Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevråd er makt Elevrådet er elevenes viktigste organ i skoledemokratiet Elevene har tillit til tillitselevene Tillitselevene fremmer elevenes interesser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevråd er makt Elevrådet er elevenes viktigste organ i skoledemokratiet Elevene har tillit til tillitselevene Tillitselevene fremmer elevenes interesser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevråd er makt Elevrådet er elevenes viktigste organ i skoledemokratiet Elevene har tillit til tillitselevene Tillitselevene fremmer elevenes interesser i klassen og i elevrådet Elevrådet skal jobbe for elevenes interesser og har full mulighet til å stå med en selvstendig mening Men realiteten er ikke slik på alle skoler…

2 Tre kategorier for elevrådenes kompetanse og slagkraft
Likegyldig Ufullkommen Skapende Kvalitetssikring av elevrådet er både skoleledelsen og elevenes ansvar Et fungerende elevråd og elevdemokrati er en forutsetning for at elevene i Oslo skal få være med å bestemme i sin egen hverdag.

3 Likegyldig Ufullkommen Skapende
Valg av tillitselever og elevrådsstyre preges av tilfeldigheter. Elevene er informert om elevrådets, og de klassetillitsvalgtes rolle før valget foregår. Valgrutinene sikrer at det hele tiden er god kontinuitet i elevrådsstyret, og klassene velger den representanten de tror er best egnet til å tale deres sak i elevrådet. Det er få elevrådsmøter med dårlig oppmøte. Det er jevnlige møter, de fleste klasser er representert. Det er jevnlige møter, saksfremlegg og andre dokument er ute i god tid, slik at klassene kan diskutere sakene før møtet. Elevrådet har ikke fått organisert skolering. Elevrådet er godt skolert og følges opp av administrasjonen. Elevrådet får tilført ny kompetanse gjennom skoleringer ved behov, og bruker erfaringer fra tidligere år. Elevrådet behandler få saker. Elevrådet engasjeres og uttaler seg i de fleste sakene ved skolen. Elevrådet setter dagsorden ved å bringe saker som elevene er opptatt av til ledelsen. Det eksisterer ikke gode planer for elevrådets arbeid. Elevrådet har utarbeidet årsplan med mål for arbeidet og ansvarsfordeling. Elevrådets årsplan er diskutert med skolens ledelse og er implementert som en del av skolens utviklingsarbeid.

4 Elevrådet – et helhetlig byggverk
Ledelse og administrasjon Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Saksbehandling og vedtak Støttefunksjoner og rammebetingelser DU/DERE SKOLEN VI

5 Støttefunksjoner og rammebetingelser
Tiltak: Nødvendig opplæring/ kompetanseutvikling En kompetent og egnet kontaktlærer eller veileder Fysiske rammebetingelser Økonomiske rammebetingelser En kultur som tar medvirkning og demokrati på alvor Ledelse og administrasjon Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Saksbehandling og vedtak Støttefunksjoner og rammebetingelser

6 Forberedelse og rekruttering
Tiltak: Aktiv skolestart Innføring i rettigheter Prosedyrer for valg av tillitselever Etablere klassens time/klasseråd/klasse-forum Klargjøring av forventninger og roller Sammenhengen mellom læring, opplæring og demokrati Ledelse og administrasjon Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Saksbehandling og vedtak Støttefunksjoner og rammebetingelser

7 Saksbehandling og vedtak
Tiltak: Saksforberedelser Innkallinger Møtereglement eller forretningsorden Ordskifte Votering/avstemning Personvalg Ledelse og administrasjon Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Saksbehandling og vedtak Støttefunksjoner og rammebetingelser Klassemøtet Elevrådsstyret Elevrådet Grupper/komiteer Allmøter

8 Oppfølging og etterarbeid
Tiltak: Drøftingsmøter med ledelsen Skoleutvalget Elevforsamlinger og elevting Kommunestyre og fylkesting Elevombud Ledelse og administrasjon Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Saksbehandling og vedtak Arbeidsprogram Årsberetning Ungdommens fylkesting Politiske ungdomsorganisasjoner Andre interesseorganisasjoner Media Støttefunksjoner og rammebetingelser

9 Ledelse og administrasjon
Tiltak: Valgprosedyrer Valgkomité Ulike verv Kontinuitet Informasjon til skolesamfunnet Presentasjon Ledelse og administrasjon Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Saksbehandling og vedtak Støttefunksjoner og rammebetingelser Skaffe seg tilgang til informasjon Dele og spre informasjon og kunnskap Postjournaler og arkiv Budsjett og regnskap Elevrådsreglement


Laste ned ppt "Elevråd er makt Elevrådet er elevenes viktigste organ i skoledemokratiet Elevene har tillit til tillitselevene Tillitselevene fremmer elevenes interesser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google