Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRISTIANSUND 09.04.11 Klinikk for Voksenpsykiatri Alderspsykiatrisk Enhet May-Britt Storjord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRISTIANSUND 09.04.11 Klinikk for Voksenpsykiatri Alderspsykiatrisk Enhet May-Britt Storjord."— Utskrift av presentasjonen:

1 KRISTIANSUND 09.04.11 Klinikk for Voksenpsykiatri Alderspsykiatrisk Enhet May-Britt Storjord

2 H VA ER DEMENS ? Demens skyldes sykdom/svikt i hjernen Sykdommen er vanligvis kronisk og progredierende

3 S YMPTOMENE KAN DELES I 3 HOVEDGRUPPER Kognitive utfall Endring i ADL Atferdsendringer Symptomene skal ha vart i mer enn 6 måneder

4 K OGNITIVE SYMPTOMER : Svekket oppmerksomhet Svekket læringsevne og hukommelse Svekket språkevne (ordleting, redusert taleflyt) Handlingssvikt Manglende evne til å gjenkjenne eller identifisere objekter. Svekket forståelse av handling i rom Svekkede intellektuelle evner

5 K ONSEKVENSER Livskvaliteten blir mer avhengig av det som oppleves og sanses her og nå Redusert evne til å ha oversikt, spesielt når mange ting skjer samtidig Språk-, handlings- og sansesvikt reduserer evnen til å forstå

6 K OMMUNIKASJON Ordet kommunikasjon kommer fra latin og betyr : FELLES Vi er i utgangspunktet et sosialt vesen. Å inngå i et felleskap føles trygt og godt. Det innebærer at vi kan forstå og at vi føler oss forstått. Vi er på bølgelengde.

7 K OMMUNIKASJON Kommunikasjon innbefatter både det verbale og non- verbale uttrykk Non- verbale kommunikasjon er bla: Kroppsspråk Ansiktsuttrykk Stemmeleie

8 GRUNNLEGGENDE ELEMENTER FOR EN GOD KOMMUNIKASJON MED PERSONER SOM HAR DEMENS Ansvaret for kommunikasjonen ligger først og fremst hos oss som medmenneske, hjelper og omsorgsperson ………

9 Det er avhengig av bl a :  Hvilke holdninger vi har til personer med demens Hvilke kunnskap og forståelse vi har i forhold til sykdommen og symptomene God kjennskap og innsikt til egen styrke og svakhet i forhold til kommunikasjon med personer med demens Hvilke forståelse og aksept har vi ifht egne følelsesmessige reaksjoner.

10 T IL ETTERTANKE Forskning løfter i økende grad frem mellommenneskelige kvalifikasjoner frem som en avgjørende dimensjon i alt helsearbeid Kommunikativ kompetanse dreier seg både om - Faktakunnskap - Klinisk-metodiske ferdigheter - Pasientkunnskap - Positivt menneskesyn

11 V ÅRE HANDLINGER Lauvås og Handal: I bunnen av vår praksis ligger det et menneskesyn, vitenskapssyn og etiske refleksjoner Over dette nivået ligger vår teoretiske kunnskap og erfaringer som leder til handling Hvis vi vil endre praksis må vi tørre å bevisstgjøre fundamentet for våre handlinger og reflektere over betydningen av dette

12 KOMM UTVIKLING: Kroppskontakt Oppmerksomhetsfokus Meningsfull utveksling Metakommunikasjon

13 AVKLAR Har pasienten forutsetninger for å forstå det som blir sagt? Endringer i språkfunksjonen, sansesvikt som påvirker kommunikasjonen Klarer hun/han å gi uttrykk for sine ønsker og behov? Gir vi god nok tid til å oppfatte og forstå? Latenstid

14 T ID, TYDELIGHET OG TILRETTELEGGING Ta bort distraksjoner (tv, radio, mobiltelefon, avbrudd av samtalen ”kan jeg få nøklene”) BLIKKONTAKT Hvor er pasientens oppmerksomhetsfokus? Gjør deg tilgjengelig, obs avstand En ting i gangen. Delt/fokusert oppmerksomhet Gjøre om spørsmål til benevning der det er mulig Bruk språket bevisst ved å benevne det du gjør, ser osv.

15 T ID, TYDELIGHET OG TILRETTELEGGING Suppler med ikke-språklig kommunikasjon, gester og kroppsspråk Lag en trygg og god situasjon – eventuelt ved hjelp av kroppskontakt Ikke glem inntoning/stemmeleie Marker overganger, handlingsstart/avslutning

16 T ID, TYDELIGHET OG TILRETTELEGGING Forenkle uten å gjøre banalt Ditt beste ansikt

17 T EKNIKKER Realitetsorientering er er informasjon om hva som har skjedd, hva som skjer og hva som kommer til å skje i hverdagen. Vi orienterer om her og nå Validering (Naomi Fail) handler om å gyldiggjøre det pasienten uttrykker. Vi leter etter meningen bak Reminisens er minnearbeid hvor vi gjennom pasientens minner gir anerkjennelse, bekreftelse og identitets styrkende tilbakemeldinger

18 FORTS Kommunikasjon uten respekt og empati har ingen verdi, den kan tvert i mot virke mot sin hensikt, uansett hvor gode ”teknikker” vi bruker.

19 EMPATI Empati kan beskrives som evnen til å sette seg inn i hvordan en annen har det.

20 R ESPEKT SE EN GANG TIL

21 G LEM ALDRI Glem aldri menneskets behov for å skape mening og helhet

22 K OMPETENTE HJELPERE GJØR EN FORSKJELL


Laste ned ppt "KRISTIANSUND 09.04.11 Klinikk for Voksenpsykiatri Alderspsykiatrisk Enhet May-Britt Storjord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google