Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens arbeidsmiljølov er mer inkluderende enn IA-avtalen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens arbeidsmiljølov er mer inkluderende enn IA-avtalen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens arbeidsmiljølov er mer inkluderende enn IA-avtalen

2 Arbeidsmiljølovens § 12 •Teknologi, arbeidsorganisasjon, utførelse av arbeidet,arbeidstidsordninger og lønssystemer skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, eller slik at deres muligheter for å vise aktsomhet og ivareta sikkerhetshensyn forringes. Nødvendige hjelpemidler for å hindre uheldige fysiske belastninger skal stilles til arbeidstakernes disposisjon

3 Arbeidsmiljølovens § 13 nr. 2 Hvis en arbeidstaker har fått midlertidig eller varig redusert arbeidsevne.. skal arbeidsgiveren, så langt det er mulig, iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne få eller beholde et høvelig arbeid…

4 Arbeidsmiljølovens § 14 f •Arbeidsgiver plikter å organisere og tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkelte arbeidstakers alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige forutsetninger...

5 Forsvarlig arbeidsmiljø •Kan gi lavere fraværsprosent –fordi folk blir friskere •Kan gi høyere fraværsprosent –fordi eldre og funksjonshemmete kan få og bli i jobb •Gir færre helseskader og dermed færre uføre •Forsvarlig arbeidsmiljø inkluderer (§§ 12-14) •Arbeidsgivers ansvar, BHTs primæroppgave

6 Ny opplysningsplikt truer personvernet (1) •Medlemmet har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og trygdeetaten om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøvingen av funksjonsevnen blir iverksatt. (Folketrygdloven § 8-8)

7 Ny opplysningsplikt truer personvernet (2) •Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig grunn nekter å ta i mot tilbuds om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving eller yrkesrettet attføring (Folketrygdloven § 8-8)

8

9 Viktige risikoforhold •Arbeidsdagens lengde •Søvnmengde og kvalitet •Tid uten søvn •Arbeidstidens plassering i døgnet •Feilhandlinger, ulykker •Akutte søvnproblemer •Akutte og kroniske helseskader av overbelastning (negativ stress)

10 Flight crash, august Certainly flight crews are as susceptible to fatigue as any other humans. In August of 1993, a DC-8 crashed while landing at Guantanamo Bay, Cuba. The figure shows the schedule that the flight crew was assigned before the crash. Investigators concluded that the crew was so fatigued that their judgment and decision-making abilities were impaired and thus contributed to the accident

11 Søknad om uføretrygd Mann, år. Skiftarbeid siden I 1990 ble jeg på grunnlag av legeerklæring flyttet over på dagskift. Pga innskrenkninger, oppsigelser og omorganiseringer i …. Ble jeg i november 1993 igjen tilbakeført til tidligere skiftordning, helkontinuerlig. Dette måtte jeg bare godta for å beholde ansettelse….. Fikk innvilget dagskift i På tross av overføring til dagtid, opphørte ikke søvnproblemene…..Sykmeldt siden mars 1998, daglig sovetabletter.

12 Den biologiske klokka •Døgnvariasjon i hormonene som styrer aktivitet og restitusjon i kroppen •Påvirkes av lyset – synkroniseres med sola •Felles for dyr og mennesker •Gjør mennesket til et dagdyr Ebba Wergeland 2002

13 Døgnrytmen •Lavest aktivitet kl. 3-4 på natta –Lavest kroppstemperatur, lavest aktivitet i organene (inkludert hjernen, fordøyelsen osv.) •Våkner kl. 6-8 (mer A-menneske med alderen) •Best rustet for aktivitet kl •Best fordøyelse rundt kl.12 (”mid-dag”) •Nedtrapping fra kl •Forberedelse til søvn og reparasjon kl

14 Arbeid i utakt med døgnrytmen •Søvnproblemer - trøtthet –20-30% dupper av på nattskift –Doblet risiko for arbeidsulykker, ti-doblet risiko for alene-ulykker i bil om natta •Fordøyelsesproblemer •Økt risiko for ”stressykdommer” –Magesår, hjerteinfarkt, sukkersyke? •I utakt med familie og fellesskap –Vanskeligere å leve ”sunt” –Stressbelastning på ungene

15 Virkninger av søvnmangel •Søvnmangel i timer kan svekke reaksjon og nøyaktighet mer enn 0,5 promille alkohol i blodet –Eks: Opp kl.7, kveldsskift kl , kjør hjem. •Søvnmangel i timer gir prestasjoner på linje med 1 promille alkohol i blodet. –Eks: Opp kl.7, nattskift kl. 22-6, kjør hjem. AM Williamson, Occup Environ Med 2000;57:

16 Lokførere, hviletider, søvnmengde •Søvnmengden økte med varigheten av hviletiden (12, 16, 24 timer) •Søvnmengden varierte med når på døgnet hvilen begynte (kortest med dagsøvn) •Med 12 timers hvile varierte søvnmengden fra 3,1 t (morgensøvn) til 7,9 t (nattesøvn) •Med 16 timers hvile fra kl.16 til lå gjennomsnittet over 7 t. søvn. Roach GD, Reid KJ, Dawson D, Occup Environ Med 2003:60

17 Trøtte og rusa sjåfører på E-6 •Statens vegvesen har i perioden 1. oktober 1999 til 1. oktober 2000 analysert alle møte- og utforkjøringsulykker på strekningen (mellom Jessheim og Tretten). •I så mye som 43% av ulykkene er det innslag av sovning/tretthet. •…mange tror at de klarer å unngå å sovne selv om de er trøtte. Våre undersøkelser viser at dette ikke holder stikk. •Tretthet er som å kjøre med 1 i promille, hevder søvnforskere. Dette er de færreste klar over. [ :00]

18 Skiftarbeid belaster mindre med.. •Færre og kortere nattskift og ubekvemme skift i forhold til vanlige dagskift •Høneblund på nattskift/tidlig morgenskift (30 min) •Lenger ”hviletid” mellom skift (>> 11 timer) –tid til arbeidsreise, familie, måltider, hygiene, søvn •To-tre dagers fri etter nattskift (MINST to døgn) –normalisering etter natt/morgen kan ta 2-3 dager •Med-sols skiftbytte (M-K-N), korte sekvenser •Dagarbeid > år og ved helseproblemer

19 Skiftarbeid belaster mindre med.. •Matservering på arbeid –Nattskift: Lettfordøyelig mat med mye KH, lite fett (supper, grøt), og nok (sukkerfri) drikke: melk, juice. Faste spisetider. Lett mat før 1 a.m, og før dagsøvn og hovedmåltidet etter dagsøvnen •God belysning, frisk luft, passe temperatur •Oversiktlige skiftplaner, med mulighet for tilpasning etter individuelle behov •Transport til og fra arbeid, kort reisetid •Gode ordninger for barnepass, gode boliger

20 F or lite hvile, avbrutt søvn, for lenge våken, feil tid på døgnet •Lange skift (> 8-9 t), mange skift (<<5-7) •Kort hvile (< t), uregelmessig plan •Kort hvile etter nattskift (<48-72 t) •Lange våkeperioder (> 16 t) •Tidlig skiftbytte om morgenen (før kl. 7-8) •Nattarbeid kombinert med ensformighet, alenearbeid, fysisk slit, varme, støy, ulykkesrisiko… Stopp


Laste ned ppt "Dagens arbeidsmiljølov er mer inkluderende enn IA-avtalen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google