Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med Norrbottens len Siri Halsan, KS Utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med Norrbottens len Siri Halsan, KS Utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med Norrbottens len 9.10.2013 Siri Halsan, KS Utdanning
Ny GIV Møte med Norrbottens len Siri Halsan, KS Utdanning

2 først… en liten oversikt over Det norske utdanningssystemet
Del 1 først… en liten oversikt over Det norske utdanningssystemet

3 Utdanningssystemet Rett og plikt Grunn-opplæringen
Grunnskolen: Lovfestet rett og plikt Videregående opplæring: Lovfestet rett Universitet / høgskole: Alle med studiekompetanse kan søke Fagskole: Yrkesrettet alternativ til UH Grunn-opplæringen

4 Videregående opplæring
Utdannings-programmene Hovedmodellen: Eksempel på alternativ modell (veksling):

5 Hvor finner vi frafallet?
Utdannings-programmene Hovedmodellen: Eksempel på alternativ modell (veksling):

6 Påbyggingsproblematikken

7 Helhet og sammenheng… … som skal bidra til økt gjennomføring
Samfunnskontrakt for flere læreplasser Etterutdanning for lærere i fag- og yrkesopplæring Arbeidslivsfag i ungdomsskolen Forsøk med ulike opplæringsmodeller (for eksempel praksisbrev) Ungdomstrinnsmeldingen Meld. St. ( ) Motivasjon – Mestring – Muligheter Kvalitet og mangfold i fellesskolen Meld. St. ( ) På rett vei Og Ny GIV er med i stortingsmeldinger fra andre departementer

8 Del 2 Ny GIV

9 Bakgrunnen for Ny GIV OECD:
Arbeidsledigheten er størst blant ufaglærte Gjennomføring innen fem år (1999 – 2010) Årstallet viser start videregående opplæring

10 Bakgrunnen for Ny GIV Nasjonal dugnad og regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring Lansert høsten 2010 Skal pågå ut 2013 «Et viktig grep for å lykkes med dette er å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner» (Kristin Halvorsen, Kunnskapsminister) Lave inntakspoeng til videregående opplæring Lav score på nasjonale prøver Stort frafall i videregående opplæring

11 Involvering Ny GIV er en «nasjonal dugnad»
Partnerskap For å sikre god styring og fremdrift i prosjektet Referansegruppe For å sikre at flere synspunkter og brukerperspektiver blir ivaretatt «Tett på»-dialog Oppstartkonferanse og dialogmøter med statsråden

12 Tiltak Nasjonale og lokale tiltak som alle har som mål om å sikre at flere fullfører og består videregående opplæring Utvikling av statistikkgrunnlag Stortingsmeldinger Yrkesretting av fellesfag (FYR) Oppfølgingstjenesten Samarbeid og veiledning Arbeidslivsfag (U-skolen) Intensivopplæring Samfunnskontrakt for læreplasser Tverretatlig samarbeid (NAV) Tett oppfølging Etterutdanning i fag- og yrkesopplæring Sommerjobb Strategi for barn og unges psykiske helse – under arbeid Forsøk med ulike opplæringsmodeller som praksisbrev Felles embetsoppdrag fra AD, BLD, HOD og KD for 2013 til alle fylkesmannsembetene Sommerskole Felles strategier og innsatser Oppfølgingsplan arbeid og psykisk helse (2013–2016)

13 Nasjonale mål Mål for: Fullført og bestått Overganger

14 Ny GIV = 3 prosjekter Overgangsprosjektet – systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet – bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.

15 1. Overgangsprosjektet Systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. Både nasjonale og lokale tiltak: Intensivopplæring Yrkesretting av fellesfag Tettere oppfølging Sommeraktiviteter

16 Intensivopplæring En del av overgangsprosjektet: Ungdomsskolen Lesing
Intensivopplæring på 10. trinn for elevene med svakest faglig nivå på tiende trinn Lesing Skriving Regning Tilbys nå i alle kommuner I prosjektperioden ( ): elever får intensivopplæring 3.600 lærere får kompetansepåfyll Meld. St. ( ) På rett vei: «Departementet vil videreføre nasjonale skoleringstiltak knyttet til utvikling av svakt presterende elevers grunnleggende ferdigheter»

17 Yrkesretting av fellesfag (FYR)
En del av overgangsprosjektet: Videregående opplæring Læringsressurser på nett: Målgruppen er alle elever i yrkesfaglig utdanningsprogram

18 2. Oppfølgingsprosjektet
Oppfølgingsprosjektet er et partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), videregående skoler, fagopplæringen og NAV Kunnskapsdepartementet Arbeidsdepartementet Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet er med i den nasjonale prosjektledelsen Helse og omsorgsdepartementet

19 OT (Oppfølgingstjenesten)
Opplæringsloven: § 3-6 Forskriften: Kapittel 13 Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal ta kontakt med, ha oversikt over og følge opp ungdom med ungdomsrett mellom år – som ikke er i videregående opplæring eller arbeid § Formål: Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetjing

20 Tiltak i oppfølgingsprosjektet
Forbedret statistikk- og indikatorsystem i Oppfølgingstjenesten: Ukjente ungdommer Ungdommer under «oppfølging og veiledning» Avklaringsmøte og oppfølgingsplan Videreutdanning for ansatte i OT Felles kurssamlinger for OT og NAV Knytte innhold og mål fra programområder i videregående opplæring til arbeidsrettede tiltak i NAV Samarbeid på nasjonalt nivå for en sterkere involvering av: Kommunenes sosiale tjenester Helse- og rusomsorgen Andre relevante tjenester Ny: Helse- og omsorgsdepartementet

21 Status pr. september 2013 Oppfølgingsprosjektet Antall ukjente
Antall ukjente er kraftig redusert

22 Status pr. september 2013 Oppfølgingsprosjektet Ungdom i aktivitet
Andelen i aktivitet har økt fra 42 til 45 %

23 3. Gjennomføringsbarometeret
Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen Gjennomføringsbarometeret skal: Gi relevant styringsinformasjon til partnerne som kan brukes til utforming av tiltak på nasjonalt og lokalt nivå Gi relevant styringsinformasjon til skoleeier som kan brukes i deres kvalitetsutviklingsarbeid

24 Eksempel på styringsinformasjon – nasjonalt nivå
Fullført og bestått Overganger

25 Eksempel på styringsinformasjon til skoleeier – OT
Antall ukjente Ungdom i aktivitet

26 Eksempel på styringsinformasjon til skoleeier

27 Del 3 Evaluering av ny giv

28 Evaluering av overgangsprosjektet
4 miljøer evaluerer ulike sider ved intensivopplæringen i Ny GIV NIFU: Kartlegge og analysere deltakelse, organisering og opplevd utbytte av intensivopplæringen Sluttrapport i slutten av 2013 Statistisk sentralbyrå (SSB): Undersøke den kausale effekten av deltakelse i intensivopplæring for motivasjon for opplæring, grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring Første delrapport i slutten av 2013 og sluttrapport i 2017 Nordlandsforskning: Klasseromsobservasjoner av hvordan intensivopplæringen faktisk gjennomføres Gi en forskningsbasert analyse av kvaliteten på opplæringen Uni Rokkansenteret: Analysere implementeringen av prosjektet når det gjelder både konsekvenser for skolen som organisasjon og faktorer som hemmer og fremmer god implementering av intensivopplæringen Sluttrapport i 2013

29 Evaluering av overgangsprosjektet
Foreløpige konklusjoner Intensivopplæringen (i lesing, skriving og regning) har vært en suksess Elevene: Løfter de faglig svakeste elevene mest Elevene opplever økt motivasjon og læring Lærerne: Ni av ti lærere som deltok på kompetanseheving i regi av Ny GIV var fornøyde Skolelederne: Åtte av ti skoleledere synes at tiltakene fungerte svært godt på deres skole

30 Evaluering av oppfølgingsprosjektet
Forskningsmiljø NOVA: Overordnet mål: Få mer kunnskap om hva samfunnet kan gjøre for at flere unge utenfor ordinær opplæring og arbeid motiveres tilbake til videregående utdanning eller arbeid. To hovedområder: Hvilke typer innsatser prøves ut i fylkene og hvordan samsvarer disse med målsetningene i oppfølgingsprosjektet? Hvordan fungerer samarbeidet mellom OT, de videregående skolene, fagopplæringen, NAV og kommunale hjelpetjenester i prosjektperioden? Høsten 2012 fram til utgangen av 2014

31 Del 4 Livet etter ny giv

32 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk
Livet etter Ny GIV Varig og forpliktende samarbeid mellom ALLE fylkeskommunene for økt gjennomføring og bedre kvalitet i grunnopplæringen Erfaringsdeling og synliggjøring av beste praksis

33 Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk
Tre prioriterte innganger i oppstarten Profesjonell ledelse Profesjonell undervisning Profesjonell fag- og yrkesopplæring Det er innenfor disse områdene utfordringene er størst Det er her kvalitetsnettverkets arbeid har størst effektpotensial for elevenes læring og utvikling

34 Nasjonale utdanningsmyndigheters ansvar
Fire overordnede prinsipper for implementering av nasjonal utdanningspolitikk: Tydelig retning Lokalt handlingsrom og forankring Kapasitetsbygging Oppfølging Fylkeskommunenes ansvar gjennom arbeidet i kvalitetsnettverket FFU = Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk) Fylkeskommunal lederforankring Undervisning Ledelse Fag- og yrkesoppl. 1. Teste og oppskalere 2. Dele og oppskalere Anerkjent «Best practice» Bedre gjennomføring og økt kvalitet Drift av fylkeskommunalt kvalitetsnettverk Tett samarbeid med KU/FFU/KD Analyse, vurderinger og indikatorutvikling Eksemplifisering Oppfølging og dokumentasjon KS´ ansvar

35 Takk for meg!


Laste ned ppt "Møte med Norrbottens len Siri Halsan, KS Utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google