Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehage for små barn May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehage for små barn May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehage for små barn May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP, NTNU

2 Små barn •Er kompetente •Har et ”drive” for utvikling på alle områder •Men de må få være kompetente på egne premisser •Deres behov og kapasitet må tas på alvor •Barnehagen må ha kunnskap om små barns utvikling •Ikke sette dem på strekk •Det er bare trygge småbarn som er kompetente småbarn

3 Dagens Norge •Ca. 80% av ettåringene er nå i barnehage •Det er et samfunnsansvar at dette ikke påfører hele generasjoner barn belastninger •Norske skolebarn er urolige og norske tenåringer har relativt mye psykiske vansker •Er det noe grunnleggende vi ikke greier å gi dem? •Hvordan vil tidlig barnehageopphold virke inn? •I USA mer uro når mange i klassen har vært i barnehage

4 Emosjonell utvikling •Emosjonell utvikling danner grunnlag for sosial, motorisk og kognitiv utvikling •En grunnmur som MÅ ligge der •Fra 1-3 år: stor utvikling av høyre hjernehalvdel •Viktig for å tolke og bearbeide følelser

5 Tilknytning helt nødvendig •Det lille barnet må knytte seg til noen som kan beskytte det •Greier seg ikke alene •Biologisk behov – overlevelse •”jobber med” tilknytning opptil 2 år •Det lille barnet trenger særlig hjelp fra tilknytningspersoner for å mestre og forstå situasjoner som innebærer utrygghet eller frykt •Kvalitet på tilknytning – grunnleggende trygghet eller utrygghet •Selv –andre bilder •Disse bærer barnet med seg i møtet med nye mennesker •Barn som har utrygg tilknytning til foreldre trenger særlig trygge relasjoner til personalet •Ofte dobbel risiko

6 Emosjonsregulering •Barnet må lære å regulere sine følelser – viktig utviklingsgrunnlag •Dette skjer når omsorgspersonen ser barnets signaler, tolker disse riktig og gir barnet en tilpasset respons •Krever nærhet og sensitiv tilstedeværelse fra den voksnes side •Barnet er avhengig av hjelp fra sine nære voksne •Kan ikke regulere sine emosjoner selv •Etter hvert kan barnet selv søke beskyttelse og hjelp for å få regulert sine emosjoner (etter 3 år) •Sosial og kognitiv kapasitet har økt (for eksempel språket) •Barn som greier å regulere sine emosjoner kan bruke energi på læring, utforskning og mestring

7 Hva trenger de yngste barna for å fungere godt •Trygghet •Kjente voksne og kjente omgivelser •Forutsigbarhet •Rutiner •Ikke overveldes av mange inntrykk og mange skifter av aktiviteter •Stabilitet •Personalet •Rom •Nærhet, varme og omsorg •Mulighet til å utforske på egne premisser med en voksen som følger barnet oppmerksomt •Fysisk utforming av barnehagen lager gode eller dårlige rammer

8 Stress •Forskning har vist at små barn kan bli stresset av å være i barnehage •Cortisolutvikling hjemme og i barnehage •Høyt cortisolnivå betyr at barn er i konstant beredskap for å takle vansker •Det er utfordrende for små barn å være borte fra foreldrene og å måtte forholde seg til mange mennesker •Krevende kognitivt og sosialt å tilpasse seg andre i barnehagen •Trygg tilknytning til personal – reduserer/fjerner barnets stress

9 Hva øker barnets stressnivå •Å begynne i barnehage •To første ukene og hele første semester •Mange barn pr. ansatt •Max 3 barn pr. voksen •Voksnes sensitivtet faller når antall barn er høyere •Store barnegrupper •Fransk studie: over 14 barn •Norsk rapport: 6-8 barn er ideelt

10 Hva øker barnets stress, forts •Skifting av gruppe – små barn trenger tilhørighet •Aldersblanding i barnegruppene •Store barn ”plager” ofte små barn •De store ”kupper” de voksnes oppmerksomhet - verbale •Blir uforutsigbare for de små •Mye støy •For liten plass – skaper konflikter barna i mellom

11 2 åringen •Vil og kan mye •Motorisk aktiv •Høyt aggresjonsnivå •The terrible two´s •Må ha mye støtte •Sosialt interessert, men greier ikke å løse sosiale konflikter •Begrenset sosiokognitiv kapasitet •Får ofte for lite hjelp i barnehagehverdagen •Stress

12

13 Barnehagekvalitet •Nære relasjoner mellom barn og voksne-det som betyr aller mest for de yngste barna •Vekt på sensitivitet •Reduserer stressnivå •Små barn er bare trygge sammen med voksne de kjenner •Bruk av stabile smågrupper •Fokus på å matche barn og voksne som er mye sammen •Vekt på å følge barnas inititativ •Ikke for mye voksenstyrte aktiviteter •Beskyttelse mot overstimulering fra miljøet rundt •Små barn blir overveldet når for mye skjer på en gang •Eldre barn, høyt tempo, mye støy, hastige skifter •Ved 2 år: støtte på å fungere i lek

14 Barnehagekvalitet, forts •Relasjoner = barnehagekvalitet for små barn •Relasjoner er dynamiske og påvirkes av mange forhold •Kjennetegn ved barnet og barnets tidligere erfaringer •Kjennetegn ved den voksne •Kjennetegn ved barnehagen •Ledelse, arbeidsmiljø, faglig fokus, utdanning, sykefravær, vikarordning, materielleforhold –for eksempel bygning og fysiske omgivelser

15 Avslutning •Hvilken fysisk utforming av barnehager er det • som fremmer gode relasjoner mellom små barn og personalet •som i varetar de yngste barnas behov for •TRYGGHET •STABILITET •FORUTSIGBARHET •”take a walk in my shoes” •Påstander: •Små barn har ingen ting i store åpne landskap å gjøre - heller ikke i store barnegrupper •De må ha god plass, men den må være avgrenset fra andre barn


Laste ned ppt "Barnehage for små barn May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google