Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS – konferansen 2010 Lederne 29. april 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS – konferansen 2010 Lederne 29. april 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS – konferansen 2010 Lederne 29. april 2010 IA-avtalen og leders handlingsrom tilrettelegging og medvirkning NAV Arbeidslivssenter Vestfold Lars Trøan rådgiver

2 Hva er det jeg skal snakke om?
Kort om ny IA-avtale ”Mestrings-trekanten” Handlingsrommet Oppfølging Tilrettelegging Forutsetninger og mål med arbeidet ”GULL- KORTET” ”GULL- KORTET” ”GULL- KORTET” ”GULL- KORTET” ”Gullkortene” ”Funksjonshjulet”

3 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv
Regjeringen og partene i arbeidslivet Protokoll Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA – avtalen) IA - virksomheter Samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter

4 Ny IA-avtale, pr 010310 – den 3. i rekka!
Den nye IA-avtalen må ses i sammenhengen med protokollen av samme dato : IA-avtalen adresserer overordnede mål i den norske sysselsettings-, arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken Protokollen omfatter tiltakspakke for å forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og hindre utstøting Virksomheter som tegner IA-samarbeidsavtale med NAV får eksklusive rettigheter og plikter

5 De tre delmålene videreføres :
Ny IA-avtale De tre delmålene videreføres : Sykefraværet ned 20% i forhold til 2 kv (5,6%) Økt sysselsetting for personer med redusert funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 6 måneder (sammenliknet med 2009)

6 Protokoll om felles innsats …
4 spesielle grep : Gradert sykmelding Økt bruk og hovedregel. Økt tilrettelegging Større tilretteleggingsforventninger- og utfordringer i forhold til graderte sykmeldinger Tidligere dialog Oppfølgingsplaner og dialogmøter Åpner for endringer i sykelønnsordningen Arbeidsgivers medfinansiering

7 Protokoll om felles innsats …
Tidlig innsats : innen Lovpålagte aktiviteter skal gjennomføres tidligere Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak tidlig og tema på Dialog 2 Det kan avholdes Dialogmøte 3 ved utløpet av sykepengeperioden Ordningen med aktiv sykmelding avvikles

8 Ekspertgruppas forslag :
Ekspertgruppas forslag til bl.a. endring i arbeidsgivernes medfinansiering av sykefraværskostnader blir realitetsbehandlet i løpet av året : 10 dagers arbeidsgiverperiode med 10 dagers egenmeldingsperiode Totalt 24 egenmeldingsdager i løpet av året Arbeidsgiver betaler 20% av sykelønn dersom fortsatt 100% sykmelding etter 8 uker Dialogmøte 2 fremskyndes

9 IA-forpliktelsen på virksomhetnivå
Partene forpliktes til aktivt medvirkning i IA-arbeide Som et ledd i HMS-arbeidet forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatsmål i sykefraværsarbeidet. Minst 2 møter/år med ledelse og tillitsvalgte, der IA er eneste sak på dagsorden Åpne for at personer utenfor, kan komme innenfor for å få arbeidstrening, mot at NAV bidrar med kompetanse og økonomiske virkemidler I Vestfold reiser vi rundt til IA-bedriftene for å re-tegne samarbeidsavtalen. Betyr flg valg: JA NEI

10 Handlingsrommet ….når du skal følge opp en medarbeider!

11 Nøkkel nr. 1 - hovednøkkel, og den forvalter leder
AML § 4-6: Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 1. ledd: Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. Nøkkel nr hovednøkkel, og den forvalter leder

12 Arbeidstakers medvirkningsplikt
Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. jf AML § 2-3 (1) medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner, jf AML § 2-3 (2) delta i dialogmøter, (jf. AML § 2-3, (2) bokstav g) Nøkkel nr viktig nøkkel, som forvaltes av arbeidstaker ”Medlemmet har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og NAV om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt. jf. folketrygdloven § 8-8

13 TILRETTELEGGINGSPLIKTA
Som er djupgående og vidtrekkende, men avhengig av ulike forhold! MEDVIRKNINGSPLIKTA Som er djupgående og vidtrekkende, men ofte undervurdert!

14 Hvordan få til reell medvirkning?
Utfordringen Hvordan få til reell medvirkning? At leder er tett på og tydelig i situasjonen og viser et ekte og sterkt engasjement! som gir kompetanse til medarbeideren til relevant tid! som skjønne at aktivitet/utprøving må times! som jobbe godt med tillitsvalgte og vernetjeneste! En leder som har trua, gløden og entusiasmen intakt. En leder som har sjøltillitt på at han/hun utgjør en forskjell. En leder som ikke lar andre instanser blokkere for egen kontroll av sykefraværssituasjonen. For eksempel. At dåkk lett dokk duppere av NAV – at dåkk lett dåkk duppere av legen Hør: Ka tru dåkk legen hadde sagt, hvis dåkk hadd forsøkt å instruere legen i forhold til en bestemt behandling, en bestemt diagnose, en bestemt medisinering. Sansynligvis vart dåkk kasta på dør!!!! Men ka gjær arbeidsgiver når legen skriv: Må ikke arbeide på kveldstid Må tilrettelegges slik eller slik Kan ikke være på jobb, fordi arbeidsplassen kan ikke tilrettelegge. Jo på ein skala fra 1 – 10, så vil 11 bøye nakken å ta dette til etterretning, og det fra ein person som kanskje aldri har vært til stede, sett på praksis, og har ingen annen forutsetning for å uttale seg enn det arbeidstaker selv har forklart. Det herre e naturlov nr 1----legen vet ingenting om tilretteleggingsholdning og praksis hos dere….. 20 min!!!!

15 Oppfølging av sykmeldte! ….hva handler det om – egentlig?

16 Det er flere veier å gå Inkluderende oppfølging Vik unna
Sykdoms- og lidelsesveien Inkluderende oppfølging handler om å: Ta ansvar for eget lederskap i oppfølgingen av sine medarbeidere Sørge for at medarbeidere har gode rammebetingelser (blant annet tidsrelevant info/kunnskap) for å kunne ta medvirkningsansvar Å ha høye ambisjoner om arbeidstakers medvirkning, mål og progresjon Lete etter avklaringer/svar, dokumentere disse og ha hovedfokus på veien videre Å beslutte omfanget av tilretteleggingsrommet og klarlegge handlingsalternativene Velge alternativet som er BEST for arbeidstaker og arbeidsplassen

17 IA oppfølging virker alltid:
Aktiv sykefraværs-oppfølging virker hver gang! Forutsatt at medarbeideren er syk! Samme målsetting: = tilbake til jobb Medarbeideren har aldri fungert godt – egentlig!!!! Medarbeideren har aldri fungert godt – egentlig – i hvertfall ikke de siste åra!!!

18 Fraværsgrunner Akseptable sykefravær
Skade Lyte Uakseptabelt sykefravær i lovens forstand: Sint på sjefen Skuffa over arbeidsoppgavene Kjærlighetssorg Klarer ikke forpliktelsene Hevn Konflikt Sanksjon – fikk ikke fri Trøbbel med kona Bekvemmelighetshensyn Fritid (brukt opp ferien) Omsorgshensyn (pleietrengende mor) Litt vondt i ryggen Gidder ikke Sliten Jobba hardt

19 HVILKEN FRAVÆRSKULTUR HAR DERE PÅ JOBBEN?
Fraværsgrunner Kulturelt akseptabelt: Kulturelt uakseptabelt: Sint på sjefen Skuffa over arbeidsoppgavene Kjærlighetssorg Klarer ikke forpliktelsene Hevn Konflikt Sanksjon – fikk ikke fri Trøbbel med kona Bekvemmelighetshensyn Fritid (brukt opp ferien) Omsorgshensyn (pleietrengende mor) Litt vondt i ryggen Gidder ikke Sliten Jobba hardt HVILKEN FRAVÆRSKULTUR HAR DERE PÅ JOBBEN?

20 Tilrettelegging og medvirkning …
Tilrettelegging og medvirkning ….tilbake til jobben du ble sykmeldt fra! (helt- eller delvis)…avklaring!

21 Tilbake til den jobben du ble sykmeldt fra!
AT AG Syk Vil ikke Nei vel! Passer ikke Ønsker ikke Klarer ikke nå (Mange nyanser) Midlertidig tilrettelegging! Timing! (muligens bare noen tilpasninger?) Klarer aldri Varig tilrettelegging? Går det da? (krever kartlegging!) ?

22 1 2 3 4 5 Kjerneoppgaven Oppgaver som er nødvendige for å kunne utføre kjerneoppgaven

23 ”GULL- KORTET” JOBBKRAV JOBBSITUASJON Permanent unngåelse reduserer arbeidsevnen varig Unngåelse Gradvis eksponering Mestring øker arbeidsevnen TILRETTELEGGING MESTRING

24 20% 15% 50% 10% ”GULL- KORTET” Unngåelse Gradvis eksponering MESTRING
TILRETTELEGGING 50% 20% 15% 10%

25 ….og hvis dere husker disse 3?.... Da har jeg snakket om:
Kort om ny IA-avtale ”Mestrings-trekanten” AKTIV SYKEFRAVÆRS-OPPFØLGING Handlingsrommet Oppfølging Tilrettelegging Forutsetninger Mål med arbeidet ”GULL- KORTET” ”GULL- KORTET” ”GULL- KORTET” ”GULL- KORTET” ”Gullkortene” ”Funksjonshjulet”


Laste ned ppt "HMS – konferansen 2010 Lederne 29. april 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google