Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4
FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling Leder av FAU skal sitte i Samarbeidsutvalget/Driftsstyret. FAU velger foreldrerepresentanter til disse organene og til Skolemiljøutvalget. Har FAU vedtekter og handlingsplan?

2 FAU skal Sikre reell medvirkning fra foreldrene
Fremme foreldrenes fellesinteresser Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt skolemiljø FAU er høringsorgan for skolen og kommunen i saker som gjelder skolen.

3 FAU skal Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet Drøft hvordan FAU kan gjøre dette i praksis. Det er bedre å jobbe godt med noen få saker enn dårlig med mange. Hvor mye tid, ressurser og kapasitet har vi? Hvordan kan FAU bruke andre ressurser i nærmiljøet?

4 FAU skal Samarbeide med andre FAUer
Sørge for at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring Samarbeid med andre FAUer er viktig. Ta kontakt med de andre FAU-lederne i nærmiljøet/bydelen eller på skoler som er lik din/som dere har noe til felles med. Eks. fådelte skoler, store skoler, farlig skolevei, rehabilitering…

5 Hvordan? Gjennom god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse
Gjennom god dialog og jevnlig informasjon til alle foreldrene ved skolen Dialogen med skolen må også skje utenom møtene i SU/Driftsstyret. Årsmøte i foreldrerådet, for eksempel et temamøte. Obs! Foreldrene møter helst på møter med temaer som de opplever angår deres egne barn. Send ut invitasjon på de ulike språkene som er representert på skolen.

6 Spørsmål til diskusjon i grupper
Har vi en organisering av samarbeidet på vår skole som involverer alle foreldre? Hvordan fungerer informasjonsflyten mellom FAU og skolen/ skolen og FAU/foreldrene? Hva fungerer bra, hva kan bli bedre? 5 minutter gruppearbeid med oppsummering i plenum.

7 Oppsummering av gruppediskusjon
Hva er bra? Hvorfor? Hva kan bli bedre? Hvordan?

8 Hva kan vi jobbe med i FAU?
FAU bør ha en sentral rolle i skolens forebyggende prosjekter Kvalitetsutvikling i skolen Legge til rette for foreldreengasjement Kvalitetsutvikling i skolen kan være oppfølging av elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og resultatene fra de nasjonale prøvene. Skoens forebyggende prosjekter eks. ZERO, Olweus, Steg for steg, Respekt osv. Har foreldre og elever et ”eierforhold” til dette eller er det skolens? FAU-møtene må legges noen dager i forkant av møtene i Samarbeidsutvalget eller Driftsstyret. Alle saker som skal opp her, må opp i FAU først for å skape gode relasjoner til skolens arbeid. FAU-møtene bør også ha informasjon fra Skolemiljøutvalget og en dialog med de foreldrene som sitter der.

9 Hva kan vi jobbe med i FAU?
Bidra i utarbeidelse av skolens plan for hjem-skole-samarbeid, årsplan,virksomhetsplan, plan mot mobbing Skolering av foreldrekontakter i samarbeid med skolen Bidra til et positivt sosialt miljø på skolen Det er viktig at skolen involverer foreldrene i planprosessene og ikke bare presenterer et ferdig produkt for FAU. FAU kan nedsette ulike arbeidsgrupper som kan jobbe med slike saker.

10 Spørsmål til diskusjon i grupper
Hva forventer jeg som FAU-representant av skolen? Hva kan skolen forvente av meg?


Laste ned ppt "Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google