Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 1 Ny avløpsforskrift. Synspunkter fra Bergen •Historikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 1 Ny avløpsforskrift. Synspunkter fra Bergen •Historikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 1 Ny avløpsforskrift. Synspunkter fra Bergen •Historikk •Hovedplan 1997 – 2007 •Status i dag •Synspunkter på avløpsforskriften •Konsekvenser av ny avløpsforskrift

2 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 2 Historikk •Bergen består av 5 tidligere kommuner •Rådgivende utvalg for avløpshåndtering for Stor- Bergen ca 1970 – vurderte det overordnede grep •Byfjordundersøkelsen – program for overvåking av sjøresipientene ble opprettet (1973-74) •Oppryddingen på avløpssektoren 80 og 90-åra •I 90-årene ble det brukt mer enn 1 mrd kr på oppryddingstiltak på avløpssektoren

3 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 3 Historikk forts.. •Resipientorientert innsats •Overføre utslipp fra dårlige til gode resipienter •Enkle rensemetoder ihht minstekrav til rensing for gode sjøresipienter (rundskriv 91/1) •Anleggene tilrettelagt for utbygging til videregående rensing – hvis behov •Oppfølging av tilstanden i resipienten gjennom Byfjordundersøkelsen •Fornyelse av avløpsnettet nedprioritert

4 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 4 Byfjordundersøkelsen 1973 – 1974 1980 – 1984 1990 – 1994 2000 – 2004

5 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 5 Hovedplan for avløp og vannmiljø 1997- 2007 •Innsats for nærmiljø, bekker og vassdrag •5 prioriterte vassdrag i Bergen •Anbefalte hovedfokus på utbedring av ledningsnettet ved at fornying økes fra 2-3 km pr år til 10-15 km/år •Behov for å redusere overløpsdrift /overvannsmengder •Oppfølging av tilstanden i resipienten gjennom Byfjordundersøkelsen •Oppfølging i forhold til nyetablerte utslipp

6 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 6 Status i dag - transportsystem •125 pumpestasjoner •1.100 km offentlige avløpsledninger –500 km lagt i perioden 1880 – 1970 •Lav bruddstyrke •Utette skjøter Dette fører til: •Innlekking av fremmedvann – gir overløp •Utlekking av avløpsvann til sårbare vannforekomster Stort fornyingsbehov !

7 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 7 6 hovedrenseanlegg 17 mindre renseanlegg 930 km avløpsledninger 130 pumpestasjoner 250 overløp Oversikt over avløpssystemet

8 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 8 Status i dag - renseanlegg •Knappen 65.000 peKjemisk •Holen100.000 peMekanisk •Flesland 50.000 peMekanisk •Ytre Sandviken 35.000 peMekanisk •Kverneviken 30.000 peMekanisk •Garnes 10.000 peMekanisk •Mellomstore og små mek. anlegg: Ytre Arna, Hylkje, Steinstø, Tellevik, Slettestølen, Helleneset, Eikeviken, Kjøkkelvik, Fagerdalen, Godvik, Drotningsvik, Sagstad •+ Store slamavskillere

9

10 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 10 Rensestrategi •Knappen skal drives som et sekundæranlegg. •Med bakgrunn i dokumentasjonen i byfjordundersøkelsen søker vi om ny utsleppstillatelse basert på primærrensing for dei andre store anlegga, dvs anleggene oppgraderes til primæranlegg. •Optimalisere med eksisterande renseteknologi, hvis mulig •Optimalisere utslippsarrangement for å redusere lokal, negativ påvirkning. •Store næringsmiddelbedrifter må håndtere sine ”egne saker” før påslipp til offentleg nett.

11 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 11 Ytre Sandviken - 35.000 pe - 1 mm finrist

12 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 12 Definisjon av tettbebyggelse §11.3 •En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 m. •En tettbebyggelse kan deles inn i flere tettbebyggelser hvis den ansvarlige kan dokumentere at utslippene fra hver enkelt tettbebyggelse føres til forskjellige resipienter, som ikke påvirker hverandre. •Fylkesmannen avgjør ved enkeltvedtak etter søknad om utslippene går til forskjellige resipienter som ikke påvirker hverandre.

13 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 13 ”Oseanografisk resipientundersøkelse av fjordene rundt Bergen”, Hans B. Helle 1975: Fjordsystemet er inndelt i naturlig avgrensede områder og fjordarmer som vist i nedenstående tabell: Indre område: •Sørfjorden •Arnavågen •Salhusfjorden •Byfjorden •Eidsvågen •Puddefjorden Ytre område: •Vatlestraumen •Kobbeleia •Grimstadfjorden •Raunefjorden •Fanafjorden”

14 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 14 Tettstader ved Bergen Resipient- inndeling

15 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 15 Utslipp til ”ytre sone”: O: 2.000 pe P: 52.000 pe Q: 40.000 pe R: 8.000 pe  : 102.000 pe ”Rest-Bergen”: + Askøy: 110.000 + 16.000 = 126.000

16 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 16 Synspunkter på ny avløpsforskrift. •Kap 11. Om tettbebebyggelse og avgrensing av resipienter, er kommentert •Kap 12 om separatutslipp < 50 pe –Forbudssone er ute. Vil vurdere å lage lokal forskrift •Kap 13 om mindre tettbebyggelser (50pe – 10.000pe) –Stort sprang, vil kreve mye av kommunene •Vedlegg 2, tabell 2.1.1 og 2.1.2. om grenser analyseparametre for tungmetall og miljøgifter –Unaturlig å ta inn i forskriften. Bør kjøre prosjekt først for å avklare nivåene

17 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 17 Synspunkter på ny avløpsforskrift, forts... •Kap 14 – diverse. •Positivt med krav både til teknologi og fagkunnskap •Positivt med krav til resipientovervåkning •Vedr. rensegrad –Positivt at utslippskonsentrasjon er tatt med, men svært lav grense – dvs unormalt fortynnet avløpsvann –Synes vanskelig å oppnå kravet med silanlegg •Usikkerhet rundt nitrogenkrav i forhold til Knappen pga at Grimstadfjorden er definert som følsomt område. •Uaktuelt fra vår side å redusere fosforfjerning i Knappen •Prøvetaking – akkrediteringskrav eller krav om tilsvarende system – listen legges høyt. Er dette måten å få opp kvaliteten?

18 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 18 Synspunkter på ny avløpsforskrift, forts... •Kap 15. –Positivt at kommunen blir forurensings- myndighet for oljeholdig avløpsvann –Positivt at kommunen gis større myndighet og virkemidler i forhold til påslipp til kommunalt nett. –Hvorfor unntak for fotokjemikalier og amalgamholdig avløpsvann?

19 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 19 Synspunkter på ny avløpsforskrift - betenkelige. •Innsatsen blir i større grad regelstyrt (basert på andre lands naturgitte forutsetninger) – ikke resipientstyrt ut fra vår virkelighet •Bryter med SFTs tidligere forutsetninger om at at det er rom for nasjonale tilpasninger til direktivet. •Kan være et tilbakeskritt for nytte/kost prinsippet i miljøpolitikken ved at ledningsnettproblemstillinger kommer i bakleksa •Krever gjennomføring av store kostbare tiltak med liten eller minimal nytte (bl.a. BOF 5 -krav til kjem. anlegg) •Vil kunne gjøre det vanskeligere for kommunene å få lokal aksept for gjennomføring av avløpstiltak

20 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 20 Revisjon av Hovedplan for avløp og vannmiljø (2005-2015) •Avklare kommunens holdning til avløpsdirektivet gjennom den politiske behandling av hovedplanen •Vannkvalitetsmål •Rensenivå – konsekvenser av EU-direktiv og ny avløpsforskrift •Videreføring av en vassdragsrettet saneringsplanlegging •Fornying av avløpsnettet, etterprøving av ambisjonsnivå og evaluering av strategi og metoder •Fastlegging av ambisjonsnivå i forhold til stikkledn.

21 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 21 Konsekvenser av ny avløpsforskrift. •Bergen har deltatt i SFTs primærrens-prosjekt •Behov for å oppgradere de store renseanleggene – minimum til primærrensing •Definisjon av tettbebyggelse for utslipp til resipienter som ikke påvirker hverandre. •Utarbeide grunnlag for søknad om unntak fra sekundærrensekravet basert på data fra Byfjordundersøkelsen •Redusert fokus på fornying av ledningsnettet og vannkvalitet i bekker og vassdrag?

22 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 22 Mulige konsekvenser, worst case •4 (5) store renseanlegg må bygges ut til sekundærrensing •1 eksist. kjemisk renseanlegg må bygges ut til tertiærrensing •Lite eller ikke tilgjengelige midler til fornying av ledningsnettet •Ingen merkbar bedring av vannkvaliteten i Byfjorden •Ytterligere forverring av vannkvaliteten i bekker og vassdrag •Anslått investeringskostnad mer enn 500 mill kr •Økte årskostnader anslått til 50-60 mill kr

23 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 23 Mulige konsekvenser, dispensasjon fra sekundærrensekravet •4 (5) store mekaniske renseanlegg må bygges ut til å håndtere EU-direktivets krav til primærrensing (20% BOF 5 og 50% SS) •Reduserte midler til fornying av avløpsnett •Ingen merkbar endring av vannkvaliteten i Byfjorden •Forverring av vannkvaliteten i bekker og vassdrag •Anslått investeringskostnad: 200 – 300 mill kr •Økte årskostnader 25 – 30 mill kr

24 Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 24 Mulige konsekv. enkel ombyggging av silanlegg til primærrenseanlegg •De store anleggene kan relativt enkelt bygges om slik at de håndterer primærrensekravet •Kostnader oppad begrenset til 100 mill kr •Planlagt innsats på avløpsnettett opprettholdes •Forbedring av vannkvaliteten i ferskvannsforekomster og nærmiljø •Vannkvaliteten i Byfjorden er fortsatt god •Betalingsvillighet for gode avløpstiltak opprettholdes •Kan gjennomføres med små justeringer i planlagte budsjettrammer


Laste ned ppt "Rensing av avløpsvann 12.-13. april -05. Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune 1 Ny avløpsforskrift. Synspunkter fra Bergen •Historikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google