Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rensekrav og anbefalte renseløsninger- Beregning av pe, Nytt kapittel for påslipp - hjemmel og praksis Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rensekrav og anbefalte renseløsninger- Beregning av pe, Nytt kapittel for påslipp - hjemmel og praksis Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rensekrav og anbefalte renseløsninger- Beregning av pe, Nytt kapittel for påslipp - hjemmel og praksis Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle

2 2 Grunnlag for foredraget  Innholdet i dette foredraget er i stor grad henta fra utarbeidet innlegg fra NORVAR. 

3 3 Disposisjon  Viktige begreper u- Ulike typer avløpsvann u- Område  - Avløpsanlegg  - Personekvivalent  - Tettbebyggelse  Kapittel 12: -Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus hytter og lignende  Kapittel 13: -Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser  Kapittel 14: -Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

4 4 Avløpsvann Avløpsvann: uBåde sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Sanitært avløpsvann: uAvløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom e.l. Kommunalt avløpsvann: uSanitært avløpsvann uBlanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann

5 5 Avløpsanlegg  Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som normalt består av følgende hovedkomponenter: uLedningsnett uRenseanlegg uUtslippsanordning  Beregning av avløpsanleggets størrelse baseres på: uTilført mengde sanitært eller kommunalt avløpsvann til r.a. uUtslipp fra overløp og lekkasjer uMottak av eksternt slam uFramtidig økning (med framtidig menes minst ti år fram tid)  Størrelsen på et avløpsanlegg beregnes for å: uAvklare om anlegget er over eller under 50 pe uFor å kunne fastsette tettbebyggelsens størrelse (en tettbebyggelse har ett eller flere avløpsanlegg) uFastsette krav til utslippskontroll

6 6 Personekvivalent, pe Definisjon: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF 5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. Anvisning for bestemmelse av antall pe: NS 9426 Bestemmelse av personekvivalenter, pe, til bruk i utslippstillatelse for avløpsvann. NS 9426 bør anskaffes Antall pe kan omregnes fra mengde tilført organisk stoff til et renseanlegg (metode 1 og 2) Antall pe kan beregnes ut spesifikke tall for BOF 5 bidraget fra fast bosatte og ulike virksomheter (metode 3)

7 7 Personekvivalent, pe Metode 1: Omregning til pe med utgangspunkt i prøveresultater fra samtlige døgn i året Metode 2: Omregning til pe med utgangspunkt i data fra utslippskontrollen M: midlere døgntilførsel (kg BOF 5 over året) f maks : Forholdet melom maksuke og midlere døgntilførsel 1,5 - renseanlegg uten næringsmiddelavløp 2,0 - renseanlegg med industri som slipper ut organisk stoff, når det tas - mellom 12 og 24 døgnblandprøver på anlegget 2,5 - renseanlegg med industri som slipper ut organisk stoff, når det tas mellom 6 og 12 døgnblandprøver på anlegget

8 8 Personekvivalent Metode 3: Beregning av pe med utgangspunkt i spesifikke verdier for BOF 5 bidraget for fast bosatte og ulike typer virksomheter Eks. Type virksomhetEnhetAntall g BOF 5 per døgn per enhet Fast bosatte1 person60 Skoler1 elev18 Arbeidsplasser ……………….. 1 yrkesaktiv24 NS 9426 inneholder komplett tabell med spesifikke tall. Verdiene i tabellen er basert på største ukentlige mengde (maks.uke) Standarden inneholder et eksempel på bruk av tabellen

9 9 Tettbebyggelsens størrelse  Beregning av tettbebyggelsens størrelse gjøres for å: uBestemme hvem som er forurensningsmyndighet uFastsette rensekrav  Beregningen av tettbebyggelsens størrelse skal baseres på: uStørrelsen på alle tilhørende avløpsanlegg for sanitært u eller kommunalt avløpsvann uAlle andre utslipp av sanitært eller kommunalt avløpsvann som genereres i tettbebyggelsen uEksternt slam som transporteres (med bil) fra andre tettbebyggelser

10 10 Tettbebyggelse og rensekrav - Kapittel 13 og 14 Hovedregel:Rensekravene som framgår av kapittel 13 og 14 gjelder alle offentlige og private avløpsanlegg innenfor tettbebyggelsen, pluss alle utslipp av avløpsvann over 50 pe fra tilkoblet tettbebyggelse og utenforliggende hus Eks. kapittel 14: Renseanlegg 1 : 11.000 pe Renseanlegg 2 : 300 pe Begge får samme rensekrav Rensekravene gjelder for tilkoplet tettbebyggelse og utenforliggende hus RA RA1 RA2

11 11 Faktorer som er avgjørende for rensekravene  Kapittel 12 (<50pe)  Områdetype  -Følsomme områder  -Normale områder  -Mindre følsomme områder  Brukerinteresser  -Drikkevansforsyning  -Rekreasjon(bade-/lekeplass)  -Næringsvirksomhet (jordbruksvanning)  Fare for eutrofiering  - F.eks. karakterisert ved tilstandsklasse 3,4 eller 5 Kapittel 13 og 14 (tettbebyggelser) Områdetype -Følsomme områder -Normale områder -Mindre følsomme områder -Størrelse på tettbebyggelse (dvs. summen av alt kommunalt avløpsvann som genereres i tettbebyggelsen) -Resipienttype - Utslipp til ferskvann - Utslipp til elvemunning - Utslipp til sjø

12 12 Kapittel 12: - Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l Område type Bruker- interesser Eutrofiering Rensekrav PBOF 5 SS Følsomt og normalt §12-8 JaJa/Nei90% - NeiJa90%70% - Nei 60%70% - Mindre følsomt §12-9 ---- 20% red. 180 mg/l Utslippet skal ikke forsøple sjø eller sjøbunn

13 13 Kapittel 12:- Forholdet til eksisterende tillatelser

14 14 Kapittel 13: - Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre bebyggelser Område- type Rensekrav PBOF 5 SS Følsomt og normalt område §13-7 90 % red. (årlig middelverdi) -- Mindre følsomt område §13-8 -- a. 20% red. b.100 mgSS/l c. Sil med lysåpning 1 mm d. Slamavskiller utført i samsvar med §13-11 Utslippet skal ikke forurense sjø eller sjøbunn Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må etterkomme kravet i bokstav a eller b

15 15 Kapittel 13: - Forholdet til eksisterende tillatelser > 50 (med mindre kommunen stiller egne krav)

16 16 Kapittel 14: - Standardkrav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

17 17 Kapittel 14:- Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser  Eksisterende renseanlegg: Anlegg hvor byggestart fant sted før 1/1 2007. Renseanlegg som bygges for å erstatte eksisterende renseanlegg regnes som nye, selv om funksjon og lokalitet opprettholdes  Vesentlig endring (basisår 2003):  1.Ny etablering: Etablering av nytt renseanlegg til erstatning for eksisterende renseanlegg  2. Kapasitet: Vesentlig kapasitetsøkning (25% økning.)  3. Utslipp: Vesentlig økning av utslipp (25% økning)  4. Økonomi: Vesentlig investering i hel eller delvis utskifting eller oppgradering av renseanlegget  5. Teknisk løsning: Omfattende forbedring eller modernisering av hele eller deler av renseprosessen

18 18 Kapittel 14:- Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Område- type Rensekrav Eksisterende renseanlegg Nye renseanlegg eller anlegg som endres vesentlig Følsomt område §14-6 FosforfjerningFosforfjerning + sekundærrensing Normalt område §14-7 FosforfjerningFosforfjerning + sekundærrensing Mindre følsomt område (hovedkrav) §14-8 Sekundærrensing (Utslipp til elvemunning: fosforfjerning + sekundærrensing)

19 19 Kapittel 14:- Krav til utslepp fra kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Område- type Rensekrav Mindre følsomt område Unntak 1 §14-7 Fylkesmannen kan fastsette krav om mindre omfattende rensing enn sekundærrensing for kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser med samlet utslipp til: Elvemunning: 2.000 – 10.000 pe Utslipp til sjø: 10.000 – 150.000 pe Forutsatt at: a)Resipienten kan klassifiseres som mindre følsom b)Utslippet har gjennomgått primærrensing c)Den ansvarlige (anleggseier) kan vise at utslippet ikke har skadevirkninger på miljøet

20 20 Kapittel 14:- Forholdet til eksisterende tillatelser

21 21 Primærrensing - aktuelle renseløsninger  Hovedhensikten med primærrensing er å fjerne partikler, men noe organisk stoff skal også fjernes  Aktuelle renseløsninger: uSlamavskiller/sedimenteringsanlegg med integrert slamlager uKonvensjonell sedimentering evt. med dosering av fellingskjemikalier, kanskje den sikreste løsningen for å klare kravet uFinsiler, under visse forutsetninger

22 22 Primærrensing - aktuelle renseløsninger Finsiler  Forutsetninger for å klare primærrensekravet:  Silduk med lysåpning < 0,5mm  Minst 20 % av partiklene i avløpsvannet > 0,35 mm  Silene må drives med silmatte  Last ned ”Primærrensing – Rapport om valg av rensemetode” fra http://www.sft.no/publikasjoner/vann/2088/ta2088.pdf Etablering av sil- matte er en forutsetning

23 23 Sekundærrensing - aktuelle renseløsninger • Hovedhensikten med sekundærrensing er å fjerne partikler og organisk stoff • Konvensjonelle biologiske renseanlegg  Aktivslam  Biofilm • Kjemiske renseanlegg med høybelastet biologisk rensetrinn • Kjemiske renseanlegg (Under visse forutsetninger, en høy andel av det organiske stoffet må foreligge som partikler)

24 24 Bedrifter med påslipp av store mengder stoff og eget renseanlegg • Fylkesmannen kan bestemme at renseeffekten som oppnås ved dominerende bedrifter skal tas med i beregningen av total renseeffekt • Dersom påslippet utgjør mer enn 25% av den totale belastningen på renseanlegget, regnes bedriften som dominerende • Samlet størrelse på avløpsanlegget beregnes i slike tilfeller som om det ikke var renseanlegg på bedriften

25 25 Kapittel 15 A Påslipp  Kommunen kan i enkeltvedtak eller forskrift fastsette krav til påslipp fra virksomhet i tillegg til krav fra statlig myndighet  Gjelder nye og eksisterende påslipp til offentlig avløpsnett. Gjelder også påslipp etablert før 01.01.2006  Kommunen blir forurensningsmyndighet for kravene som er satt til påslippet  Kommunen blir ikke forurensningsmyndighet for annen type forurensning fra virksomheten  Påslipp av oppmalt matavfall er forbudt fra 01.01.2007.  Kommunen kan, i forskrift, gjøre unntak fra forbudet i hele eller deler av kommunen

26 26 Kapittel 16 Gebyrer  Bestemmelser om VA gebyrer er nå en del av forurensingsforskriften  Kommunen får stor frihet i utforming av lokale forskrifter  Det skal være både tilknytningsgebyr og årsgebyr  Men, bruk av minimumsgebyr blir ikke tillatt fa 1.1 2008  Kommunen står elles fritt dvs ingen bindinger på hvordan fordeling mellom fastledd og variablert ledd skal være.  Elles har forskrifta bestemmelser på bruk av ulike gebyrsatser med bakgrunn i objektive kriterier f.eks ulike kostnader, betalt refusjon etc


Laste ned ppt "1 Rensekrav og anbefalte renseløsninger- Beregning av pe, Nytt kapittel for påslipp - hjemmel og praksis Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google