Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken Fellesstyremøte 2. juni 2005 Grunnlånet Strategikontoret Espen Paus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken Fellesstyremøte 2. juni 2005 Grunnlånet Strategikontoret Espen Paus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken Fellesstyremøte 2. juni 2005 Grunnlånet Strategikontoret Espen Paus

2 Side 2 Husbanken Hva det legges opp til F Innlede til diskusjon: – Forhistorien: Regjeringens boligmelding – Prosessen etter Stortingets vedtak – Om lånets utforming: •Retningslinjer og nye arbeidsformer – Foreløpige tilbakemeldinger fra bransjen – Søknadsprosess, rapportering og framtidig systemstøtte – Veien videre

3 Side 3 Husbanken Forhistorien

4 Side 4 Husbanken Grunnlånets overordnede formål: Være et supplement til det private kredittmarked Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Distriktene skal sikres finansiering

5 Side 5 Husbanken Stortingsbehandlingen (juni 2004): Et fellesforlik om hovedlinjen Få k.merknader knyttet til innføring av grunnlånet, dvs: - forenkle låneproduktene - slå sammen oppførings- og utbedringslån - sidestille ny og eksisterende boligmasse; -låneformålet i sterkere grad begrunnet i kvalitet -- samvirke med øvrige virkemidler

6 Side 6 Husbanken Prosessen etter Stortingets vedtak

7 Side 7 Husbanken Prosessen etter Stortingets vedtak: F Intern organisering •Bred medvirkning hos de ansatte •Utnyttelse av regionkontorenes (komparative) fortrinn •Hovedansvar for låneutforming mv ble i oppstartsfasen lagt til regionkontor Bergen F Konsultasjoner med eier og bransje •Kvartalsmøter, ellers stort sett hands-off •Høringer med bransjeorganisasjoner og kunder F Forskrift •Trådte i kraft f.o.m 1. januar 2005 •Kort tekst •Følger opp delegasjonsprinsippet : •Husbankens hovedstyre kan gi nærmere retningslinjer om lån og låneutmåling” F Retningslinjer •Behandling og vedtak i hovedstyret •Vedtatt av hovedstyret 19. april F Veiledningsmateriell og søknadsprosedyre •Administrativt- faglig ansvar i Husbanken

8 Side 8 Husbanken Om lånets utforming

9 Side 9 Husbanken Om lånets utforming : F Bygger på føringene gitt i de overordnede styringsdokumentene, inkl. tildelingsbrev: F Konsekvenser: – mindre detaljerte retningslinjer – oppheving av definitive kostnadsgrenser – oppheving av definitive arealgrenser – forenklet utmålingssystem – gunstig låneutmåling hvis kvalitet – åpner for bruk av intensjonsavtaler – Vil merke endring både for kunder og våre egne ansatte

10 Side 10 Husbanken Retningslinjene F Forenklet •3 sider. Henvisning til veiledning •Gml ”Blåboka” ca 40-50 sider. F Omtaler formål, sikkerhet og kvalitet •tydelige formål •prosjekter som tilfredsstiller kvalitet i det bygde miljø får velge låneutmåling inntil 80% •seriøse aktører (opparbeidet tillit) skal prioriteres; intensjonsavtaler gir anledning til økt låneutmåling utover 80 %

11 Side 11 Husbanken Kvaliteter som skal tilstrebes F God helhetlig kvalitet bygd opp omkring tre kvalitetsområder : – Universell utforming – Miljø og energi – Byggeskikk

12 Side 12 Husbanken Universal design F Universell utforming: – Tilrettelegge, planlegge og utforme boligen og omgivelsene slik at de kan brukes av så mange som mulig: bevegelses,- hørsels-,orienteringshemmede – Husbankens merkevare ”livsløpsstandard” bygger på en kombinasjon av minstestandard og en tilgjengelighetsstandard – Det nye grunnlånet skal videreføre og styrke fokus på tilgjengelighet for alle, legger opp til •trinnfritt inn i boligen •i boligens funksjoner : kjøkken/soverom/oppholdsrom/toalett

13 Side 13 Husbanken Miljø og byggeskikk F Miljø og energi – redusert energibehov som går utover gjeldende forskriftskrav (teknisk byggeforskrift) – Omtaler også inneklima, radontiltak, gjenbruk/ombruk F Byggeskikk •antikvariske og kulturhistoriske hensyn •Bidra til gode planløsninger, effektiv arealbruk og god tilpassing til sted, tomt og klima F ”Kompensatoriske” forhold” omtales

14 Side 14 Husbanken Kvalitetskravene kan fravikes – Vanskeligstilte •Behov for rimelige boliger – Distriktene •Særskilte forhold i enkelte distrikter

15 Side 15 Husbanken Intensjonsavtaler F Kontakt med bransje og søkere viktig uansett - innsalg av kvalitetsmål F Kommunisere tydelig målene i en tidlig fase F Intensjonsavtaler – Blitt inngått og etterspurt av våre kunder F Kan bidra ytterligere i forhold til produktutvikling og i konkrete gjennomføring F Også prosjekter med intensjonsavtaler gjennomgås sikkerhetsvurderinger

16 Side 16 Husbanken Kort om veiledningsmaterialet

17 Side 17 Husbanken Kort om veiledningsmaterialet F Utarbeidet i samarbeid mellom regionkontorene med fagansvar F Hjelpemiddel for både søkere og saksbehandlere – Utfyller retningslinjene og operasjonaliserer bla krav til sikkerhet. F Overregional eksempelsamling på hva som automatisk gir lån – Nybyggings-,ombyggings og utbedringsprosjekter – Kvalitetskombinasjoner – Regionale tilpasninger? F Tilrettelagt for internettkommunikasjon – men ikke krav om PC for å få grunnlån

18 Side 18 Husbanken Foreløpige tilbakemeldinger fra bransjen j

19 Side 19 Husbanken Tilbakemeldinger fra bransjen F Bransjeorganisasjoner og store utbyggere – betydelig møtevirksomhet sentralt og lokalt F Generelt – Ingen motstand, stor interesse, NBBL opptatt av Husbankens generelle konkurransevilkår av våre kunder – Spent på veiledningsmateriale – Imøteser stordriftsfordeler og framtidig samarbeid for hele byggeprosessen ; kommunal saksbehandling og gjenbruk av data knyttet til søknadsprosedyre- Byggsøk – Innsalgsfase avhengig av bankens egen dyktighet

20 Side 20 Husbanken Søknadsprosess, rapportering og systemstøtte

21 Side 21 Husbanken Søknadsprosess F Kan søkes etter ny ordning fra 1.juli. I en overgangsperiode kan det søkes etter to ordninger F Forventes størst etterspørsel etter ny ordning F Søknadsskjemaer – og prosedyrer vil på sikt bli forenklet – Nye skjemaer – Opplysningene grunnlag for NOS- statistikk – Mindre merkbare endringer for kunden på kort sikt

22 Side 22 Husbanken Rapportering F Sentralt vs. eiere og styre F 2005 – en viss endring i tidsserien – enkelte nye variable – hvordan bokføre kvalitet – blir muligens mer komplisert å lage og tolke pga et større mulighetsrom – antall møter med utbyggere viktigere enn antall lån?

23 Side 23 Husbanken Systemstøtte F Gjøres tilpasninger i det eksisterende saksbehandlingssystemet F På kort sikt få endringer F På lang sikt betydelige endringer – Sees i sammenheng med store investeringer i IKT •Ny teknisk plattform mv

24 Side 24 Husbanken Veien videre

25 Side 25 Husbanken Veien videre - utfordringer F Boligpolitikk – ”never ending tour”, tilsvarende låneproduktene F Reformer avleder spørsmål og tolkninger, eksempelvis: – Forutsigbarhet vs forhandlinger – Avkastningen av forhåndskontakt – må oppnå noe – Kvalitetsnivåene må dokumenteres – Praksis må telle

26 Side 26 Husbanken Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken Fellesstyremøte 2. juni 2005 Grunnlånet Strategikontoret Espen Paus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google