Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA-avtalen og leders handlingsrom - tilrettelegging og medvirkning NAV Arbeidslivssenter Vestfold Lars Trøan rådgiver HMS – konferansen 2010 Lederne 29.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA-avtalen og leders handlingsrom - tilrettelegging og medvirkning NAV Arbeidslivssenter Vestfold Lars Trøan rådgiver HMS – konferansen 2010 Lederne 29."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA-avtalen og leders handlingsrom - tilrettelegging og medvirkning NAV Arbeidslivssenter Vestfold Lars Trøan rådgiver HMS – konferansen 2010 Lederne 29. april 2010

2 NAV, 28.06.2014Side 2 Hva er det jeg skal snakke om? Kort om ny IA-avtale ” GULL- KORTET ” ”Funksjonshjulet” ”Gullkortene” ”Mestrings- trekanten” Handlingsrommet – Oppfølging – Tilrettelegging – Forutsetninger og mål med arbeidet ” GULL- KORTET ” ” GULL- KORTET ” ” GULL- KORTET ”

3 NAV, 28.06.2014Side 3 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Regjeringen og partene i arbeidslivet Protokoll Samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter IA - virksomheter (IA – avtalen)

4 NAV, 28.06.2014Side 4 Ny IA-avtale, pr 010310 – den 3. i rekka!  Den nye IA-avtalen må ses i sammenhengen med protokollen av samme dato :  IA-avtalen adresserer overordnede mål i den norske sysselsettings-, arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken  Protokollen omfatter tiltakspakke for å forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og hindre utstøting  Virksomheter som tegner IA-samarbeidsavtale med NAV får eksklusive rettigheter og plikter

5 NAV, 28.06.2014Side 5 Ny IA-avtale  De tre delmålene videreføres : 1. Sykefraværet ned 20% i forhold til 2 kv. 2001 (5,6%) 2. Økt sysselsetting for personer med redusert funksjonsevne 3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 6 måneder (sammenliknet med 2009)

6 NAV, 28.06.2014Side 6 Protokoll om felles innsats … 4 spesielle grep :  Gradert sykmelding  Økt bruk og hovedregel.  Økt tilrettelegging  Større tilretteleggingsforventninger- og utfordringer i forhold til graderte sykmeldinger  Tidligere dialog  Oppfølgingsplaner og dialogmøter  Åpner for endringer i sykelønnsordningen  Arbeidsgivers medfinansiering

7 NAV, 28.06.2014Side 7 Protokoll om felles innsats … Tidlig innsats : innen 01.07.2011  Lovpålagte aktiviteter skal gjennomføres tidligere  Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak tidlig og tema på Dialog 2  Det kan avholdes Dialogmøte 3 ved utløpet av sykepengeperioden  Ordningen med aktiv sykmelding avvikles

8 NAV, 28.06.2014Side 8 Ekspertgruppas forslag : Ekspertgruppas forslag til bl.a. endring i arbeidsgivernes medfinansiering av sykefraværskostnader blir realitetsbehandlet i løpet av året :  10 dagers arbeidsgiverperiode med 10 dagers egenmeldingsperiode  Totalt 24 egenmeldingsdager i løpet av året  Arbeidsgiver betaler 20% av sykelønn dersom fortsatt 100% sykmelding etter 8 uker  Dialogmøte 2 fremskyndes

9 NAV, 28.06.2014Side 9 IA-forpliktelsen på virksomhetnivå  Partene forpliktes til aktivt medvirkning i IA-arbeide  Som et ledd i HMS-arbeidet forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatsmål i sykefraværsarbeidet.  Minst 2 møter/år med ledelse og tillitsvalgte, der IA er eneste sak på dagsorden  Åpne for at personer utenfor, kan komme innenfor for å få arbeidstrening, mot at NAV bidrar med kompetanse og økonomiske virkemidler  I Vestfold reiser vi rundt til IA-bedriftene for å re-tegne samarbeidsavtalen. Betyr flg valg: - JA - NEI

10 Handlingsrommet ….når du skal følge opp en medarbeider!

11 NAV, 28.06.2014Side 11 AML § 4-6: Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 1. ledd: Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. Nøkkel nr. 1 - hovednøkkel, og den forvalter leder

12 NAV, 28.06.2014Side 12 Arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidstaker skal -medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. jf AML § 2-3 (1) -medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner, jf AML § 2-3 (2) - delta i dialogmøter, (jf. AML § 2-3, (2) bokstav g) ”Medlemmet har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og NAV om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt. jf. folketrygdloven § 8-8 Nøkkel nr 2 - viktig nøkkel, som forvaltes av arbeidstaker

13 NAV, 28.06.2014Side 13  TILRETTELEGGINGSPLIKTA – Som er djupgående og vidtrekkende, men avhengig av ulike forhold!  MEDVIRKNINGSPLIKTA – Som er djupgående og vidtrekkende, men ofte undervurdert!

14 NAV, 28.06.2014Side 14 Utfordringen  Hvordan få til reell medvirkning? At leder er tett på og tydelig i situasjonen • og viser et ekte og sterkt engasjement! • som gir kompetanse til medarbeideren til relevant tid! • som skjønne at aktivitet/utprøving må times! • som jobbe godt med tillitsvalgte og vernetjeneste!

15 Oppfølging av sykmeldte! ….hva handler det om – egentlig?

16 NAV, 28.06.2014Side 16 Det er flere veier å gå Sykdoms- og lidelsesveienVik unnaInkluderende oppfølging Inkluderende oppfølging handler om å: Ta ansvar for eget lederskap i oppfølgingen av sine medarbeidere Sørge for at medarbeidere har gode rammebetingelser (blant annet tidsrelevant info/kunnskap) for å kunne ta medvirkningsansvar Å ha høye ambisjoner om arbeidstakers medvirkning, mål og progresjon Lete etter avklaringer/svar, dokumentere disse og ha hovedfokus på veien videre Å beslutte omfanget av tilretteleggingsrommet og klarlegge handlingsalternativene Velge alternativet som er BEST for arbeidstaker og arbeidsplassen

17 NAV, 28.06.2014Side 17 IA oppfølging virker alltid: Aktiv sykefraværs- oppfølging virker hver gang! Forutsatt at medarbeideren er syk! Samme målsetting: = tilbake til jobb Medarbeideren har aldri fungert godt – egentlig – i hvertfall ikke de siste åra!!! Medarbeideren har aldri fungert godt – egentlig!!!!

18 NAV, 28.06.2014Side 18 Fraværsgrunner  Akseptable sykefravær – Syk – Skade – Lyte  Uakseptabelt sykefravær i lovens forstand: – Sint på sjefen – Skuffa over arbeidsoppgavene – Kjærlighetssorg – Klarer ikke forpliktelsene – Hevn – Konflikt – Sanksjon – fikk ikke fri – Trøbbel med kona – Bekvemmelighetshensyn – Fritid (brukt opp ferien) – Omsorgshensyn (pleietrengende mor) – Litt vondt i ryggen – Gidder ikke – Sliten – Jobba hardt

19 NAV, 28.06.2014Side 19 Fraværsgrunner  Kulturelt uakseptabelt: – Sint på sjefen – Skuffa over arbeidsoppgavene – Kjærlighetssorg – Klarer ikke forpliktelsene – Hevn – Konflikt – Sanksjon – fikk ikke fri – Trøbbel med kona – Bekvemmelighetshensyn – Fritid (brukt opp ferien) – Omsorgshensyn (pleietrengende mor) – Litt vondt i ryggen – Gidder ikke – Sliten – Jobba hardt  Kulturelt akseptabelt: HVILKEN FRAVÆRSKULTUR HAR DERE PÅ JOBBEN?

20 Tilrettelegging og medvirkning ….tilbake til jobben du ble sykmeldt fra! (helt- eller delvis)…avklaring!

21 NAV, 28.06.2014Side 21 Tilbake til den jobben du ble sykmeldt fra! Vil ikkeNei vel! Passer ikkeNei vel! Ønsker ikkeNei vel! Klarer ikke nå (Mange nyanser) Midlertidig tilrettelegging! Timing! (muligens bare noen tilpasninger?) Klarer aldriVarig tilrettelegging? Går det da? (krever kartlegging!) Syk ? ? ATAG

22 NAV, 28.06.2014Side 22 1 2 3 4 5 1) Kjerneoppgaven 2) 3) 4) 5) Oppgaver som er nødvendige for å kunne utføre kjerneoppgaven

23 NAV, 28.06.2014Side 23 JOBBKRAV JOBBSITUASJON MESTRINGTILRETTELEGGING Unngåelse Gradvis eksponering Permanent unngåelse reduserer arbeidsevnen varig Mestring øker arbeidsevnen ”GULL- KORTET”

24 NAV, 28.06.2014Side 24 50% 20% 15% 10% Unngåelse Gradvis eksponering MESTRINGTILRETTELEGGING ”GULL- KORTET”

25 NAV, 28.06.2014Side 25 Da har jeg snakket om: Kort om ny IA-avtale ” GULL- KORTET ” ”Funksjonshjulet” ”Gullkortene” ”Mestrings- trekanten” Handlingsrommet – Oppfølging – Tilrettelegging – Forutsetninger – Mål med arbeidet ” GULL- KORTET ” ” GULL- KORTET ” ” GULL- KORTET ” ….og hvis dere husker disse 3?.... AKTIV SYKEFRAVÆRS- OPPFØLGING


Laste ned ppt "IA-avtalen og leders handlingsrom - tilrettelegging og medvirkning NAV Arbeidslivssenter Vestfold Lars Trøan rådgiver HMS – konferansen 2010 Lederne 29."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google