Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV Møte med Norrbottens len 9.10.2013 Siri Halsan, KS Utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV Møte med Norrbottens len 9.10.2013 Siri Halsan, KS Utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV Møte med Norrbottens len 9.10.2013 Siri Halsan, KS Utdanning

2 FØRST… EN LITEN OVERSIKT OVER DET NORSKE UTDANNINGSSYSTEMET Del 1

3 Utdanningssystemet Rett og plikt • Grunnskolen: Lovfestet rett og plikt • Videregående opplæring: Lovfestet rett • Universitet / høgskole: Alle med studiekompetanse kan søke • Fagskole: Yrkesrettet alternativ til UH Grunn- opplæringen

4 Videregående opplæring Utdannings- programmene Hovedmodellen: Eksempel på alternativ modell (veksling):

5 Hvor finner vi frafallet? Utdannings- programmene Hovedmodellen: Eksempel på alternativ modell (veksling):

6 Påbyggingsproblematikken

7 Helhet og sammenheng… … som skal bidra til økt gjennomføring • Samfunnskontrakt for flere læreplasser • Etterutdanning for lærere i fag- og yrkesopplæring • Arbeidslivsfag i ungdomsskolen • Forsøk med ulike opplæringsmodeller (for eksempel praksisbrev) • Ungdomstrinnsmeldingen Meld. St. (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter • Kvalitet og mangfold i fellesskolen Meld. St. (2012-2013) På rett vei • Og Ny GIV er med i stortingsmeldinger fra andre departementer

8 NY GIV Del 2

9 Bakgrunnen for Ny GIV OECD: Arbeidsledigheten er størst blant ufaglærte Gjennomføring innen fem år (1999 – 2010) Årstallet viser start videregående opplæring

10 Bakgrunnen for Ny GIV • Nasjonal dugnad og regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring • Lansert høsten 2010 • Skal pågå ut 2013 • «Et viktig grep for å lykkes med dette er å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner» (Kristin Halvorsen, Kunnskapsminister) Lave inntakspoeng til videregående opplæring Lav score på nasjonale prøver Stort frafall i videregående opplæring

11 Involvering Ny GIV er en «nasjonal dugnad» • Partnerskap For å sikre god styring og fremdrift i prosjektet • Referansegruppe For å sikre at flere synspunkter og brukerperspektiver blir ivaretatt • «Tett på»-dialog Oppstartkonferanse og dialogmøter med statsråden

12 Intensivopplæring Sommerskole Tett oppfølging Yrkesretting av fellesfag (FYR) Utvikling av statistikkgrunnlag Tiltak Samfunnskontrakt for læreplasser Etterutdanning i fag- og yrkesopplæring Arbeidslivsfag (U-skolen) Forsøk med ulike opplæringsmodeller som praksisbrev Tverretatlig samarbeid (NAV) Oppfølgingstjenesten Strategi for barn og unges psykiske helse – under arbeid Oppfølgingsplan arbeid og psykisk helse (2013–2016) Felles embetsoppdrag fra AD, BLD, HOD og KD for 2013 til alle fylkesmannsembetene Felles strategier og innsatser Stortingsmeldinger Samarbeid og veiledning Sommerjobb Nasjonale og lokale tiltak som alle har som mål om å sikre at flere fullfører og består videregående opplæring

13 Nasjonale mål Mål for: • Fullført og bestått • Overganger

14 Ny GIV = 3 prosjekter 1.Overgangsprosjektet – systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. 2.Oppfølgingsprosjektet – bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. 3.Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.

15 1. Overgangsprosjektet • Systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. • Både nasjonale og lokale tiltak: – Intensivopplæring – Yrkesretting av fellesfag – Tettere oppfølging – Sommeraktiviteter

16 Intensivopplæring En del av overgangsprosjektet: Ungdomsskolen Intensivopplæring på 10. trinn for elevene med svakest faglig nivå på tiende trinn • Lesing • Skriving • Regning • Tilbys nå i alle kommuner • I prosjektperioden (2010-2013): – 13.000 elever får intensivopplæring – 3.600 lærere får kompetansepåfyll • Meld. St. (2012-2013) På rett vei: «Departementet vil videreføre nasjonale skoleringstiltak knyttet til utvikling av svakt presterende elevers grunnleggende ferdigheter»

17 Yrkesretting av fellesfag (FYR) En del av overgangsprosjektet: Videregående opplæring Læringsressurser på nett: http://fyr.ndla.no http://fyr.ndla.no Målgruppen er alle elever i yrkesfaglig utdanningsprogram

18 2. Oppfølgingsprosjektet • Oppfølgingsprosjektet er et partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), videregående skoler, fagopplæringen og NAV – Kunnskapsdepartementet – Arbeidsdepartementet – Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet er med i den nasjonale prosjektledelsen – Helse og omsorgsdepartementet

19 OT (Oppfølgingstjenesten) Opplæringsloven: § 3-6 Forskriften: Kapittel 13 • Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal ta kontakt med, ha oversikt over og følge opp ungdom med ungdomsrett mellom 15-21 år – som ikke er i videregående opplæring eller arbeid • § 13-1. Formål: Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetjing

20 Tiltak i oppfølgingsprosjektet • Forbedret statistikk- og indikatorsystem i Oppfølgingstjenesten: – Ukjente ungdommer – Ungdommer under «oppfølging og veiledning» – Avklaringsmøte og oppfølgingsplan • Videreutdanning for ansatte i OT • Felles kurssamlinger for OT og NAV • Knytte innhold og mål fra programområder i videregående opplæring til arbeidsrettede tiltak i NAV • Samarbeid på nasjonalt nivå for en sterkere involvering av: – Kommunenes sosiale tjenester – Helse- og rusomsorgen – Andre relevante tjenester – Ny: Helse- og omsorgsdepartementet

21 Status pr. september 2013 Oppfølgingsprosjektet Antall ukjente Antall ukjente er kraftig redusert

22 Status pr. september 2013 Oppfølgingsprosjektet Ungdom i aktivitet Andelen i aktivitet har økt fra 42 til 45 %

23 3. Gjennomføringsbarometeret • Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen Gjennomføringsbarometeret skal: • Gi relevant styringsinformasjon til partnerne som kan brukes til utforming av tiltak på nasjonalt og lokalt nivå • Gi relevant styringsinformasjon til skoleeier som kan brukes i deres kvalitetsutviklingsarbeid

24 Fullført og beståttOverganger Eksempel på styringsinformasjon – nasjonalt nivå

25 Eksempel på styringsinformasjon til skoleeier – OT Antall ukjenteUngdom i aktivitet

26 Eksempel på styringsinformasjon til skoleeier

27 EVALUERING AV NY GIV Del 3

28 Evaluering av overgangsprosjektet 4 miljøer evaluerer ulike sider ved intensivopplæringen i Ny GIV • NIFU: – Kartlegge og analysere deltakelse, organisering og opplevd utbytte av intensivopplæringen – Sluttrapport i slutten av 2013 • Statistisk sentralbyrå (SSB): – Undersøke den kausale effekten av deltakelse i intensivopplæring for motivasjon for opplæring, grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring – Første delrapport i slutten av 2013 og sluttrapport i 2017 • Nordlandsforskning: – Klasseromsobservasjoner av hvordan intensivopplæringen faktisk gjennomføres – Gi en forskningsbasert analyse av kvaliteten på opplæringen – Sluttrapport i slutten av 2013 • Uni Rokkansenteret: – Analysere implementeringen av prosjektet når det gjelder både konsekvenser for skolen som organisasjon og faktorer som hemmer og fremmer god implementering av intensivopplæringen – Sluttrapport i 2013

29 Evaluering av overgangsprosjektet Foreløpige konklusjoner • Intensivopplæringen (i lesing, skriving og regning) har vært en suksess • Elevene: – Løfter de faglig svakeste elevene mest – Elevene opplever økt motivasjon og læring • Lærerne: – Ni av ti lærere som deltok på kompetanseheving i regi av Ny GIV var fornøyde • Skolelederne: – Åtte av ti skoleledere synes at tiltakene fungerte svært godt på deres skole

30 Evaluering av oppfølgingsprosjektet Forskningsmiljø NOVA: • Overordnet mål: – Få mer kunnskap om hva samfunnet kan gjøre for at flere unge utenfor ordinær opplæring og arbeid motiveres tilbake til videregående utdanning eller arbeid. • To hovedområder: 1.Hvilke typer innsatser prøves ut i fylkene og hvordan samsvarer disse med målsetningene i oppfølgingsprosjektet? 2.Hvordan fungerer samarbeidet mellom OT, de videregående skolene, fagopplæringen, NAV og kommunale hjelpetjenester i prosjektperioden? • Høsten 2012 fram til utgangen av 2014

31 LIVET ETTER NY GIV Del 4

32 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk Livet etter Ny GIV • Varig og forpliktende samarbeid mellom ALLE fylkeskommunene for økt gjennomføring og bedre kvalitet i grunnopplæringen • Erfaringsdeling og synliggjøring av beste praksis

33 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk Tre prioriterte innganger i oppstarten • Profesjonell ledelse • Profesjonell undervisning • Profesjonell fag- og yrkesopplæring • Det er innenfor disse områdene utfordringene er størst • Det er her kvalitetsnettverkets arbeid har størst effektpotensial for elevenes læring og utvikling

34 FFU = Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk) FFU = Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk) Fylkeskommunal lederforankring Bedre gjennomføring og økt kvalitet Anerkjent «Best practice» 1. Teste og oppskalere 2. Dele og oppskalere 1.Undervisning 2.Ledelse 3.Fag- og yrkesoppl. 1.Undervisning 2.Ledelse 3.Fag- og yrkesoppl. Fylkeskommunenes ansvar gjennom arbeidet i kvalitetsnettverket Nasjonale utdanningsmyndigheters ansvar KS´ ansvar Fire overordnede prinsipper for implementering av nasjonal utdanningspolitikk: 1.Tydelig retning 2.Lokalt handlingsrom og forankring 3.Kapasitetsbygging 4.Oppfølging Drift av fylkeskommunalt kvalitetsnettverk 1.Tett samarbeid med KU/FFU/KD 2.Analyse, vurderinger og indikatorutvikling 3.Eksemplifisering 4.Oppfølging og dokumentasjon

35 Takk for meg!


Laste ned ppt "Ny GIV Møte med Norrbottens len 9.10.2013 Siri Halsan, KS Utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google