Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det sosiale spedbarnet Samspill og tilknytning i første leveår ”Det første leveåret” - fagseminar 22.01.09 og 03.02.09, Håndverkeren, Oslo Bjørg Røed Hansen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det sosiale spedbarnet Samspill og tilknytning i første leveår ”Det første leveåret” - fagseminar 22.01.09 og 03.02.09, Håndverkeren, Oslo Bjørg Røed Hansen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det sosiale spedbarnet Samspill og tilknytning i første leveår ”Det første leveåret” - fagseminar 22.01.09 og 03.02.09, Håndverkeren, Oslo Bjørg Røed Hansen, psykolog Psykologisk institutt, UiO

2 Barns utvikling skjer gjennom samspill  Spedbarnet er sosialt utstrekkende fra starten – biologisk utgangspunkt  Viser sosiale sansepreferanser neonatalt  Beveger seg rytmisk og synkront til den menneskelige stemme  Visuell preferanse for ansiktslignende mønstre  Imiterer ansiktsmimikk og håndbevegelser  Gjenkjenner og foretrekker lukten av mors melk  Gjenkjenner og foretrekker mors stemme  Et psykologisk perspektiv på utvikling (transaksjonsmodellen)  Samspill over tid mellom barnets biologiske utgangspunkt og omgivelsene former barnets utvikling på ethvert tidspunkt  Utvikling av ferdigheter skjer først i sosiale relasjoner  Samspill og relasjon er rammen for utvikling av barnets opplevelse av et selv  Tidlig samspill blir kalt en ”ursamtale”  Tur-takingsmønsteret i tidlig ansikt-til-ansikt kontakt

3 Gjensidighet i det tidlige samspillet  Tidlig samspill - et utrykk for barnets medfødte interpersonlige motivasjon (kommuniserer med mennesker og håndterer ting)  Deltar i kommunikativ utveksling i ansikt-til-ansikt kontakt  gjensidig oppmerksomhet  smil og andre mimiske uttrykk  lyder  hånd- og kroppsgester  Følelsesmessig repertoar og mønster som umiddelbart samspiller med følelsene i partnerens uttrykk  Spedbarn viser synkronisering og koordinering til samspillpartneren  Spedbarn representerer samspillerfaring – vises gjennom forventning  Et våkent og oppmerksomt spedbarn vil spontant utløse kontakt og småprat fra mor, far eller andre voksne  Den voksne tilpasser seg intuitivt samspillet – ”motherese”  Individuelle forskjeller i spedbarnets sosiale kapasitet

4 Følelser står i sentrum  Affektregulering  Å regulere barnets tilstander og affekter er grunnleggende  Spedbarnet gir affektivt uttrykk for sine tilstander – og signaliserer på denne måten sine behov  Viktig at omsorgspersoner svarer rimelig korrekt med sin tilrettelegging og dermed formidler at de har forstått barnet  Spedbarnets funksjon optimaliseres gjennom samspill med en sensitiv omsorgsperson som tolker barnets signaler godt nok  Å bli regulert er en forutsetning for å utvikle selvregulering  Affektdeling  I andre halvår blir følelsesmessig inntoning på barnets tilstander sentralt – en ikke-språklig empatisk kommunikasjon (”jeg forstår din begeistring” eller andre følelser)  Sosial referering: I usikre situasjoner vil spedbarnet sjekke omsorgs- personens følelsesuttrykk – affektive signaler gir handlingsretning for barnet

5 To sentrale samspillsformer  Samspill i ansikt-til-ansikt kontakt (primær intersubjektivitet)  Samspill med et felles ytre fokus (sekundær intersubjektivitet)  Felles fokus for oppmerksomhet - følger blikkretning og peking  Innebærer en første form for abstraksjon og evne til å forholde seg til andres intensjoner  Inntreffer når barnet er 8 – 9 måneder  Følelsesinntoning og sosial referering (affektdeling)  Den sosiale rammen for å lære om ”verden”  Perioden som går forut (6 – 7 mndr.) blir sett på som en viktig overgangsperiode med nevrologisk reorganisering som forutsetter endring i funksjon og samspill  Er 6 – 7 måneders alderen en spesielt sensitiv periode i barnets utvikling?

6 Fra samspill til tilknytning  Tilknytning mellom barn og omsorgsperson – et biologisk bestemt atferdssystem som sikrer overlevelse og sosioemosjonell læring  Barnet søker nærhet og omsorgspersonen sikrer trygghet  Omsorgspersonen blir en trygg base for barnets utforsking  Under stress vil tilknytningssystemet aktiveres  Separasjon fra tilknytningspersonen er en stressfaktor  Tilknytningsbånd dannes uavhengig av kvaliteten på samspillet  Tilknytningen kvalifiseres som trygg eller utrygg avhengig av kvaliteten i samspillet  Omsorgsgivers sensitivitet og responsivitet (barnet blir sett, forstått og reagert på)  At barnet blir møtt av en omsorgsperson som har ”barnets sinn i sitt”  Trygg tilknytning i tidlige omsorgsrelasjoner fungerer som en ”vaksine” for senere sosioemosjonelle påkjenninger  Trygg tilknytning bidrar til å danne gode sirkler i familiemønsteret  Tilknytningserfaring skaper indre ”arbeidsmodeller” – har betydning for senere relasjonelle forventninger og sosial forståelse

7 Utvikling av tilknytning  Tilknytningsprosessen starter fra fødselen av – men konsolideres først fra 6 måneders alder frem til slutten av første leveår  Vises gjennom ”umiskjennelig” tilknytningsatferd fra 6-7 måneders alderen  Separasjonsangst  Fryktreaksjon for fremmede  Ulike tilknytningsmønstre viser spesifikke reaksjoner  Hukommelse (gjenkalle bilde av mor ved fravær) og personpermanens (mor/far eksisterer uavhengig av tilstedeværelse) ferdigutvikles først mot slutten av første leveår  Barn danner flere tilknytningsbånd – hierarki av tilknytningspersoner  Den primære tilknytningspersonen – en gjensidig investering  Behov for tilknytning – noe mer enn behov for omsorg  Tilknytning kan ikke deles opp i biter - flere svake tilknytningsbånd kompenserer ikke for mangel på én sterk  Empirisk støtte for at utvikling av et primært tilknytningsbånd de første månedene er det optimale

8 Tilknytning til mor og til far  Optimal tilknytning til mor vil bidra til gode forutsetninger for utvikling av tilknytningsbåndet til far  forutsatt at far er en parallell omsorgsperson og  mor fortsatt er tilgjengelig  Ingen undersøkelse som tar for seg overgangen fra mor til far som primær omsorgsperson  Forskning på profesjonell barnepass i første leveår  Indikasjoner på at barnehage i første leveår kan øke risikoen for utrygg tilknytning (barnets sårbarhet, barnehagens kvalitet og omsorgen i hjemmet sentralt)  Barnehage kan bidra til å fremme barns utvikling i risikofamilier  Hvis far er en kjent omsorgsperson vil tilknytningen ha kontinuitet  Betydningen av at omsorgen fortsetter i kjente omgivelser  Fedre mer sensitive for barnets signaler jo mer de er involvert  Har mor og far ulike roller og utfyller hverandre?  Fedre støtter og er sensitive på barnets utforskning og lek  Mødre er sensitive på det nære affektive samspillet og affektregulering

9 Utfordringer for barnet ved omsorgsbytte ved 7 måneder  Tilknytningen ikke fullt ut konsolidert  Separasjon fra den primære tilknytningspersonen en stressfaktor  Mor ikke tilgjengelig på samme måte  Kognitive funksjoner som hukommelse og personpermanens i utvikling  Midt i overgangsfasen mellom to sentrale samspillsformer (fra primær til sekundær intersubjektivitet)  Affektregulering fortsatt et sensitivt tema  Skal tilpasse seg fars samspillsstil  Tilknytning til ny hovedomsorgsperson  Vil spedbarnet være bedre rustet til omsorgsbytte ved 9 måneders alder?

10 Risiko- og beskyttelsesfaktorer ved omsorgsbytte: individuelle forskjeller  Risikofaktorer  Barnets medfødte egenskaper: et barn med reaktivt og vanskelig temperament vil ha en større utfordring  Trenger et mer tilpasset omsorgsmiljø for å utvikle trygg tilknytning  Separasjon og endringer er en større utfordring  Familier som må håndtere mange risikofaktorer  Omsorgsbytte kan innebære en ekstra belastning i en allerede vanskelig oppvekstsituasjon  Tilknytningsbåndet kan være for skjørt til et omsorgsbytte  Betydningen av et pålagt omsorgsbytte  Hva med en far som ikke ønsker å være omsorgsperson?  Hva med en mor som synes det er forferdelig å forlate barnet sitt?  Beskyttelsesfaktorer  Et trygt tilknytningsforhold til mor vil gjøre overgangen lettere  At far allerede er involvert i omsorgen vil innebære kontinuitet og større sensitivitet for barnet  At omsorgen foregår hjemme (barnets kontekstavhengighet)  At mor fortsatt er stabilt tilgjengelig fysisk og psykologisk  Et ønsket omsorgsbytte vil gjøre samarbeid og overgang smidigere


Laste ned ppt "Det sosiale spedbarnet Samspill og tilknytning i første leveår ”Det første leveåret” - fagseminar 22.01.09 og 03.02.09, Håndverkeren, Oslo Bjørg Røed Hansen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google