Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

2 Hensynene bak Verne den enkelte Offentlig interesse
Konkurranseregulerende Nasjonalt Internasjonalt Individene imellom Konkurranse Regulere antall arbeidstakere

3 Hvem gjelder arbeidstidsbestemmelsene for
Bare arbeidstakere Ikke ledere Ikke «særlig uavhengig stilling»

4 Definisjoner i § 10-1 (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.

5 Rettigheter Rett til fritak fra nattarbeid
Rett til fleksibel arbeidstid Rett til redusert arbeidstid Rett til fritak fra overtid Uenighet avgjøres av Tvisteløsningsnemnda Fortrinnsrett til å øke arbeidstiden

6 Alminnelig arbeidstid 1
Hovedregel: 9 timer / 40 timer Kan forkortes ved krevende arbeid Skift (regelmessig) Turnus (uregelmessig) Kan forkortes ved avtale 37,5 timer normalt Endrer ikke lovens grenser Merarbeid og overtid

7 Alminnelig arbeidstid 2
Kan forlenges ved lite krevende arbeid Beredskapstjeneste (11 timer / 48 timer) Passiv tjeneste (13 timer / 48 timer) Foreslås slått sammen til «arbeid av passiv karakter» (11 timer / 48 timer)

8 Hjemmevakt Oppholde seg i hjemmet Omregnes 1:5 Mobiltelefon
Forslag til lovendring: «Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet» Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver Tariffavtale kan fastsette noe annet

9 Gjennomsnittsberegning
Individuell avtale 9 / 48 over 52 uker Tariffavtale 10 / 54 over 52 uker Ikke mer enn 6 uker sammenhengende Arbeidstilsynet 13 / 48 over 26 uker Ikke mer enn 8 uker sammenhengende

10 Adgang til overtid Gammel formulering Ny formulering
Må ikke finne sted uten i følgende tilfelle: Uforutsette hendinger eller forfall truer den jevne drift For at ikke anlegg eller maskiner skal ta skade Uventet arbeidspress Ny formulering «Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det»

11 Overtidens lengde Hovedregel Tariffavtale Arbeidstilsynet
10 (uke) / 25 (fire uker) / 200 (52 uker) Tariffavtale 15 / 40 / 300 Krever individuelt samtykke Arbeidstilsynet 20 / Fastsettes av tilsynet / 400

12 Betaling for overtid Loven: Minst 40 % MBL: Minst 70 %
NRK: 50 % / 100 % Merarbeid og overtid Avspasering Overtidstillegget skal utbetales

13 Samlet arbeidstid Sum av ordinær arbeidstid og overtid Hovedregel
13 timer i løpet av 24 timer 48 timer i løpet av 7 dager Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over 8 uker Innebærer teoretisk mulighet for arbeidsuker inntil 78 timer Tariffavtale: Kan avtale unntak fra 13-timersgrensen Må da sikres «kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern» «Med tilsvarende kompenserende hvile tas det sikte på de tilfeller der mindre hvile i enkelte perioder kompenseres med tilsvarende fri i andre perioder» EF-domstolen kommenterte innholdet i dette kravet i C-151/02 (Jäger) premiss Saken gjaldt en tysk lege, som i tillegg til ordinære dagvakter på sykehus hadde påfølgende beredskapsvakt hvor han måtte være til stede på sykehuset, og som derfor skulle regnes som arbeidstid (se note 2 til §10-1). Til spørsmålet om det forelå kompenserende hvileperioder, uttalte domstolen i premiss 94 generelt at hvileperioden skal være kjennetegnet ved «at arbejdstageren i løbet af disse perioder ikke har nogen forpligtelse over for arbejdsgiveren, der kan forhindre ham i frit og uafbrudt at hellige sig sine interesser med henblik på at neutralisere de virkninger, som arbejdet har for hans sikkerhed og sundhed.» Domstolen konkluderte med at forlengelse av den daglige arbeidsdag gjennom redusert hviletid i prinsippet skal utlignes ved en hvileperiode som er så lang at den kompenserer for den reduksjon som ble foretatt i den foregående hvileperioden. Arbeidstilsynet la i sin praksis etter aml (1977) til grunn at den tapte fritid som utgangspunkt skal kompenseres time for time. Arbeidstaker skal benytte denne kompenserende hvileperiode før han eller hun starter neste arbeidsperiode. Hviletid etter sammenhengende arbeidsperioder som skal tas igjen «på et senere tidspunkt» og ikke lenger har direkte forbindelse i tid med den arbeidsperiode som ble forlenget, oppfyller som utgangspunkt ikke direktivets krav til beskyttelse av arbeidstakernes helse og sikkerhet, jf. C-151/02 (Jäger). Arbeidstilsynets praksis etter aml (1977) gikk ut på at redusert fritid én uke som utgangspunkt skal kompenseres uken etter. Unntaksvis kan det gå noe lengre tid før redusert ukentlig fritid kompenseres, men da skal arbeidstaker gis et «passende vern».

14 Arbeidsfri Hovedregel Tariffavtale Så vidt mulig omfatte søndag
11 timer pr. 24 timer 35 timer pr. 7 dager Tariffavtale 8 timer pr. 24 timer 28 timer pr. 7 dager Så vidt mulig omfatte søndag Fri annenhver søndag Kan avtale gjennomsnitt annenhver søndag i snitt over 26 uker, dog tredje hver søndag fri


Laste ned ppt "Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google