Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS sett fra arbeidsgiversiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS sett fra arbeidsgiversiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS sett fra arbeidsgiversiden
Lisbet Fagerbakk Kvalitetssjef

2 VEAS – Vestfjorden avløpsselskap er Norges største renseanlegg
VEAS er lokalisert på Bjerkåsholmen i Asker kommune Interkommunalt samarbeid Oslo (70,5%) Asker (8%) Bærum (21,5%) Anlegget driftes døgnkontinuerlig og bemannes med vaktteam

3 VEAS - tunnelsystemet VEAS tar i mot vann fra eierkommunene samt fra Røyken og Nesodden. VEAS renser avløpsvann fra ca mennesker. Tunnelen starter under Frognerparken og er 40 km lang med diameter på 3 m Vannet bruker 7 timer fra Oslo til VEAS

4 Kart over anlegg

5 Renseprosessen Renseprosessen er veldig kompakt
Det tar ca. 3-4 timer å rense vannet og i snitt renser man 3 - 3,5 m3 vann/sek Ved stor tilrenning kan man rense m3 vann/sek Årlig behandles omtrent million m3 avløpsvann

6 Produkter Renset avløpsvann VEAS jord – jordforbedringsmiddel
Krav: 70% N og 90% P rensing VEAS jord – jordforbedringsmiddel Ammoniumnitrat – fullgjødsel og spon-plateproduksjon Biogass – dekker ca. 50% av VEAS strømforbruk

7 3 lærlinger 50 ansatte VEAS Drifts-organisasjon Innleide
Anlegget driftes døgnkontinuerlig og bemannes med vaktteam 4 avdelinger og stab

8 Assisterende produksjonssjefer
Adm. direktør Produksjonsavdeling Assisterende produksjonssjefer Team Vannbehandling Team Slam Team Avvanning Prosessingeniør Vedlikeholdsavdeling Team HSYS Prosjektledere Lærlinger Elektro Kvalitetsavdeling Prosessingeniør Kvalitetsleder Akkreditert virksomhet Laboratoriet (5 ansatte) Prosjektavdeling Senioringeniør Økonomisjef (P&Ø) Ansatte i P&Ø Senioringeniør (Verneleder, brannvernleder og beredskapsleder)

9 Driftsoperatør, fagarbeidere, elektriker
4-6 personer Driftsoperatør, fagarbeidere, elektriker TEAM Team leder Tavle møter Mål: Teamet skal kunne iverksette, drifte, prioritere og ivareta de aller fleste oppgaver innen ett bestemt område på egenhånd.

10 Tavler til Team slam Ukens tavle Målstyring

11 Målstyring Hvert team styrer etter forhåndsdefinerte mål som de selv har kommet frem til Eksempler: TS i slam, pH i slam, strømproduksjon, oppetid, osv. Tallene skrives på tavlen. Hvis målet er oppnådd skrives det i grønt – hvis ikke i rødt

12 HMS i teamene Første punkt hver dag er å fylle ut det Grønne korset

13 VEAS HMS politikk Helse, miljø og sikkerhet er en grunnleggende del av våre verdier. Vi jobber hele tiden for at VEAS skal være en trygg og sikker arbeidsplass. HMS skal ha høy prioritet og skal være ett element i all planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver som utføres hos oss. Det er ett krav at entreprenører som utfører arbeid hos VEAS, slutter seg til vår HMS policy. Hver enkelt må være sin egen HMS sjef og ta ansvar for egen og andres sikkerhet.

14 VEAS HMS mål VEAS er og oppleves av alle som jobber her, som en SIKKER OG TRYGG arbeidsplass. Vi SIER STOPP og SØKER HJELP dersom noe føles usikkert. Vi SAMARBEIDER og hjelper hverandre. Vi PLANLEGGER jobber og forbereder oss godt Vi RYDDER og RENGJØR alltid etter oss.

15 HMS organisasjonen Kvalitetssjef (HMS ansvarlig) Verneombud Område 1
(Team vannbehandling) Område 2 (Team Slam) Område 3 (Team AVV) Område 4 (Team HSYS) Område 5 (Adm. bygg) Hovedverneombud Verneleder (Brann- og beredskapsleder) HMS organisasjonen

16 Kart over verneområder

17 Vernerunder

18 Gjennomføring Deltakere på VR er: Avdelingsleder eller stedfortreder
Verneombud Team leder Verneleder Kvalitetssjef Vernerunder dokumenteres med referat fra rundene Referatene henges opp på team tavlene Avvik følges opp på neste VR «Større» avvik legges også inn i avvikssystemet

19 Oppgaver til VO Delta i VR
De skal kjenne til de regler og rutiner som gjelder på VEAS De skal påpeke eller skrive avvik når regler/rutiner ikke følges De skal sørge for at verneskap, førstehjelpskap, øyeskylleflasker, osv i sitt område er i orden. De skal gå foran som ett godt eksempel!

20 AMU Hovedverneombud valgt som leder av AMU i 2012
Nytt i 2012 og erstatter tidligere HMS-U Deltakere: Adm. dir Verneleder Kvalitetssjef Hovedverneombud 2 valgte representanter fra de ansatte Bedriftshelsetjenesten Hovedverneombud valgt som leder av AMU i 2012 4 møter per år og 2 vernerunder

21 Temaer på AMU møter Sykefravær Avviksstatistikk Hendelser med fravær
Oppfølging av HMS planer inkl. beredskap, øvelser, risikovurderinger, opplæring, undersøkelser Saker som kommer inn fra de ansatte AMU skal også delta aktivt i prosesser i store prosjekter

22 Planer for HMS/vernearbeid
Planer for opplæring Planer for HMS/vernearbeid Vernerunder HMS planer Risikovurderinger Revisjoner HMS mål

23 Nytt fra 2013 Planer skal følges opp via egen HMS tavle
Månedlige møter (stående) – status Tavle er plassert lett synlig for alle

24 Brann- og eksplosjonsvern
Arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern Lover og regler El-sikkerhet Miljø og helse Forurensning Arbeidsgiver har det overordnede ansvar for at lov og forskrifter blir oppfylt (AML §2-1)

25 Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. «Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og tjenester vil medføre bedre kvalitet i arbeidet og bedre resultater.» «De beste resultater kommer med systematisk forbedring – ikke med skippertak.» Det er viktig at ALLE deltar aktivt i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Team’ene jobber med kontinuerlig forbedring innen sine områder.

26 Do Check Plan Act Kontinuerlig forbedring med PDCA hjulet Korrigere
Planlegge Utføre Kontrollere

27

28 Utfordringer i fjellanlegget
Biologiske helsefarer Arbeid i høyden Løfteutstyr Støy Kjemikalier Gasser: H2S, NH3, NOx Mulighet for lavt oksygen nivå Biogass – metan –EX soner Korttids innleide arbeidstakere Kjemikalieleveranser og slam henting utenom ordinær arbeidstid Språk

29 Hvordan være sikker på at alle har mottatt den samme sikkerhetsinformasjonen?
Utarbeidet en VEAS Sikkerhets-informasjonsfilm Alle må se filmen, besvare spørsmål og signere Ingen får lov til å være alene i fjellanlegget hvis ikke filmen er sett og spørsmål besvart Alle eksterne må se filmen en gang hvert år VEAS ansatte hvert 2. år Årlig er det omtrent eksterne som ser filmen Filmen ser man enten hos VEAS eller via Intranett HMS håndbok – som omhandler mye av det som er nevnt i filmen 2013: revidere film og håndbok og lage ny film til leverandører som kun er ute

30 Krav til innleide firmaer
Personlig verneutstyr Arbeidstøy med logo Telefonabonnement som benytter NetCom sitt nett Vaksinering Sikkerhetsdatablader med risikovurderinger Alle som skal inn i fjellanlegget må ha sett VEAS sikkerhets-informasjonsfilm og signert på spørsmålskjema Alle må være registrert inn i VEAS adgangskontroll eller besøkskontrollsystem.

31 Biologiske helsefarer
Utfordringer: De ansatte er ikke flinke nok til å benytte verneutstyr – aerosolmasker Tiltak: Hengt opp grønne verneskap i nær tilknytning til områder hvor sannsynligheten er stor for at man får behov for maske. Påbudt alle ansatte å ha en «pakke» med verneutstyr på kroppen til enhver tid (aerosolmaske, vernebriller, telefon og lommelykt) samt arbeidstøy og vernesko. Opplæring!!! Arbeidstakers medvirkningsplikt: Man er selv ansvarlig for å følge de regler og rutiner som er etablert i bedriften (AML §2-3)

32 Besøkende/gjestearbeidere på VEAS
For å gå ut i fjellanlegget må man ha på vernesko, arbeidstøy, ha vernebriller og maske på «kroppen». Hvis man ikke har arbeidstøy og sko – kan man låne av VEAS. Ved omvisninger gjelder andre regler.

33 Risikovurdering RISIKO = sannsynlighet x konsekvens
Sannsynlighet = sjansen for at uønsket hendelse skjer Konsekvens = resultat av hendelse hvis den inntreffer Grønt = OK Gult = Vurderes (kost/nytte) Rødt = Tiltak

34 Arbeid på elektriske anlegg
Stoffkartotek SJA Arbeid på elektriske anlegg Risikovurdering ROS Hendelses-behandling

35 SJA – Sikker Jobb Analyse
Gjennomgang av en eller flere konkrete arbeidsoppgaver som skal gjennomføres Hensikten er å planlegge gjennomføringen godt, avdekke eventuelle reelle og potensielle farer, vurdere HMS i forbindelse med oppgaven(e) og sørge for at man har riktig verneutstyr og annet som man trenger for gjennomføringen. Det er utarbeidet standardiserte skjemaer for gjennomføring. Deltakere: De som skal utføre oppgaven, en eller flere ledere fra produksjonsavdelingen, evnt. prosjektleder, kontrollromsansvarlig og ett verneombud.

36 Risikovurdering i Stoffkartoteksystemet - EcoOnline
Forenklet risikovurdering av kjemikaliene ved hjelp av innhold i HMS sikkerhetsdatabladene. Risikovurderingen tar utgangspunkt i R-setningene, kapittel 11 Toksikologiske opplysninger (opplysninger om helsefare), mengde forbruk og mengde på lager. Det utføres en vekting av informasjonen for å komme frem til risiko for hvert kjemikalie. Kjemikalier som er merket med det nevnt under er merket med varseltrekant i risikovurderingen Kreftfremkallende, arvestoffskadelige, inneholder bly eller blyforbindelse, er plassert i gruppe 3 eller 4 for biologiske faktorer, inneholder asbest, ioniserende stråling eller bergarbeid

37 Kjemikalier som er merket med varseltrekant må man vurdere substitusjon.
Kjemikalier som kommer ut med risiko farget rød må man se på risikoreduserende tiltak. Kjemikalier som har risiko farget gul må man vurdere om tiltak er nødvendig eller ikke. Kost/nytte prinsipp.

38 Henter inn kompetanse til arbeidsgruppen
ROS analyser Ide dugnad Fast arbeidsgruppe Bestemmer tema Henter inn kompetanse til arbeidsgruppen Handlingsplaner

39 Opplæring VEAS Sikkerhets-informasjonsfilm Kurs: eksterne og interne
Interne Fellesmøter med HMS tema ved behov Opplæring i mindre grupper Dokumenterer opplæring i eget skjema Interne kurs/opplæring: egne ansatte, BHT, leier inn kursholdere

40 Arbeid med HMS er utfordrende
Alle må trekke i samme retning Viktig å jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring Arbeidsgiver har det overordnede ansvar for at lov og forskrifter blir oppfylt, men…. arbeidstaker har medvirkningsplikt


Laste ned ppt "HMS sett fra arbeidsgiversiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google