Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolen – en kommunal virksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolen – en kommunal virksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolen – en kommunal virksomhet
Driftsstyrene i det kommunale styringssystemet

2 Kommunale oppgaver Skoler Barnevern Kino Feiing Sykehjem Sporvei
Sosialkontor Beredskap Snøbrøyting Arealplaner Hjemmesykepleie TT-transport Renovasjon Fagopplæring Energiøkonomisering Gravferd Kemner Rusomsorg Skoler Parker Renovasjon Fastlege Næringsmiddeltilsyn Idrettsanlegg Barnehager Trygghetsalarm Museer Skolefritidsordning M.FL. Oslo kommune – både kommune og fylkeskommune. Lovpålagte oppgaver og oppgaver som kommunen har valgt å ta på seg.

3

4 Bystyret ” beslutningsmyndighet i alle saker på kommunens vegne.”
Utfordring: Hvordan opprettholde folkevalgt kontroll over beslutningene? Paralamentarisk styreform. Parlamentarisk styreform. Må ha et byråd, øverste ledelse av kommunens administrasjon

5 BYSTYRETS ORGANER Byrådet Bystyrekomiteene Bydelsutvalgene
Andre råd og utvalg Delvis må-ha, delvis kan –ha. Stor frihet i valg av hjelpeorganer. De rene politiske hjelpeorganene. Dels forbereder og tilrettelegger de saker som bystyret skal avgjøre. Dels iverksetter bystyrets vedtak. Dels tillagt selvstendig beslutningsmyndighet på bystyrets vegne.

6 Andre styringsformer:
Kommunale foretak – f.eks: Boligbedriften KF Undervisningsbygg KF Aksjeselskap- f.eks: Oslo Kinomatografer Konsernet AS Oslo Sporveier Styrer for institusjoner- f.eks: Driftsstyrer for skolene. Styrer for institusjoner er vanlig. Sykehus, universiteter. Andre kommunale virksomheter ???

7 Hvorfor ulike styringsformer ?
Kapasitet Faglige vurderinger Forretningsmessige vurderinger Politiske prioriteringer Påvirker sammensetningen, ofte fagfolk økonomer, jurister og politikere Det var politisk enighet om at driftsstyrene skulle videreføres !! Vedtak i bystyret i november 2001.

8 Alle styrers oppgave Sikre produksjonen i hht mål
Sikre forsvarlig drift innenfor fastsatte rammer Sikre best mulig ressursutnytting Kontrollere resultatoppnåelse Driftsstyrer som alle andre styrer. Kunnskap og lykkelige barn.

9 Driftsstyrenes plassering
Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre Byrådet oppnevner styremedlemmer og varameldemmer. FAU, ansatte, elevrådet og bydelsutvalgene innstiller Driftsstyrene plasseres i linjen mellom etatssjef og rektor Dersom rektor vurderer at et vedtak strider mot lov, forskrifter eller kommunens overordnede retningslinjer, plikter rektor å forlange at vedtaket bringes inn for etatssjefen

10 Driftsstyret Kollegialt organ : Sammen representere eiers interesser
Bygger på at styremedlemmene representerer felles interesser. Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer. Skal fremme skolens formål. Hva vil det si ? Tildelt en oppgave av eier – som skal løses i fellesskap. Bygger på at styremedlemmene ikke representere bestemte interesser eller grupper. Styret skal i tråd med de gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer, fremme skolens formål

11 Driftsstyrets oppgaver
Behandle og vedta årsplan Behandle og vedta budsjett Behandle saker delegert fra direktøren Utarbeide og vedta strategi og årsplan, herunder ”pedagogisk profil” Føre overordnet tilsyn med virksomheten Behandler resultatene fra brukerundersøkelser og resultater fra nasjonale og kommunale prøver Påse at skolen driver skolebasert vurdering og utvikling Av de delegerte oppgaver er de fleste videredelegert til rektor . Enkeltvedtak mht elever og ansatte.

12 Driftsstyret Gjennom driftsstyreordningen ønsker Oslo kommune å
styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk. Hva vil det si ? Tildelt en oppgave av eier – som skal løses i fellesskap. Bygger på at styremedlemmene ikke representere bestemte interesser eller grupper. Styret skal i tråd med de gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer, fremme skolens formål

13 Bystyret delegerer til Byrådet, som delegerer til driftsstyrene
Bystyret/Byrådet gir fra seg oppgaver vedr. drift av skoler Bystyret kan ikke gi fra seg ansvaret for skoledrift

14 Rammer for myndighet og delegering
Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren i Utdanningsetaten Direktøren er ansvarlig for at det foreligger oppdaterte oversikter over myndighet delegert til driftsstyret Driftsstyret har ansvar for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom styret og rektor Myndighet som delegeres til skolene/VO-sentrene, delegeres til styret som i hovedsak avgjør i hvilken utstrekning myndighet delegeres til rektor

15 Rektors oppgaver i forhold til styret
Driftsstyret er rektors overordnede – i de saker som tilligger driftsstyret Rektor er sekretær for driftstyret Løpende drift – pedagogisk, økonomisk, administrativt, personal, elevsaker Fatte vedtak i enkeltsaker - personal- og elevsaker Arbeidsgivers representant i forhold til personalet Delegert myndighet innenfor økonomi for å sikre den daglige drift Daglig leder. Nærmere om hva det vil si. Enkelte oppgaver lagt direkte til rektor.

16 Byrådet Byråd for kultur og utdanning
Styringslinje Bystyret Byrådet Byråd for kultur og utdanning Utdanningsetaten Forklare delegasjon, gi fra seg oppgaver, men ikke ansvar. Kan driftstyremedlemmer bli økonomisk eller strafferettslig ansvarlig, sammen eller som enkeltpersoner ?? Oppnevnt av byrådet. Byrådets representant på den enkelte skole. Rapporterer til skolesjefen. Byrådets og skoleadministrasjonens ”hjelpeorgan” i styringen av den enkelte skole. . Driftsstyret Rektor

17 Hvor finnes ”oppdraget”?
Bystyrets årlige budsjett Bystyrets økonomiplan Utdanningsetatens strategiske kart Skolene tildeles en budsjettramme og en bestilling – lage best mulig skole innenfor rammen. Ikke i driftsstyret at kampen om budsjettrammen foregår, man arbeidet med å disponere midler innefor budsjettrammen.

18 Årsplan og strategisk plan for skolene
Følge opp strategiske mål i Bystyrets budsjett og økonomiplan, uttrykt gjennom strategisk kart Fastsette skolens egne resultatmål i tråd med vedtatte mål og rammer

19 Overordnet tilsyn - resultatvurdering.
Definere målbare suksessfaktorer i årsplan og strategisk plan Bygge på tidligere oppnådde resultater Vurdere resultatoppnåelsen hvert år og justere kursen Rapportere resultatene til områdedirektør Dybdevurderinger. Resultater fra eksamen og prøver. Skolebaserte vurderinger i Kvalitetsbarometret

20 Nedlegging og nyoppnevning
Ansvaret overfor byrådet § Pkt. 4 ”Byrådet kan omorganisere og foreta ny oppnevning av hele styret eller enkeltmedlemmer.” Departementet foreslår at styremedlemmer når særlige grunner foreligger kan tre tilbake fra sine verv. På den andre siden foreslås det at foretaksmøtet til enhver tid kan avsette hele eller deler av styret. Sett fra eiers side er det nødvendig å ha full tillit til styret for å kunne utøve eierstyringen på en god måte. Dersom denne tilliten ikke lenger foreligger, vil det normale være at styret avsettes. Styremedlemmene på sin side tillegges ansvar for drift av foretaket. Dersom de mener at de rammevilkårene som eier setter er utilstrekkelige til å ivareta det oppdraget de er gitt, bør de kunne fratre før tjenestetiden er over. Begrensede muligheter til å pådra seg erstatnings eller straffeansvar.

21


Laste ned ppt "Skolen – en kommunal virksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google