scaffolds fall Confident that we have built our wall.


Laste ned ppt "Læreplanen Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google