Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planarbeid og risikovurderinger NPH 16.01.08. Agenda • Virksomhetsstyring på BI • Fra strategi til plan og rapportering • Hvordan organiserer BI sitt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planarbeid og risikovurderinger NPH 16.01.08. Agenda • Virksomhetsstyring på BI • Fra strategi til plan og rapportering • Hvordan organiserer BI sitt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planarbeid og risikovurderinger NPH 16.01.08

2 Agenda • Virksomhetsstyring på BI • Fra strategi til plan og rapportering • Hvordan organiserer BI sitt arbeid med statsstøttesøknad og – rapportering • Målstyring • Proaktiv risikostyring

3 Virksomhetsstyring på BI StyretRektor Kollegiet Faglig tilsyn og kvalitet Forskning og fagressurser Individmarked Bedriftsmarked Øk./ IT/ Eiendom HR/ Komm. Deansapparat Institutter Studier/ Studiesteder Bransje/ Internasjonal Staber

4 Strategiske føringer Virksomhetsstyring på BI StyretRektor Kollegiet Faglig tilsyn og kvalitet Forskning og fagressurser Individmarked Bedriftsmarked Øk./ IT/ Eiendom HR/ Komm. Deansapparat Institutter Studier/ Studiesteder Bransje/ Internasjonal Staber Politiske føringer Internasjonale føringer Markeds- utvikling Økonomiske føringer Formelle krav Strategiutvikling

5 Strategiske føringer Virksomhetsstyring på BI StyretRektor Kollegiet Faglig tilsyn og kvalitet Forskning og fagressurser Individmarked Bedriftsmarked Øk./ IT/ Eiendom HR/ Komm. Deansapparat Institutter Studier/ Studiesteder Bransje/ Internasjonal Staber Politiske føringer Internasjonale føringer Markeds- utvikling Økonomiske føringer Formelle krav Strategiske mål

6 Virksomhetsstyring på BI Politiske føringer Internasjonale føringer Markeds- utvikling Økonomiske føringer Formelle krav

7 Virksomhetsstyring på BI Politiske føringer Internasjonale føringer Markeds- utvikling Økonomiske føringer Formelle krav Institusjonens strategiske mål

8 Virksomhetsstyring på BI Politiske føringer Internasjonale føringer Markeds- utvikling Økonomiske føringer Formelle krav Institusjonens strategiske mål Intern virksomhets- rapportering Rapportering til styret

9 Virksomhetsstyring på BI Politiske føringer Internasjonale føringer Markeds- utvikling Økonomiske føringer Formelle krav Institusjonens strategiske mål Statsstøtte- søknad og -rapportering Intern virksomhets- rapportering Rapportering til styret

10 Organisering av statsstøttesøknad og -rapportering StyretRektor Kollegiet Faglig tilsyn og kvalitet Forskning og fagressurser Individmarked Bedriftsmarked Øk./ IT/ Eiendom HR/ Komm. Prosjektgruppe Utvalgte hoved-/ delmål Prosjektleder DBH Utvalgte hoved-/ delmål des 07jan 08feb 08 Etablering Delrapporter Første helhetlige utkast Rapportering DBH Ferdigstilling

11 Agenda • Virksomhetsstyring på BI • Fra strategi til plan og rapportering • Hvordan organiserer BI sitt arbeid med statsstøttesøknad og – rapportering • Målstyring • Proaktiv risikostyring

12 Balansert målstyring – også en modell for not-for-profit Leveranser... og tilfredsstiller oppdragsgivers forventning og støtter deres strategiske mål Finansielt...slik at vi når våre overordnede mål Organisasjon og læring Dyktige ansatte gjør deg i stand til å.. Finansielt..slik at vi når våre mål innenfor de gitte økonomiske rammer.. Prosess...produsere kvalitets- tjenester, oppdrag og forvaltningsoppdrag effektivt.. Organisasjon og læring Dyktige ansatte gjør deg i stand til å.. Marked..slik kundene er villige til å betale gode penger.. Prosess...produsere kvalitets- tjenester effektivt.. ÅrsakVirkning Vanlig BM struktur i konkurranseutsatt sektor Vanlig BM struktur i not-for-profit

13 På BI skal målstyring tjene flere formål – om ikke overlappende, så i hvert fall sammenfallende Politiske føringer og ambisjoner bla. uttrykt i St.prp nr. 1 og tildeling Ressurser Strategiske krav og føringer. Overordnede finansielle målsetninger Ønsket strategisk effekt Ønsket politisk effekt

14 Målstyring Ledelsens styringskort LeveranseØkonomi ProsesserKompetanse Marked Instituttenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Marked Instituttenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Leveranse Instituttenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Marked Instituttenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Marked Instituttenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Leveranse Deanenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Marked Instituttenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Marked Instituttenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Leveranse Administrative styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Marked Instituttenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Marked Instituttenes styringskort Økonomi ProsesserKompetanse Leveranse Marked Økonomi ProsesserKompetanse Forskningskvalitet Undervisningskvalitet Kompetanseutvikling Administrativ kvalitet # artikler per år i tidsskrift enten på norsk nivå 2, og/eller ISI tidsskrift med loading factor >= 2,0, og/eller Financial Times liste # artikler per år # referee rapporter per år # roller som editor, program chair, eller track chair per år # lærebøker på anerkjent forlag nasjonalt og internasjonalt # utviklingsrapporter om pedagogiske og faglige forbedringer i BIs undervisningsportefølje

15 Agenda • Virksomhetsstyring på BI • Fra strategi til plan og rapportering • Hvordan organiserer BI sitt arbeid med statsstøttesøknad og – rapportering • Målstyring • Proaktiv risikostyring

16 Risikostyring en integrert del av målstyring? Strategis ke fokus- områder Visjon Kritiske suksess- faktorer Styrings- indikator er MålTiltak

17 Risikostyring en integrert del av målstyring? Strategis ke fokus- områder Visjon Kritiske suksess- faktorer Styrings- indikator er MålTiltak Vurdering av overordnet risiko Vurdering av konkret risiko Valg av risiko- strategi Etablere risiko- mål Planlegge risiko- tiltak

18 Ad hoc Ubevisst risikovillighet Bevisst og belønnet risikovillighet •Ad hoc, ukoordinert og til tider helt manglende •Udokumenterte policies og prosesser •Reaktiv og kvalitativ •Foretas i siloer for spesifikke risiko •Det behandles typisk et mindre antall risikotyper •Policies og prosesser fastsatt for spesifikk risiko •Primært reaktiv og kvalitativ •Risikostyringen koor- dineres på øverste ledelsesnivå •Kompleks risiko og risiko som involverer flere avdelinger behandles •Policies og prosesser for risikostyring definert på tvers av institusjonen •Primært reaktiv og kvalitativ •Helhetsorienterte og systematiske risikostrategier for mulige negative begivenheter •Kulturell transformasjon, hvor risikostyringen er en nedenfra dreven prosess •Proaktiv og primært kvalitativ •Risikovillighet, hvor institusjonen på intelligent vis påta seg nødvendig risiko for å nå sin strategi. •Risikostyring er alles oppgave og integrert i alle policies og prosesser •Proaktiv, kvantitativ og kvalitativ Silobasert Koordinert Helhetsorientert Risikointelligent Ambisjonsnivået for risikostyring kan variere

19 Både eksterne og interne forhold vil kunne påvirke måloppnåelsen Verdi Effektivitet Måloppnåelse Forventninger Eksterne, politiske, økonomiske og teknologiske faktorer risiko som relaterer til eksterne politiske, økonomiske og teknologiske forhold med relevans for institusjonens kjerneytelser Institusjonens medarbeidere og ledelse risiko som relaterer til medarbeideres og ledelsens kompetanse, adferd, tilfredshet, sikkerhet, arbeidsmiljø, mv. i forbindelse med institusjonens kjerneytelser Institusjonens systemer og prosesser risiko som knytter seg til institusjonens systemer, prosesser, forretningsmodell, verktøy, mv., med relevans for institusjonens kjerneytelser Institusjonens materielle aktiva risiko som relaterer til institusjonens aktiva (bygninger, kjøretøy, it, løsøre, mv.), som inngår i institusjonens kjerneytelser Drift Prosjekter Aktiviteter

20 Proaktiv risikostyring som et integrert element i styringsmodellen 4. Gjennomføring av risikostrategi og kontrollaktiviteter 1. Identifikasjon av risiko 6. Forankring 5. Måling, oppfølging og rapportering 2. Vurdering og analyse av risiko 3. Valg av risikostrategi Institusjonens måloppnåelse

21 Håndtering og rapportering av risiko • Risikovurderinger skal skje som en integrert del av institusjonens målstyring • Som ledere har man flere strategier å velge mellom ift å håndtere identifisert risiko • Unngå • Beholde • Redusere • Overføre • Utnytte • Uavhengig av valgt strategi er det viktig å operasjonalisere gjennom konkrete handlingsplaner • Å rapportere ift risiko betyr at man i tillegg til å ha et forhold til • sine målsetninger • og ressursene som kreves for å nå dem • også må ha et forhold til • hva som kan hindre en i å nå målene • og hva man gjør for eventuelt å avverge det • Kort sagt er rapportering av risiko kun en ytterligere bekreftelse og sannsynlig- gjøring av evnen til måloppnåelse • ERGO: bevilgede midler gir politisk effekt!


Laste ned ppt "Planarbeid og risikovurderinger NPH 16.01.08. Agenda • Virksomhetsstyring på BI • Fra strategi til plan og rapportering • Hvordan organiserer BI sitt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google