Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Clarion Hotel Stavanger, 18. april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Clarion Hotel Stavanger, 18. april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Clarion Hotel Stavanger, 18. april 2013.
Universell utforming med flat pedal mot Regjeringens satsing på universell utforming. Status og veien videre. Erfaringskonferanse april i Stavanger. Clarion Hotel Stavanger, 18. april 2013.

2 For den enkelte og samfunnet

3 Positiv politisk utvikling over 10 år.
Manneråkutvalget (2001) foreslår blant annet Ikke-diskrimineringslov Handlingsplan med tidsfastsatte krav til tilgjengelighet Bruker begrepet universell utforming Dannet grunnlaget for St.meld. nr. 40 ( ) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne Syseutvalget (2005) foreslår diskriminerings- og tilgjengelighetslov basert på universell utforming Dannet grunnlaget for Ot. Prp. 44 ( ) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

4 Regjeringer med langsiktig satsing gjennom handlingsplaner.

5 Visjon: Norge universelt utformet 2025
Prioriterte områder: uteområder/planlegging, bygninger, transport og IKT arbeid gjennomgående tema Totalt antall tiltak 2013: mer enn : 46 i opprinnelig handlingsplan Totalt budsjett Alle departementer: Ukjent Stimuleringsmidler: overstiger 100 millioner) Deltakende departementer: Totalt 15 Virketid: 5 år Politisk forankring: Statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede Medvirking Referansegruppe for handlingsplanen Koordineringsansvar: Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet

6 Strategi En helhetlig og tverrsektoriell innsats
Styrke sektoransvarsprinsippet Departementene Økt medvirkning og samarbeid Departementene, Statens råd for likestilling for funksjonshemmede, KS, interesseorganisasjoner, faglige organisasjoner mv. Bruk av rettslige virkemidler Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Plan og bygningsloven, lov om off. anskaffelser Nye lover og forskrifter Bruk av ikke rettslige virkemidler Markedsmakt, forvaltningsmakt (og etatsstyring) og bevilgningsmakt. Standarder Forsking og utvikling Økonomiske virkemidler

7 Fylkesplaner i Rogaland

8 Fylkesordfører Tom Tvedt deler ut tilgjengelighetsprisen 2009

9 Stavanger stadion

10 Hurtigbåten til Rogaland Kollektivtrafikk FKF har sammen med verftet Brødrene AA og rederiet Tide Sjø

11 Frøyland og Orstad kyrkje

12 Tilgjengelighet.no

13 Planstrategi for Tysvær kommune

14 Vistehola

15 Nye lover og forskrifter med universell utforming
Bygninger og planlegging (bygninger, boliger, anlegg, uteområder) Utdanning (bygninger og læringsmiljø) IKT (internett, billettautomater, minibanker mv) Transport (tog, busser, skip, infrastruktur mv.) Offentlige anskaffelser (alle varer og tjenester til offentlig sektor) Likestilling (diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

16 Retningslinjer og standarder

17 Kompetanseoppbygging på mange felter
Kompetanseoppbyggende prosjekter og utviklingsarbeider Sentrale og lokale kurs Kurs i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet (Dibk) Universell utforming i statlige planer (Deltasenteret) Inn i universitets- og høyskolesektoren Bygg, planlegging, arkitektur, design, IKT, Transport (Universell*) Doktorgrader begynner å komme Kurs for kommunepolitikere i Alta kommune , 2012

18 Omfattende veiledningsmateriale

19 Høy kvalitet i forbildeprosjekter

20 Status for utvikling. Indikatorer for universell utforming
Indikatorer for bygninger, uteområder, planlegging, transport og infrastruktur, og IKT. Utvikles av statsetatene og SSB.

21 Analyser og forskingsprosjekter om samfunnsøkonomiske konsekvenser
Bærekraft, samfunnsøkonomi, nyttekost analyser, verdisetting.

22 Universell utforming – Videre innsats – Forutsetninger og vurderinger.
Anmodningsvedtak fra Stortinget. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en fremdriftsplan for å nå den vedtatte visjonen om et universelt utformet samfunn frem mot 2025. Vedtak 106 ( ) Et mindretall ved KrF og Frp foreslo i tillegg en økonomiplan. Ekstern evaluering. Vår vurdering er at handlingsplanens brede satsing i mange sektorer har gitt resultater som svarer bra på Regjeringens politiske visjon om et universelt utformet samfunn innen Vi mener derfor ordningen med en handlingsplan bør videreføres. Oslo Economics as og Universell utforming as, 2013

23 Universell utforming – Videre innsats – Prosess og milepæler
Fase 1. Avklaring Fase 2. Utvikling Fase 3. Drift 2012 2013 2014 Regjerings- beslutning. 27. mai 2013 Budsjettinnspill 2014. 10. juni 2013 Stortingsvalg 9. September 2013 Statsbudsjett 2014 vedtatt Lansering av ny plan Regjerings- beslutning. Igangsetting

24 Foreløpige innspill Behov for fortsatt planmessig, koordinert innsats
Øke kompetansen ytterligere i alle ledd. Definere og videreutvikle begrepet universell utforming. Utdype samfunns- og bærekraftperspektivet. Kostnytte-analyser. Praktiske resultater med hovedutfordringene: Eksisterende bygninger Eksisterende uteområder og infrastruktur

25


Laste ned ppt "Clarion Hotel Stavanger, 18. april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google