Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg om ny veileder Fagnettverk for hørselsrehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg om ny veileder Fagnettverk for hørselsrehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale og regionale tilbud til hørselshemmende med psykiske lidelser
Innlegg om ny veileder Fagnettverk for hørselsrehabilitering Pia Birgitte Jessen Fagutvikler Nordlandssykehuset Vesterålen DPS

2 Bakgrunn St.meld 25 – Åpenhet og helhet, 1997
”Tjenestetilbudene til døve med psykiske lidelser” - utredningsserie 7/2001: Et klinisk tilbud for voksne døve på Gaustad med landsfunksjon, med døgnplasser og dagbehandling. Et klinisk tilbud for døve ungdommer på Gaustad med landsfunksjon, med døgnplasser og dagbehandling. Et nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsevern, for døve barn, ungdom og voksne. Et regionalt, poliklinisk tilbud i hver helseregion for døve barn, ungdom og voksne.

3 Arbeidsgruppen Bakgrunn
Departementet påpekte i 2006 at de regionale helseforetakene har et ”sørge-for”- ansvar også for hørselshemmede med psykiske lidelser, og det ble anbefalt å utpeke en enhet med et særskilt ansvar for denne gruppen i hver helseregion. Samtidig påpekte departementet at det er viktig med en avgrensning av pasientgrunnlaget for landsfunksjonen, og hvilke tilbud om diagnostikk og behandling som landsfunksjonen skal ivareta. På møtet med direktoratet den ble spørsmålet om grenseoppgang, funksjonsfordeling og samarbeid mellom det nasjonale senteret og de regionale tilbudene drøftet. For å få utredet spørsmålet ble det bestemt å nedsette en arbeidsgruppe med en representant fra hvert RHF, samt brukerrepresentasjon. NSHP skulle lede arbeidet og ivareta sekretærfunksjonen. Gruppen ble nedsatt høsten 2008, og hadde sitt første møte 28. november.

4 Arbeidsgruppen - mandat
…..På denne bakgrunn nedsettes det en arbeidsgruppe som får i oppgave å foreslå hvilke pasientgrupper som bør få tjenester fra NSHP, hvilke pasientgrupper som bør kunne behandles på regionalt nivå og hvilke regionale tjenester som dette nødvendiggjør. Videre bør arbeidsgruppen foreslå hvilke samarbeidsformer og hva slags bistand fra NSHP som er nødvendig for at tilfredsstillende tjenester og kompetanse kan utvikles regionalt.

5 Arbeidsgruppe - sammensetning
Helse Nord RHF: Utviklingsleder Pia Birgitte Jessen, Nordlandssykehuset HF, Vesterålen DPS. Helse Midt-Norge RHF: Psykologspesialist Mette Perly Uthus, St. Olavs hospital HF, Tiller DPS. Helse Vest RHF: Klinikkdirektør Jan Inge Gauperaa, Helse Bergen HF, Klinikk for psykosomatisk medisin. Helse Sør-Øst RHF: Spesialrådgiver Ulrik Sverdrup, Helse Sør-Øst RHF. Brukerorganisasjonene: Hanne Nøding, Hørselshemmedes landsforbund. Åshild Johansen, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. Fra Oslo universitetssykehus Aker, Klinikk for psykisk helse, har følgende deltatt i møtene: Spesialrådgiver Arild Gjertsen, avdelingsleder Thor Børre Sangesland, enhetsleder Randi Grønås Snefjellå, enhetsleder Hege Saltnes og konsulent Brit Rydland (sekretær).

6 Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse - NSHP
NSHP har tre enheter med 26,2 stillinger Enhet for voksne Enhet for barn og unge Ansvar for klinisk virksomhet Kompetanseenheten Ansvar for senterets FoU-aktiviteter Opprettet 2004, offisielt åpnet 2008

7 Landsfunksjoner - NSHP
Kliniske funksjoner Henvisning via fastlege, DPS, BUP Lokal forankring Poliklinisk utredning og behandling Utredning og behandling av hørselshemmede med alvorlige psykiske lidelser; som psykoser, autismespekter forstyrrelser, bipolare lidelser og dissosiasjonslidelser. Utredning og behandling av hørselshemmede med særlig sammensatte problemstillinger, som for eksempel nevropsykologiske tilstander, spesielt vanskelige familieproblemer, vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, komorbide psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, selvskading, tvangslidelser og personlighetsforstyrrelser. Utredning og behandling av hørselshemmede med psykiske lidelser ved bekreftede eller mistenkte sjeldne syndromer, som for eksempel Usher og CHARGE.

8 Landsfunksjoner – NSHP (fortsatt)
Nevro-psykologisk /-psykiatrisk utredning. Psykisk lidelse hvor hørselshemningen skyldes infeksjoner som for eksempel hjernehinnebetennelse eller infeksjoner i svangerskapet som røde hunder og cytomegalovirus. Utredning og behandling av døvblinde barn, ungdom og voksne med psykisk lidelse. Rettspsykiatriske vurderinger, risikovurderinger og sakkyndige oppdrag for rettsvesenet og barnevernet. Second-opinion vurderinger fra regionale tilbud. Andre kliniske saker: regionalt

9 Landsfunksjoner – NSHP (fortsatt)
Døgnbehandling – ingen faste plasser Veiledning og rådgiving Telematikk

10 Landsfunksjoner – NSHP (fortsatt)
Kompetansesenterfunksjoner Forskning og fagutvikling Undervisning Informasjonsarbeid (nshp.no) Tolkning – utvikle kompetanse Oversetting og utprøving av diagnostiske intervjuer og tester til norsk tegnspråk. Rettspsykiatriske problemstillinger. Utvikling av modeller for behandling av tinnitus. Utvikling av gruppebehandlingstilbud tilpasset målgruppene.

11 Regionale funksjoner Det er forutsatt at de regionale helseforetakene i tillegg til landsfunksjonen skal etablere egne polikliniske tilbud til hørselshemmede barn, ungdom og voksne med psykiske lidelser. De regionale funksjonene for hørsel og psykisk helse skal være et supplement til det ordinære behandlingstilbudet i helseregionen, og skal omfatte både klinisk virksomhet og styrking av kompetansen i de ordinære behandlingstilbudene.

12 Regionale funksjoner Målgruppe
Hørselshemmede barn, ungdom og voksne som har høyfrekvente eller moderate former for psykisk lidelse. For voksne vil dette være alle typer angstlidelser, stemningslidelser, personlighets­forstyrrelser, atferdsforstyrrelser og psykiske lidelser i forbindelse med rusmisbruk. For barn og ungdom vil det i tillegg være utviklingsforstyrrelser og atferds- og følelsesmessige forstyrrelser. Pårørende og familier hvor et av medlemmene er hørselshemmet og har psykisk lidelse. I saker med alvorlig, komplisert og sammensatt problematikk vises det til avklaringen i punkt 2.4 for hvilke diagnoser og grupper NSHP skal ha et særlig ansvar for. Når pasienter er utredet og behandling igangsatt av NSHP, vil de regionale tilbudene ha oppfølgingsansvar.

13 Regionale funksjoner Klinisk virksomhet med særlig ansvar for å heve kompetansen gjennom: Anonymisert konsultasjon til både spesialisthelsetjenesten og til kommunale helsetjenester. Veiledning til institusjoner i helseregionen som arbeider med målgruppen (for eksempel kompetansesentra, omsorgs- og botilbud for målgruppen, m.fl.)

14 Regionale funksjoner Når pas ikke kan nyttiggjøre seg behandling i ordinære tiltak: Konsultasjon til behandlere i det ordinære tilbudet i helseregionen, dvs til ansatte i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten, både i poliklinikker og døgntilbud. Utredningsbistand til behandlere i ordinære tilbud innen spesialisthelsetjenesten. Tverrfaglig utredning av pasienter der bruk av tegnspråk, taktil kommunikasjon, bruk av tolk eller tekniske hjelpemidler eller spesiell hørselsfaglig kompetanse, er nødvendig. Kort- og langtidsbehandling, samt videre oppfølging av pasienter som er utredet av landsfunksjonen. Bidra til at pasienter får utarbeidet individuell plan (IP), oppdatering av planen, og behandling og oppfølging i samsvar med denne. Dette krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

15 Regionale funksjoner Samarbeid med spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom i saker med fokus på gruppen unge voksne og pårørende. Bidra i pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med lærings- og mestringssentrene i regionen og NSHP. Bidra til å henvise til eller kontakte viktige samarbeidsparter i psykiatriske poliklinikker for barn, ungdom og voksne, habiliteringstjenesten, somatiske sykehusavdelinger, kompetansesentra, rustiltak, m.m. Henvise til eller bistå med kontakt opp mot de nasjonale tilbud for målgruppen i sammensatte saker, jf. punkt 5.1 om målgruppen til NSHP. Såfremt det ordinære psykisk helsevernet i regionen kan tilrettelegge for pasientens behov for døgnbehandling, skal den regionale funksjonen i samarbeid med NSHP gi veiledning til personalet. Det vil være naturlig å bistå med henvisninger til nasjonale tilbud der det er nødvendig, der blant annet søknad om garanti fra helseforetaket kan inngå som en del av henvisningen.

16 Regionale funksjoner Kliniske og konsultative tjenester
Regionfunksjonens oppgaver ift kommunale tjenester Regionfunksjonen vil kunne bidra med kompetanseoverføring til kommunale tjenester ved å delta i ansvarsgrupper, delta i å utarbeide individuelle planer, og gi konsultasjon til fastleger og ansatte i barne- og familievernet og i sosialtjenesten.

17 Regionale funksjoner Heve kompetanse i egen helseregion med fokus på:
å heve kompetansen i det ordinære helsetilbudet i helseregionen, både når det gjelder hørsel, tegnspråk og annen kommunikasjon, å heve kompetansen om hørsel og psykisk helse i faglige netteverk som arbeider med målgruppen i helseregionen.

18 Regionale funksjoner Organisering
De regionale funksjonene bør være tilknyttet et tverrfaglig miljø innen psykisk helsevern av tilstrekkelig størrelse, for å unngå sårbarhet og sikre kvaliteten på tilbudet. Det betyr at regionfunksjonen for barn og regionfunksjonen for voksne bør være tilknyttet hhv psykisk helsevern for barn og ungdom og psykisk helsevern for voksne, med tilgang til bred kompetanse innen disse to fagfeltene. Det må også skapes et tett samarbeid mellom de to funksjonene, da pasienter i målgruppen med alder år og pårørende/familier med hørselshemmede er et felles anliggende. Hvordan organiseringen konkret skal være, må bli opp til de ulike regionene ut fra blant annet hensiktsmessig geografisk plassering og størrelsen på tilbudene.

19 Regionale funksjoner Kompetanse
I tillegg til kompetanse på psykisk helse, må tegnspråklig og hørselsfaglig kompetanse utvikles, i samarbeid med NSHP. Dette kan gjøres gjennom: Veiledning og konsultasjon fra NSHP og/eller andre miljøer med særskilt kompetanse. Delta i fagdager og opplæring i regi av NSHP. Etablere kontakt med tegnspråklige miljøer for opplæring og vedlikehold av tegnspråkkompetanse. Delta i nasjonale og internasjonale fagmiljøer innenfor feltet hørsel og psykisk helse. Delta i kliniske forskningsprosjekter om målgruppen.

20 Regionale funksjoner Bemanning
Regionfunksjonene bør etterstrebe en høy tverrfaglig kompetanse, og ha minimum to stillinger for voksne og minimum to stillinger for barn/ ungdom. For at et faglig forsvarlig tilbud skal kunne gis, bør begge disse to teamene ha psykologspesialist og psykiater. Størrelsen på disse to stillingene (heltid eller deltid) og bemanning utover minimums­bemanningen på to stillinger, må vurderes ift målgruppens størrelse og bosetting i regionen, som i stor grad varierer mellom de ulike regionene.

21 Kommunale tilbud og oppgaver
Individuell plan og ansvarsgruppe Bolig Støttekontakt og avlastningstilbud Fastlegens rolle Helsestasjon Skole og barnehage Voksenopplæromg, tilrettelagte arbeidstiltak og NAV

22 Kommunale tilbud og oppgaver
PP-tjenesten, fylkesaudiopedagoger og Statped For mange hørselshemmede vil det ofte være et behov for tilrettelagt undervisning eller ekstra tiltak for at de skal kunne nyttiggjøre seg ordinære pedagogiske tilbud (f.eks. tolk eller tegnspråklig lærer, teknisk utstyr, logoped m.m.). Følgende instanser kan gi råd og veiledning: Barnehager og grunnskoler er tilknyttet en kommunal eller interkommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Videregående skoler er tilknyttet fylkeskommunal PPT. Voksne under opplæring kan også få støtte fra PPT. Da målgruppen kan være forholdsvis ukjent også for PPT, vil det ofte være nødvendig med bistand fra fylkesaudiopedagoger og spesial­pedagogiske kompetansesentra i statpedsystemet for hørselshemmede. Disse vil kunne bidra med utredning og gi konsultasjon til PPT, skole/ barnehage og foreldre. Det kan også vurderes om det er behov for tjenester fra de statlige skolene for hørselshemmede. Pedagogiske støttetiltak vil kunne bidra til å forebygge sosiale og psykiske vansker, og de spesialpedagogiske instansene vil være viktige samarbeidspartere for psykisk helsevern.

23 Samarbeid mellom NSHP, regionale og lokale tilbud
Det kreves særskilt kompetanse for å yte tilbud til mennesker med hørselshemninger og psykiske lidelser. Det er bakgrunnen for at både NSHP og særskilte regionale tilbud er opprettet. Samtidig har kommunene og spesialisthelsetjeneste sitt vanlige ansvar også for denne målgruppen. Verken NSHP eller de regionale tilbudene kan eller skal yte tjenester til gruppen som kan ivaretas av det vanlige helsevesenet. Men NSHP og de regionale tilbudene må bistå spesialisthelsetjenesten, kommunene og andre med sin spesialkompetanse. For å få til et helhetlig og velfungerende tilbud, kreves det at ulike instanser, nivåer og sektorer samarbeider.


Laste ned ppt "Innlegg om ny veileder Fagnettverk for hørselsrehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google