Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop 30.4.2013 Kongsvinger Ledelse i oppvekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop 30.4.2013 Kongsvinger Ledelse i oppvekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop Kongsvinger Ledelse i oppvekst

2 Hvor settes fokuset i fremtidens skole?
Profesjonalitet forutsetter kollektivitet (Erling Lars Dahle) Skoleutvikling er da avhengig av samarbeid mellom de profesjonelle, at vi i fellesskap jobber mot felles utviklingsmål – dette krever teamsamarbeid

3 Fremtidens skole I FREMTIDENS SKOLE: 1. Læreren bruker mer tid på læring 2. Adaptive tilbakemeldinger til riktig tid 3. Litt mer oppmerksomhet til hver enkelt elev – hvordan jobber du? 4. Relasjonsbyggende undervisning 5. Mer relevant informasjon til foresatte 6. Vurdering for læring 7. Tverrfaglig profesjonalitet 8. Egenvurdering og elevaktivitet, eleven stiller forberedt 9. Kvalitetsarbeid som daglig praksis 10. Pedagogisk ledelse (Yngve Lindvig april 13)

4 Ledelse i oppvekst Hvordan utvikler man seg profesjonelt i læreroppdraget: Kontinuerlig undersøke hvordan du kan bli bedre 2. Være en del av et høytpresterende team et ansvar for å lære fra andre lærere og bidra til andre læreres læring 3. Være en del av lærerprofesjonen med ansvar for å utvikle den

5 Ledelse i oppvekst Det mest misbrukte forskningsresultatet for
tiden er: «Kvaliteten til læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevens læring». 2. Læreren er vitterlig nøkkelen. Men det betyr ikke at vi skal fokusere på å utvikle og belønne individuelle lærere. 3. Høytpresterende skolesystemer kjennetegnes av at så å si samtlige lærere er i bevegelse. Det er et skoleanliggende, et profesjonsanliggende, et systemanliggende. (Hargreaves og Fullan (2012))

6 Ledelse i oppvekst Overordnede betingelser for en god skole (Dufour&Marzano 2011) Maksimalt læringsutbytte for alle elever ift forutsetningene; I læringsarbeidet trenger elevene hjelp og støtte fra alle voksne på skolen og skolen må yte en felles innsats 3. Etablere en resultatorientert kultur slik at man har kunnskap om elevene har et tilfredsstillende læringsutbytte av den pedagogiske praksisen. Hensikten er alltid å forbedre praksis. 4. I sum så betyr dette at skoleutvikling er utvikling av de mennesker som arbeider i skolen, (og det forutsetter tett samarbeid og oppfølging av den enkelte.)

7 Ledelse i oppvekst Ben Levins* motto:
Linking research & practice and building capacity with focus on results «varig forbedring av elevresultater krever et varig engasjement i å forandre skole- og klasseromspraksis». 4. Klare og få mål, mål som har fått stå fast over år, og som skolestyrer og skoler dermed har rukket å realisere, er andre sentrale faktorer i en historie som utgjør en av de mest spektakulære suksesshistorier innen utdanningsfeltet de senere årene. * Ben Levin er arkitekten bak den formidable skoleutviklingen som har skjedd i Canada de siste 8 år

8 Ledelse i oppvekst, teorigrunnlag
Målstyring blir instrumentell hvis den ikke tar hensyn til følgende faktorer/teorigrunnlag: 2. Vurdering for læring, Hattie og Wærness 3. Balansert målstyring, Kaplan & Norton 4. Egenskaper ved kvalitetsarbeid, Knut Roald 5. Systemtenking, Bourdieu og Senge 6. ”Den fjerde vei” og ”profesjonell kapital”, Andy Hargraves 7. Profesjonell kompetanse, Erling Lars Dale 8. Kunnskap om grunnleggende statistikk

9 Holt teamledelse Rektor Teamleder 8. Teamleder 9. Teamleder 10.*

10 Holt – hva slags ledelse sikrer måloppnåelse?
Visjon – vi skal mestre Mål : Alle elever skal oppleve mestring hver dag. Alle timer er gode undervisningstimer Ingen skal ha dårligere karakter enn 2. O-visjon mot ulovlig (stort)fravær 0-visjon mobbing – godt læringsmiljø Holtmodellen Forventes fulgt av alle i alle timer Læreren - den tydelige klasselederen SOL/læringsstrategier Kurs/lese/ekstralærer på hvert trinn i basisfagene Observasjon/ veiledning – med oppfølgingssamtale (medarbeidersamtale) Kollegaveiledning med kollegafagsamtaler (tid gitt i arbeidstidsavtalen)

11 Teamledermodellen på Holt
En av teamlederne har i alt 75 % stilling, 25% teamleder og 50% ass.rektor. Ass.rektor har ansvar for vikarordningen, innkjøp, eksamensavviklingen, timeplanleggingen og diverse adm. gjøremål. Fordeler: Gir mye tettere oppfølging av det pedagogiske arbeidet, og sikrer implementering av nye satsinger Vi sikrer veiledning til alle basert på skolens verdi – og teorigrunnlag. Dette legger grunnlaget for kollektiv profesjonalitet Skolens ledelse blir mindre sårbar ved fravær, flere med ansvar Ulemper: Det tar tid å sette den nye organisasjonens ansvarslinjer Motstand Samhandlingsarena: Skolens ledelse har teamledermøte en g pr uke angående daglig drift, satsingsområder, oppfølging og utvikling av undervisning. Teamledere har ukentlige møter med sitt team hvor vedtak, satsinger m.m fra ledelsen blir implementert, dette er også arena for refleksjon og utvikling.

12 Ansvar Teamledere Teamleders hovedfokus er pedagogisk utvikling
Teamlederne har 25% adm ledelsesressurs. En av teamlederne har i alt 75 % stilling, 25% teamleder og 50% u.insp. U.insp har ansvar for vikarordningen, innkjøp, eksamensavviklingen, timeplanleggingen og diverse daglige adm. gjøremål. Ansvarsområder - teamleder Skal lede og koordinere arbeidet på teamet. Teamleder skal ikke være kontaktlærer Har pedagogisk personalansvar for lærere og assistenter tilknyttet teamet; Teamleders hovedfokus er pedagogisk utvikling Ledervandring/observasjon i form av å være ekstra støttelærer i klasser. Pedagogiske oppfølgingsansvar Ansvarlig for at fellesvedtak følges opp i praksis. (Eks SOL, Holtmodellen, Ordensregler, felles ukeplaner og halvårsplaner m.m) Lærernes førstekontakt med administrasjonen i alle elevsaker. Resultatutvikling og oppfølging av planer mot måloppnåelse i tråd med kvalitetsstyringssystemet Avvikling og oppfølging av elevundersøkelsen Skal ha oversikt over lærere og assistenter som tilhører teamet til enhver tid, og er ansvarlig for effektiv ressursutnyttelse. Skal forberede, lede og skrive referat fra teammøtene. Bytte av tilvalgsfag (etter 1. og 2.termin 8.trinn, og etter 1.termin 9.trinn) Oppfølging av eksursjonsplanen Gis delegert myndighet til å gi elevene permisjon (10 dager)

13 Stillingsressurser ledelse Holt ungdomsskole
Rektor 100% U.insp 50% Teaml 3x25% Totalt 225%


Laste ned ppt "Workshop 30.4.2013 Kongsvinger Ledelse i oppvekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google