Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status –veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status –veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status –veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008

2 Medisinsk grunnlag  Intens bruk av korttidsvirkende opiater over tid gir nevrobiologiske forandringer i opiatreseptorene i hjernen - toleranseutvikling  Uten opiater oppleves abstinens  Endorfinsystemet skades  Metadon/ buprenorfin gir ikke rus, men normaliserer de biologiske forholdene i hjernen  Holder pasienten fri for abstinenssymptomer  Hemmer virkning av andre opiater  Ikke en kurativ behandling

3 Stabil medisinering Pasienten fungerer tilnærmet normalt ift:  Opplevelse av fysisk smerte  Psykiske reaksjoner  Nevropsykologisk fungering (hukommelse, reaksjonsevne og oppmerksomhet)  Intellektuell fungering nedsettes ikke av buprenorfin/metadonbehandling

4 Preparat Metadon :  Apotekframstilt  Registrerte preparat: Den Norske Eterfabrikken ICP-Nordic Martindale  Buprenorfin:Subutex Suboxone Synonympreparat??

5 Målsetning for LAR Bistå den aktuelle bruker med å:  Oppnå rusfrihet, bedret livskvalitet og så langt som mulig – yrkesmessig og sosial rehabilitering  Nyttiggjøre seg andre behandlings, - rehabiliterings- og omsorgstiltak  Komme ut av de hardt belastede misbruksmiljøene  Redusere skadene av misbruket og faren for overdose

6 Hvem kan søke LAR  Dokumentert opiatdominert misbruk over flere år  Må ha utprøvd medikamentfri behandling  Være over 25 år  Unntak fra kriteriene ved kronisk livstruende sykdom eller alvorlig psykisk lidelse  Det skal foreligge helhetlig tiltaksplan

7 Suksessfaktorer i LAR Nytte av LAR øker ved:  Individuelle og realistiske målsettinger, evalueres/revideres underveis  God behandlingsramme/fungerende ansvarsgruppe  Et intakt nettverk  Tidligere yrkeserfaring  Mindre grad av samtidig psykisk lidelse  Avklart forhold til benzodiazepiner  Erfaring fra ikke-medikamentell behandling

8 UTSKRIVNING Vektlegger: Medisinskfaglig forsvarlighet Nytte av behandling  Grad av rusmestring/endring av rusvaner  Engasjement i egen behandling  Ut av rusmiljø/kriminalitet  Sosial og/eller yrkesmessig rehabilitering

9 Data fra statusrapport 2006  70% Menn/30%Kvinner  64/% står på Metadon  36% på Subutex  52 % M/S på apotek  22% i jobb/utdanning  31% i dagtilbud  Gj.snitssalder 40 år  Gj.snittsdose 112 mg  Gj.snittsdose 18.5mg  Gj.snitt henting 4dg/uke  32% attføring/rehab  37% uførepensjon  18% Sosialhjelp

10 Statusrapport 2006 - Helhetlig vurdering av rusmestring siste 4 uker  43% Ingen tegn til rusing  23% Få enkelt episoder  25% Regelmessig bruk

11 Statusrapport siste 4 uker forts. B ruk av ulike rusmidler  Benzodiazepiner 41%,  Cannabis 32%,  Amfetamin 16%,  Opioider 13%  Alkohol 8%

12 Psyk/fysisk lidesle/Kontakt i hjelpeapp Kontakt siste 4 uker m/  60 % sosialkontor  54% fastlege  45% LAR ansatt  56% hatt Ansvarsgr  14% behandl.psykiatri 15% Ruspoliklinikk Psyk.vansker  17% angst  19% depresjon  25% Kroppslig skade/sykdom som påvirker livskvaliteten

13 Mål for nye LAR retningslinjer  Regulere det kliniske tilbudet i LAR gjennom faglige retningslinjer, framfor dagens rundskriv og veiledere  Sikre at tilbudet så langt som mulig samsvarer med forskningsbasert kunnskap  Harmonisere tilbudet i Norge  Bringe LAR tilbudet i overensstemmelse med endringer i Rusreformen  Bringe brukemedvirkning sterkere inn i regelverket rundt LAR

14 Føring fra Sosial- og helsedirektoratet:  Hovedmodell for LAR bør være trekantsamarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, fastlege og sosialtjeneste  LAR anbefales integrert organisatorisk i helseforetakene i den spesialiserte tverrfaglige behandling for rusmiddelmisbrukere og da regulert gjennom samme lovgivning

15 Føringer S-Hdir forts :  LAR alminneliggjøres faglig som del av det generelle tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere  Vurdering av henvisning til spes. tverrfaglig rusbehandling, inkl. LAR, i samme enhet i HF/spesialisthelsetjenesten

16 Behov for Forskrift?  Formål med LAR  Kriterier for inntak/utskrivning  Krav om utarbeidelse av Individuell plan for alle pasienter i LAR  Ansvarsgruppe  Hvem beslutter inntak/utskrivning?  Adgang til å kreve urinprøve og blodprøve for kontroll formål


Laste ned ppt "Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status –veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google