Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevern for leger Knut H. Spæren Smittevernlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevern for leger Knut H. Spæren Smittevernlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevern for leger Knut H. Spæren Smittevernlege

2 Smittevernorganisering Helse Sør-Øst Referansegruppe skal ”overvåke” kompetansesentrenes funksjon

3

4 Smittevern Diakonhjemmet sykehus •Smittevern i avd. for pasientsikkerhet: Jacob Mosvold •Smittevernlege: Knut Spæren 20% •Smittevernrådgivere: Tori Tollefsen, Ranveig Halsnes, Johnny H. Vedvik •Smittevernkomitee •Smittevernkontakter: alle enheter/poster

5 Smittevernkoordinerende lege •Faglig leder •Hovedansvarlig i utbruddsituasjoner •Delta/lede smittevernkomiteen •Overordnet ansvar for retningslinjer/tverrgående prosedyrer –Infeksjonskontrollprogram •Etablere overvåkning av sykehusinfeksjoner i samarbeid med avd.ledelsen

6 Smittevernkoordinerende lege •Gi faglige råd til ledelse og avdelinger •Rådgiver for institusjonens ledelse ved henvendelse fra myndigheter, media og andre utenforstående

7 De viktigste oppgavene •Overvåkning og registrering: •Infeksjonsforebyggende tiltak: –Undervisningsopplegg: •Smittevern for ansatte (ofte i samarbeid med bedriftshelsetjenesten ved Dr Mari Sveen Kvam & Kari Osnes, HMS): •Stikkskade registrering. •Posteksposisjonell profylakse. •Tuberkulosekontroll. •Vaksinasjonsprogram (hepatitt, influensa, m.m.). •Screening for bærerskap av multiresistente bakteri

8 Handlingsplan sykehushygiene Diakonhjemmet sykehus 2011 (utdrag) •Kvalitetssystem: Smittevern EK –Retningslinjer: revisjon, implementert i sykehusets kvalitetssystem •Infeksjonsregistrering –Prevalensregistrering –Utvikling av insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner (deltagelse i nasjonal registrering NOIS fra 2005 : hofteproteser) •Smittevernkomitee: møter minst 4x/år •Smittevernkontakter: hver post

9 Sykehusinfeksjoner Prevalensundersøkelser •Gjøres nasjonalt, – 2x årlig Folkehelseinstituttet •Lokalt –4x årlig

10 Prevalens-insidens Prevalens Insidens 2 infeksjoner 6 infeksjoner Insidens: 13 infeksjoner/tidsenhet/opererte/behandlede pasienter

11

12 Prevalensundersøkelser fra1998

13 Fordeling av sykehusinfeksjoner ved Diakonhjemmet sykehus 2002-2005

14 Viktig ved prevalensundersøkelser 1.Å vite om definisjoner (riktig diagnose) 2.Å være nøyaktig ved angivelser (riktig antall pasienter innlagt/operert, riktig antall infiserte) 3.Den erfarne leger skal registrere •Hvis ikke 1-3) tilstede: fare for feil! –Mulig forklaring for utvikling ved DHS fra 2003!

15 Antibiotikaforbruk Prevalensundersøkelser Utført av farmasøyt +hygienesykepleier +infeksjonsmedisiner ( etablert av overlege Jan Sander)

16 Ab-prevalens •Diagnose på kurven! •Hvis antibiotika: –Infeksjonsdg på kurven

17

18

19 Forbruk av antibakterielle midler (ATC J01), Helse Øst RHF 2002-06 DDD/100 liggedøgn Alle somatiske spesialiteter Diakonhjemmet

20 Forbruk av antibakterielle midler (ATC J01), Helse Øst RHF 2002-06 DDD/100 liggedøgn Kirurgiske avdelinger

21 Forbruk av antibakterielle midler (ATC J01), Helse Øst RHF 2002-06 DDD/100 liggedøgn Indremedisinske avdelinger

22 Seks gode råd ved antibiotikabruk • 1.Rett behandlingsvarighet. ☼ • 2.Riktig dosering. ☻ • 3.Bruk av smalspektret antibiotikum til fordel for bredspektret. ☺ • 4.Peroral behandling raskt (tilnærmet lik biotilgjengelighet ved intravenøs og peroral administrasjon av antimikrobielle midler som ciprofloksacin "Ciproxin", trimetoprim- sulfametoksazolmetoxazol "Baktrim", metronidazol "Flagyl", klindamycin "Dalacin"og flukonazol "Diflucan"). ♠ •5.Smalspektret antimikrobiell behandling når mikrobiologisk diagnose og resistensbestemmelse foreligger. ۩ •6. Dosejustering ved nyre- og/eller leversvikt og hos de over 80 år. ♫ •

23 Forebygge resistens •Standardtiltak/håndhygiene •Vaksinere (pneumokokk, influensa, H. infl) •Unngå fremmedlegemer/biofilm •Kort sykehusopphold •Rett antibiotikaforbruk nasjonalt •Unngå bredspektrede antibiotika •Mobilisere/unngå ernæringssvikt

24

25 Antibiotikakontroll •Antibiotikaveileder for bruk av antimikrobielle midler –fordeles for leger i ”somatikk” for bruk ved pasientsengen –er også lagt i EK under sykehusnivå/legemidler

26 Registrering av postoperative sårinfeksjoner •Deltagelse i nasjonal prospektiv registrering NOIS 1.9.- 30.11 årlig •Innleggelse av hofteproteser Austria 314 Luxembourg ICU network Netherlands 6225 France 16 560 Spain 2854 Portugal ICU network Belgium 588 England 24910 Northern Ireland 2001 Wales 472 Scotland 5182 Finland 2854 Norway SSI network Poland 6766 Germany 40 437 Lithuania 3340 Humgary 669

27 Smittevern ved DHS-leger •Hva er viktig for leger –Eget ansvar for smitteverntiltak –Bevissthet av å være en rollemodell –God håndhygienepraksis •Å kunne minst de viktigste prosedyrene (EK) –Håndhygiene –Standardtiltak –Isolasjonstiltak •Å kunne forholde seg til nye trusler (MRSA) •++

28 Norovirus •SYMPTOMER: –uvelfølelse –kvalme –brekninger –magesmerter –muskelverk –diaré –feber. •INKUBASJONSTID: –10-50 timer •Varighet: –sprer seg raskt i avdelingen –vanligvis kun 1-2 døgn symptomer –Isoleres i 48 timer etter fravær av symptomer •Dråpesmitte der etanol over 85% desinfiserer

29 ESBL (extended spectrum betalactamase) •Multiresistent gram negativ stav; tarmbakterie som Klebsiella/E. coli –”bukens MRSA” •Kan påvises i urin, fæces, sår, luftveier •Pasienten kontaktsmitteisoleres i sykehus •Behandles etter resistens når den gir sykdom •Unngå antibiotikaoverforbruk

30 MRSA noen bemerkninger

31 MRSA i verden Grundmann H et al. Emergence and resurgence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public- health threat.Lancet. 2006 Sep 2;368(9538):874-85

32

33 MRSA per 100 000 innbyggere i 2005

34

35 MRSA-infeksjon i Norge 1995- 2004, smittested

36 MRSA (nå og) i fremtiden •Nå ofte sykehusrelatert •Nå: Smittested ofte ikke fra utlandet •Identifiser+isoler+saner+kontroller –”search and destroy” •Fremtid: –økende antall MRSA utenfor sykehus uten kjent relasjon til kjente risikofaktorer –økende antall pasienter som innlegges med ukjent MRSA smitte –løsning???

37 Dokumentert effekt 153060 Utførelse i sekunder LOG reduksjon av mikrober

38


Laste ned ppt "Smittevern for leger Knut H. Spæren Smittevernlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google