Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PIAH Sykehus Janne Møller-Stray Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PIAH Sykehus Janne Møller-Stray Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 PIAH Sykehus Janne Møller-Stray Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 PIAH ?????? •Prevalens av •Infeksjoner og •Antibiotikabruk i •Helseinstitusjoner

3 Hva er prevalens ? •PREVALENS brukes i medisinsk statistikk til å beskrive hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt •Oppgis vanligvis i prosent av befolkningen eller som antall av en begrenset gruppe

4 Hva er prevalens ? •En brøk •TELLER: hvor mange har tilstanden •NEVNER: hvor mange er med i tellingen

5 Prevalens ≠ Insidens •Begrepet prevalens må skilles fra begrepet insidens, som sier hvor mange nye individer i en bestemt gruppe som får en gitt tilstand i en gitt tidsperiode

6 Litt historikk •SENIC-studien på 70-tallet i USA: registrering av sykehusinfeksjoner kan ha en positiv effekt i seg selv, ved at man fokuserer på problemet. (The SENIC Project: Study of the Efficiacy of Nosocomial Infection Control)

7 Prevalensundersøkelser – historie i Norge •Endags prevalensundersøkelser gjennomført i sykehus i 1979, 1985, 1991 og 1997 •1996: Forskriftsfestet at alle sykehus og sykehjem skal overvåke sykehusinfeksjoner •Ulike metoder benyttet 1998-2001 •2002: Nasjonal protokoll for prevalensundersøkelser i sykehus og sykehjem •2009: Antibiotikaovervåking – frivillig del to

8 Forskrift om smittevern i helsetjenesten § 2-2 Innhold i infeksjonskontrollprogrammet b) Infeksjonsovervåking Et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd av infeksjoner. Systemet skal utformes med sikte på at infeksjoner raskt skal bli oppdaget og identifisert, slik at tiltak kan bli satt i verk i den aktuelle situasjonen og for at tiltak for å motvirke fremtidige utbrudd kan treffes. Systemet skal gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av infeksjoner som følge av opphold i institusjonen.

9 Prevalensundersøkelser i Norge •Nasjonalt folkehelseinstitutt organiserer fire nasjonale prevalensundersøkelser per år –2 obligatoriske, mai og november –2 frivillige, februar og september •Sykehus og sykehjem –Alle sykehus –Ca 1/3 av sykehjem •Aggregerte data, avdelingsnivå •Elektronisk registrering fra 2004

10 Prevalensundersøkelser andre land •ECDC (European center for disease prevention and control) –Jobber med å lage en felles mal for prevalensregistrering av nosokomiale infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og sykehjem •For hele Europa •Pilot i 2010 •Norge vil ikke delta (eventuelt med ett sykehus)

11 Nasjonal mal i Norge •En protokoll for sykehus, en for sykehjem •Papirversjoner •Internett: www.fhi.no •Ny mal for sykehus fra 2009 med antibiotikaovervåking –Vil bli revidert i 2010 •Ny mal for sykehjem avventer lovendring

12 Infeksjoner som registreres •Sykehus –Urinveisinfeksjoner –Nedre luftveisinfeksjoner –Postoperative sårinfeksjoner –Sepsis •Sykehjem –Urinveisinfeksjoner –Nedre luftveisinfeksjoner –Postoperative sårinfeksjoner –Hudinfeksjoner Kun infeksjoner som oppstår etter 48 timers innleggelse

13 Andre variabler •Registreringsdato •Antall beboere / pasienter på undersøkelsesdagen kl 0800 •Antall opererte siste 30 dager •Spesialitetskode / avdelingsnavn •Egen/andres infeksjon •(Antibiotika) •(Ikke deltakende avdelinger)

14 •Spesialitetskoder:

15

16

17 Gjennomføring •Datoer fastsettes året før •Annonseres på nettsider og MSIS-rapport •Maler og brukerveiledning for elektronisk registrering på www.fhi.no •Invitasjon sendes ut til alle sykehus og sykehjem per e-post noen uker før registreringsdato

18

19 Gjennomføring lokalt •På gitt dato / uke av smittevernpersonell (sykehus) og tilsynslege / sykepleier (sykehjem) •Alle avdelinger (ikke psyk.) •Summerte data sendes folkehelseinstituttet elektronisk eller på papir innen en frist

20 Elektronisk web-verktøy www.fhi.no/prevalens

21 Elektronisk web-verktøy •Utviklet av det norske firmaet WebPort •Brukt for å registrere helsetjeneste-ervervete infeksjoner siden 2004 •Videre utviklet for bruk til registrering av antibiotikabruk fra 2009 •Tatt i bruk for registrering av svineinfluensa i sykehus fra høsten 2009 •Brukes også i Danmark i en oversatt versjon

22 Registrering av antibiotikabruk i sykehus •Ny frivillig del i 2009 •Gjøres i tilknytning til prevalens- registreringene av sykehusinfeksjoner •Utviklet av Avdeling for infeksjons- overvåking ved FHI, i samarbeid med: –Farmasøyt ved FHI –En kliniker med spesiell interesse for faget

23 Hvorfor registrere antibiotikabruk ? •For å få et overordnet bilde av antibiotikabruken •For å påvise feil bruk av antibiotika •For å motvirke antibiotikaresistens

24 Antibiotikabruk Antibiotika resistens Viktig å huske…

25

26 Hvilke antibiotika registreres ? •Kun systemiske antibiotika, gitt: –Peroralt (tabletter, kapsler, mikstur) –Intravenøst –Ved injeksjon –Ved inhalasjon –Rektalt •Ikke lokalt virkende antibiotika (kremer, øyedråper, vagitorier osv). •Antibakterielle midler og midler mot soppinfeksjon

27 Antibiotikabruk – variabler •Preparat •Døgndose •(Tidspunkt i behandlingsforløpet – utgår) •Administrasjonsmåte •Klassifisering av antibiotikabehandling og -profylakse •Indikasjon

28 •Indikasjon:

29

30

31 Resultater •For ansatte på FHI: –Eksport av data til Excel for videre analyser •For alle brukere av web-verktøyet: –Direkte rapporter fra nettsiden

32

33 Prevalens fordelt på infeksjonstype Bodø 2004-2009

34 Prevalens postoperative sårinfeksjoner Bodø 4. kvartal 2009

35 Egne og andres infeksjoner Bodø 4. kvartal 2009

36

37

38 Prevalens antibiotikabruk etter antibiotikaklasse Bodø sammenlignet med nasjonalt 4. kvartal 2009

39 Terapimønster ved UVI Bodø sammenlignet med region og nasjonalt 4. kvartal 2009

40 Fordeler med prevalensmetoden •Relativt lite arbeidskrevende •Egnet til å ”grovpeile” egen institusjon for infeksjonsforekomst over tid •Man kan utvide med variabler som er av interesse lokalt

41 Ulemper med prevalensmetoden •Undersøkelsene gir ikke gode nok resultater for sammenligning av ulike institusjoner på grunn av: •For lavt antall pasienter •For få forklaringsvariabler som kan korrigere for konfundere – underliggende forskjeller mellom institusjonene / avdelingene

42 Likevel… •Stor nytte ved å vise mønstre for hvilke infeksjonstyper som dominerer •Nasjonal oversikt over trender og forekomst av helsetjenesteervervete infeksjoner

43 Bruk av data Nasjonalt (i Norge) •Rapporter genereres fortløpende i databasen •Skriftlige rapporter etter hver prevalens (nasjonale tall) •FHI leverer data til Helsedirektoratet, kvalitetsindikator Fritt sykehusvalg •Informasjon til myndigheter/ledelse •Undervisning •Forskning

44

45

46 Bruk av data Lokalt •Følge egen trend over tid •Oppdage problemområder/avdelinger •Vurdere/iverksette tiltak •Sette fokus på smittevern, synliggjøre for ledelsen •Forskning og undervisning Obs! Ofte små tall, vanskelig å tolke og konkludere


Laste ned ppt "PIAH Sykehus Janne Møller-Stray Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google