Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien til en jobb eller studier - - - hva finnes av stønader og støtte ? Nevroteamet NAV Senter for yrkesrettet attføring V/ Bård Fossum og Helene Ugelstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien til en jobb eller studier - - - hva finnes av stønader og støtte ? Nevroteamet NAV Senter for yrkesrettet attføring V/ Bård Fossum og Helene Ugelstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien til en jobb eller studier - - - hva finnes av stønader og støtte ? Nevroteamet NAV Senter for yrkesrettet attføring V/ Bård Fossum og Helene Ugelstad Olausen Akershus Fylkeslag 06.02.10

2 NAV, 24.06.2014Side 2 Oversikt  Presentasjon av NAV SYA – Nevroteamet  Prosjekt: Arbeidssøkere med Asperger syndrom – metodeutvikling og kompetanseheving i NAV  Asperger syndrom og arbeidsdeltagelse – Hva vet vi – Situasjonen i andre land – Erfaringer – Stønadsordninger – Tilrettelegging / støtte – Våre erfaringer i prosjektperioden – Fremtiden/forbedret attføringsmodell – Diskusjon

3 NAV, 24.06.2014Side 3 Arbeids- og velferdsetaten * Navn på tidligere arbeids- og trygdekontor, inntil de etableres som NAV-kontor

4 NAV, 24.06.2014Side 4

5 NAV, 24.06.2014Side 5 Formål: •Gi veiledning og vurdere arbeidsevne til SYAs målgrupper • ulike bistandsformer •Bistå NAV-kontorene i forhold til SYAs målgrupper •Utvikle og overføre kompetanse om målgruppene (FoU) •Overføre kompetanse og gi veiledning på arbeids- og studieplass NAV SYA

6 Arbeidssøkere med Asperger syndrom Metodeutvikling og kompetanseheving i NAV Et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Autismeenheten

7 NAV, 24.06.2014Side 7 Prosjekt initiering  SHdir og Autismeenheten mottok en økende mengde henvendelser fra brukere vedr. lite oppfølging og bistand ift. arbeid og sysselsetting.  Autismeforeningen i Norge rapporterte at de hadde fått henvendelser fra saksbehandlere i NAV som ba om råd og informasjon for å kunne bistå arbeidssøkere med Asperger syndrom.  Mange med Asperger syndrom utenfor ordinært arbeidsliv  Prosjektet ble med denne bakgrunn startet, høsten 2007

8 NAV, 24.06.2014Side 8 Prosjektet består av :  Arbeidsgruppen  Kari Steindal / Autismeenheten  Bård Fossum / NAV SYA - nevroteamet  Helene Ugelstad Olausen / NAV SYA - nevroteamet  Bjørn Bergersen / ARK Hordaland

9 NAV, 24.06.2014Side 9 Prosjektet består av :  Ressursgruppen Gina Krogsvold, NAV drift og utvikling (NDU)  Yngvil Starheim, NAV drift og utvikling (NDU)  Ida Aarestrup Aasness, NAV SYA – nevroteamet  Inger Huseby, Hdir, avd. for rehabilitering og sjeldne funksjonshemninger  Britta Nilsson, Autismeenheten - Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet  Kari Steindal, Autismeenheten - Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet  Richard Nilsen fra Autismeforeningen i Norge

10 NAV, 24.06.2014Side 10 Mål for prosjektet  Hovedmålet er kompetanseheving om målgruppen mennesker med Asperger syndrom og arbeid i NAV. – Beskrive gode tilnærmingsmåter i karriereveiledning, tilrettelegging og oppfølging tilpasset personer med Asberger syndrom – Etablering av et Fagnettverk for ansatte i NAV ARK – Utarbeide et informasjonshefte som kan benyttes i NAV sitt arbeid med arbeidssøkere med Asperger syndrom

11 NAV, 24.06.2014Side 11 Antall deltakere i prosjektet  Antall innsøkte til prosjektet på NAV SYA – 63  Antall innsøkte til prosjektet NAV ARK Hordaland - 30  Antall som har gitt samtykke bruk av data – NAV SYA 30 – NAV ARK Hordaland 10  Det er fortsatt noen som ikke har gitt sitt samtykke –  De som velger å stå utenfor får samme tilbud uansett.

12 Asperger syndrom og arbeidsdeltagelse - Hva vet vi - Situasjonen i andre land - Erfaringer

13 NAV, 24.06.2014Side 13 Erfaringer fra arbeidslivet  Lengre perioder ute av yrkeslivet  Flere opplever avbrutte arbeidsforhold  Plassert i arbeid der man opplever seg overkvalifisert  Nederlagserfaringer (Uheldig valg av yrke, utilstrekkelig med tid til å lære nye oppgaver, mangel på toleranse, vansker med sosial interaksjon med overordnet/kolleger, vansker med å få oversikt)  Depresjon/lavt selvbilde  Positive erfaringer oftest relatert til god jobbmatching og toleranse hos arbeidsgivere (bygge på sterke sider)

14 NAV, 24.06.2014Side 14 Hvor mange er i arbeid  De fleste med Asperger syndrom/høytfungerende autisme ute av yrkeslivet  Positive erfaringer fra utlandet (England, Danmark, USA)  Prospects etablert 1994 (London, Manchester, Glascow, Sheffield)  Specialisterne i Danmark 37 ansatte i deltidsjobb (3 kontorer, IT drift, test og konstruksjon)  Center for autisme, København  Gail Hawkins, Mission possible, etablert -95

15 NAV, 24.06.2014Side 15 Hva kjennetegner nevnte tilbud?  Diagnosespesifikk tilnærming  Muligheter for kontinuerlig oppfølging/bistand  ”There is clearly a dire need for specialized services for adults with Asperger Syndrome.” Gail Hawkins  ”Although individuals with ASDs are capable of vocational success, however, the odds are stacked against them as long as appropriate vocational supports are in short supply”. Eve Müller, Berkeley and San Francisco State University

16 NAV, 24.06.2014Side 16 Eksempler på diagnosespesifikke tilbud med fokus på arbeid – utdanning i Norge  NAV SYA  NAV ARK Hordaland i samarbeid med Statped Vest og bedriften Scandinavian Electric har iverksatt et prosjekt med kartlegging, opplæring og etablering av arbeidsplasser for personer med Asperger syndrom (MOLAS – modell for læring for personer med Asperger syndrom)  Unicus AS etablerte i 2009 en egen virksomhet i Oslo/Akershus for personer med Asperger syndrom. Arbeidsoppgavene er programvaretesting. Opplæring skjer sammen med prosjektpartner Telenor.  NONITE et utprøvingsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonal kompetanseenhet for autisme for personer med Asperger syndrom og ADHD. MOLAS-prosjektet i Hordaland driver også utprøving av slike hjelpemidler i tilknytning til arbeid.  Høgskolen i Østfold har hatt et eget studium om utviklingsforstyrrelser og løsninger i arbeidslivet

17 NAV, 24.06.2014Side 17 Litteratur  Employing people with Asperger syndrome: A practical Guide. The National Autistic Society, 2005 (Oversatt til norsk ved Torill Fjæran-Granum: Ansatte med Asperger syndrome. SPISS Forlag).  Hawkins, Gail (2004) How to find work that works for people with Asperger syndrome: The ultimate guide for getting people with asperger syndrome into the workplace (and keeping them there!) Jessica Kingsley publishers.  Barn og ungdommer med Asperger syndrom:prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet. Martinsen, H, Nærland, T, Steindal, K og Tetzchner, S, (2006)  I job med autismespekterforstyrrelser. Koordinationsudvalget i Høje-Taastrup kommune  Asperger Syndrome & Employment. Adults speak out about Asperger syndrome. G. Edmonds and L. Beardon. 2008  Kartlegging av arbeidsferdigheter. Et kartleggingsintervju med veileder. Hefte nr 9, Torill Fjæran-Granum. 2008  Min Karriere. En guide for deg som skal velge utdanning og yrke. Hefte nr 10. Torill Fjæran-Granum. 2008

18 NAV, 24.06.2014Side 18 Faktorer som vanskeliggjør yrkesvalg  Selvstendig målsetting, valg og planlegging  Yrkesorientering/valg  Hva innebærer konkrete yrker ? – behov for konkret informasjon – forestillingsbilder  Valg knyttet til her og nå situasjonen/vanskelig å forestille seg konsekvenser av valg på sikt  Fokus på detaljer vs. helhet. Hva er viktig/uviktig  Angst for endringer/overgangsfaser  Over/under vurdere egne muligheter / ferdigheter

19 NAV, 24.06.2014Side 19 Yrkesavklaring/arbeidsevnevurdering  Særinteresser kontra ferdigheter  Tydeliggjøring av arbeidsoppgaver i forskjellige yrker – Bruke tid på å finne ut av hva en faktisk skal gjøre i jobben – Hvordan er arbeidsoppgavene – Besøke bedrifter  Arbeidsutprøving – Yrkespraksis (skole) – Aps (nav) – Ab (nav)  Avklaring NAV SYA pr. d.d. – NPU – Yrkespedagogisk kartlegging

20 NAV, 24.06.2014Side 20 Hindringer for yrkesdeltagelse  Søknadsprosessen – Skrive søknad, beskrive seg selv, telefonkontakt, intervjusituasjonen, organisere søknadsprosessen, prioritere oppgaver, initiativ  Tilpasning til nye arbeidsrutiner – Trenger lengre tid  Kommunikasjon – Bearbeide rask informasjon, manglende forståelse/misforståelser – Dialog og samspillsvansker  Mestre sosiale krav – Vansker med å forstå sosial situasjoner, sosial isolering – Non-verbal informasjon  Organisering og planlegging/eksekutive vansker – Tidsstyring – Atferdsregulering (væremåte)  Konsentrasjon – Simultankapasitet og oppmerksomhet  Økt sensitivitet overfor sansestimuli

21 NAV, 24.06.2014Side 21 Patricia Howlin, hindringer for yrkesdeltagelse  Autismespekter:  Rigiditet ved autismespektertilstander  Mangel på arbeidsrelaterte ferdigheter  Vansker med fleksibilitet/unntak ved anvendelse av regler  Vansker med sosial forståelse/interaksjon  Forstår ikke kolleger  Arbeidsgiver:  Rigiditet hos arbeidsgivere/bedrifter  Mangel på kunnskap hos arbeidsgivere  Manglende forståelse for betydningen av struktur og forutsigbarhet  Klarer ikke å tydeliggjøre sosiale regler  Forstår ikke autismespektertilstander

22 NAV, 24.06.2014Side 22 Patricia Howlin, forts.  Autismespekter:  Overvurdering av ferdigheter  Angst knyttet til arbeid/arbeidsliv  Mangel på selvinnsikt/selvstrukturering  Klarer ikke ta signaler/hint angående arbeidet/væremåte  Direkte tale, sier hva tenker  Arbeidsgiver:  Undervurdering av ferdigheter  Angst knyttet til autismespektertilstander  Manglende tilbakemeldinger på prestasjon/forbedringer  Sen tilbakemelding/klager kun ved større problemer  Indirekte tale, ord kan ha forskjellig betydning

23 NAV, 24.06.2014Side 23 Patricia Howlin, forts.  Autismespekter:  Ujevn profil av evner og ferdigheter. Kan ha høy kompetanse på spesifikke områder  Sårbarhet, vansker med å forstå ironi  Arbeidsgiver  Urealistiske forventninger, forventer at evner/ferdigheter kan overføres til andre situasjoner  Sarkasme – sjargong på arbeidsplassen

24 NAV, 24.06.2014Side 24 Erfaringer fra Center for autisme  Erhvervscenteret etablert 1997  Etterundersøkelser 2004  Pliktoppfyllende, pålitelig, grundig, systematisk, sans for detaljer, utholdende  Arbeidstempo, initiativ, vansker med endring i rutiner, nedsatt fleksibilitet, si fra når trenger hjelp, ta imot muntlige instruksjoner, toleranse for stress, prioriteringer  Kyung, M. (2008). Integrering av normalbegavede med autisme spektrum forstyrrelse på arbejdsmarkedet. Landsforeningen autisme & Center for Autisme.

25 NAV, 24.06.2014Side 25 Stønadsordninger i NAV  AAP – Attføringsbedrifter – Arbeidspraksis – Avklaring – Arbeid med bistand  Studiestøtte – Utdanning – Høyere utdanning – Tilrettelegging av studiesituasjonen – Unntaksregler for utdanning  Ung ufør – Varig tilrettelagt arbeid VTA – Ekstern varig tilrettelagt arbeid – Hvilende pensjonsrett – Gradert pensjon

26 NAV, 24.06.2014Side 26 Stønadsordninger i NAV forts.  Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse – Vilje viser vei – Storbysatsningen – Jobbmestrende oppfølging – Los – Fadder på arbeidsplass / studiested  Lønnstilskudd (inntil 3 år) – Tidsubestemt lønnstilskudd (66% - av lønn)  Tilretteleggingsgarantien  Tilretteleggingstilskudd – IA bedrifter

27 NAV, 24.06.2014Side 27 Våre erfaringer  Heterogen gruppe  Diagnostisert sent (fleste > 20 år)  Sosial fungering/forståelse/kompetanse – Varierende  Affektiv lidelse/AD/HD  Nederlagserfaringer, feil karrierevalg, vansker med overgangsfaser  En del kan bli utbrent/utmattet etter å ha arbeidet i flere år.

28 NAV, 24.06.2014Side 28 Individuell plan  Tjenestemottagere med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan  Skal bidra til at tjenestemottageren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.  Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottager og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene

29 NAV, 24.06.2014Side 29 Våre erfaringer  Ønsket attføringsprosess: Bakgrunnsinformasjon Kartlegging Samarbeid Oppfølging

30 NAV, 24.06.2014Side 30 Effekten av tidspunktet for diagnostisering  Tidlig diagnostisering kan gi større muligheter for å arbeide mot realistiske yrkesløsninger  Mange diagnostisert i voksen alder har flere nederlagserfaringer  Senere diagnostisering kan bidra til forsinket selverkjennelse/selvinnsikt  Selverkjennelse en prosess som kan ta flere år.

31 NAV, 24.06.2014Side 31 Problemstillinger ved yrkesveiledning og kartlegging av arbeidsevne  Bruk av egenvurdering ved kartlegging – Evne til realistisk selvvurdering, bokstavelighet, kan henge seg opp i spesielle fortolkninger, nyanser og vurderinger (hva er jeg flink til og hvor flink sammenlignet med andre), vansker med å svare på det man selv ikke har erfart  Foreta valg – Vanskelig å velge ut fra en forestilling om hvordan ting er, må ofte erfare selv. Kan være negative til det som er nytt  Brukermedvirkning  Behov av lengre attføringsløp

32 NAV, 24.06.2014Side 32 Egnede arbeidsoppgaver/yrker  Arbeid som krever logikk og analyse  Detaljorientering  Strukturert arbeid/viss grad av rutine  Arbeidsoperasjoner som kan følge en skriftlig dokumentasjon/fastlagte prosedyrer  Data (testing, feilsøking)  Noen har spesielle ferdigheter i kreative yrker

33 NAV, 24.06.2014Side 33 Forsøk å unngå arbeid som krever  Mye vurderinger/skjønnsmessige vurderinger.  Raske avgjørelser  Flere ting på en gang/simultankapasitet  Stor grad av sosial interaksjon/sosial ferdigheter  Stress  Ledelse/organisering av andre  Uoversiktlige arbeidsplasser-/oppgaver  Stor grad av initiativtaking og selvstendig planlegging

34 NAV, 24.06.2014Side 34 Tilrettelegging I  Skriftlige støttesystemer (Avtaler/beskjeder/regler/tidsplaner/ dagplaner/ukeplaner/manualer/ sjekklister)  Klare skriftlige kriterier for hvordan noe skal gjøres/dokumentasjon av arbeidsoppgaver (starte, utføre, rekkefølge, avslutte)  Fast kontaktperson/fadder (bl.a. fungere som oversetter tolker av sosial samhandling)  Klar struktur mht. til kontaktpersoner og hvilke personer som har ansvar for hva  En og en oppgave om gangen, ikke flere samtidig  Unngå uforutsette hendelser/krav (Klargjør hva som forventes i gitte situasjoner)  Begrens sosiale krav/personkontakter

35 NAV, 24.06.2014Side 35  I  Informere kolleger  Forberede endringer. Hjelp til å prioritere, særlig i overgangsfaser  Forberede møter gjennom en klar skriftlig struktur og plan for hva som skal tas opp/drøftes  Reduser distraksjon/begrense sanseinntrykk, for eksempel egnet kontor/skillevegg (ikke åpne landskap)  Vurdere nytten av og anvende tekniske hjelpemidler, som PDA  Klar feedback  Unngå tidspress og stress, men ha tidsrammer som hjelp til å organisere tidsbruk  Lære å si fra når ting blir for vanskelig  Opplæring/bistand en til en og ikke i gruppe  Arbeide redusert tid/gradert trygd Tilrettelegging II


Laste ned ppt "Veien til en jobb eller studier - - - hva finnes av stønader og støtte ? Nevroteamet NAV Senter for yrkesrettet attføring V/ Bård Fossum og Helene Ugelstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google