Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS sett fra arbeidsgiversiden Lisbet Fagerbakk Kvalitetssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS sett fra arbeidsgiversiden Lisbet Fagerbakk Kvalitetssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS sett fra arbeidsgiversiden Lisbet Fagerbakk Kvalitetssjef

2 •VEAS – Vestfjorden avløpsselskap er Norges største renseanlegg •VEAS er lokalisert på Bjerkåsholmen i Asker kommune •Interkommunalt samarbeid –Oslo (70,5%) –Asker (8%) –Bærum (21,5%) •Anlegget driftes døgnkontinuerlig og bemannes med vaktteam

3 VEAS - tunnelsystemet VEAS tar i mot vann fra eierkommunene samt fra Røyken og Nesodden. VEAS renser avløpsvann fra ca 565.000 mennesker. Tunnelen starter under Frognerparken og er 40 km lang med diameter på 3 m Vannet bruker 7 timer fra Oslo til VEAS

4 Kart over anlegg

5 Renseprosessen •Renseprosessen er veldig kompakt •Det tar ca. 3-4 timer å rense vannet og i snitt renser man 3 - 3,5 m 3 vann/sek •Ved stor tilrenning kan man rense 10-11 m 3 vann/sek •Årlig behandles omtrent 95-120 million m 3 avløpsvann

6 Produkter •Renset avløpsvann –Krav: 70% N og 90% P rensing •VEAS jord – jordforbedringsmiddel •Ammoniumnitrat – fullgjødsel og spon- plateproduksjon •Biogass – dekker ca. 50% av VEAS strømforbruk

7 VEAS 50 ansatte 3 lærlinger Innleide 4 avdelinger og stab Drifts- organisasjon

8 Adm. direktør Produksjonsavdeling Assisterende produksjonssjefer Team Vannbehandling Team Slam Team Avvanning Prosessingeniør Vedlikeholdsavdeling Team HSYS Prosjektledere Lærlinger Elektro Kvalitetsavdeling Prosessingeniør Kvalitetsleder Akkreditert virksomhet Laboratoriet (5 ansatte) Prosjektavdeling Prosjektledere Senioringeniør Økonomisjef (P&Ø) Ansatte i P&Ø Senioringeniør (Verneleder, brannvernleder og beredskapsleder)

9 TEAM 4-6 personer Driftsoperatør, fagarbeidere, elektriker Team leder Tavle møter Mål: Teamet skal kunne iverksette, drifte, prioritere og ivareta de aller fleste oppgaver innen ett bestemt område på egenhånd.

10 Tavler til Team slam Ukens tavleMålstyring

11 •Hvert team styrer etter forhåndsdefinerte mål som de selv har kommet frem til •Eksempler: TS i slam, pH i slam, strømproduksjon, oppetid, osv. •Tallene skrives på tavlen. Hvis målet er oppnådd skrives det i grønt – hvis ikke i rødt

12 HMS i teamene •Første punkt hver dag er å fylle ut det Grønne korset

13 VEAS HMS politikk •Helse, miljø og sikkerhet er en grunnleggende del av våre verdier. •Vi jobber hele tiden for at VEAS skal være en trygg og sikker arbeidsplass. HMS skal ha høy prioritet og skal være ett element i all planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver som utføres hos oss. •Det er ett krav at entreprenører som utfører arbeid hos VEAS, slutter seg til vår HMS policy. Hver enkelt må være sin egen HMS sjef og ta ansvar for egen og andres sikkerhet.

14 VEAS HMS mål •VEAS er og oppleves av alle som jobber her, som en SIKKER OG TRYGG arbeidsplass. •Vi SIER STOPP og SØKER HJELP dersom noe føles usikkert. •Vi SAMARBEIDER og hjelper hverandre. •Vi PLANLEGGER jobber og forbereder oss godt •Vi RYDDER og RENGJØR alltid etter oss.

15 Kvalitetssjef (HMS ansvarlig) Verneombud Område 1 (Team vannbehandling) Verneombud Område 2 (Team Slam) Verneombud Område 3 (Team AVV) Verneombud Område 4 (Team HSYS) Verneombud Område 5 (Adm. bygg) Hovedverneombud Verneleder (Brann- og beredskapsleder) HMS organisasjonen

16 Kart over verneområder

17 Vernerunder

18 Gjennomføring •Deltakere på VR er: –Avdelingsleder eller stedfortreder –Verneombud –Team leder –Verneleder –Kvalitetssjef •Vernerunder dokumenteres med referat fra rundene •Referatene henges opp på team tavlene •Avvik følges opp på neste VR •«Større» avvik legges også inn i avvikssystemet

19 Oppgaver til VO •Delta i VR •De skal kjenne til de regler og rutiner som gjelder på VEAS •De skal påpeke eller skrive avvik når regler/rutiner ikke følges •De skal sørge for at verneskap, førstehjelpskap, øyeskylleflasker, osv i sitt område er i orden. •De skal gå foran som ett godt eksempel!

20 AMU •Nytt i 2012 og erstatter tidligere HMS-U •Deltakere: –Adm. dir –Verneleder –Kvalitetssjef –Hovedverneombud –2 valgte representanter fra de ansatte –Bedriftshelsetjenesten •Hovedverneombud valgt som leder av AMU i 2012 •4 møter per år og 2 vernerunder

21 Temaer på AMU møter •Sykefravær •Avviksstatistikk •Hendelser med fravær •Oppfølging av HMS planer inkl. beredskap, øvelser, risikovurderinger, opplæring, undersøkelser •Saker som kommer inn fra de ansatte •AMU skal også delta aktivt i prosesser i store prosjekter

22 HMS planer Planer for opplæring Planer for HMS/vernearbeid Risikovurderinger HMS mål Revisjoner Vernerunder

23 Nytt fra 2013 •Planer skal følges opp via egen HMS tavle •Månedlige møter (stående) – status •Tavle er plassert lett synlig for alle

24 Lover og regler Arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Forurensning Miljø og helse Arbeidsgiver har det overordnede ansvar for at lov og forskrifter blir oppfylt (AML §2-1)

25 Internkontrollforskriften •Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. •«Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og tjenester vil medføre bedre kvalitet i arbeidet og bedre resultater.» •«De beste resultater kommer med systematisk forbedring – ikke med skippertak.» •Det er viktig at ALLE deltar aktivt i arbeidet med kontinuerlig forbedring. •Team’ene jobber med kontinuerlig forbedring innen sine områder.

26 •Do•Check •Plan•Act KorrigerePlanlegge UtføreKontrollere Kontinuerlig forbedring med PDCA hjulet

27

28 Utfordringer i fjellanlegget •Biologiske helsefarer •Arbeid i høyden •Løfteutstyr •Støy •Kjemikalier •Gasser: H 2 S, NH 3, NO x •Mulighet for lavt oksygen nivå •Biogass – metan –EX soner •Korttids innleide arbeidstakere •Kjemikalieleveranser og slam henting utenom ordinær arbeidstid •Språk

29 Hvordan være sikker på at alle har mottatt den samme sikkerhetsinformasjonen? •Utarbeidet en VEAS Sikkerhets-informasjonsfilm –Alle må se filmen, besvare spørsmål og signere –Ingen får lov til å være alene i fjellanlegget hvis ikke filmen er sett og spørsmål besvart –Alle eksterne må se filmen en gang hvert år –VEAS ansatte hvert 2. år –Årlig er det omtrent 150-170 eksterne som ser filmen –Filmen ser man enten hos VEAS eller via Intranett •HMS håndbok – som omhandler mye av det som er nevnt i filmen •2013: revidere film og håndbok og lage ny film til leverandører som kun er ute

30 Krav til innleide firmaer •Personlig verneutstyr •Arbeidstøy med logo •Telefonabonnement som benytter NetCom sitt nett •Vaksinering •Sikkerhetsdatablader med risikovurderinger •Alle som skal inn i fjellanlegget må ha sett VEAS sikkerhets-informasjonsfilm og signert på spørsmålskjema •Alle må være registrert inn i VEAS adgangskontroll eller besøkskontrollsystem.

31 Biologiske helsefarer •Utfordringer: –De ansatte er ikke flinke nok til å benytte verneutstyr – aerosolmasker •Tiltak: –Hengt opp grønne verneskap i nær tilknytning til områder hvor sannsynligheten er stor for at man får behov for maske. –Påbudt alle ansatte å ha en «pakke» med verneutstyr på kroppen til enhver tid (aerosolmaske, vernebriller, telefon og lommelykt) samt arbeidstøy og vernesko. –Opplæring!!! –Arbeidstakers medvirkningsplikt: Man er selv ansvarlig for å følge de regler og rutiner som er etablert i bedriften (AML §2-3)

32 Besøkende/gjestearbei dere på VEAS •For å gå ut i fjellanlegget må man ha på vernesko, arbeidstøy, ha vernebriller og maske på «kroppen». •Hvis man ikke har arbeidstøy og sko – kan man låne av VEAS. •Ved omvisninger gjelder andre regler.

33 Risikovurdering RISIKO = sannsynlighet x konsekvens Sannsynlighet = sjansen for at uønsket hendelse skjer Konsekvens = resultat av hendelse hvis den inntreffer Grønt = OK Gult = Vurderes (kost/nytte) Rødt = Tiltak

34 Risikovurdering SJA Stoffkartotek ROS Hendelses- behandling Arbeid på elektriske anlegg

35 SJA – Sikker Jobb Analyse •Gjennomgang av en eller flere konkrete arbeidsoppgaver som skal gjennomføres •Hensikten er å planlegge gjennomføringen godt, avdekke eventuelle reelle og potensielle farer, vurdere HMS i forbindelse med oppgaven(e) og sørge for at man har riktig verneutstyr og annet som man trenger for gjennomføringen. •Det er utarbeidet standardiserte skjemaer for gjennomføring. •Deltakere: De som skal utføre oppgaven, en eller flere ledere fra produksjonsavdelingen, evnt. prosjektleder, kontrollromsansvarlig og ett verneombud.

36 Risikovurdering i Stoffkartoteksystemet - EcoOnline •Forenklet risikovurdering av kjemikaliene ved hjelp av innhold i HMS sikkerhetsdatabladene. •Risikovurderingen tar utgangspunkt i R-setningene, kapittel 11 Toksikologiske opplysninger (opplysninger om helsefare), mengde forbruk og mengde på lager. •Det utføres en vekting av informasjonen for å komme frem til risiko for hvert kjemikalie. •Kjemikalier som er merket med det nevnt under er merket med varseltrekant i risikovurderingen •Kreftfremkallende, arvestoffskadelige, inneholder bly eller blyforbindelse, er plassert i gruppe 3 eller 4 for biologiske faktorer, inneholder asbest, ioniserende stråling eller bergarbeid

37 •Kjemikalier som er merket med varseltrekant må man vurdere substitusjon. •Kjemikalier som kommer ut med risiko farget rød må man se på risikoreduserende tiltak. •Kjemikalier som har risiko farget gul må man vurdere om tiltak er nødvendig eller ikke. Kost/nytte prinsipp.

38 ROS analyser Bestemmer tema Ide dugnad Fast arbeidsgruppe Henter inn kompetanse til arbeidsgruppen Handlingsplaner

39 Opplæring •VEAS Sikkerhets-informasjonsfilm •Kurs: eksterne og interne •Interne Fellesmøter med HMS tema ved behov •Opplæring i mindre grupper •Dokumenterer opplæring i eget skjema •Interne kurs/opplæring: egne ansatte, BHT, leier inn kursholdere

40 •Arbeid med HMS er utfordrende •Alle må trekke i samme retning •Viktig å jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring •Arbeidsgiver har det overordnede ansvar for at lov og forskrifter blir oppfylt, men…. •arbeidstaker har medvirkningsplikt


Laste ned ppt "HMS sett fra arbeidsgiversiden Lisbet Fagerbakk Kvalitetssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google