Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsprinsipper Styringssystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsprinsipper Styringssystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsprinsipper Styringssystem
L O S Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune Styringssystemet Styringsprinsipper Styringssystem Styringssystemet

2 Årshjulet Beslutning - neste 4 år Dokumentasjon - året som gikk
Resultat- rapportering Vedtak HP Nye resultatavtaler Dokumentasjon - året som gikk Desember Januar Bruker- undersøkelser November Februar Medarbeider- undersøkelse hvert 2. år * Årsrapport * Regnskap Oktober Mars Utfordringer, mål, tiltak Tertial- rapport II September April Rådmannens beslutnings- grunnlag HP August Mai Tertial- rapport I Rådmannens resultatavtale Juli Juni Kostra- data Løpende: Driftsrapportering Resultatoppfølging Resultatsikring Felles målekart Styringssystemet

3 Styring Hovedfokus: Fastsetting av strategier (politikk)
Fastsetting av resultatkrav (mål) og kvalitetsstandarder Fastsetting av tiltak for å nå målene Fordeling av økonomiske ressurser Dokumenter: Planer Kommuneplan, kommunedel-planer, arealplaner (PBL) Temaplaner og policydokumenter for tjenestene (KL) Handlingsprogram med årsbudsjett Resultatavtaler for alle ledere Styringssystemet

4 Rapportering Hovedfokus:
Rapportering av resultater i forhold til vedtatte resultatkrav Rapportering av ressursbruk (økonomi) Dokumenter: Årsrapport og regnskap Tertialrapporter I og II Månedsrapporter - økonomi, sykefravær mv fra kommunalsjefene til direktørene fra rådmannen til politisk nivå Resultatoppfølging - jf resultatavtalene alle ledere Styringssystemet

5 Nøkkeltall og grunnlagsdata
Hovedfokus: Grunnlagsdata og nøkkeltall Sammenlikninger med andre bedrifter og kommuner Sammenlikninger med tidligere resultater egen kommune Systematiske tilbakemeldinger fra borgere og brukere fra ansatte Dokumenter / data: Kostra-data Resultater fra bruker-, medarbeider- og innbygger-undersøkelser Samfunns- og miljøindikatorer Legges frem som egne saker og / eller legges inn i styrings- og rapporterings-dokumenter Styringssystemet

6 Strategisk perspektiv
Styringssystemet = system for overordnet styring av kommunens samfunnsutvikling og tjenesteyting Politikernes styring av rådmannen Rådmannens styring av tjenesteyting, forvaltning og organisasjon De politiske organenes ansvar Politisk styring av kommunen som bedrift og samfunn Rådmannens roller Sekretariat for de politiske organene Leder for kommuneorganisasjonen Styringssystemet

7 Styringssystemet = Virkemiddel og grunnlag for styring
Systemet = virkemiddel for styring: Fastsetting av resultatkrav (mål) og andre styringssignaler Fordeling av ressurser til ulike formål Kontroll med resultater og ressursbruk i administrasjonen Systemet = grunnlag for styring: Styringsdata og nøkkeltall om samfunn, forvaltning og tjenesteyting Tilbakemeldinger fra borgere, brukere og ansatte Styringssystemet

8 Styringssystemet = Dokumenter og prosess
Systemet = en rekke dokumenter Styringsdokumenter Rapporteringsdokumenter Nøkkeltall og grunnlagsdata Systemet = en kontinuerlig prosess Styringshjulet: Dokumentene tar utgangspunkt i hverandre og danner grunnlag for hverandre, slik at sammenhengene mellom styringssignaler og resultater/ressursbruk kommer tydelig fram Mange aktører deltar aktivt Styringssystemet

9 Administrativ styringsfilosofi
Fra regelstyring … til styring gjennom kultur, holdninger, verdier og resultatledelse Utvikling av felles spilleregler og praksis i ledelsen Medbestemmelse og medvirkning for de ansatte Brukerstyring og brukerfokus Innhente og aktivt bruke tilbakemeldinger fra brukerne Formulere utfordringer, mål, tiltak og konsekvenser fra brukernes synsvinkel Etablere fora for dialog mellom brukere og tjenesteytere Resultatavtaler for alle ledere Gjennomgående og unike målekart Sammenlikninger med andre Styringssystemet


Laste ned ppt "Styringsprinsipper Styringssystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google