Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernetjenesten Kristiansund Hovedverneombudet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernetjenesten Kristiansund Hovedverneombudet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernetjenesten Kristiansund Hovedverneombudet

2 Manglende kommunikasjon
Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hovedverneombudet

3 Hva er Kommunikasjon? Kommunikasjon er noe vi gjør hele tiden, så lenge vi er våken og sammen med noe. Det er viktig å vite at kommunikasjon er ikke bare hva vi sier, men også hvordan vi sier det og hva slags signaler vi sender ut. (kroppsspråk) Hvordan vi oppfatter og forholder oss til det som blir sagt Hvordan vi forstår budskapet Hovedverneombudet Hovedverneombudet

4 Kommunikasjon Kommunikasjon: forsikre oss om at det vi sier og mener, blir forstått av mottakerne. Forstå hvem vi kommuniserer med, og handle deretter Hovedverneombudet Hovedverneombudet

5 Hovedverneombudet

6 intuitiv intelligens Selvinnsikt Hovedverneombudet

7 Å GÅ I SEG SELV er en skummel affære, kanskje er det ingen hjemme.
Hovedverneombudet

8 Selvinnsikt: hvem er jeg? Forstå andre: hvem er du?
Forstå relasjoner: hvem er jeg for deg? Hovedverneombudet

9 Selvinnsikt er evnen til å se seg selv i forhold til sine omgivelser, hvordan forholder jeg meg til mine arbeidskolleger, arbeidsoppgaver. Har jeg innsikt nok til å kunne lære av mine feil, kan jeg ta imot konstruktiv kritikk, klare jeg å forholde meg til vedtatte regler i arbeidslivet Hovedverneombudet

10 Selvfølelse og selvtillit
Selvfølelse er vår viten og opplevelse av hvem vi er. Selvfølelse handler om hvor godt vi kjenner oss selv, og hvordan vi forholder oss til det vi vet. Lav selvfølelse kjennes som en konstant følelse av usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse. Selvtillit handler om det vi kan. Det vi er gode og dyktige eller dumme og dårlige til – prestasjoner. Hovedverneombudet

11 ”Det handler om å forstå seg selv og sine omgivelser, og om å bruke denne innsikten til å skape et arbeidsmiljø hvor folk flest er seg selv på sitt beste hver dag ”        Hovedverneombudet

12 Dårlig selvinnsikt? Dårlig dømmekraft over egne handlinger og prestasjoner. Tenker lite på medarbeiderne. Sjefer er isolert fra virkeligheten. Hovedverneombudet

13 Hovedverneombudet

14 selvinnsikt Er å forstå hvordan man vanligvis møter frustrasjoner og konflikter. Selvinnsikt oppnår man ofte ved å få reaksjoner fra andre på egen væremåte, konfliktstil og lederstil Hovedverneombudet

15 ”Den viktigste enkeltfaktoren i formelen for suksess, er å vite hvordan man forholder seg til andre mennesker” Theodore Roosevelt, Hovedverneombudet

16 Arbeidstaker Arbeidstakerne har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal medvirke til gjennomføringen av tiltak som settes i verk knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og delta i det organiserte vernearbeidet. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke til å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, delta i det systematiske HMS-arbeidet og aktivt medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstakernes plikt til å delta i verne- og miljøarbeidet må oppfylles. Hvis ikke vil arbeidsgiver, med rette, kunne hevde at han ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter loven. Hovedverneombudet Hovedverneombudet

17 Arbeidstaker Videre: plikt til å sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet om trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen Hovedverneombudet Hovedverneombudet

18 Hvordan skape det gode arbeidsmiljø?
Engasjement Mestring Trivsel Dårlig arbeidsmiljø Ingen hilser Kjefting Uavklarte roller Enhver er seg selv nærmest Hovedverneombudet Hovedverneombudet

19 Faktorer som hemmer og fremmer menneskers utfoldelse
Dobbeltstjernen Faktorer som hemmer og fremmer menneskers utfoldelse Kritikk Anerkjennelse Omsorg Krenkelse Problemer Det finnes hemmende og fremmende faktorer i alle utviklingsforløp. I Twinstar-modellen er det summert opp resultater fra finsk forskning. Det er fire positive faktorer, anerkjennelse, humor, suksess og omsorg. Felles for disse er at de bidrar positivt til utvikling av mennesker og organisasjoner. Anerkjennelse er et grunnleggende behov vi har med oss fra fødselen. Betydningen av humor vet vi fra nyere forskning, blant annet fra sykehus, har stor effekt på trivsel og fysisk helse. Suksess avler suksess. Ved å feire og ta vare på årsakene til suksessen nå, er vi bedre rustet for å møte nye utfordringer. Omsorg fra andre har vært en livsbetingelse for oss fra første levedag, og er det fortsatt for voksne. Å kunne gi og motta omsorg er en gave. Motsatt virker de fire negative faktorene. Kritikk kan virke ødeleggende på selvbildet, stjeler energi og kan forsterke eksisterende uønsket adferd. Negative tilbakemeldinger kan avle behov for å ta igjen, ansvarsfraskrivelser, forsterkede elendighetsbeskrivelser og gjentakelser. Få liker problemer, særlig av relasjonell art. Problemer fører ikke sjelden til jakt på syndebukker. Feil og tilbakeslag møter vi alle. De fratar oss energi og handlekraft. Smerte er ofte et resultat av opplevde krenkelser. Dersom jeg føler meg urettferdig behandlet av andre skapes det sterke negative følelser. Disse fire faktorene finnes i alle organisasjoner. I LØFT jobbes det med hvordan skadevirkningene kan fjernes, eller minimaliseres. Det krever at det lages et sett med praktiske, etiske kjøreregler for hvordan kritikk, problemer, feil og smerte skal håndteres innad i organisasjonen. Humor Suksess Feil Hovedverneombudet Hovedverneombudet

20 Positivt selvbilde Positiv holdning Forbedret presentasjonsnivå Positive handlinger Positive forventninger Forbedret selvtillit

21 Kollegaen min? Hei! Hvordan går det med kollegaen din i dag?
Han som du sier mor’n til om morgenen, Og mor’na til om ettermiddagen, og bla-bla til midt på dagen. Han ser litt stusselig ut. Problemer? Eller bare en dårlig dag? Kanskje han kunne trenge en oppmuntring. Ett klapp på skulderen, og et vennlig smil. Tenk at det mennesket tilbringer du mer tid Sammen med enn den nærmeste familien din. Mye mer. Og han med deg. Med dine dårlige dager. ”Hei kamerat! Slapp av, vær trist. Jeg setter pris på deg som den gode kollegaen du er. Enten du har en god, eller dårlig dag.” Ingen dårlig oppmuntring det? Har du en god dag i dag? Hovedverneombudet

22 Hovedverneombudet

23 Organisatoriske årsaker til konflikt
Begrensede ressurser til fordeling Uklarhet om ansvar og myndighet Gjensidig avhengighet mellom avdelinger som gjør at man ikke får gjort mer eller bedre arbeid enn det andres innsats tillater. Noen kan ta æren for arbeidet som andre har utført Uheldig belønningssystem Skjev fordeling av arbeidsoppgaver som gjør avdelingen sårbar for feil eller fravær Mangelfull eller dårlig ledelse og styring

24 Menneskelige årsaker til konflikt
Uklar og sviktende kommunikasjon Individuelle forskjeller Fordommer Maktmisbruk Bortforklaringer ”den fundamentale attribusjonsfeil” Problemskapende atferd ”den fundamentale attribusjonsfeil” Min feil skyldes situasjonen, de andres feil skyldes personligheten

25 Vonde konflikter Tenke på den andre som motstander
Påføre seg selv og andre skyld og skam Tvinge og kreve handling Snakke i ”enten – eller” former, som vi og de andre Snakke med bruk av ”alltid” og ”aldri” Å påtvinge andre sin mening

26 Å ville gå videre Ønske å ta ansvar for egne føleser og behov
Ville ta ansvar for egne handlinger Ønske å ta alles behov i betrakning Uttrykke seg åpent og ærlig Ønske å møte andre og seg selv med empati Søke å beskytte fremfor å straffe

27 ROS Hovedverneombudet

28 Hva handler et godt arbeidsmiljø om?
Hvordan vi forholder oss til våre medarbeidere og ledere Hvordan vi kommuniserer sammen Hvilke holdninger vi har Hvilke normer vi har Hvilke menneskesyn vi har Hvilken etikk og moral vi har Hovedverneombudet Hovedverneombudet

29 Samhandlingskompetanse
Hva kjennetegner samhandlingskompetanse? Sosial kompetanse dreier seg om å arbeide sammen med andre medarbeidere i verdiskapende prosesser. Å kunne gi og motta tilbakemelding er en viktig forutsetning for å utvikle sosial kompetanse. Hovedverneombudet Hovedverneombudet

30 Spørsmålstilling Hva er holdninger?
“En holdning er en lært tilbøyelighet til å reagere gjennomgående positivt, negativt eller nøytralt på et objekt” En oppfatning vi har over lengre tid, av en person, av en situasjon eller en sak. Består av både tanker, følelser og handlinger Hovedverneombudet Hovedverneombudet

31 Humor Å dele latteren er den beste form for kommunikasjon
Å dele latter er helsefremmende og miljøfremmende. Hovedverneombudet


Laste ned ppt "Vernetjenesten Kristiansund Hovedverneombudet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google