Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid. Tilsettes i hel stilling Hovedregel: 35 % av styrerstilling pr. avdeling avsettes til ledelse Ønsker eier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid. Tilsettes i hel stilling Hovedregel: 35 % av styrerstilling pr. avdeling avsettes til ledelse Ønsker eier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid

2 Tilsettes i hel stilling Hovedregel: 35 % av styrerstilling pr. avdeling avsettes til ledelse Ønsker eier å bruke mindre tid til ledelse, skal dette drøftes mellom partene lokalt Ved uenighet, bringes saken inn for de sentrale partene Blir man ikke enig, er det PBL A /eier sitt siste tilbud som gjelder, 4.6 Styrer

3 4 t. ubunden tid Arbeidsgiver har ikke styringsrett på den ubundne tiden Foreldremøter og andre møter som pålegges utenfor arbeidstiden, skal kompenseres: ved overtidsbetaling eller ved tilsvarende fritid + overtidstillegget Førskolelærer/pedagogisk leder – ubunden tid (pkt. 4.7)

4 Pedagogen bestemmer Når man skal jobbe Hvor man skal jobbe Hva som skal gjøres Hvem man skal samarbeide med Men: arbeidet skal komme barnehagen til gode i forhold til den stillingen og det ansvaret man har

5 Ulike måter å fordele bunden/ubunden tid Litt hver dag – ca 45 min En gang i uken - 4 timer En gang hver 14 dag – 8 timer Arbeidsgiver har styringsrett over bunden tid Hva er barnehagen sitt behov ut fra organisering, antall pedagoger med mer? Hva skjer ved sykdom, kurs, fridager ?

6 Ved økt pedagogtetthet ut over lovens bemannings-norm, skal barnehagen og organisasjonens lokale ledd avtale hvordan hele eller deler av den totale ubundne tiden skal disponeres. Herunder kan det avtales at arbeid i hele eller deler av den ubundne tiden kan legges til barnehagen. Økt pedagogtetthet – ubunden tid (pkt. 4.7)

7 Hva er vilkårene? At det er reell økning i pedagogbemanningen, dvs at det er mer enn en pedagog pr 9/18 barn. Man kan ikke gjøre store endringer hvis det bare er en liten økning, det må stå i forhold Hvis det er snakk om å binde tid til arbeidsplassen, må det være tilrettelagt kontorplass mm.

8 Uenighet om lokal avtale om planleggingstid Kommer ikke partene til enighet, kan en av partene bringe uenigheten inn for partene sentralt. De sentrale parter behandler tvisten på grunnlag av uenighetsprotokollen, og kan fastsette ny avtale med bindende virkning. Blir de sentrale parter ikke enige, videreføres pkt. 4.7 første ledd. (4 timer ubunden tid på hver)

9 Det avsettes 37,5 t. pr. år til planlegging og samarbeid for personalet Minimum 22,5 t. bør organiseres felles for hele personalet Planlegging/samarbeid (pkt. 4.9)

10 6.2 Avgrensing Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. Bestemmelsene gjelder kun arbeidstakere i heltidsstillinger. Deltidstilsatte har likevel krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide utover det som er fastsatt for full stilling pr. dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller pr. uke. Overtid – forskjøvet arbeidstid (kap. 6)

11 Overtid – når? Når man blir pålagt å jobbe mer enn det som står på vaktplanen 50 % tillegg frem til kl 21 100 % tillegg etter kl 21 og før kl 06.00 Lørdager og søndager Etter ordinær arbeidstids slutt på dager før helgedager OBS: § 6.4.1 noen dager gir 133,3 %

12 Avspasering Man kan avtale at overtid kompenseres med fritid. (AML 10-6) Det krever enighet mellom ansatt og styrer, og skal gjøres skriftlig Ingen kan pålegges avspasering Ingen kan kreve avspasering Hovedregelen er utbetaling Overtidstillegget skal alltid utbetales Avspasering skjer time for time Man avspaserier vakten man skulle vært på jobb

13 5.1.3 Arbeid som daglig leder/styrer Godtgjøring for særskilt arbeidstid kommer som hovedregel ikke til anvendelse for daglig leder/styrer. 6.2 Avgrensning Daglig leder/styrer er unntatt reglene om arbeidstid, og skal dermed normalt heller ikke ha overtidsgodtgjørelse. I begge bestemmelsene står følgende: Det avtales kompensasjonsordninger mellom eier og styrer. Kommer ikke disse til enighet, kan styrer overlate slike forhandlinger til organisasjonens nærmeste ledd. Overtid – daglig leder/styrer


Laste ned ppt "Hovedtariffavtalens bestemmelser om arbeidstid. Tilsettes i hel stilling Hovedregel: 35 % av styrerstilling pr. avdeling avsettes til ledelse Ønsker eier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google