Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om rundskriv F-20-07 Forvaltning av statlig eierskap Avdelingsdirektør Lars Vasbotten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om rundskriv F-20-07 Forvaltning av statlig eierskap Avdelingsdirektør Lars Vasbotten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om rundskriv F-20-07 Forvaltning av statlig eierskap Avdelingsdirektør Lars Vasbotten

2 2 Kunnskapsdepartementet Hva er nytt? Noen nye begreper Følger strukturen i hovedinnstruksen om økonomiforvaltningen i sektoren Tydeliggjør krav og ansvar (samarbeid, organisering og eierskap) Institusjonenes oppfølging Riksrevisjonens kontroll - statsrådsansvaret Rundskriv F-20-07

3 3 Kunnskapsdepartementet Styrets ansvar Styret er det øverste organet ved institusjonen Alle beslutninger som treffes av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar Ansvar for at samarbeid og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er i tråd med strategiene Skal fastsette egne retningslinjer for BOA og forvaltning av eierskap Beslutningsmyndighet kan ikke delegeres Synliggjøring av formålet med eierskapet

4 4 Kunnskapsdepartementet Krav til samarbeid Skal være av faglig interesse Institusjonens fagmiljøer skal involveres Skal ikke svekke faglig uavhengighet Forsvarlig økonomisk forvaltning Forbud mot kryssubsidiering Skriftlig avtale (økonomi, personal m.v.)

5 5 Kunnskapsdepartementet Organisering av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Aktivitet finansiert over grunnbevilgningen skal alltid organiseres internt Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet kan organiseres eksternt dersom det gir bedre faglig utbytte eller vern av faglig uavhengighet Ekstern organisering og samarbeid med andre aktører

6 6 Kunnskapsdepartementet Erverv og forvaltning av aksjer Kjøp av aksjer forutsetter fullmakt, jf. St.prp. nr. 1 og tildelingsbrevet Alt eierskap skal være av faglig interesse Institusjonene kan søke departementet om å opprette infrastrukturselskap av faglig interesse

7 7 Kunnskapsdepartementet Departementets retningslinjer for forvaltningen av statens eierinteresser Supplement til lov og Regjeringens eierskapspolitikk Rollefordeling mellom eier, styre og selskap Eierstyring gjennom generalforsamling –Styrings- og kontrollmyndighet –Krav til aktiv deltagelse – uansett størrelse på eierskapet

8 8 Kunnskapsdepartementet Når flere statlige institusjoner er eiere, skal det avtales hvem som skal utøve eierskapet –Departementet forholder seg til én institusjon –De statlige eierne kan avtale avklaring av stemmegivning i forkant Krav til vurdering av resultater, drift og økonomi Krav til vurdering av samfunnsansvar og sektorpolitiske mål Valg av styre –Kompetanse, kapasitet, mangfold –Kjønnsbalanse og habilitet

9 9 Kunnskapsdepartementet Rapportering Bidrar til å gi eierinstitusjon og departementet kontroll Departementet skal umiddelbart orienteres om nye erverv og selskapets aktiviteter av viktighet Statsrådens beretning til Riksrevisjonen om forvaltning av eierskapet i selskaper under statlig kontroll –Innspill fra institusjonene –Vurderinger av eierskapet og målsettinger Selskapsdatabasen, jf. tildelingsbrevet


Laste ned ppt "Seminar om rundskriv F-20-07 Forvaltning av statlig eierskap Avdelingsdirektør Lars Vasbotten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google