Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Myndighets- mål Myndighets- mål Offentlige tiltak Offentlige tiltak Foreldres ønsker og krav Foreldres ønsker og krav Endrede kompetense- behov Endrede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Myndighets- mål Myndighets- mål Offentlige tiltak Offentlige tiltak Foreldres ønsker og krav Foreldres ønsker og krav Endrede kompetense- behov Endrede."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Myndighets- mål Myndighets- mål Offentlige tiltak Offentlige tiltak Foreldres ønsker og krav Foreldres ønsker og krav Endrede kompetense- behov Endrede kompetense- behov Den teknologiske utvikling Den teknologiske utvikling Effektivitets krav Effektivitets krav Kompetanse utvikling Endring i lærings- praksis Styrings modelle r Vurderings former Pedagogikk og didaktikk Lære- planer Lære- planer Lærings- ressurser Lærings- ressurser Fysiske rammer Fysiske rammer Personlige drivkrefter Personlige drivkrefter Strategi Samarbeids- former Samarbeids- former Teknologi anvendelse Ledelse Organisasjon Holdninger og kultur Økonomi Endring i elevenes læringspraksis

3 3 Nye læreplaner - styringsdokumenter

4 4 Styringsdokumenter •St.meld. nr. 30 (2003 – 2004) Kultur for læring ble behandlet i Stortinget 17. juni 2004, jf. Innst. S. nr. 268 (2003-2004). •Stortingsmeldingen omfatter hele grunnopplæringen og endringene skal nå realiseres gjennom en ny, omfattende reform av hele grunnopplæringen, som har fått navnet Kunnskapsløftet. •Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft.

5 5 • Teknikk og industriell produksjon • Elektrofag • Bygg- og anleggsteknikk • Restaurant- og næringsmiddelfag • Helse- og sosialfag • Design, medier og håndverksfag • Service og samferdsel • Naturbruk • Studiespesialisering • Idrettsfag • Musikk, dans, drama • Teknikk og industriell produksjon • Elektrofag • Bygg- og anleggsteknikk • Restaurant og matfag • Helse- og sosialfag • Design og håndverk • Medier og kommunikasjon • Service og samferdsel • Naturbruk • Studiespesialisering • Idrettsfag • Musikk, dans, drama Først litt opprydding i navn mm St. m. 30 - 11 utdanningsprogram, nå 12 utdanningsprogram

6 6 Videregående opplæring: en innføring av nye betegnelser, jf St.meld. nr. 30 Kultur for læring Gjeldende ordningNye betegnelser StudieretningUtdanningsprogram KursProgramområde Felles allmenne fagFellesfag Studieretningsfag og valgfagFelles programfag, valgfrie programfag, prosjekt til fordypning Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Utdanningsprogram for studiespesialisering Studieretning for salg og service Utdanningsprogram for service og samferdsel

7 Fra fagplaner via målstyrte læreplaner til kompetanseplaner Et historisk tilbakeblikk på læreplanutviklingen fra før R94 og til i dag Pensumrelaterte fagplaner Målstyrte læreplaner (R94) Læreplaner med kompetansemål og måling av grunnleggende ferdigheter  94 Kultur for læring (R2006) 19942006

8 8 Fagplanene (før R94) Pensum Klare og spesifikke fagmål Beskrivelse av formålet med faget

9 9 Læreplanene (R94) Faget satt i perspektiv Åpne og generelle mål Taksonomi Målstyring • kjenne til • anvende • vurdere Ansvar for egen læring

10 10 Læreplanene i Kunnskapsløftet - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne bruke digitale verktøy - å kunne lese - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne regne Kompetansemål - å kunne mestre De grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene

11 11 Sentrale begrep •Grunnopplæringen betegner alle nivåer i opplæringen, dvs. grunnskole og videregående opplæring i skole og bedrift •Kompetansen skal beskrive hva eleven/lærlingen skal kunne mestre etter endt opplæring på ulike trinn •Grunnleggende ferdigheter – å kunne uttrykke seg muntlig – å kunne lese – å kunne regne – å kunne uttrykke seg skriftlig – å kunne bruke digitale verktøy •Elevenes og lærlingenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal prioriteres i alle fag

12 12 Grunnopplæringen •Progresjon og sammenhengen mellom grunnskole og videregående opplæring skal være gjennomgående gjennom hele grunnopplæringen der dette er mulig •Strukturendringer i grunnskolen –Barnetrinn 1-7 trinn –Ungdomstrinn 8-10 trinn –Småskole og mellomtrinn faller bort

13 13 Grunnopplæringen forts. •På ungdomstrinn skal det innføres 2. fremmedspråk med hovedvekt på praktiske ferdigheter i språk, og ikke teoretiske kunnskaper om språk.

14 14 Læreplanene vil bestå av •Læreplanens generelle del beholdes både i grunnskole og videregående opplæring og skal fortsatt være fastsatt som forskrift. •”Broen” erstattes av Læringsplakaten og skal også gjelde for videregående opplæring. –Inneholder 11 punkter (se Kunnskapsløftet)Kunnskapsløftet –Vil blant annet kunne være et godt grunnlag for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling for både skoleeier, skoleledelse og lærere. –Utgangspunkt for vurdering av kvaliteten på grunnopplæringen og for nasjonale tiltak •Læreplaner for fag

15 15 Generell studiekompetanse •Kravene til generell studiekompetanse vil bli skjerpet. Elevenes kompetanse i realfag skal styrkes blant annet ved at matematikk gjøres obligatorisk i Vg2 i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal kunne velge mellom en teoretisk og en praktisk innretning av faget. •Den obligatoriske, sentralt gitte avsluttende skriftlige sidemålseksamen omgjøres til en trekkfagsordning.

16 16 •Nye læreplaner i alle fag: Enklere, klarere, mer forpliktende •Nasjonalt minstetimetall: 25% disponeres lokalt •Elevene kan ta fag på høyere nivå •Metodefrihet for lærerne •Grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag •Styrke norsk og realfag •Obligatorisk 2. fremmedspråk •Teknologi og design innarbeides i alle relevante læreplaner Utfordringer i kunnskapsløftet

17 17 Nye læreplaner - retningslinjer Utdanningsdirektoratet har utarbeidet retningslinjer for arbeidet med læreplanene etter prinsipper som er fastlagt i St.meld. nr. 30 (2003-2004) retningslinjer •Det skal utvikles ett sett læreplaner for hvert fag i grunnopplæringen (gjelder både opplæringen i skole og i bedrift) •De nye læreplanene skal gjøres mindre detaljerte, og sentrale sider ved innholdet skal prioriteres og gis større oppmerksomhet.

18 18 •Læreplanene skal inneholde tydelige kompetansemål for hva elevene/lærlingene skal kunne mestre etter opplæring •Organisering, metoder og arbeidsmåter skal i størst mulig grad overlates til lærestedene. •Kompetansemålene skal være slik utformet at de er egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktører som er involvert i opplæringen (elever/lærlinger - lærere/instruktører – foresatte – ledere – skoleeiere). Nye læreplaner – retningslinjer forts

19 19 •Elevenes og lærlingenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal være prioritert i opplæringen. •Mål for grunnleggende ferdigheter skal integreres i læreplaner for alle fag, på det enkelte fags premisser og på relevante nivåer. •Progresjon og sammenheng mellom grunnskole og videregående opplæring skal synliggjøres, og læreplaner for fag skal være gjennomgående for hele grunnopplæringen der dette er mulig. Nye læreplaner – retningslinjer forts

20 20 •Kompetansemålene skal formuleres for visse trinn, og skal synliggjøre progresjonen i faget. •Utfordringen er å utforme kompetansemål som viser en tydelig progresjon uten at læreplanene blir for omfangsrike. •Finne en balanse mellom hensynet til å utforme konkrete og tydelige mål som gir klar retning for opplæringen, og hensynet til muligheten for å tilpasse opplæringen lokalt. Nye læreplaner - utfordringer

21 21 Dagens læreplan i matematikk Mål 3:Tallbehandling og praktisk regning Elevene skal utdype sin tallforståelse, oppøve sine regneferdigheter og kunne bruke algebraiske formler til å forstå sammenhengen mellom ulike størrelser Hovedmomenter: Elevene skal 3b kunne tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske fremstillinger i massemedia, bøker, bruksanvisninger o.l. Ny læreplan i matematikk Tall og algebra Målet for opplæringen er at elevene etter VG1T skal kunne •tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i framstillinger i ulike dagligdagse tekster •bruke passende metoder og hjelpemidler i problemløsning knyttet til dagligliv, yrkesliv og studieretning •regne med potenser, tall på standardform, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver •omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten til løsningen •løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner Nye læreplaner – eksempel

22 22 Nye læreplaner – likheter og ulikheter •Sammenhengende læreplaner (for eksempel norsk. En læreplan fra 1 klasse til VG3) •Overlapping skal i prinsippet unngås •Mye av teksten i innledningen og delvis i målene er lik •Strukturen er vesentlig forskjellig •Skal måle kompetanse og grunnleggende ferdigheter

23 23 Nye læreplaner – vurdering •Grunnleggende ferdigheter integreres og vurderes i alle fag – på fagenes premisser •Nasjonale prøver videreutvikles •Vurdering i henhold til faglige standarder •Program for digital kompetanse forutsetter vurdering med digitale mapper på alle nivå innen 2008 •Skriftlig sidemålseksamen i grunnskolen fjernes •Forskriften til opplæringsloven endres

24 24 Kunnskapsløftet og nye læreplaner – utfordringer for faglærer •Mangfold: –Tillit, frihet og ansvar •Metodefrihet for lærer •25% tilpasning/valg •Fordypning i yrkesfag fra vg1 (20%) •Mappevurdering •Fleksibel bruk av timetall •Fag fra nivået over •Nasjonale prøver

25 25 Innføringstakten •Høsten 2006 blir det innført nye læreplaner på grunnskolens 1. – 9. trinn og i Vg1. •Høsten 2007 blir det tatt i bruk nye læreplaner i 10. klasse og i Vg2. •Fra høsten 2008 tas nye læreplaner i bruk i Vg3. •Våren 2010 avlegger det første ordinære kullet fag- eller svenneprøve på grunnlag av nye læreplaner.

26 26 Programområde for realfagUketimer Matematikk (8) 1 +5+5 1 Kjemi 5+5 Fysikk 5+5 Biologi5+5 Informasjonsteknologi5+5 Naturvitenskap (foreløpig arbeidstittel) 5+5+5+5 De studiespesialiserende utdanningsprogrammene Timetall til programfag over 3 år: 30 timer. Krav: 20 timer innen det programområd et du velger, dvs. 10 timer kan velges på tvers

27 27 Programområde Samfunnsfag og økonomiUketimer Historie og filosofi5+5 Næringslivsøkonomi5+5+5 Samfunnsøkonomi5+5 Markedsføring, strategi og ledelse5+5 Politikk og samfunn5+5+5+5 Rettslære5+5 Medie- og informasjonskunnskap5+5 De studiespesialiserende utdanningsprogrammene

28 28 Programområde for språkfagUketimer Engelsk(5) 2 +5+5+5 2 2. fremmedspråk5+5 Latin og gresk5+5+5 Kommunikasjon og kultur5+5+5 De studiespesialiserende utdanningsprogrammene

29 29 Nye læreplaner - informasjon •Informasjon om arbeidet med nye læreplaner, viktige dokument med mer finnes på http://www.skolenettet.no/lphttp://www.skolenettet.no/lp •Andre viktige kilder er http://www.kunnskapsloeftet.no http://www.utdanningsdirektoratet.no http://www.kunnskapsloeftet.no http://www.utdanningsdirektoratet.no http://www.odin.dep.no/ufd


Laste ned ppt "1. 2 Myndighets- mål Myndighets- mål Offentlige tiltak Offentlige tiltak Foreldres ønsker og krav Foreldres ønsker og krav Endrede kompetense- behov Endrede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google