Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å SAMTALE SÅ BARN LYTTER, OG SNAKKER H ALDOR Ø VREEIDE Institutt for Familie og relasjonsutvikling 19.11.09 Haldor Øvreeide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å SAMTALE SÅ BARN LYTTER, OG SNAKKER H ALDOR Ø VREEIDE Institutt for Familie og relasjonsutvikling 19.11.09 Haldor Øvreeide."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å SAMTALE SÅ BARN LYTTER, OG SNAKKER H ALDOR Ø VREEIDE Institutt for Familie og relasjonsutvikling ifru@ifru.no 19.11.09 Haldor Øvreeide

2 Å SAMTALE MED BARN STÅR SENTRALT NÅR INTENSJONENE I B ARNEKONVENSJONEN SKAL PRAKTISERES B ARNS EVNE TIL KOMMUNIKASJON B ARNS RELASJONELLE AVHENGIGHET ER SENTRALE OMDREININGSPUNKT FOR Å UTFORME EN GOD SAMTALEPRAKSIS 19.11.09 Haldor Øvreeide

3 S KAL BARNET INVITERES INN SOM DELTAKER – MÅ DET FÅ DELTA I FORTLØPENDE SAMTALER 19.11.09 Haldor Øvreeide

4 B ARN REAGERER OG UTTRYKKER SEG FØRST OG FREMST UT FRA HVORDAN DE FORSTÅR SIN SAMMENHENG O M BARN SKAL KUNNE HA EN KVALIFISERT MENING, ELLER KUNNE STILLE SPØRSMÅL UT FRA SINE ERFARINGER OG SITT UTVIKLINGSNIVÅ VIL BESTEMMES AV : VÅR ÅPENHET OG ÆRLIGHET - AT VI GIR BARNET INFORMASJON OG TILGANG TIL ET SPRÅK OG EN BESKRIVELSE AV DERES VERDEN SOM DE KAN BRUKE TIL Å FORME SINE UTTRYKK GJENNOM 19.11.09 Haldor Øvreeide

5 S AMTALEFORMER Krevende samtale – ”nå må du fortelle meg” samtaler. Barnet forventes å tilpasse seg / svare på den voksnes spørsmål og forventninger i kommunikasjonen. Da kan barnets uttrykk blir strategiske og den voksne avgjør troverdigheten vs: Dialogisk samtale – Barnet gis informasjon, frihet og motiveres til å uttrykke seg på egne premisser innenfor en tilpasset ramme. Tema utvikles i gjensidighet mellom voksne og barn. Da kan barnets uttrykk bli autentiske og kan berøre den voksne. 19.11.09 Haldor Øvreeide

6 KOMMUNIKASJON OG OMSORG HENGER SAMMEN. Barn har medfødt evne både til å kommunisere og å tilknytte seg – de søker medopplevelse og omsorg. Gjennom dialogisk tilstedeværelse og medopplevelse med barnet får vi kjennskap til barnets tiltander og behov. Da kan omsorgen bli presis og barnet blir deltaker sin egen omsorg Når vi skal snakke med barn om viktige spørsmål om deres liv, kan vi gjøre det innenfor disse egenskapene og behovene som barnet uttrykker, og med respekt for den avhengigheten barnet lever under 19.11.09 Haldor Øvreeide

7 F OR B ARN ER SAMTALE FØRST OG FREMST Medopplevelse – opplevelser, erfaringer og behov kan uttrykkes, utvikles og bli gyldige i relasjoner – gjennom deltakelse her og nå, eller gjennom fortelling Det gir barnet bl a: Vitalitet - utvidet perspektiv, forståelse av andre, mestring av seg selv, og tilpasset omsorg 19.11.09 Haldor Øvreeide

8 U TVIKLINGSDIALOGEN Intersubjektivitet / medopplevelse / erkjennelse av barnets tilstand Utløser felles ressurser Støtte / ivaretakelse / ny kunnskap tilknytning / lojalitet 19.11.09 Haldor Øvreeide

9 S AMTALEN KAN ETABLERES OG FORMES ETTER P RINSIPPER FRA DEN N ATURLIGE UTVIKLINGSSTØTTENDE DIALOGEN Hvor den voksne: Følger – toner seg inn til barnets psykologiske tilstand – mentaliserer implisitt/eksplisitt Opptrer relevant – utløser (skaper) nysgjerrighet og gir relevant informasjon og struktur Gir subjektplass tid / rom og anerkjennelse – barnet gis mulighet til reaksjon og selvorganisering Samregulerer – skaper rytme – turtaking mellom to subjekt Tar ledelse – viser ansvar og omsorgsintensjoner som voksen – tar en hierarkisk tilpasset posisjon 19.11.09 Haldor Øvreeide

10 E N DIALOGISK SAMTALE FOREGÅR ALLTID I ET LEVD ØYEBLIKK S OM TRENGER TID H AR EMOSJONALITET OG OPPMERKSOMHETSOMRÅDE ( R ) PÅVIRKES UTENFRA - IKKE MINST AV ANDRE RELASJONER (3. ANSIKT ) OG INNENFRA - AKTIVERER ASSOSIASJONER SKIFTER – VOKSER OG AVTAR FOR Å ERSTATTES VED AT ET NYE ØYEBLIKK VOKSER FRAM H AR STRUKTUR SAMTIDIG SOM DET ER ROM FOR SPONTANITET OG BRUDD SOM KAN FØLGES 19.11.09 Haldor Øvreeide

11 B ARNS SPØRSMÅL MED ØKENDE ALDER + Identitet / selvstendig verdi 12 – + Realisme/orden 9 – 13 + Moral /skyld, skam, rettferdighet 6 - 10 + Forklaring / årsak og perspektiv 3 - 7 Konkret beskrevet erfaring 1 - 4 19.11.09 Haldor Øvreeide

12 FORSØKSVISE BESKRIVELSER SOM ER TILPASSET BARNETS UTVIKLINGSNIVÅ, GIR BARNET EN PLATTFORM Å PRESENTERE SEG SELV UT FRA S PONTANE, AUTENTISKE UTTRYKK KAN DA OPPSTÅ, S PØRSMÅL KAN DA BLI OVERFLØDIGE 19.11.09 Haldor Øvreeide

13 B ARNEPERSPEKTIVET BØR INKLUDERE B ARNETS PERSPEKTIV Barneperspektivet er å ta et ansvarlig, voksent perspektiv på barnets situasjon og behov, med de utfordringene som er aktuelle. Barnet må informeres og samtales med om dette, slik at det kan gi sin reaksjon og opplevelse ut fra sin erfaring, hvordan det forstår sine behov, og ut fra den beskrivelsen vi voksne gir. Da kan barnets perspektiv kunne påvirke og endre de voksnes barneperspektiv – slik at det gir en mer ansvarlig forvaltning av barnets situasjon med optimal omsorg og deltakelse for barnet. 19.11.09 Haldor Øvreeide

14 D EN VOKSNES TREDELTE PERSPEKTIV 19.11.09 Haldor Øvreeide

15 B ARNETS PSYKOLOGISKE OG FYSISKE AVHENGIGHET GJØR INDIVIDUALSAMTALEN TIL EN BEGRENSET SAMTALEFORM. Vi må forstå barnets situasjon ut fra ansvaret som følger av avhengighet og voksnes makt Barnets avhengighet tilsier at samtalen med barnet bør være sammen med en voksen som er ansvarlig for barnet i dets daglige liv 19.11.09 Haldor Øvreeide

16 T RIANGULERING AV SAMTALEN H JELPER / UTREDER O MSORGSPERSON 1 OPTIMALISERES TILLATER OG INFORMERER B ARNESAMTALEN RELASJONEN ANERKJENNES SOM VIKTIG 3 2 B ARN 19.11.09 Haldor Øvreeide

17 E NHVER SAMTALE SKAPER EN FORTELLING 19.11.09 Haldor Øvreeide Det finnes både gode og dårlige fortellinger om vanskelige livsforhold

18 D EN GODE FOR FORTELLINGEN SOM SKAPES I SAMTALEN SKAL : Fange inn barnets opplevelse, erfaring og behov og gi det gyldighet Beskrive barnets sammenheng Styrke barnets selvrespekt Lede barnet videre gjennom optimale voksne beslutninger for barnet 19.11.09 Haldor Øvreeide

19 E TTER KONFERANSEN : H AR JEG SAMTALT MED BARNET I DE SAKENE JEG HAR ANSVAR I ? H VORDAN SNAKKET JEG MED BARNET ? H VA FIKK BARNET UT AV SAMTALEN ? H VEM SAMTALTE JEG MED BARNET SAMMEN MED ? 19.11.09 Haldor Øvreeide

20 T IL Å LESE Barne- og likestillingsdepartementet (2009). Snakk med meg. En veileder om å snakke med barn i barnevernet. (Hefte og DVD. Publikasjonskode Q-1156 B) Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. 3. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 19.11.09 Haldor Øvreeide


Laste ned ppt "Å SAMTALE SÅ BARN LYTTER, OG SNAKKER H ALDOR Ø VREEIDE Institutt for Familie og relasjonsutvikling 19.11.09 Haldor Øvreeide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google