Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KROPPSØVINGSSEKSJONEN HVO Arbeid med Kunnskapsløftet I forhold til kroppsøving, fysisk aktivitet og helse har det fra statlig hold vært flere innfallsvinkler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KROPPSØVINGSSEKSJONEN HVO Arbeid med Kunnskapsløftet I forhold til kroppsøving, fysisk aktivitet og helse har det fra statlig hold vært flere innfallsvinkler."— Utskrift av presentasjonen:

1 KROPPSØVINGSSEKSJONEN HVO Arbeid med Kunnskapsløftet I forhold til kroppsøving, fysisk aktivitet og helse har det fra statlig hold vært flere innfallsvinkler i forbindelse med Kunnskapsløftet. Det kan være vanskelig å se hva som er ”Kunnskapsløftet” og hva som er andre viktige tiltak i tiden

2 I informasjon til/ dialog med aktuelle oppdragsgivere har seksjonen prøvd å splitte dette opp i klarere arbeidsområder To hovedvinklinger: –Folkehelseperspektivet –Kroppsøvingsfaget I praksis ønsker seksjonen å arbeide ut fra en tredeling: -> Fysisk aktivitet og måltider i skolen -> Fysisk aktivitet og helse -> Kroppsøvingsfaget

3 HELSEPERSPEKTIVET Fysisk aktivitet – kosthold – natur i et helseperspektiv Helseperspektivet, knytt til fysisk aktivitet, kosthold og opphold i natur er ikke dominerende i den nye læreplanen for kroppsøving: ”—Fysisk aktivitet for alle i oppveksten er òg viktig for å fremme god helse –” Helseperspektivet knytt til fysisk aktivitet i skolen har derimot fått en svær fremtredende posisjon i andre nasjonale og internasjonale meldinger og utredninger

4 Fysisk aktivitet, kosthold og helse ->Prosjektet Fysisk aktivitet og måltid i skolen Innenfor dette samarbeider seksjonen med fagmiljøet for Matkultur og helse i Naturfagseksjonen. I en del sammenhenger er det derfor naturlig å skille dette ut som eget arbeidsfelt. Arbeidsfeltet går også videre enn selve Kunnskapsløftet •Helse- og omsorgsdep. (HOD) •Kunnskapsdep. (KD) Forankring i : WHO: Global strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse (2004) :

5 ”Livsstilsjukdommer” er et strekt voksende problem. Globalt sto dette for ca 60% av dødsfallene i 2001. Viktige årsaker er: -> Fysisk inaktivitet -> Feil kosthold (WHO:”- At least 30 min of regular moderate-intensity physical activity on most days of the week are required to prevent cardiovascular disease and diabetes - - “)

6 I Norge har prosjektet Fysisk aktivitet og måltid i skolen sammenfallende målsetting med WHO. Oppfordringene knytt til fysisk aktivitet er bl. a: ->gode modeller for daglig fysisk aktivitet ->aktivitetene skal skille seg fra kroppsøvings- undervisningen (!!) ->ikke prestasjonsrettet ->lystbetonte lavterskelaktiviteter

7 Fysisk aktivitet og helse Selv om fysisk aktivitet i et helseaspektet ikke er spesielt sterkt fremhevet i den nye læreplanen for kroppsøving, har fysisk hverdagsaktivitet fått et eget avsnitt i ”Epleplanen” – Kompetanse for utvikling Samsvarende med WHO, St.meld 16 og Handlingsplan for fysisk aktivitet I ”Epleplanen” heter det: ”- - Skolen bør i sin organisering av skoledagen legge til rette for at elevene på alle trinn i grunnopplæringen skal ha fysisk aktivitet de dagene de ikke har kroppsøving - -”

8 Fysisk aktivitet, helse og natur COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) har i en av sine “Actions” (COST E39) fokusert på “Forests, Human Health and Wellbeing ” Bakgrunnen er at en på vitenskaplig basis mener å se at fysisk aktivitet i natur (skog) har spesielt stor helseverdi. Også arbeidsfeltet for COST E39 er siktet mot ”hverdagsaktivitet” for unge og eldre. Arbeidet i COST Action E39 skal foreløpig gå frem til 2008. Norge er med i de fleste arbeidsgruppene.

9 Det ligger altså flere sterke oppfordringer om fokusering på og tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolen utenom læreplanen for kroppsøving. Vi er opptatt av at sterke, velbegrunnede og viktige oppfordringer om tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolen ikke må føre til nedprioritering av Kroppsøving som fag.

10 SKOLEFAGET KROPPSØVING Fysisk hverdagsaktivitet i skole og fritid er en av fremtidens største helseutfordringer. Men skolefaget kroppsøving har likevel et viere perspektiv: ->leik, dans idrett og friluftsliv er en del av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet ->utvikle ferdigheter i idrett og andre aktiviteter, ferdsel og opphold i natur ->sanse, oppleve, lære og skape med kroppen ->gi naturopplevelser og innsikt i å benytte naturen på en miljøvennlig måte ->kunnskap om hvordan kroppen fungerer ->øve opp god motorikk ->kunnskap om uheldige følger av fysisk aktivitet ->gi fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser

11 Kroppsøvingsfaget er altså ikke bare en arena for fysisk aktivitet, men et fag som skal utvikle og gi kunnskap, ferdigheter, opplevelser og holdninger. Viktig at kroppsøvingsfaget ikke skal bli skolens alibi for fysisk aktivitet i skoletiden og at bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet i skoletiden ikke fører til nedskjæringer i faget kroppsøving

12 Noen utfordringer ved den nye planen ->Kompetansemål over flere årstrinn ->Tverrfaglig samarbeid ->Lokalt læreplanarbeid Til sammen gjør dette at det kreves godt og systematisk planarbeid for å sikre seg at en får med de viktige momentene i faget.

13 Noen utfordringer for lærerutdanningen ->Gi bedre opplæring i tilrettelegging for og organisering av fysisk aktivitet i en skolehverdag ->Gi bedre opplæring i læreplananalyse og systematisk planarbeid for kroppsøvingsfaget


Laste ned ppt "KROPPSØVINGSSEKSJONEN HVO Arbeid med Kunnskapsløftet I forhold til kroppsøving, fysisk aktivitet og helse har det fra statlig hold vært flere innfallsvinkler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google