Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Skolen – en kommunal virksomhet Driftsstyrene i det kommunale styringssystemet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolen – en kommunal virksomhet Driftsstyrene i det kommunale styringssystemet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolen – en kommunal virksomhet Driftsstyrene i det kommunale styringssystemet

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Kommunale oppgaver  Barnevern  Kino  Feiing  Sykehjem  Sporvei  Sosialkontor  Beredskap  Snøbrøyting  Arealplaner  Hjemmesykepleie  TT-transport  Renovasjon  Fagopplæring  Energiøkonomisering  Gravferd  Kemner  Rusomsorg  Skoler  Parker  Renovasjon  Fastlege  Næringsmiddeltilsyn  Idrettsanlegg  Barnehager  Trygghetsalarm  Museer  Skolefritidsordning  M.FL.

3 Oslo kommune Utdanningsetaten

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Bystyret ” beslutningsmyndighet i alle saker på kommunens vegne.” Utfordring: Hvordan opprettholde folkevalgt kontroll over beslutningene?

5 Oslo kommune Utdanningsetaten BYSTYRETS ORGANER Byrådet Bystyrekomiteene Bydelsutvalgene Andre råd og utvalg

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Andre styringsformer: Kommunale foretak – f.eks: –Boligbedriften KF –Undervisningsbygg KF Aksjeselskap- f.eks: –Oslo Kinomatografer –Konsernet AS Oslo Sporveier Styrer for institusjoner- f.eks: –Driftsstyrer for skolene.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Hvorfor ulike styringsformer ? Kapasitet Faglige vurderinger Forretningsmessige vurderinger Politiske prioriteringer

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Alle styrers oppgave Sikre produksjonen i hht mål Sikre forsvarlig drift innenfor fastsatte rammer Sikre best mulig ressursutnytting Kontrollere resultatoppnåelse

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Driftsstyrenes plassering Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre Byrådet oppnevner styremedlemmer og varameldemmer. FAU, ansatte, elevrådet og bydelsutvalgene innstiller Driftsstyrene plasseres i linjen mellom etatssjef og rektor Dersom rektor vurderer at et vedtak strider mot lov, forskrifter eller kommunens overordnede retningslinjer, plikter rektor å forlange at vedtaket bringes inn for etatssjefen

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Driftsstyret Kollegialt organ : Sammen representere eiers interesser Bygger på at styremedlemmene representerer felles interesser. Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer. Skal fremme skolens formål.

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Driftsstyrets oppgaver Behandle og vedta årsplan Behandle og vedta budsjett Behandle saker delegert fra direktøren Utarbeide og vedta strategi og årsplan, herunder ”pedagogisk profil” Føre overordnet tilsyn med virksomheten Behandler resultatene fra brukerundersøkelser og resultater fra nasjonale og kommunale prøver Påse at skolen driver skolebasert vurdering og utvikling

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Driftsstyret styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk. Gjennom driftsstyreordningen ønsker Oslo kommune å

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Bystyret delegerer til Byrådet, som delegerer til driftsstyrene Bystyret/Byrådet gir fra seg oppgaver vedr. drift av skoler Bystyret kan ikke gi fra seg ansvaret for skoledrift

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Rammer for myndighet og delegering Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren i Utdanningsetaten Direktøren er ansvarlig for at det foreligger oppdaterte oversikter over myndighet delegert til driftsstyret Driftsstyret har ansvar for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom styret og rektor Myndighet som delegeres til skolene/VO-sentrene, delegeres til styret som i hovedsak avgjør i hvilken utstrekning myndighet delegeres til rektor

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Rektors oppgaver i forhold til styret Driftsstyret er rektors overordnede – i de saker som tilligger driftsstyret Rektor er sekretær for driftstyret Løpende drift – pedagogisk, økonomisk, administrativt, personal, elevsaker Fatte vedtak i enkeltsaker - personal- og elevsaker Arbeidsgivers representant i forhold til personalet Delegert myndighet innenfor økonomi for å sikre den daglige drift

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Styringslinje Bystyret Byrådet Byråd for kultur og utdanning Utdanningsetaten Driftsstyret Rektor

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Hvor finnes ”oppdraget”? Bystyrets årlige budsjett Bystyrets økonomiplan Utdanningsetatens strategiske kart

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Årsplan og strategisk plan for skolene Følge opp strategiske mål i Bystyrets budsjett og økonomiplan, uttrykt gjennom strategisk kart Fastsette skolens egne resultatmål i tråd med vedtatte mål og rammer

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Overordnet tilsyn - resultatvurdering. Definere målbare suksessfaktorer i årsplan og strategisk plan Bygge på tidligere oppnådde resultater Vurdere resultatoppnåelsen hvert år og justere kursen Rapportere resultatene til områdedirektør

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Nedlegging og nyoppnevning Ansvaret overfor byrådet § 1- 4. Pkt. 4 ”Byrådet kan omorganisere og foreta ny oppnevning av hele styret eller enkeltmedlemmer.”

21 Oslo kommune Utdanningsetaten www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolen – en kommunal virksomhet Driftsstyrene i det kommunale styringssystemet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google