Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR KUNNSKAPSLØFTET? HELGE OLE BERGESEN. 2 www.kunnskapsloeftet.no Den grenseløse kunnskapen •Kunnskapssamfunnet: Kunnskap og kreativitet viktigste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR KUNNSKAPSLØFTET? HELGE OLE BERGESEN. 2 www.kunnskapsloeftet.no Den grenseløse kunnskapen •Kunnskapssamfunnet: Kunnskap og kreativitet viktigste."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORFOR KUNNSKAPSLØFTET? HELGE OLE BERGESEN

2 2 www.kunnskapsloeftet.no Den grenseløse kunnskapen •Kunnskapssamfunnet: Kunnskap og kreativitet viktigste drivkrefter •Kunnskapen sprenger tidligere rammer og arenaer •En utfordring for utdanningssystemet •Men også et ideal og en forutsetning for nasjonal og global utvikling •Hvordan forholder vi oss til det i Norge?

3 3 www.kunnskapsloeftet.no Hovedutfordringer for Norge •Mange elever med svake faglige resultater •Store forskjeller som følge av sosial bakgrunn •Svak progresjon i vgo •”Ettergivenhetspedagogikk” •Bråk og uro •Svake læringsstrategier •For lite tilpasset opplæring •Manglende kultur for læring

4 4 www.kunnskapsloeftet.no Mulige årsaker •Endrede lærer- og elevroller (”ansvar for egen læring”, læreren som veileder, leking og læring) •Fra undervisning til læring – eller til aktivitet/underholdning? •For lite tidlig trening på grunnleggende ferdigheter •Tilpasset opplæring – en rettighet for svake elever? •Uklare mål i læreplanene •Svak lærerkompetanse •Sviktende lærerautoritet •L97: Innhold og praktisering

5 5 www.kunnskapsloeftet.no Hva gjør vi? Kunnskapsløftet 2006 •Bedre lærerutdanning •Historisk kompetanseløft •Ny fag- og timefordeling •Ny gjennomgående læreplan

6 6 www.kunnskapsloeftet.no Kunnskapsløftet vgo •Ny og enklere struktur •Økte krav til generell studiekompetanse •Mer krevende påbyggingsår •Utvidet ordning med adgang til UH fra bestemte yrkesfag •Nye kompetanseplattformer i alle lærefag og yrkesutdanninger •Styrking av grunnleggende ferdigheter •Obligatorisk 2. fremmedspråk •Ny organisering av partssamarbeidet •Programfag fra vgo på ungdomstrinnet •Lærefag fra vg1, mer fleksibel læring i skole og bedrift •Fag fra vgo i ungdomsskolen og fra UH i vgo

7 7 www.kunnskapsloeftet.no Styrking av realfagene •”Realfag, naturligvis! – Strategi for styrking av realfagene 2002-2007 ” –Endringer i lærerutdanningen –Nasjonale sentra for matematikk og naturfag –Ekstra realfagspoeng –Nye opptakskrav –Skoleeiers ansvar for kompetanseutvikling

8 8 www.kunnskapsloeftet.no Mangfold og valgfrihet •Valgfrihet en verdi i seg selv •Frihet og mangfold ingen trussel •Hvorfor så vanskelig i Norge? •Erfaringer fra Sverige •Erfaringer fra Danmark •Erfaringer fra England

9 9 www.kunnskapsloeftet.no Elever i friskoler, grunnskole og vgo Antall elever i friskoler 2004-0521 513 Andel elever i friskoler 2004-05 i prosent av samlet elevtall 2,7 % Antall godkjente elevplasser i friskoler 2004-0534 129 Andel godkjente elevplasser i friskoler 2004-05, i prosent av samlet elevtall 4 % Antall nye godkjente elevplasser i friskoler 2005- 06 8 796 Totalt antall elevplasser i friskoler 2005-0642 925 Andel godkjente elevplasser i friskoler 05-06 i prosent av samlet elevtall (2004-05) 5,4 % Totalt antall elever 1. okt 2004792 199

10 10 www.kunnskapsloeftet.no Elever i friskoler videregående skole Antall elever i friskoler 2004-058 915 Andel elever i friskoler 2004-05 i prosent av samlet elevtall 5,1 % Antall godkjente elevplasser i friskoler 2004-0512 561 Andel godkjente elevplasser i friskoler 2004-05, i prosent av samlet elevtall 7 % Antall nye godkjente elevplasser i friskoler 2005- 06 7 383 Totalt antall elevplasser i friskoler 2005-0619 944 Andel godkjente elevplasser i friskoler 05-06 i prosent av samlet elevtall (2004-05) 11,5 % Totalt antall elever 1. okt 2004173 949

11 11 www.kunnskapsloeftet.no Hva vet vi om elever i friskoler? •Større variasjon mellom ulike typer friskoler enn mellom friskoler og kommunale skoler •Friskoleelevenes foreldre har ikke høyere inntekt enn andre foreldre •Men foreldre med relativt høy utdanning er noe overrepresentert (humaniora og teologi) •Ingen innvirkning på graden av sosial segregering i kommunale grunnskoler Kilde: NIFU STEP

12 12 www.kunnskapsloeftet.no Mangfold og valgfrihet i offentlig skole •Friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene •Retten til vgo utvidet tom. 24 år •Metodefrihet for skolene •Læreplaner med kompetansemål •Organisering skolens ansvar •Åpenhet om resultater og gjennomføring: skoleporten.no •Felles nasjonalt nettsted for informasjon om og søkning til vgo

13 13 www.kunnskapsloeftet.no Internasjonalisering i opplæringen •Opplæringen skal forberede elevene på å kunne se utover Norges grenser og være en del av et større, internasjonalt samfunn. •Norge ligger godt an i forhold til EUs mål: –Alle bør lære minst to fremmedspråk. Lærestedene må oppmuntres til å bruke effektive læremåter og motivere til språklæring senere i livet. –Øke muligheten til mobilitet for elever, lærlinger, lærere og instruktører og forenkle anerkjennelsen av kvalifikasjoner og kompetanse på tvers av grensene.

14 14 www.kunnskapsloeftet.no Internasjonalisering i opplæringen •Obligatorisk 2. fremmedspråk på ungdomstrinnet –Gjennomgående læreplaner –2. fremmedspråk for å få generell studiekompetanse –Nasjonalt senter for fremmedspråk –Nasjonal strategiplan, Språk åpner dører –Øremerkede midler til kompetanseheving

15 15 www.kunnskapsloeftet.no Internasjonalisering i opplæringen •Økte muligheter for elever, lærlinger, instruktører og lærere til å ta opplæring eller studieopphold i utlandet: –Nytt europeisk utdanningsprogram fra 2007 –Enhetlig, europeisk område for høyere utdanning •Europass: Felles europeisk system for å dokumentere og gjenkjenne kvalifikasjoner og opplæring på tvers av landegrenser

16 16 www.kunnskapsloeftet.no Globalt medansvar •Utdanning er en menneskerettighet og det viktigste våpenet i kampen mot fattigdom. •Kunnskap og utdanning er avgjørende for å styrke demokrati, helse og likestilling. •Kunnskap og utdanning er avgjørende for å utvikle produktivitet og arbeidsplasser

17 17 www.kunnskapsloeftet.no Lærer elevene mer ved lærende skoler? •Undersøkelse utført av LÆRINGslaben høsten 2004 •En liten undersøkelse: 39 videregående skoler •Formålet er å finne kjennetegn ved lærende skoler og undersøke om disse skårer bedre på mål for elevenes læring. •Et første svar, grunnlag for videre debatt, dialog og undersøkelser

18 18 www.kunnskapsloeftet.no Kjennetegn ved lærende skoler •En velfungerende organisasjon •Skolen er utviklingsorientert •Et godt felleskap blant lærerne •Lærerne har god innflytelse på egen jobb og skolens utvikling •Det er ikke en kultur på skolen hvor folk gjør som de vil •Et høyt ambisjonsnivå, læringstrykk i kollegiet •Trykk på gjennomføring •Trykk på systematisk og felles planlegging og vurdering •Trykk på fornyelse og refleksjon

19 19 www.kunnskapsloeftet.no Hvordan bli en mer lærende organisasjon? • Ser muligheter der andre ser hindringer • Utviklingsarbeid handler om elevens læring • Erkjente problemer gir retning og fart til utviklingsarbeidet • Ledelse er avgjørende, men utøves nokså forskjellig. • ”Begynne å gjøre det”. Vise at det går an å få til forandring, ikke bare diskutere!

20 20 www.kunnskapsloeftet.no Den grenseløse kunnskapen •Åpner nye verdener •Stiller nye krav til norsk skole •Større frihet medfører større ansvar •Forutsetter at alle skoler, uansett eierskap, blir lærende organisasjoner

21 21 www.kunnskapsloeftet.no Likeverdig utdanning den gang og nå •”Saavel den aandelige som den materielle Nationalvelstand vil derfor forøges i en aldeles ubestemmelig Grad, naar et vel udstyret Skolevæsen kan komme til at virke i enhver By og enhver Bygd, saa at i Regelen ethvert Geni, ethvert Talent, ethvert Anlæg, som findes langs vore Kyster og mellem vore Fjelde, bliver undergivet en befrugtende Undervisningens Paavirkning” (Hartvig Nissen)

22 22 www.kunnskapsloeftet.no Utvikling i ressursbruk vgo 2000-012001-022002-032003-042004-05 Antall elever155 440153 902159 688169 010165 375 Elever per lærerårsverk 6,96,87,07,2 Kommer okt.05 Utgift per elev i vgo 96 411 Utgift per elev i allmennfaglige studieretninger 76 44186 30085 741 Utgift per elev i yrkesfaglige studieretninger 101 063108 094106 236

23 23 www.kunnskapsloeftet.no Nasjonale prøver •4., 7., 10. og 11.trinn •Lesing, skriving, matematikk og engelsk •Ferdigheter – ikke fag •Formål: Utvikling og forbedring •Åpenhet med forbehold for personvern •Omfattende evaluering •Bred referansegruppe •Forbedringsområder: Omfang og ambisjoner, informasjon, tidspunkt for gjennomføring m.v. •2005/06: 10. og 11.trinn flyttes til høsten

24 24 www.kunnskapsloeftet.no

25 25 www.kunnskapsloeftet.no Nasjonale prøver •4., 7., 10. og 11.trinn •Lesing, skriving, matematikk og engelsk •Ferdigheter – ikke fag •Formål: Utvikling og forbedring •Åpenhet med forbehold for personvern •Omfattende evaluering •Bred referansegruppe •Forbedringsområder: Omfang og ambisjoner, informasjon, tidspunkt for gjennomføring m.v. •2005/06: 10. og 11.trinn flyttes til høsten

26 26 www.kunnskapsloeftet.no


Laste ned ppt "HVORFOR KUNNSKAPSLØFTET? HELGE OLE BERGESEN. 2 www.kunnskapsloeftet.no Den grenseløse kunnskapen •Kunnskapssamfunnet: Kunnskap og kreativitet viktigste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google