Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring •Kunnskap •Mangfold •Likeverd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring •Kunnskap •Mangfold •Likeverd."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring •Kunnskap •Mangfold •Likeverd

3 3 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Mye er bra - men noe kan bli bedre •Mange elever med svake faglige resultater •Svak gjennomføring av videregående opplæring •Store forskjeller som følge av sosial bakgrunn •For lite tilpasset opplæring •Svak kultur for læring

4 4 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Tre forutsetninger for utvikling •Kunnskap: Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem - nasjonale prøver - skoleporten.no •Kompetanse: Lærerutdanning - skolelederutdanning - kompetanseutvikling - veiledning og støtte fra kommune/stat •Kultur for læring: Lokal handlefrihet - kunnskapsspredning - ledelse

5 5 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Rammer for grunnopplæringen •Generell del beholdes •"Broen" erstattes med 10 kvalitetskrav: "Skoleplakaten" •Metodefrihet for lærerne •Bedre sammenheng mellom barnehage og skole •Grunnskolen inndeles i ett barnetrinn og ett ungdomstrinn •Timetallet på barnetrinnet utvides: Tre timer i 2002, fem timer i 2004, fire timer i 2005 •Nasjonalt minstetimetall, men stor fleksibilitet: 25 pst. kan omdisponeres lokalt

6 6 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Rammer for grunnopplæringen •Lese- og skriveopplæring fra 1.trinn •Muligheter for fysisk aktivitet hver dag •"Smaksprøver" fra videregående opplæring i ungdomsskolen •11 utdanningsprogrammer i videregående opplæring •Nasjonale bestemmelser om friere skolevalg i vgo vurderes •Partssamarbeidet i fagopplæringen fornyes •Ansvarsdeling mellom hjem og skole klargjøres

7 7 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Skoleplakaten Skolen og lærebedriften skal: 1. gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter 2. stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 3.stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 4.stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 5.legge til rette for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig arbeid 6.bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 7.stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 8.fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter 9.sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 10.legge til rette for at foresatte og lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

8 8 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Hjemmets og skolens roller De foresatte: – har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evne og forutsetninger. – har ansvar for daglig omsorg. – har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning. – skal se til at barna gjør sine lekser, men skolen kan ikke forutsette at de foresatte har kompetanse til å gi barna faglig hjelp. – skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon. – har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne for at skolen skal kunne ivareta elevenes rett til tilpasset opplæring. – skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekter dette. Skolen: – har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen. – skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har. – skal dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling. – skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. – skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna. – har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene. – skal lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet. – Lærere skal være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig informere foresatte om elevens skolesituasjon, trivsel og læringsutvikling.

9 9 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Eleven •Ansvar vs. medansvar for egen læring •Norske elever skårer høyt i demokratiforståelse •Medvirkning omtales i Skoleplakaten •Dagens regler videreføres: Bestemmelsene om elevråd i grunnskole og videregående opplæring Elevens rett til å være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen Elevrepresentant i skolens arbeidsmiljøutvalg •Vurdere ytterligere formell medinnflytelse i vgo

10 10 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kunnskap

11 11 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kunnskap •Fem grunnleggende ferdigheter integreres i læreplanene i alle fag •Nye læreplaner i alle fag: Enklere, klarere, mer forpliktende •Styrking av norsk og realfag •2. fremmedspråk obligatorisk som praktisk fag på ungdomstrinnet –kan innføres på barnetrinnet –skal telle ved opptak til vgo •Teknologi og design innarbeides i læreplanene for relevante fag

12 12 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kunnskap •Forsøk med filosofi som eget fag i grunnskolen •Programfag på ungdomstrinnet ("smaksprøver") •Fag fra vgo i ungdomsskolen - fag fra høyere utdanning i vgo •Tiltak for å styrke nynorsk som hovedmål og sidemål, bl.a. nasjonalt senter •Matematikk obligatorisk i vg2 på studieforberedende retninger •Program for digital kompetanse •Kravene til generell studiekompetanse skjerpes

13 13 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Fem grunnleggende ferdigheter •Å kunne uttrykke seg muntlig •Å kunne lese •Å kunne uttrykke seg skriftlig •Å kunne regne •Å kunne bruke digitale verktøy

14 14 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Vurdering •Grunnleggende ferdigheter integreres og vurderes i alle fag - på fagenes premisser •Nasjonale prøver videreutvikles •Vurdering iht faglige standarder •Forsøk med mappevurdering •Skriftlig sidemålseksamen i grunnskolen fjernes

15 15 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Vurdering •Skriftlig avgangsprøve i grunnskolen vurderes erstattet av nasjonale prøver •Fortsatt muntlig avgangsprøve i grunnskolen •Obligatorisk eksamen i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogrammer fjernes •Skriftlig sidemålseksamen i studieforberedende utdanningsprogrammer gjøres til trekkfag

16 16 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Mangfold

17 17 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Mangfold •Systemskifte i styringsideologi: Tillit, frihet, ansvar •Metodefrihet for lærerne •25 pst. av timetallet kan tilpasses den enkelte elev, gruppe, skole •Ett barnetrinn - timetall disponeres fritt •Fordypning i lærefag fra vg1 (20 pst.)

18 18 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Mangfold •Friere skolevalg i vgo utredes •Fleksibel 2 + 2-modell •Forsøk med høyere utdanning på bakgrunn av relevant yrkeskompetanse •Entreprenørskap i utdanningen •Frihet til å organisere hjem/skole-samarbeidet

19 19 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Likeverd

20 20 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Likeverd •Fortsatt rett til spesialundervisning •Nasjonal satsing på tilpasset opplæring •Plan for å styrke minoritetsspråklige elevers ferdigheter •Programfag på ungdomstrinnet: Fordypning og praktiske aktiviteter •Praktisk og teoretisk matematikk i vgo •Praktisk 2.fremmedspråk

21 21 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Likeverd •Fleksibel bruk av timetall •Fag fra vgo i ungdomsskolen - fag fra høyere utdanning i vgo •Nasjonale prøver underveis, men mindre eksamenspress •Forsøk med mappevurdering •Fortsatt arbeid mot mobbing og for godt læringsmiljø •Bedre rådgivning - regionale partnerskap

22 22 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD 11 utdanningsprogrammer i vgo •Teknikk og industriell produksjon •Elektrofag •Bygg- og anleggsteknikk •Restaurant- og næringsmiddelfag •Helse- og sosialfag •Design, medier og håndverksfag •Service og samferdsel •Naturbruk •Studiespesialisering •Idrettsfag •Musikk, dans og drama

23 23 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD

24 24 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kompetanseløft

25 25 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Den gode lærer •Historisk kompetanseløft for lærere og skoleledere, 2 - 3 milliarder kroner: –videreutdanning –reformrelatert kompetanseutvikling –skolelederprogram •Klargjøring av statens/kommunenes ansvar for kompetanseutvikling •Økte kompetansekrav til førskolelærere i skolen •Opptakskrav til lærerutdanningen

26 26 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kompetanseutvikling •Videreutdanning: matematikk, naturfag, norsk/samisk, engelsk, 2. fremmedspråk, tilpasset opplæring •Reformrelatert kompetanseutvikling: nye læreplaner, 2. fremmedspråk, bruk av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, bedre tilpasset opplæring, fysisk aktivitet, etterutdanning •Skolelederprogram

27 27 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER BARNETRINN:  ett samlet trinn (1-7)  økt timetall  lese- og skriveopplæring fra 1.årstrinn  fastere ramme rundt skoledagen; tid til felles måltid og mer fysisk aktivitet  strengere krav til videreutdanning for førskolelærere Tilpasset opplæring Større lokal handlefrihet Lærerkompetanse

28 28 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER UNGDOMSTRINN:  obligatorisk 2.fremmedspråk - praktisk innrettet  programfag som "smaksprøve" fra vgo  fagdeler fra vgo  fornyet sidemålsopplæring i nynorsk  teknologi og design  flere forsøk med filosofi  styrket rådgivning Tilpasset opplæring Lokal handlefrihet Lærerkompetanse

29 29 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER VIDEREGÅENDE TRINN:  forenklet struktur  bredere innganger; 11 utdanningsprogram  fordypning i lærefag fra vg1  praktisk og teoretisk matematikk vg1+vg2  fagdeler fra høyere utdanning  skjerpede krav til generell studiekompetanse Tilpasset opplæring Lokal handlefrihet Lærerkompetanse

30 30 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring?

31 31 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Hva kjennetegner kunnskapssamfunnet? •Kunnskap og ferdigheter er viktigste ressurs •Kunnskap er ikke knapp ressurs •Kunnskap må være mobil: Nye organisasjons- og arbeidsmåter •Livslang læring: –Lære å lære: Gode læringsteknikker –Lære hele livet: Før og etter skolen –Mer læring utenom skolen: Hva skal skolen konsentrere seg om? •Nye læringsformer og -arenaer •Realkompetanse

32 32 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kompetanseberetningen for Norge (2003) •Kunnskapsintensiv virksomhet = mye læring i det daglige •Læring i det daglige er viktigst, nyttigst og mest motiverende •Svak motivasjon for livslang læring •Størst muligheter/krav om læring i det daglige i sektorer med høy formell kompetanse •To unntak: Helse/omsorg og undervisningssektoren •Er skolen en lærende organisasjon?

33 33 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring Tiltak for utvikling - Samarbeid - Kunnskapsspredning - Kompetanseutvikling - Veiledning og støtte - Tilsyn Ny adferd: Kultur for læring Målvurdering: Revisjon av mål? Nasjonale mål/ lokal handlefrihet Nasjonalt kvalitets- vurderingssystem Kunnskap om resultater - Ressurser - Læringsmiljø - Læringsresultater Vurdering av - Elever/foresatte - Skole - Kommune/skoleeier - Stat

34 34 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD

35 35 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Gjennomføring av skolereformen •Stortingsbehandling våren 2004 •2004 og 2005: Kompetanseutvikling, nye læreplaner, timetallsutvidelse •2006, 2007 og 2008: Reformen gjennomføres

36 36 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Stortingsmelding, kortversjon og presentasjon finnes på www.odin.dep.no/UFD

37

38 38 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kompetanseløft ”Regjeringen vil investere i et betydelig kompetanseløft for å realisere de sentrale målsettingene som er varslet i meldingen, herunder styrking av grunnleggende ferdigheter, realfag, 2. fremmedspråk, skoleledelse og bedre tilpasset opplæring. Dette vil over tid kreve tiltak i størrelsesorden 2-3 mrd. kroner. Prioritet vil bli gitt til direkte reformrelaterte tiltak. ”

39 39 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Yrkesfaglige utdanningsprogrammer 100% bedrift 7.1 100% bedrift

40 40 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Studieforberedende 7.3

41 41 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Idrettsfag, musikk, dans, drama


Laste ned ppt "2 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring •Kunnskap •Mangfold •Likeverd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google