Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming med flat pedal mot 2025. Regjeringens satsing på universell utforming. Status og veien videre. Erfaringskonferanse 17.-18. april i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming med flat pedal mot 2025. Regjeringens satsing på universell utforming. Status og veien videre. Erfaringskonferanse 17.-18. april i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming med flat pedal mot 2025. Regjeringens satsing på universell utforming. Status og veien videre. Erfaringskonferanse 17.-18. april i Stavanger. Clarion Hotel Stavanger, 18. april 2013.

2 2 For den enkelte og samfunnet

3 3 Positiv politisk utvikling over 10 år. •Manneråkutvalget (2001) foreslår blant annet –Ikke-diskrimineringslov –Handlingsplan med tidsfastsatte krav til tilgjengelighet –Bruker begrepet universell utforming Dannet grunnlaget for St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne •Syseutvalget (2005) foreslår diskriminerings- og tilgjengelighetslov basert på universell utforming Dannet grunnlaget for Ot. Prp. 44 (2007-2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

4 4 Regjeringer med langsiktig satsing gjennom handlingsplaner.

5 5 Visjon: Norge universelt utformet 2025 •Prioriterte områder: –uteområder/planlegging, bygninger, transport og IKT –arbeid gjennomgående tema •Totalt antall tiltak –2013: mer enn 200. 2009: 46 i opprinnelig handlingsplan •Totalt budsjett –Alle departementer: Ukjent –Stimuleringsmidler: overstiger 100 millioner) •Deltakende departementer: –Totalt 15 •Virketid: 5 år •Politisk forankring: –Statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede •Medvirking –Referansegruppe for handlingsplanen •Koordineringsansvar: –Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet

6 6 Strategi •En helhetlig og tverrsektoriell innsats –Styrke sektoransvarsprinsippet •Departementene –Økt medvirkning og samarbeid •Departementene, Statens råd for likestilling for funksjonshemmede, KS, interesseorganisasjoner, faglige organisasjoner mv. •Bruk av rettslige virkemidler •Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Plan og bygningsloven, lov om off. anskaffelser •Nye lover og forskrifter •Bruk av ikke rettslige virkemidler •Markedsmakt, forvaltningsmakt (og etatsstyring) og bevilgningsmakt. •Standarder •Forsking og utvikling •Økonomiske virkemidler

7 7 Fylkesplaner i Rogaland

8 8 Fylkesordfører Tom Tvedt deler ut tilgjengelighetsprisen 2009

9 9 Stavanger stadion

10 10 Hurtigbåten til Rogaland Kollektivtrafikk FKF har sammen med verftet Brødrene AA og rederiet Tide Sjø

11 11 Frøyland og Orstad kyrkje

12 12 Tilgjengelighet.no

13 13 Planstrategi for Tysvær kommune

14 14 Vistehola

15 15 Nye lover og forskrifter med universell utforming •Bygninger og planlegging (bygninger, boliger, anlegg, uteområder) •Utdanning (bygninger og læringsmiljø) •IKT (internett, billettautomater, minibanker mv) •Transport (tog, busser, skip, infrastruktur mv.) •Offentlige anskaffelser (alle varer og tjenester til offentlig sektor) •Likestilling (diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

16 16 Retningslinjer og standarder

17 17 Kompetanseoppbygging på mange felter •Kompetanseoppbyggende prosjekter og utviklingsarbeider •Sentrale og lokale kurs –Kurs i fylker og kommuner –Kompetanseprogrammet (Dibk) –Universell utforming i statlige planer (Deltasenteret) •Inn i universitets- og høyskolesektoren –Bygg, planlegging, arkitektur, design, IKT, Transport (Universell*) –Doktorgrader begynner å komme Kurs for kommunepolitikere i Alta kommune, 2012

18 18 Omfattende veiledningsmateriale

19 19 Høy kvalitet i forbildeprosjekter

20 20 Status for utvikling. Indikatorer for universell utforming •Indikatorer for bygninger, uteområder, planlegging, transport og infrastruktur, og IKT. •Utvikles av statsetatene og SSB.

21 21 Analyser og forskingsprosjekter om samfunnsøkonomiske konsekvenser •Bærekraft, samfunnsøkonomi, nyttekost analyser, verdisetting.

22 22 Universell utforming – Videre innsats – Forutsetninger og vurderinger. •Anmodningsvedtak fra Stortinget. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en fremdriftsplan for å nå den vedtatte visjonen om et universelt utformet samfunn frem mot 2025. Vedtak 106 (2012-2013) Et mindretall ved KrF og Frp foreslo i tillegg en økonomiplan. •Ekstern evaluering. Vår vurdering er at handlingsplanens brede satsing i mange sektorer har gitt resultater som svarer bra på Regjeringens politiske visjon om et universelt utformet samfunn innen 2025. Vi mener derfor ordningen med en handlingsplan bør videreføres. Oslo Economics as og Universell utforming as, 2013

23 23 Universell utforming – Videre innsats – Prosess og milepæler 2012 2013 2014 Budsjettinnspill 2014. 10. juni 2013 Regjerings- beslutning. 27. mai 2013 Stortingsvalg 9. September 2013 Statsbudsjett 2014 vedtatt Fase 1. Avklaring Fase 3. Drift Fase 2. Utvikling Regjerings- beslutning. Igangsetting Lansering av ny plan

24 24 Foreløpige innspill •Behov for fortsatt planmessig, koordinert innsats •Øke kompetansen ytterligere i alle ledd. •Definere og videreutvikle begrepet universell utforming. •Utdype samfunns- og bærekraftperspektivet. Kostnytte-analyser. •Praktiske resultater med hovedutfordringene: –Eksisterende bygninger –Eksisterende uteområder og infrastruktur

25 25


Laste ned ppt "Universell utforming med flat pedal mot 2025. Regjeringens satsing på universell utforming. Status og veien videre. Erfaringskonferanse 17.-18. april i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google