Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt- prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt- prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt- prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF

2 Prosjektprosessen i Helse Vest •Mål og strategi •Prosess og metodikk •Styring og prioritering av prosjekta

3

4 Strategi og porteføljestyring

5 Kva er ein prosjektportefølje? Portefølje Program Prosjekt Portefølje Program Prosjekt

6 Strategisk retning •Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering •Prosess og beslutningsstøtte •Styring av prosjektporteføljen –evaluering av resultat •Tilgangskontroll og personvern •Samordning, integrasjon og applikasjonsarkitektur •Driftsstabilitet og teknologiutvikling •Nasjonale initiativ

7 God forankring i toppleiinga Endringsleiing ”Preparing the crew” Prosjektleiing ”Building the ship” Føresetnad for levering av nytte (”Det gylne triangel”) Forbetring krev endring – endring krev leiing! Kilde: PMI

8 Prosjektprosessen i Helse Vest •Mål og strategi •Prosess og metodikk •Styring og prioritering av prosjekta

9 Helse Vest prosjektprosess Initiering Linje Porteføljestyring Prosjektstyring Vurdering Etablering Gjennomføring Avslutning Prosjektledelse, styring og rapportering Porteføljestyringsprosesser Kommunikasjonsaktiviteter, interessentar etc Endringsledelse og gevinstrealisering Prioritere de rette prosjektene

10 Linje Initiering Standard prosess og styrende dokumenter EtableringGjennomføring Avslutning Vurdering Porteføljestyring Prosjektstyring PROSESS Verktøykasse/ Sentrale dokumenter •Prosjekt- beskrivelse •Beslutnings- underlag •Kost/nytte- vurdering •Riskoanalyse •Prosjektmandat Øvrige porteføljestyringsprosesser FASE: INITIERINGVURDERINGETABLERING GJENNOMFØRING AVSLUTNING Prosjektledelse, styring og rapportering Endringsledelse/kommunikasjonsaktiviteter etc •Prosjektmandat •Prosjektplan •Kommunikasjons- plan •Kost-/nytte- vurdering •Risikoanalyse •Prosjektbudsjett •Ressursavtaler •Prosjektadministrative dokumenter •Prosjektplaner •Prosjektrapporter •Prosjektdokumentasjon •Prosjektleveranser (egen metodikk og spesifikke dokumenter for gjennomføring pr type prosjekt) •Prosjektregnskap •Risikovurdering •Timelister •Prosjektevaluering •Gevinstrapport •Sjekkliste for prosjektavslutning •Retningslinjer for vurdering •Prioriterings- •kriterier

11 Direktør- møte Strategisk IKT-forum Portefølje- kontor Systemansvarlege Driftsmøter Klinisk IKT fagforum Arkitektur fagforum Adm./økon. IKT fagforum AU System-/ prosesseigar Sikkerhets- utvalget Ny IKT styringsstruktur

12 Årshjul for Porteføljestyringsprosessen Utarbeidelse, kvalitetssikring og intern prioritering av prosjektkandidater i foretakene - kost-/nyttevurderinger - beregning av drifts- og forvaltnings- kostnader Porteføljekontoret fordeler kandidatene til de respektive samarbeidsfora Koordinering mellom HF, IKT, programmer og porteføljekontoret i forhold til arbeidsdeling på regionale kandidater For regionale kandidater beregner hvert berørt HF sine forventede nyttevirkninger Helseforetakene sender inn sine prosjektkandidater til porteføljekontoret (komplett med kost/nytte, god kvalitet på kandidaten, prioritert fra HF… Behandling av delporteføljer i samarbeidsfora Porteføljekontoret sammenstiller prioriterte lister fra de ulike samarbeidsfora - fanger opp eventuelle endringer i kandidatene Februar Invitasjon til innsendelse av prosjektkandidater fra porteføljekontoret (følgeskriv som beskriver det som er fastlagt og en forventning til hva som blir tilgjengelig av investeringsmidler) 15. mai August/ september Vedtak i AD-møtet om prosjektportefølje. 1. oktober Budsjettvedtak i styret for Helse Vest IKT. Desember

13 Prosjektprosessen i Helse Vest •Mål og strategi •Prosess og metodikk •Styring og prioritering av prosjekta

14 Porteføljestyring prioriteringsprosess m/ IKT-ledere

15 Kriterier for å prioritere •Gjeldande mål og strategi (3-5 års perspektiv) –Gir føringar for tiltak og iverksetting av nye prosjekt •Handlingsplan (årlege vurderingar) –Handlingsplanane blir iverksette gjennom budsjettarbeid og gir føringar for oppstart av nye tiltak/prosjekt og justering av eksisterande prosjekt i porteføljen •Det er avgjerande at prosessen med porteføljestyring er godt samkøyrd med budsjettprosessen –Skal sikre prioritet, økonomi og ressursar til prosjektgjennomføringa •Overordna prioritetskriterium: –Strategisk forankring –Tiltak i handlingsplanen –Prosjekt og livssykluskostnad –Resultat frå kost/nytte vurdering –Tilgang på ressursar og teknologi –Korleis prosjektet er avhengig av andre prosjekt/tiltak

16 ”Anskaffelse” av prosjekt Strategisk forankring Tiltak i handlingsplanen Prosjekt og livsykluskostnad Nytte Tilgang på teknologi Arkitektur Risiko Avhengighet til andre prosjekt/tiltak 40 %30 %15% Tilgang på ressurser Usikkerhet i estimater

17 Prosjektstatus (Dashbord)

18 Prosjektportefølje ”Maturity model” Kunnskap om pågåande prosjekt (Prosjekt database) Kunnskap om status og framdrift i alle prosjekt (Rapporteringssystem) Ressursbehov er planlagt for alle prosjekt (Prosedyrar for å løyse ressurskonfliktar) Prosjektvalg og prioritering er transparent og gjort gjennom systematiske prosedyrar Gevinstar for alle prosjekt er evaluert i etterkant og erfaring vert brukt i val av prosjekt Prosjekteffektivitet Raskere implementasjon av strategi

19 Kommentarar? Spørsmål? Prosjektprosessen i Helse Vest

20 Samordning av IKT i AMK Forprosjekt

21 SAMORDNING AV IKT I AMK •Forprosjekt 2010 -2011 •Mål og hensikt •Etablert prosjektdirektiv •Etablering av styringsgruppe

22 Hovedmål •AMK skal fungere som akuttmedisinsk kommunikasjonssentral internt og eksternt i daglig virksomhet så vel som i katastrofesituasjoner. •De prehospitale tjenestene skal ha nødvendige og sikre IKT-verktøy for å fylle sin rolle, også i katastrofesituasjoner. •Beskrivelse av scenario der samhandlingsreformens intensjoner blir førende for de prehospitale tjenestene.

23 Leveranser •Detaljert beskrivelse av nå-situasjonen og lokale planer. •Ansvaret for de ulike systemene er klart beskrevet. •Beskrivelse av gap i verktøyporteføljen •Forslag til: –Samarbeid mellom de fire helseforetak for å sikre at tjenesten har de mest kostnadseffektive teknologiske løsningene. –Riktig grad av oppetid og responstid med rask tilgang til IKT-støtte. –Hvordan en skal gi fagmiljøene bedre styring med sine IKT-verktøy for å støtte arbeidsprosessene. –Innspill til MTU-,tele-miljøene og Helse Vest IKT med ønsker til forbedringer i støtten. –Prioritering og utprøving av nye applikasjoner og tjenester –Beskrivelse av de IKT-løsningene der nasjonal samordning er nødvendig og forslag til fremgangsmåte for å oppnå dette. –Hvordan AMK-sentralene skal kunne overta for hverandre som reserve AMK. –Opplæring og brukerstøtte –Hvordan RAKOS kan forsterke arbeidet for å oppnå- og lede samordning mellom HF-ene og mellom helseregionene nasjonalt innen IKT og de prehospitale tjenester.

24 Leveranser •Beskrivelse av ressursbehovet for å oppnå de forbedringer som foreslås på kort og lang sikt. •Prioritert liste i innspill til andre fagområder om ønske til forbedringer i deres IKT-verktøy. •Oversikt over behovet for fremtidge tiltak, prosjekter og videre utvikling. •Prioriterte forslag til aktuelle prosjektkandidater på kort og lang sikt basert på en kost-nyttevurdering. •Prosjektet skal underbygge at kostnadene til innkjøp, drift og vedlikehold bli redusert som et resultat av arbeidet og anslå hvor mye. •Prosjektet skal sannsynliggjøre at oppetid og drift av de ulike verktøy vil bli bedre med de nye forslagene. •Prosjektet skal lage en samlet analyse av antatte kostnader for de ulike tiltak og nytteverdien av å iverksette disse. Basert på dette skal prosjektet foreslå en prioritering av tiltakene.

25 Styringsgruppe •Leder: Prosjektdirektør RHF/ den i RHF-et som følger opp RAKOS •Leder RAKOS •En fra hvert HF der følgende funksjon ønskes dekket: –Ambulanse –Medisinsk ledelse AMK –Telemiljøet –IKT •Akutmottak •Helse Vest IKT – seksjon prosjekt/utvikling

26 Prosjektgruppe •Prosjektleder (fra RAKOS) •En fra hvert HF der følgende funksjon ønskes dekket: –AMK-leder –Ambulanseleder –Akuttmottak –Teknisk rådgiver •1-2 fra H-V IKT •En fra testmiljøet i HF

27 Aktuelle referansegrupper •Leder for MTA i hvert HF •Leder for telemiljø i hvert HF •Fagdirektører •Arkitekturforum •Norsk Luftambulanse •KoKom •Akutmottak •Legevakten (lege, avd.leder)


Laste ned ppt "Prosjekt- prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google