Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevråd er makt  Elevrådet er elevenes viktigste organ i skoledemokratiet  Elevene har tillit til tillitselevene  Tillitselevene fremmer elevenes interesser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevråd er makt  Elevrådet er elevenes viktigste organ i skoledemokratiet  Elevene har tillit til tillitselevene  Tillitselevene fremmer elevenes interesser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevråd er makt  Elevrådet er elevenes viktigste organ i skoledemokratiet  Elevene har tillit til tillitselevene  Tillitselevene fremmer elevenes interesser i klassen og i elevrådet  Elevrådet skal jobbe for elevenes interesser og har full mulighet til å stå med en selvstendig mening  Men realiteten er ikke slik på alle skoler…

2 Tre kategorier for elevrådenes kompetanse og slagkraft  Likegyldig  Ufullkommen  Skapende  Kvalitetssikring av elevrådet er både skoleledelsen og elevenes ansvar  Et fungerende elevråd og elevdemokrati er en forutsetning for at elevene i Oslo skal få være med å bestemme i sin egen hverdag.

3 Valg av tillitselever og elevrådsstyre preges av tilfeldigheter. Elevene er informert om elevrådets, og de klassetillitsvalgtes rolle før valget foregår. Valgrutinene sikrer at det hele tiden er god kontinuitet i elevrådsstyret, og klassene velger den representanten de tror er best egnet til å tale deres sak i elevrådet. Det er få elevrådsmøter med dårlig oppmøte. Det er jevnlige møter, de fleste klasser er representert. Det er jevnlige møter, saksfremlegg og andre dokument er ute i god tid, slik at klassene kan diskutere sakene før møtet. Elevrådet har ikke fått organisert skolering. Elevrådet er godt skolert og følges opp av administrasjonen. Elevrådet får tilført ny kompetanse gjennom skoleringer ved behov, og bruker erfaringer fra tidligere år. Elevrådet behandler få saker.Elevrådet engasjeres og uttaler seg i de fleste sakene ved skolen. Elevrådet setter dagsorden ved å bringe saker som elevene er opptatt av til ledelsen. Det eksisterer ikke gode planer for elevrådets arbeid. Elevrådet har utarbeidet årsplan med mål for arbeidet og ansvarsfordeling. Elevrådets årsplan er diskutert med skolens ledelse og er implementert som en del av skolens utviklingsarbeid. Likegyldig UfullkommenSkapende

4 Elevrådet – et helhetlig byggverk Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Støttefunksjoner og rammebetingelser Ledelse og administrasjon Saksbehandling og vedtak DU/DERE - SKOLEN - VI

5 Støttefunksjoner og rammebetingelser En kultur som tar medvirkning og demokrati på alvor Tiltak: Nødvendig opplæring/ kompetanseutvikling En kompetent og egnet kontaktlærer eller veileder Fysiske rammebetingelser Økonomiske rammebetingelser Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Støttefunksjoner og rammebetingelser Ledelse og administrasjon Saksbehandlin g og vedtak

6 Forberedelse og rekruttering Tiltak: Aktiv skolestart Innføring i rettigheter Prosedyrer for valg av tillitselever Etablere klassens time/klasseråd/klasse- forum Klargjøring av forventninger og roller Sammenhengen mellom læring, opplæring og demokrati Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Støttefunksjoner og rammebetingelser Ledelse og administrasjon Saksbehandlin g og vedtak

7 Klassemøtet Elevrådsstyret Elevrådet Grupper/komiteer Allmøter Tiltak: Saksforberedelser Innkallinger Møtereglement eller forretningsorden –Ordskifte –Votering/avstemning –Personvalg Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Støttefunksjoner og rammebetingelser Ledelse og administrasjon Saksbehandlin g og vedtak

8 Oppfølging og etterarbeid Arbeidsprogram Årsberetning Ungdommens fylkesting Politiske ungdomsorganisasjoner Andre interesseorganisasjoner Media Tiltak: Drøftingsmøter med ledelsen Skoleutvalget Elevforsamlinger og elevting Kommunestyre og fylkesting Elevombud Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Støttefunksjoner og rammebetingelser Ledelse og administrasjon Saksbehandlin g og vedtak

9 Ledelse og administrasjon Postjournaler og arkiv Budsjett og regnskap Elevrådsreglement Tiltak: Valgprosedyrer –Valgkomité –Ulike verv –Kontinuitet –Informasjon til skolesamfunnet –Presentasjon Forberedelse og rekruttering Oppfølging og etterarbeid Støttefunksjoner og rammebetingelser Ledelse og administrasjon Saksbehandlin g og vedtak Skaffe seg tilgang til informasjon Dele og spre informasjon og kunnskap


Laste ned ppt "Elevråd er makt  Elevrådet er elevenes viktigste organ i skoledemokratiet  Elevene har tillit til tillitselevene  Tillitselevene fremmer elevenes interesser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google